....

Chyba na stránce: Zpráva o plnění usnesení XV. valného sněmu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3673-zprava-o-plneni-usneseni-xv-valneho-snemu?autologin=1"

Zpráva o plnění usnesení XV. valného sněmu

Zpráva o plnění usnesení XV. valného sněmu

Náčelnictvo a Výkonná rada předkládají zprávu o plnění usnesení XV. valného sněmu ve Velkém Meziříčí i usnesení a podnětů krajských sněmů, které Valný sněm nestihl projednat.

Zprávu o plnění usnesení Valného sněmu ve Velkém Meziříčí naleznete níže. Přehled všech (včetně procesních) usnesení z XIV. valného sněmu je zde.

Máte-li ke zprávě a k informacím v ní uvedeným  jakékoli dotazy, rádi je zodpovíme v komentářích k článku nebo je můžete zaslat na e-mail nj@skaut.cz.

Náčelnictvo se k tomuto dokumentu za rok opět vrátí, aby vyhodnotilo, jak se daří naplňování jednotlivých usnesení či podnětů posunout.

Eva Měřínská, náčelní
Marek Baláš - Čiča, náčelník

 

Usnesení XV. Valného sněmu ve Velkém Meziříčí

Usnesení XV. VSJ/7

Valný sněm děkuje všem členkám a členům Junáka - českého skauta, kteří se aktivně zapojili do realizace Strategie 2022.
Valný sněm ukládá Náčelnictvu a Výkonné radě nadále pracovat na realizaci Strategie 2022.

stav k prosinci 2017:
Náčelnictvo a Výkonná rada průběžně pracují na naplňování usnesení. Náčelnictvo vždy schvaluje zadání strategického tématu, Výkonná rada je zodpovědná za realizaci. Aktuálně je rozběhnutých 21 strategických témat (ST), příští rok přibude 6 dalších. Informace o stavu jednotlivých strategických témat jsou k dispozici na webových stránkách Strategie 2022.


Usnesení XV. VSJ/8

Valný sněm navrhuje Náčelnictvu zajistit podobu vnitřních předpisů upravujících používání loga Junáka – českého skauta tak, aby bylo možné logo používat v každé z těchto variant
 • se slovem "skaut",
 • se slovem "junák",
 • zcela bez textu.
 

stav k prosinci 2017:
Náčelnictvo na svém zářijovém (94.) jednání schválilo usnesení, na jehož základě je možné logo Junáka - českého skauta používat se značkou „skaut“, se značkou „junák“ i bez slovní značky. Zároveň schválilo doporučení, jak logo se slovní značkou „junák“ a bez slovní značky používat, a zadalo Výkonné radě provést aktualizaci Skautského grafického manuálu (SGM).
Výkonná rada práci na aktualizaci SGM v současné době dokončuje, jeho aktualizovaná verze bude k dispozici do konce ledna 2018.

Usnesení XV. VSJ/9

Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se vážně zabývalo zněním slibu, zákona a hesla světlušek a vlčat, případně připravilo jejich vhodnější formulaci a předložilo ji příštímu Valnému sněmu k diskuzi.

stav k prosinci 2017:
Náčelnictvo na svém prosincovém (96.) jednání založilo pracovní skupinu pod vedením br. Ondřeje Vokála - Vokina, která se zněním slibu, zákona a hesla světlušek a vlčat bude zabývat.
Rámcový harmonogram práce PS:

 • provedení průzkumu mezi vedoucími světlušek a vlčat (1. Q 2018)
 • diskuze na Fórech SI a dalších vhodných místech/příležitostech (1. - 2. Q 2018)
 • tvůrčí práce PS, konzultace s odborníky, práce se zpětnou vazbou z organizace
 • (3. Q 2018 - 1. Q 2019)
 • projednání výstupů práce PS v Náčelnictvu (1. - 2. Q 2019)
 • předložení tématu do předsněmové diskuze (2. - 3. Q 2019)
 • projednání tématu na XVI. valném sněmu (2020)

 

Usnesení XV. VSJ/10

Valný sněm považuje podporu výchovy a podporu oddílových a střediskových vedoucích za klíčovou a ukládá všem organizačním jednotkám a ústředním orgánům tuto podporu zajistit.

stav k prosinci 2017:
Náčelnictvo a Výkonná rada naplňují usnesení realizacíStrategie 2022. Výstupy naplňování souvisejících strategických témat od Valného sněmu:

ST Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu
 • dokončení experimentální verze handbooku pro vlčata a světlušky (v lednu bude otevřeno veřejné připomínkování na Křižovatce, zároveň začne probíhat testování)
 • pokračuje práce na vůdcovského handbooku (v lednu bude otevřeno připomínkování ukázkových kapitol)
 
ST Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků
 
ST Podpora činovníků
 • byla dokončena a publikována na Křižovatce Příručka pro vedoucí středisek
 • vyšla metodika Práce s rádci
 • proběhla pilotní rozesílka závěrečných balíčků pro odcházející vedoucí středisek
 • byly připraveny nové děkovací nástroje - v časopisech vyšel leták s přehledem možností poděkování aktivním členům oddílu/střediska/VOJ, je k dispozici aplikace http://generator.skaut.cz/diky (v níž je možné připravit graficky kvalitní děkovací dekrety)
 • proběhla první rozesílka děkovacích pohlednit pro vedoucí středisek a OJ
 • proběhl HelpDesk 2017
 
ST Dostupnost vzdělávání
 
ST Podpora činnosti výchovných zpravodajů

 

Usnesení XV. VSJ/11

Valný sněm – s ohledem na aktivní zapojení dospělých v organizaci – ukládá, aby se Náčelnictvo zabývalo metodikou vzdělávání pro starší dospělé uchazeče
o vůdcovskou zkoušku, pro něž je obtížné skloubit pracovní vytížení s požadavky dlouhotrvajících kurzů zaměřených na mladší frekventanty.

stav k prosinci 2017:
Zpřístupnění vůdcovského vzdělávání pro starší dospělé je řešeno v rámci již běžícího strategického tématu Dostupnost vzdělávání. Konkrétně se jedná o

 • poptávání tohoto typu vzdělávání u vzdělavatelů,
 • přípravu a realizaci kurzu Do domu (čekatelský kurz pro “starší a pokročilé”, pilot proběhne v prvním čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji),
 • příprava (vznik metodiky) a realizace pilotního kurzu pro dospělé nováčky.

Práce s dospělými nováčky byla jedním z témat Ústřední lesní školy 2017, kde proběhla diskuze o vstupních tezích pro práci na materiálech pro dospělé nováčky a metodice práce s nimi.

Viz také podnět Pardubického kraje (níže v dokumentu).
 
Usnesení XV. VSJ/12

Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se zabývalo uznáváním civilních kvalifikací pro potřeby jednotlivých funkcí v Junáku – českém skautu.

stav k prosinci 2017: SPLNĚNO
Vnitřní předpisy organizace toto již reflektují (konkrétně ŘVČČJ - čl. (76) pro ČZ, čl. (96) pro VZ, čl. (121) pro vodácké kvalifikace, čl. (129) pro manažerské kvalifikace; pro získání střediskového minima je nutná pouze absolvence kurzu, nikoli zkouška; pro OČK
ve Směrnici k oprávněním vzdělavatelů ke zkoušení, resp. její příloze).
V rámci stávajícího systému vzdělávání lze pouze posilovat vědomí, že je možné dílčí části čekatelské a vůdcovské zkoušky, střediskového minima a odborných činovnických kvalifikací uznávat na základě civilní kvalifikace.
Další posun není v rámci stávajícího systému vzdělávání Junáka - českého skauta reálný, vyžadoval by systémovou změnu směrem k modulárnímu vzdělávání.


Usnesení XV. VSJ/13

Valný sněm ukládá Náčelnictvu zabývat se zjednodušením podmínek pro kvalifikaci civilních odborníků jako vzdělavatelů na vzdělávacích akcích Junáka - českého skauta.

stav k prosinci 2017: SPLNĚNO
Náčelnictvo v červnu 2017 schválilo novelu ŘVČČJ, která výrazně zjednodušila získávání odborných činovnických kvalifikací na základě civilní profesní kvalifikace.
V návaznosti na schválení novely řádu, byla vydána Směrnice k oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení.


Usnesení XV. VSJ/14

Valný sněm ukládá Náčelnictvu a Výkonné radě zpracovat metodiku a pomocné materiály pro komunikaci a práci s dospělými v organizaci, za účelem spolupráce a využití jejich potenciálu. Považujeme dospělé členy za důležitou součást Junáka – českého skauta.

stav k prosinci 2017:
Téma Dospělí v Junáku - českém skautu je jednou z oblastí, jimž se Náčelnictvo ve stávajícím funkčním období intenzivně věnuje. Metodika je jedním z možných nástrojů, které budou výstupem této práce. Náčelnictvo na svém 93. jednání v červnu 2017 založilo pracovní skupinu pro Dospělé pod vedení br. L. Pelcla - Bilba. Náplní  její práce bude zejména
 • ujasnění role dospělých v organizaci (4. Q 2017 - 1. Q 2018)
 • v návaznosti na to zvážení změn organizační struktury - diskuze na půdě Náčelnictva, Náčelnictva KD, příp. konzultace s kraji (1. - 3. Q 2018)
 • komunikace o připravovaných změnách s Kmenem dospělých, v organizaci
 • (2. - 4. Q 2018)
 • promítnutí změn do souvisejících řádů, variantně příprava tématu pro Valný sněm v případě změny Stanov (4. Q 2018 - 2. Q 2019)

Dílčí kroky již nyní probíhají v rámci některých témat Strategie 2022, zejména v oblasti personalistiky a dospělých nováčků (příprava řešení tématiky jako celku - podpora OJ, materiály pro dospělé nováčky), na kmenové poradě byla otevřena diskuze k tématu s Kmenem dospělých.
V kontextu s usnesením XV. VSJ/18 je pravděpodobné, že toto usnesení nemusí být naplněno do Valného sněmu 2020.

 
Usnesení XV. VSJ/18

Valný sněm ukládá Náčelnictvu zabývat se otázkou dospělých členů v Junáku - českém skautu na základě proběhlé předsněmové diskuze a předložit téma
s konkrétními náměty a návrhy k řešení k diskuzi v hnutí. Na dalším sněmu předložit zprávu o konkrétních výsledcích k této problematice.

stav k prosinci 2017:
Obsah usnesení zahrnuje náplň práce pracovní skupiny Náčelnictva pro Dospělé (viz výše) a je tak součástí plánu Náčelnictva na období 2017-2020.

Návrhy usnesení neprojednané Valným sněmem

NÁVRH USNESENÍ KRAJE PRAHA – 110 (OBDOBNĚ 11 A – OKRES PRAHA 10)

Krajský sněm předkládá Valnému sněmu 2017 následující usnesení: „Valný sněm ukládá Náčelnictvu vyřešit program také pro koedukované suchozemské oddíly věkové kategorie vlčat a světlušek. Zejména vytvořit jednotný symbolický rámec, stezky, slib a zákon použitelný v těchto oddílech.“

stav k prosinci 2017:
V rámci Náčelnictva se problematikou bude zabývat pracovní skupina pro program a její řešení tak je součástí Plánu práce Náčelnictva 2017-2020.
Požadavek vyplývající z usnesení je jedním ze zásadních vstupů do revize stezek světlušek a vlčat, která se nyní rozbíhá a bude ukončena v polovině roku 2019.

NÁVRH USNESENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE – 720 (OBDOBNĚ 722 – OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ)

Sněm Zlínského kraje navrhuje Valnému sněmu následující návrh k projednání: „Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se zabývalo odlišností fungování Junáka – českého skauta na vesnicích a ve velkoměstech, a aby toto téma zařadil do Strategie Junáka – českého skauta 2022.“

stav k prosinci 2017:
Náčelnictvo podnět zváží při nejbližší revizi Strategie 2022, která proběhne na přelomu roku 2018 a 2019. Usnesení je zčásti naplňováno prostřednictvím realizace strategického tématu Dostupné vzdělávání (konkrétně se jedná o podporu práce s dospělými nováčky a kurz Do domu (čekatelský kurz pro starší a pokročilé)).


NÁVRH USNESENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE – 710

Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby v rámci změn krojového řádu neměnilo základní barvy krojového šátku, a zároveň nevylučuje v rámci specifikace dané krojovým řádem možnost jednotných šátků v rámci oddílů nebo středisek.

stav k prosinci 2017:
Náčelnictvo a Výkonná rada nesouzní s tímto návrhem usnesení, vidí změnu základního šátku jako smysluplnou. Probíhá proces změny (do konce ledna je otevřené veřejné připomínkování návrhu nové řady šátků a dalších plánovaných změn Krojového řádu, které souvisejí právě se šátky).
Náčelnictvo a Výkonná rada jsou přesvědčeni, že změna napomůže tomu, aby všechny skautky a skauti, zejména pak skautského a roverského věku, nosili skautský kroj a zejména pak šátek (jako jednoznačný rozpoznávací prvek skautingu) více a s větší radostí než doposud.
Rozhodnutí zároveň nic nemění na tom, že stávající žluté, hnědé a bleděmodré šátky bude možné na základě rozhodnutí oddílu či střediska používat i nadále.


NÁVRH USNESENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE – 310

Sněm Jihočeského kraje předkládá ke schválení Valnému sněmu toto usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu dávat důraz na rozvoj oblasti kritického myšlení v kontextu dnešní doby, a to prostřednictvím stávajících i nových nástrojů.

stav k prosinci 2017:
Náčelnictvo nemá v plánu zařadit toto téma do strategii samostatně. Zařazení tématu „Kritické myšlení a informační (informatická) gramotnost“ do Strategie 2022 bylo navrženo při revizi na podzim 2016. Do strategie nebylo (na základě rozhodnutí Náčelnictva) doplněno s tím, že se jedná o optiku, s níž ústředí nahlíží na oblasti činnosti organizace i konkrétní projekty (ať už nové, nebo aktuálně revidované), kde to je smysluplné.
Téma je zohledněno v oblasti vzdělávání např. ve skautské stezce, pracuje s ním skautský kompetenční model pro čekatelskou zkoušku, téma mediální gramotnosti je obsaženo v metodické příručce Lidé v pohybu (která se mj. zabývá i tím, jak při práci s dětmi a mladými lidmi pracovat s kontroverzními tématy obecně).

 

Podněty krajských sněmů

PODNĚT JIHOMORAVSKÉHO KRAJE TGM – 620 (OBDOBNĚ 622 – OKRES BRNO-MĚSTO)

Sněm Jihomoravského kraje TGM považuje za důležité sledovat současné společenské a pedagogické trendy a způsoby, jak s těmito poznatky pracovat v rámci Junáka – českého skauta. K těmto trendům by měl Junák – český skaut zaujímat aktivní přístup (např. metodiky, workshopy, přednášky, články, tipy na programy atp.). Sněm konstatuje, že Junák – český skaut má využívat soudobého vědeckého poznání při současném zachování vlastní identity a funkčních tradic, a vyzývá Náčelnictvo, aby se tomuto tématu věnovalo.

stav k prosinci 2017:
Náčelnictvo a Výkonná rada se tématu průběžně věnují, při práci s tématem vnímají potřebu úzké provázanosti oblastí vzdělávání a programu, zohledňují ho při práci na konkrétních projektech. Příkladem mohou být třeba nové skautské odborky (postavené nejen na znalostech, ale i na schopnosti tyto znalosti prezentovat, předat, schopnosti zaujmout postoj, …), nebo projekt revize skautské stezky. Probíhá komunikace o tématu ve skautských časopisech.
Téma je dlouhodobě obsahem programu a diskuzí na Ústřední lesní škole (např. přednáška Jana Nehyby o kompetencích (2013), přednáška, spíše ve filozofické rovině, prof. Hogenové (2015) či prof. Smékala (2016), přednáška K. Parvonič Inspirace z trendů světové pedagogiky pro skautské vzdělávání (2015 a 2016)), jejichž výstupy se pak promítají do oblasti vzdělávání v Junáku - českém skautu.
V rámci Náčelnictva se tématem bude zabývat pracovní skupina pro vzdělávání, je obsaženo v jejím plánu na období 2017-2020.


PODNĚT ZLÍNSKÉHO KRAJE – 720 (OBDOBNĚ 724 – OKRES ZLÍN)

Sněm Zlínského kraje dává podnět Náčelnictvu, aby podpořilo tým Ústřední lesní školy se zapojením výchovných zpravodajů v nalézání cest, jak reagovat na měnící se společnost především prostřednictvím vzdělávacích akcí Junáka – českého skauta.

stav k prosinci 2017:
Náčelnictvo a Výkonná rada se téma snaží ve své práci a výstupech z ní zohledňovat, aktuálně se to odráží např. v založení odboru Skauti na Zemi, který svou prací naváže na projekt téhož jména a bude dál řešit oblast globálního vzdělávání v Junáku - českém skautu.
Téma je dlouhodobě obsahem diskuzí na ÚLŠ (Výzva k aktuální situaci ve společnosti (2015), program Skautů na Zemi Generace Y (2015), program o globálních kompetencích (2016), program k tématu dospělých nováčků /2017).
Propojení vzdělavatelů a výchovných zpravodajů/ek vnímá VRJ jako smysluplné na úrovni VOJ (zejména krajů), cestu vidí spíš v otevření tématu na Setkání výchovných zpravodajů či HelpDesku.
Podněty krajských sněmů


PODNĚT PARDUBICKÉHO KRAJE – 530
(OBDOBNĚ I 620 – JIHOMORAVSKÝ KRAJ TGM A 622 – OKRES BRNO-MĚSTO)

Sněm Junáka – českého skauta, Pardubického kraje považuje za důležité podpořit činnost dospělých dobrovolníků v Junáku českém skautu formou lepšího uznávání skautské praxe v pracovním životě (např. formou akreditací, certifikátů, potvrzení o praxi, doporučení, atp.) a vyzývá Náčelnictvo, aby se tomuto tématu věnovalo.

stav k prosinci 2017:
Náčelnictvo a Výkonná rada se problematice dlouhodobě věnují v rámci agendy vzdělávání a strategického tématu Podpora činovníků (viz vyjádření k podnětu ve Zprávě pro delegáty VSJ), aktuálně připravujeme a v roce 2018 nabídneme popisy základních pozic v Junáku - českém skautu zpracovaných ve formě dobře použitelné v životopisu.
V rámci ČRDM nadále monitorujeme vývoj nového systému uznávání neformálních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací a zvažujeme zapojení do pilotu.


PODNĚT PARDUBICKÉHO KRAJE – 530 (OBDOBNĚ 622 – OKRES BRNO-MĚSTO)

Sněm Junáka – českého skauta, Pardubického kraje vyzývá Náčelnictvo, aby zjednodušilo proces získávání čekatelské a vůdcovské zkoušky najednou ve smyslu znění strategické priority Dostupnost vzdělávání.

stav k prosinci 2017:
Získání čekatelské a vůdcovské zkoušky zároveň v odůvodněných případech umožňuje ŘCČČJ (viz článek 81f), v letošním roce vyšla metodika k rozdílové zkoušce ČZ/VZ určená vzdělavatelům, kteří se rozhodnou složení obou zkoušek zároveň účastníkům vzdělávací akce umožnit. Některé vzdělávací akce této možnosti využívají a nabízejí ji (v letošním roce vůdcovský kurz MRSK-MRSK, Dvě v jednom VK+ČK 2017, Šumik 2017 ČZ, Víkendový vůdcovský kurz TREFA).


PODNĚT JIHOČESKÉHO KRAJE – 310

Současná definice činovnické funkce nepokrývá velké množství dospělých, kteří pravidelně pracují v oddílech mladších členů. Toto zcela zkresluje předkládaná data k tématu „Dospělí v organizaci“. KSJ doporučuje vytvoření nové činovnické funkce „činovník oddílu“.

Stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo bude podnět řešit na základě výsledků diskuze k tématu Dospělí v Junáku - českém skautu. Předpokládáme, že v návaznosti na ni se bude nastavovat celý systém účasti dospělých v hnutí a dospělí pomáhající u oddílu budou ukotveni v rámci tohoto systému. Vzhledem k výše popsanému procesu se Náčelnictvo k tomuto tématu dostane s největší pravděpodobností až v dalším období po roce 2020.Výkonná rada vnímá popsaný problém, není si jista, zda má být řešením vznik nové funkce či úprava definice „činovníka“. Věc vidí v kompetenci Náčelnictva, konkrétně PS NJ pro legislativu.  


PODNĚT ZLÍNSKÉHO KRAJE – 720

Sněm Zlínského kraje žádá Náčelnictvo, aby se zabývalo redukcí administrativních činností organizačních jednotek Junáka – českého skauta a jejich administrativní podporou.
stav k prosinci 2017:
Náčelnictvo a Výkonná rada se problematice aktuálně věnují v rámci realizace strategického tématu Přiměřenost administrativy. Ta se se zaměřuje mj. na
 • dotažení a vylepšování jednotlivých agend ve skautISu (vzdělávací akce, dotační agendy atd.) a jeho další rozvoj (např. elektronické přihlášky),
 • hledání cest ke zjednodušování postupů či administrativy formou sběru podnětů, jejich vyhodnocování a promítání do budoucích změn předpisů či procesů.

Ústředí se průběžně snaží minimalizovat dopady administrativy na organizační jednotky a v možné míře agendu řeší na ústřední úrovni (např. rejstříky).

PODNĚT KRAJE PRAHA – 110 (OBDOBNĚ 210 – STŘEDOČESKÝ KRAJ A VOLEBNÍ ÚSTŘEDNÍ SRAZ VS)
 
Krajský sněm dává podnět Náčelnictvu, aby řešilo zastupitelnost vedoucího organizační jednotky na sněmu vyšší organizační jednotky.

stav k prosinci 2017:
Náčelnictvo si je této nejasnosti v Organizačním řádu vědomo, bude se jím zabývat pracovní skupina Náčelnictva pro legislativu. Řešení vidí v drobné úpravě Organizačního řádu, která proběhne v roce 2018.

 
PODNĚT JIHOMORAVSKÉHO KRAJE TGM – 620 (OBDOBNĚ 211 – OKRES BENEŠOV A 622 – OKRES BRNO-MĚSTO)

Sněm Jihomoravského kraje vyzývá Výkonnou radu Junáka – českého skauta, aby posílila kapacitu technické podpory skautISu, zejména za účelem zlepšení komunikace s uživateli a včasné opravy chyb v systému. Současný stav je neuspokojivý.

stav k prosinci 2017:
Náčelnictvo vnímá potřebu zlepšení podpory skautISu, považuje podnět za důležitý a vzalo jej v potaz při projednávání rozpočtu organizace na rok 2018.
V rámci strategického tématu Přiměřenost administrativy byl tým skautISu od podzimu 2017 posílen o asistenta podpory skautISu, jehož úkolem je reagovat na dotazy uživatelů a postupně pracovat na nápovědě k hlavním modulům systému. Vyhodnocení, zda je posílení podpory takto dostatečné, proběhne v roce 2018.

Lenka Šablová, asistentka Náčelnictva

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1596x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu