....

Chyba na stránce: Náčelnictvo schválilo plán a priority své práce do roku 2020 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3769-nacelnictvo-schvalilo-plan-a-priority-sve-prace-do-roku-2020?autologin=1"

Náčelnictvo schválilo plán a priority své práce do roku 2020

Náčelnictvo schválilo plán a priority své práce do roku 2020

Během uplynulého víkendu proběhlo první letošní jednání Náčelnictva, které se kromě plánu a priorit své práce zabývalo např. tématem obsazování postu starosty, problematikou změny krojových šátků, projednalo vyhodnocení ročního plánu Výkonné rady na rok 2017 a diskutovalo o tom, jak svá jednání více otevřít skautské veřejnosti.

Zásadním výstupem jednání je plán a priority práce Náčelnictva do konce tohoto funkčního období. Plán zahrnuje klíčové oblasti činnosti Náčelnictva s časovým harmonogramem práce jednotlivých pracovních skupin - jejich přehled a složení je k nahlédnutí na Křižovatce.  Priority práce Náčelnictva odrážejí hlavní témata, kterými se chce Náčelnictvo v aktuálním funkčním období zabývat a klást na ně největší důraz. Jedná se celkem o 4 oblasti - Strategie 2022, Program, Starosta a Dospělí.

Náčelnictvo dále projednalo vyhodnocení plánu Výkonné rady na rok 2017, tj. výsledky práce starosty a zpravodajů. Náčelnictvo vzneslo několik doplňujících dotazů ke konkrétním bodům plánu, popř. pokračování úkolu či projektu v letošním roce, a po té schválilo usnesením, jímž vzalo vyhodnocení plánu na vědomí a poděkovalo Výkonné radě za dobře odvedenou práci.

Dalším tématem, jímž se Náčelnictvo zabývalo, byla změna krojových šátků. Vzhledem ke skutečnosti, že se na základě stávajícího zadání pro novou řadu šátků nepodařilo získat opravdu kvalitní návrhy, akceptovalo Náčelnictvo návrh pracovní skupiny změnit zadání (netrvat na posloupnosti lemů šátků pro jednotlivé výchovné kategorie). V rámci diskuze se Náčelnictvo dále věnovalo problematice šedých absolventských šátků a šátků kurzů. Náčelnictvo se bude tématem znovu zabývat na svém březnovém zasedání.

Jedním  z bodů jednání byla otevřenost jednání Náčelnictva. Náčelnictvo diskutovalo o možnostech, jak svoji práci lépe přiblížit a otevřít skautské veřejnosti. Většina přítomných se shodla na tom, že jednání má být standardně otevřené pro osobní účast členek a členů organizace, program jednání Náčelnictva bude vždy zveřejňován na Křižovatce a materiály budou dostupné na vyžádání (v KÚJ, popř. u členů a členek Náčelnictva). Schválené teze budou zapracovány do novely Jednacího řádu Náčelnictva. Ti, kdo mají zájem vidět na vlastní oči jednání Náčelnictva nebo je zajímá projednávání konkrétního bodu, se tak budou moci zasedání Náčelnictva kdykoliv zúčastnit.

Téměř celé nedělní jednání Náčelnictvo věnovalo tématu obsazování funkce starosty. V kontextu předložených materiálů, tj. podkladů pro případné vyhlášení výběrového řízení, znovu a velmi živě diskutovalo o tezích, které schválilo na svém zasedání v září 2017 (obsazování postu starosty by mělo probíhat pravidelně po cca 6 letech, formou otevřeného výběrového řízení, které by mělo být poprvé realizováno ještě v tomto funkčním období Náčelnictva). Členky a členové Náčelnictva vznesli připomínky k předloženým materiálům a shodli se na tom, že pracovní skupiny NJ pro starostu má nadále pokračovat ve své práci s tím, že Náčelnictvo ještě bude zvažovat, zda je právě výběrové řízení vždy tou optimální formou pro obsazení funkce starosty. Náčelnictvo se zároveň bude zabývat tím, jak zlepšit svoji práci v oblasti řízení starosty, resp. Výkonné rady.

Zajímá-li vás z jednání Náčelnictva více, je možné se obrátit s dotazy osobně na některého z členů Náčelnictva anebo na e-mail nacelnictvo@skaut.cz, popř. nahlédnout do zápisů Náčelnictva na Křižovatce (aktuální zápis bude doplněn do konce února).

Lenka Šablová, asistentka Náčelnictva

Pro stávající volební období si stanovujeme následující priority, na které budeme klást důraz. Při svém rozhodování dbáme na to, aby naše práce přispívala k rozvoji organizace.


  • Naplňování Strategie 2022

Náčelnictvo pokračuje v práci na naplňování strategických témat, z nichž šest bude končit v roce 2019 a dalších devět o rok později. Zejména u “jedničkových” témat se zaměří na to, aby byly realizovány všechny projekty dle schváleného zadání a proběhlo jejich vyhodnocení dle nastavených indikátorů. Na přelomu let 2018 a 2019 proběhne (plánovaná, již druhá) revize strategie. Náčelnictvo zároveň považuje za nutné začít pracovat na dalším dlouhodobém výhledu, který naváže na Strategii 2022.

  • Program

Prioritou Náčelnictva v programové oblasti je popis pedagogických principů, ze kterých vycházíme, a jejich návaznost na nástroje skautské výchovy. Tyto výstupy zlepší práci s výchovnými nástroji a nabídnou oddílům srozumitelnější a efektivnější podporu ve výchově. Náčelnictvo se dále bude věnovat ideji vlčat a světlušek (zákon, heslo, slib a příkaz),  zmapuje, jak s ní v organizaci pracujeme, a případně navrhne úpravu znění jednotlivých prvků.

  • Starosta

Náčelnictvo se intenzivně věnuje Stanovami definovanému vztahu mezi ním a Výkonnou radou, resp. starostou. Zasadí se o budování pozitivní kultury diskuze uvnitř organizace nad tématem obsazování postu starosty. Najde způsob, jak do funkce starosty zodpovědně a věrohodně jmenovat danou osobu.

  • Dospělí v organizaci

Náčelnictvo se bude zabývat tématem dospělých v organizaci a bude usilovat o dosažení těchto hlavních cílů:

  • většího zapojení stávajících dospělých členů do práce na naplňování poslání organizace,

  • zajištění dostatečné a kvalitní podpory jak nově přicházejících dospělých, tak i jednotkám, které je přijímají a pracují s nimi a

  • ujasnění role dospělých v organizaci, jejich přínos pro ni a nabídku organizace dospělým.


Do příštího Valného sněmu, jemuž Náčelnictvo bude předkládat výsledky své práce, zbývá něco přes dva roky. Uděláme vše pro to, abychom stanovené priority naplnili, a věříme, že se nám povede posunout organizaci o další kus správným směrem.

 

Jsme připravení na vaše kritické a konstruktivní připomínky. Pro vzájemnou komunikaci s Náčelnictvem využívejte prosím kontakt nacelnictvo@skaut.cz.

 

Těšíme se na vaše ohlasy, náměty a připomínky.

Náčelnictvo

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1389x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu