....

Chyba na stránce: Účetní závěrka - Víte o povinnosti vést evidenci darů a jejich využití? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3680-ucetni-zaverka-vite-o-povinnosti-vest-evidenci-daru-a-jejich-vyuziti?autologin=1"

Účetní závěrka - Víte o povinnosti vést evidenci darů a jejich využití?

Účetní závěrka - Víte o povinnosti vést evidenci darů a jejich využití?

Od 1.1.2014 se problematika bezúplatných příjmů (darů) řídí pravidly zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

  • Dary ve prospěch Junáka je možné považovat za příjmy osvobozené od daně z příjmů (ústředí doporučuje tento přístup).
  • Přijetí daru není důvodem pro podávání daňového přiznání, pokud OJ rozhodne o jejich osvobození.

Tento zákon nám ukládá povinnost evidovat:

  • Jednotka je povinna evidovat veškeré výdaje/náklady hrazené z přijatého daru.
  • Tato evidence je povinná do úplného utracení darované částky.  Ideální postup při zpracování této evidence je jako při evidenci dotačních prostředků.

Účetní závěrka a evidování osvobozených darů

Na konci roku bychom měli mít vyúčtované dotační prostředky, jednotlivé doklady jsme přiřadili k přijatým finančním prostředkům. Při inventuře majetku a vybavení jsme mohli narazit na hmotné nefinanční dary - tyto dary jsme zaevidovali do operativní evidence a podklad předali ke zpracování do účetnictví.

Dále prověříme, zda jsme neobdrželi v uplynulém roce dar finanční.

Přesný popis co je darování, zda musí být písemná smlouva, případně náležitosti smlouvy a to další okolo najdete v metodickém listu Metodický list - Dary, darovací smlouvy a všechno kolem. Daňová problematika je podrobně popsána v metodickém listu Přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Jak postupovat pokud jsme přijali finanční dary?

K darům, které jsme v roce 2017 přijali a které jsme i utratili, přiřadíme doklady, na které byly peníze využity. Pokud nám část a nebo celý dar zbývá nevyužitý, postupujeme dle typu účetnictví, které vedeme.

Jednoduché účetnictví

V peněžním deníku bude v příjmech celá částka daru a ve výdajích bude pouze část daru utracená v průběhu roku 2017, výsledek hospodaření s tímto darem bude pro rok 2017 v zisku.

V následujícím roce nebude v příjmech již žádná částka daru, ale ve výdajích budou výdaje s darem související, výsledek hospodaření s darem bude pro následující roky ve ztrátě.

Není zde žádná kontrola v účetní evidenci, kolik darů ještě zbývá utratit.

Evidenci čerpání darů je třeba sledovat až do jeho celého utracení – může to být 2 roky, 5 let, nebo i třeba 10let.        

Účetnictví (podvojné)

Ve výnosech bude účtováno jen o části daru, která bude krýt náklady souvisejícími s tímto darem. Výsledek hospodaření s tímto darem bude pro rok  2017 nulový (náklady se budou rovnat výnosům).

Zůstatek nevyčerpaného daru účtujeme podle toho, zda víme, kdy bude vyčerpán:

  • Bude čerpán v následujícím roce -  nevyčerpaná část bude z výnosů odúčtována na účty časového rozlišení 38xxx
  • Nevím, kdy a na co bude čerpán - dar bude přeúčtován na účty fondů 91xxx, ze kterých bude čerpán v následujících letech
Výsledek hospodaření související s tímto darem bude i v následujících letech vždy roven nule.
Z účetnictví je po celou dobu patrné, kolik nevyčerpaného daru zůstává.
I pro účetnictví platí povinnost sledovat čerpání daru až do jeho celého utracení - může to být 2 roky, 5 let, nebo i třeba 10let.
 
Případné dotazy můžete směřovat na blanka.radova@skaut.cz nebo ve skupině Hospodaření pro skauty na facebooku.
 
Blanka Radová
Účetní
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2353x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu