....

Chyba na stránce: Jak fungují kontrolní mechanismy v Junáku - Junáku - českém skautu? Čtete v diplomové práci. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3776-kontrolni-mechanismy-v-junaku?autologin=1"

Jak fungují kontrolní mechanismy v Junáku - Junáku - českém skautu? Čtete v diplomové práci.

Jak fungují kontrolní mechanismy v Junáku - Junáku - českém skautu? Čtete v diplomové práci.

S kontrolou se běžně setkáváme a to jak na úrovni všech organizačních jednotek, na vzdělávacích kurzech, ve strategii Junáka, ale také ve svém běžném životě. Když se řekne kontrola v Junáku, nejeden činovník si jako první vybaví revizní komisi (RK). Právě problematikou revizních komisí a kontrolních mechanismů jako celku jsem se zabýval ve své diplomové práci, kterou jsem završil praktickou částí v podobě ankety. Výsledky ankety ukazují stav RK, funkčnost kontrol a kontrolních mechanismů a v neposlední řadě také možnosti zlepšení fungování RK.

Této ankety se celkem zúčastnilo 41 činovníků napříč všemi úrovněmi organizace, přičemž pochopitelně převládali zástupci základních organizačních jednotek. Většina respondentů byla z Prahy nebo Středočeského kraje a jednalo se o činovníky, kteří v drtivé většině případů skautují 10 a více let. Z hlediska vykonávaných funkcí kromě výchovné funkce převažovali vedoucí ZOJ/VOJ a jejich zástupci následovaní volenými členy jednotek a hospodáři a členy RK jednotek.

Pro přiblížení výsledků své ankety v oblasti kontrol jsem vybral tři grafy, které nejvýstižněji zachycují a reprezentují celý výzkum.

Fungování RK je dle poloviny respondentů spíše na dostatečné a vyhovující úrovni, naopak pětině dotázaných připadá fungování spíše nedostatečné a nevyhovující.  Následuje názor, že fungování je rozhodně dostatečné a vyhovující a desetina si myslí, že fungování je rozhodně nedostatečné a nevyhovující. V celkovém souhrnu je fungování RK hodnoceno pozitivně.

Největší problém ve fungování RK spatřuje nejvíce respondentů v nezájmu činovníků o výkon této funkce, což bohužel není asi velkým překvapením. Druhý největší názorový proud si myslí, že problém je spojen s nedostatkem činovníků v jednotce a ve vazbě na neslučitelnost funkcí. Tento problém se vyskytuje hojně hlavně u malých jednotek. Následuje shodně názor, že problém tkví v nedostatečných znalostech a kvalifikaci pro výkon této funkce nebo v pocitu nadbytečnosti fungování RK. Nejméně hojnou odpovědí bylo jiné, kde respondenti uváděli například kumulace funkcí či malé povědomí o tom co všechno kontrolovat a jak celý proces vlastně provádět.

 

Názory na návrh zlepšení fungování revizních komisí se liší, dva však jasně převládají. Prvním z nich je lepší motivace činovníků pro kandidaturu a především pro výkon samotné funkce a druhou je teoretická možnost zvolit do těchto komisí nečleny organizace například rodiče dětí v oddílech. Tím by došlo jak ke zvýšení transparentnosti celé kontroly, tak k omezení problému s nezájmem činovníků o působení v RK. Méně častý je názor, že by se fungování zlepšilo zrušením RK na úrovni středisek a jejím nahrazením na úrovni vyšší organizační jednotky nebo zlepšení možností vzdělávacího kurzu či semináře pro revizory. Minimum respondentů uvádí, že RK funguje správně a není třeba nic měnit.

 

Z provedené ankety vyplývá, že fungování revizních komisí a funkčnost vnitřního kontrolního systému organizace je celkově na dostatečné a vyhovující úrovni. Pokud nějaké problémy ve fungování nastávají, jsou nejčastěji spojeny s nezájmem činovníků o výkon funkce v komisi nebo s nedostatkem činovníků v dané jednotce. Nejlepší možností, jak zlepšit činnost revizních komisí oproti současnosti by byla lepší motivace činovníků pro kandidaturu a především pro výkon funkce a možnost zvolit do revizní komise nečleny organizace, například rodiče dětí a tím celkově zvýšit transparentnost hospodaření. Osobně se s celkovými výsledky ankety ztotožňuji a myslím si, že úroveň kontrolních mechanismů v Junáku je na dobré úrovni, přesto je nepochybně stále co zlepšovat.

K celkovému prostudování:
https://vskp.vse.cz/71977_vnitrni_kontrolni_system_ainterni_audit_vneziskove_organizaci__junak___cesky_skaut_zs

Šimon Martinec
hospodář střediska a absolvent VŠE

Save

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 957x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu