....

Chyba na stránce: Zprávy Výkonné rady – 1/2018 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3827-zpravy-vykonne-rady-2-2018?autologin=1"

Zprávy Výkonné rady – 1/2018

Zprávy Výkonné rady – 1/2018

Toto vydání pokrývá období prosinec 2017 až březen 2018.

Milé sestry, milí bratři,

dostává se vám na displeje a monitory třetí číslo Zpráv Výkonné rady, které informují o aktivitách realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými celostátními dobrovolnickými týmy. Dobré počtení přeju.

Se stiskem levice

Petr Vaněk - Permi
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

 

Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy (Josef Výprachtický – José)

Jednání s ministrem školství

Proběhlo jednání s ministrem školství Robertem Plagou. Tématem schůzky byla např. problematika investičních dotací, výzva z OPVVV (tzv. šablony), či objekt na Senovážném náměstí. Více informací v tomto článku.

Kancelář ústředí

MŠMT jako vlastník budovy na Senovážném nám. odsouhlasilo plánované rekonstrukce v Kanceláři; připravujeme harmonogram a výběr stavební firmy tak, aby velká část stavebních úprav mohla proběhnout v letošním roce. Vlastní rekonstrukce je plánována na červenec, aby co nejméně omezila provoz KÚJ.

Podvýbor pro mládež

Přes počáteční nevůli v Poslanecké sněmovně PČR  se společnými silami s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) podařilo ustanovit podvýbor pro mládež, kde je možné otevírat  legislativní témata na půdě PČR.

Skautská nadace Jaroslava Foglara

Došlo k obměně složení  správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara, staronovým členem se stal Pavel Trantina (Goblin), novými členkami rady se staly Petra Bašová (Fidla) a Jana Jirasová (Prcek). Členy správní rady jsou dále Vladislava Hujová (starostka MČ Praha 3), Ivo Brzobohatý (Ještěr) a Tomáš Šídlo (Pascal).

Vodní zákon

Novela vodního zákona, zahrnující problematiku táboření v aktivních záplavových zónách, prošla 2. čtením a spěje ke schválení. Ve spolupráci ČRDM se podařilo prosadit pozměňovací návrh, který při dodržení zákonem daných podmínek znovu umožní zřizovat tábory i v aktivních záplavových zónách (tábory sestávajících pouze ze stanů, které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit a které byly na daném místě zřizovány již před stanovením aktivní zóny záplavového území). Společně s ČRDM jsme podpořili kroky Hlavního kapitanátu vodních skautů směřující k zajištění splavnosti řek pro rekreační účely v rámci připomínkového řízení k nařízení vlády o minimálním zůstatkovém průtoku.


Místostarosta a hospodářský zpravodaj (Bořek Slunéčko)

Ekonomika

MŠMT zveřejnilo výsledky neinvestičních dotací na rok 2018 – díky stálému tlaku br. starosty na MŠMT se ve spolupráci s ČRDM podařilo dosáhnout navýšení dotací o 1,6 mil. Kč pro Junáka - českého skauta oproti loňskému roku (celkem 44,4 mil. Kč)

Byla vydána Směrnice k dotacím na rok 2018.

Vyvolali jsme schůzku na MŠMT ohledně složité administrace investičních dotací; konkrétním výstupem je příslib, že by se mohl uskutečnit seminář úspěšných žadatelů, kde by se řešily postupy a nejasnosti a hledala zjednodušení a vyjasnění.

Byl vyhlášen program na podporu aktivit středisek ve Strategii 2022, setkal se zatím jen s malým zájmem.

Uspěli jsme s projektem v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání se zaměřením na podporu programů pro školní děti ve spolupráci s NNO. Projekt byl připraven ve spolupráci se ZvOJ Kaprálův Mlýn a Skautský institut.

Na platformě Darujme.cz jsme založili profil, jehož prostřednictvím získáváme první drobné dary.

Střediskové mimimum

Uskutečnilo se setkání pilotních kurzů střediskového minima; základní teze vzdělávání jsme si potvrdili, vyměnili jsme si zkušenosti na některé prvky programu; obecně ze zpětné vazby plyne spokojenost účastníků i lektorů.

Oslovení bývalých členů

Projekt oslovení bývalých členů se realizoval společně s rozesílkou únorových časopisů; oslovili jsme kolem 12 tisíc bývalých členů. Projekt budeme vyhodnocovat.


Zpravodaj pro vzdělávání / br. Filip Hlavinka – Mukóki

Vzdělávání

Pokračuje revize vůdcovské zkoušky. Byly zaslány podklady těm vůdcovským kurzům, které budou novou podobu VZ testovat. V brzké době předpokládáme připomínkování variant finální podoby vůdcovského kompetenčního profilu a rozhodnutí o tom, jakou formou bude profil uspořádán.

Byla zahájena práce na instruktorském kompetenčním profilu. Na jeho vzniku spolupracují stávající ILŠ a IŠ - jejich představitelé se scházejí na společných setkáních.

Připravujeme rozšíření akreditace ZZA (Zdravotníci a záchranáři primární péče). Jde o přípravu podkladů pro MŠMT, abychom mohli mít více akreditovaných garantů pro zdravotnické kurzy.

Ve spolupráci se Skautským institutem připravujeme dialogická setkání o vzdělávání - pravidelná diskusní setkání, která mají otevírat významná témata vzdělávání. První setkání proběhne 25. dubna v SI v Praze, další 17. května v SU v Brně.


Zpravodajka pro vzdělávání a dospělé (Barbora Tichavová - Rozárka)

Výchovní zpravodajové

Byla vyhodnocena a uzavřena akce SeVýz - celostátní setkání výchovných zpravodajů a zpravodajek. Ze strany účastníků i zadavatele byla akce hodnocena velmi dobře a je zájem o její pokračování. Akci chceme pořádat jednou za dva roky, další ročník plánujeme na rok 2019.

Jsou rozpracovány dvě kapitoly metodiky pro výchovné zpravodaje – skautská výchovná metoda a personalistika pro výchovné zpravodaje.

Personalistika
Jako součást časopisu Skauting vyšel čtyřstránkový materiál o dobrovolnických dohodách – jejich tvorbě a vyhodnocování. Materiál je určen i pro vyjmutí a samostatné použití. Dostupný je na Křižovatce.

Přílohou časopisu je také plakát o mentoringu. K mentoringu byly aktualizovány stránky na Křižovatce www.skaut.cz/mentoring, kde budou dále přidávány podpůrné materiály pro mentory i mentorované.

Je revidován kalendář činností vedoucího střediska. Oproti dosavadnímu přístupu jsme se rozhodli pojmout ho více metodicky, tj. uvádíme, kdy je vhodný čas pro fundraising, personalistiku, vzdělávání činovníků a snažíme se uvádět konkrétní příklady, jak to dělat.

Začaly přípravy Helpdesku 2019, aktuálně je vypsána poptávka po pořadatelském týmu.

Hodnocení kvality

Bylo zprovozněno hodnocení kvality čekatelských a vůdcovských lesních kurzů ve skautISu.


Zahraniční zpravodaj (Vojtěch Olbrecht - Fišer)

Výkonná rada rozhodla (potvrdila) termín pořádání Středoevropského Jamboree v Česku na rok 2022.

Do té doby se uskuteční CEJ 2018 v Maďarsku a následovat bude Evropské skautské jamboree v Polsku 2020. Po Česku v roce 2022 bude následovat Slovensko v roce 2024.

Od začátku roku jsme vyslali naše členy na několik mezinárodních seminářů a akcí

Mimo jiné to byl Vojtěch Olbrecht - Fišer, Anna Trnková - Delfín a Petr Vaněk - Permi byli na setkání středoevropských a pobaltských zemí v Budapešti. Velkým tématem bylo CEJ (Central European Jamboree) a další spolupráce mezi zúčastněnými zeměmi. Členové Náčelnictva Vít Koutenský - Pudil a Martin Křivánek - Set se zúčastnili celoevropského Chief Volunteer Meetingu, setkání vedoucích dobrovolníků (náčelníků, členů náčelnictev, …), který se konal na Kaprálově mlýně u Brna. Tomáš Kozel a Šárka Pavlásková byli v Lotyšsku na semináři o růstu skautingu (i br. Martin Křivánek - Set z pozice organizátora), který se zabýval novými strategiemi pro dosažení růstových cílů stanovených na nedávných evropských a světových skautských konferencích.


Organizační zpravodaj a zpravodaj pro ICT (Ondřej Peřina – Jerry)

Registrace 2018
Proběhla registrace 2018; drtivá většina jednotek měla úspěšně odevzdáno, řešili jsme urgence jednotlivých případů a některé nestandardní situace a výjimky, které v registraci objevily. Celkem nás je 60520 (podrobná zpráva bude zveřejněna do konce června).

V návaznosti na registraci jsme kontrolovali i nově objednané členské karty (doba platnosti 3 roky), které ve spolupráci s ČRDM vyrábíme a budeme následně rozesílat střediskům na přelomu března a dubna 2018 (letos bylo oddíly objednáno cca 3 tisíce nových karet).

Spolkový rejstřík
Do konce roku 2017 jsme zkontrolovali všechny účetní závěrky jednotek za roky 2014 až 2016 a všechny OJ tedy mají buď závěrky v pořádku poslané na rejstříkový soud, nebo byly informovány o tom, jaké mají ve výkazech chyby (a že je před vložením do rejstříku musí opravit). Opravené výkazy pak průběžně vkládáme do spolkového rejstříku i nadále.
 
Infoodbor
Proběhne  Scoutathon -  skautský hackathon, o víkendu 20. až 22. dubna 2018 v Praze. Během víkendu zde budou zájemci diskutovat a hledat vhodná IT řešení na nejrůznější skautské problémy a věci, které mohou v jednotkách pomáhat. Pořádá jej Aleš Vitinger a Martin Křivánek - Set (více na https://scoutathon.skauting.cz/).

GDPR (ochrana osobních údajů)

Vedle úvodního článku k tématu GDPR na Křižovatce, připravujeme sekci na Křižovatce, kde zveřejníme informační články i odpovědi na otázky, které se objevují, další články budeme přidávat i v dubnu.

Weby a ICT projekty

Skautské závody - udělali jsme několik vylepšení na webu skautských závodů a chystáme další zlepšení webu pro letošní ročník.

Testujeme novou verzi skautISu, kterou do ostrého provozu spustíme v průběhu března 2018.

Začínáme konzultovat a připravujeme projekt na vylepšení agendy vzdělávacích akcí pro pořadatele akcí (některá palčivá místa skautISu chceme zpřehlednit a vylepšit, zároveň zvažujeme jak vylepšit možnosti přihlašování na akce přes skautIS o další otázky potřebné jednotlivými akcemi).

Skautský rezervační systém pro vzdělávací akce (SRS) - proběhla schůzka se zástupci různých velkých akcí, kam se účastníci přihlašují ve skupinách (mezinárodní akce, Obrok apod.) a diskutovali jsme jejich potřeby v oblasti registračního systému a možností rozšíření SRS pro budoucí využívání i těmito akcemi.


Zpravodajka pro program (Denisa Sochorcová)

Odborky

Byla připravena a schválena aktualizace Lvího skauta tak, aby byl kompatibilní s novými odborkami. Pokračuje vydávání pravidelných článků k odborkám v časopisu Skaut.

Odborky pro vlčata a světlušky

Byl vytvořen seznam odborek pro světlušky a vlčata. Probíhá sazba prvních tří odborek do testovací grafiky a příprava testování úkolů několika odborek na tábory.

Vůdcovský handbook

Byl dotažen obsah příručky a vysázeny ukázkové kapitoly.

Dětský handbook

Byla vydána experimentální verze příručky pro vlčata a světlušky. Proběhlo připomínkování na Křižovatce, připomínkování v Odboru vlčat a světlušek a setkání s vedoucími, kteří handbook testovali v oddílech, a konzultace s dalšími oslovenými vedoucími. Projekt handbooku pro skauty a skautky je dočasně pozastaven. Bude pokračovat po dokončení příručky pro vlčata a světlušky.


Zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti (Petr Vaněk - Permi)

Skautská grafika a design

Po připomínkování na Křižovatce byl zveřejněn aktualizovaný Skautský grafický manuál (verze 2.0), který zohledňuje podzimní rozhodnutí Náčelnictva reagující na usnesení Valného sněmu ve věci slovní značky v logu a přináší některé další drobnější změny.

Skauting v médiích

Nedávné číslo magazínu Redway, největšího celostátního časopisu pro studenty základních a středních škol, mělo za hlavní téma skauting, s množstvím textů uvnitř čísla i obálkou zdobenou velkým skautským logem.

Podílíme se na 16dílném seriálu pro dětské vysílání ČT Déčko s pracovním názvem Skautská pošta. Hlavní linkou příběhu je skautská kurýrní pošta z roku 1918. Seriál by měl přivést pozornost k roli skautingu v době vzniku republiky, ale také ke skautingu dnešního dne.

Dobré ráno ČT dne 2. února mělo tématiku přežití v přírodě, velká část patřila skautingu, mj. jsme představili odborky a různé skautské dovednosti. Video je k dispozici na Křižovatce.

Český rozhlas se koncem března bude věnovat skautingu intenzivněji než obvykle, mj. datový tým ČRo připravuje výstupy z dat z naší letošní registrace a bratr starosta bude hostem Lucie Výborné. Český rozhlas i Česká televize nějakou formou připomenou 50. výročí obnovy skautingu v roce 1968.

Intenzivně jsme komunikovali, vůči novinářům i veřejnosti, 50procentní nárůst členské základy za posledních 12 let, podpořili jsme v této komunikaci i jednotky, připravili video se sedmi důvody, které za růstem vidíme, web skaut.cz/60tisic, získali blahopřání od předsedy Světového skautského výboru a spolupracujeme se Světovou kanceláří WOSM na jejich chystaném článku o nárůstu členské základny u nás.

Skautský dobrý skutek 2018

Probíhá přihlašování na Skautský dobrý skutek 2018, tým projektu jej propaguje mj. na Křižovatce, FB SkautInfo a na FB stránce Skautského dobrého skutku. Připravili jsme šablony tiskové zprávy pro místní organizátory Skautského dobrého skutku.

Sociální sítě

Oficiální skautský instagramový  účet @SKAUTcz překonal počet 10 tisíc sledujících, nadále roste a stává se zajímavým komunikačním kanálem především vůči členkám a členům skautského a roverského věku. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších instagramových skautských účtů v Evropě.

V pilotním provozu  byla spuštěna celostátní facebooková skupina SkautFórum, sesterský projekt facebookové stránky SkautInfo, určená k posílení interakce mezi především činovnictvem, coby prostor pro inspiraci a diskuze.


 
Za KUJ a  TDC
Petra Daněčková (Peťule)
redaktorka interní komunikace
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 763x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu