Logo

Zprávy Výkonné rady – 2/2018 (za duben až červen 2018)

Toto vydání pokrývá období duben až červen 2018.

Milé sestry, milí bratři,

dostává se vám na displeje a monitory čtvrté číslo Zpráv Výkonné rady, které informují o aktivitách realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými celostátními dobrovolnickými týmy. Dobré počtení přeju.

Se stiskem levice

Petr Vaněk - Permi
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti


Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy / Josef Výprachtický – José2

 
Setkání krajů s Výkonnou radou a náčelníky

Setkání proběhlo v polovině dubna, zúčastnili se ho zástupci 12 krajů. Účastníci se zabývali např. problematikou nedostatku činovníků a otázkou, jak k jeho řešení může pomoci ústředí, diskutovali o možnostech podpory činnosti krajů či zapojení krajů do naplňování strategického tématu Hodnocení kvality. Příští setkání se v lednu 2019 uskuteční v pozměněném formátu, kdy v rámci téhož víkendu naváže setkání krajských rad mezi sebou.

Schůzka Skautského parlamentního oddílu

Koncem dubna proběhla první schůzka obnoveného skautského parlamentního oddílu, konala se díky iniciativě senátora Lumíra Kantora – Bizona ve Skautském institutu na Staromáku. Setkání navštívil i předseda ČRDM Aleš Sedláček, společně jsme představili aktuální legislativní otázky.

Kancelář ústředí

Aktuálně probíhá několik personálních obměn v KÚJ. Na uvolněné pracovní pozice intenzivně hledáme nové lidi. Seznam pozic je průběžně aktualizován na jobs.skaut.cz.

Rekonstrukce prostor ústředí

Probíhá příprava na letní rekonstrukci, je připraven projekt a časový harmonogram. V červenci bude pravděpodobně uzavřeno celé 4. patro, po dobu rekonstrukce proto nebude možné využívat zasedací místnosti. O rozsahu letního omezení provozu KÚJ vás budeme informovat na Skautské křižovatce ihned po schválení projektu a výběrovém řízení na stavební firmu.

Novela tzv. vodního zákona a táboření v aktivních záplavových zónách (AZZ)

Novela byla definitivně schválena včetně pozměňovacího návrhu týkajícího se táboření v AZZ, za který intenzivně bojovala Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Umožňuje tak stavět stanové tábory (bez pevného zázemí) v AZZ na místech, kde v minulosti již probíhaly. Další, námi podporovaný pozměňovací návrh k minimálnímu zůstatkovému průtoku, který by zajistil splavnost vodních toků pro účely vodní turistiky (a tedy i pro vodní skauty) se prosadit nepodařilo.


Místostarosta a hospodářský zpravodaj / Bořek Slunéčko

Ekonomika

Uzavřeli jsme hospodaření roku 2017. Proběhl audit hospodaření, výsledkem je závěr bez výhrad. Dále byla zpracována zpráva o hospodaření. Byly rozděleny dotace na opravy a údržbu staveb mezi jednotlivé žadatele; z 82 projektů bylo přes posílení dotační kapitoly s ohledem na nedostatek finančních prostředků zamítnuto 30.

V létě končí stávající smlouva na pojištění nemovitého a movitého majetku, které nabízíme jednotkám. Proběhlo výběrové řízení na pojišťovnu na roky 2018 - 2021; ze kterého opět vyšla nejlépe pojišťovna Allianz. I na letošní rok jsme uspěli s žádosti o podporu u firmy Lesy ČR, s. p.; máme podepsanou smlouvu na finanční podporu ve výši 1 mil. Kč.

Spolupráce se Slovenským skautingem

Proběhlo pracovní setkání zástupců Výkonné rady se s představiteli Slovenského skautingu v Bratislavě - cílem byla výměna zkušeností (např. příprava strategie, programové otázky, GDPR).


Zpravodaj pro vzdělávání / br. Filip Hlavinka – Mukóki

Zdravotnické kurzy

Na základě naší žádosti schválilo MŠMT devět nových garantů pro akreditované zdravotnické kurzy. Aktuálně tak máme 39 garantů, kteří mají akreditaci ministerstva a zároveň splňují podmínky Junáka - českého skauta.

Vzdělávání

Zahájili jsme dialogická setkání - “Porada vzdělavatelů”, již třetí přívítá 14. června SI v Praze. Se vzdělavateli vedeme dialog o dilematech a významných tématech vzdělávání. Stručné výstupy budeme publikovat ve Skautském světě. Aktualizovali jsme databázi vzdělávání na klíč - aktualizace a doplnění nabídky, úprava na Křižovatce přinesla významné uživatelské zlepšení.

Zdravotník zotavovacích akcí

Aktualizovali jsme směrnici ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí - úpravy v souvislosti s platnou legislativou, která stanovuje, kdo může být zdravotníkem (přidáni absolventi a studenti po 3. ročníku u zubního lékařství, absolvence střední školy nahrazena způsobilostí k výkonu vyjmenovaných povolání).


Zpravodajka pro dospělé / ses. Barbora Tichavová – Rozárka

Výchovní zpravodajové

Bylo rozhodnuto o konání druhého ročníku SeVýzu - celostátního setkání výchovných zpravodajů a zpravodajek, je naplánován na podzim 2019. Dále byly vydány dvě kapitoly metodiky pro výchovné zpravodaje - skautská výchovná metodapersonalistika pro výchovné zpravodaje.

V oblasti podpory ústředních dobrovolníků proběhlo školení zaměstnanců a byly vytvořeny vzory a metodika k dobrovolnickým dohodám pro dobrovolníky kolem ústředí. Pro odbory a týmy velkých akcí byl nachystán grafický generátor, který přispěje ke snadné tvorbě grafických materiálů.

Byly zahájeny práce na řešení problematiky dospělých nováčků. Proběhla schůzka zástupců týmů velkých akcí zaměřená na koordinaci jejich podpory.

Probíhá příprava Helpdesku 2019. Na úrovni ústředí je sestaven projektový tým a byl nalezen tým zázemí v Zábřehu na Moravě. Termín Helpdesku je 22. - 24. února 2019.

Ochrana a bezpečí dětí

Pracovní skupina připravila a předložila do Výkonné rady projekt kodexu jednání dospělých. Skupina konzultovala kodex mj. na Lince bezpečí. Předpokládáme, že od podzimu započne dlouhodobá informační kampaň, která bude s kodexem a problematikou bezpečnosti a ochrany dětí seznamovat dospělé členy organizace.


Zpravodaj pro ICT a organizaci / br. Ondřej Peřina – Jerry

Registrace

V rámci otevřených dat jsme aktualizovali a zveřejnili další datasety o naší organizaci, počtech členů, vývoji počtu členů v jednotkách, a to typicky za období 2003 či 2008 až 2018. Data využívají jak dobrovolníci, tak byly používány i datovými žurnalisty.

Předpisy a legislativa

Před tábory jsme informovali o dílčích novinkách, např. ohledně dvouleté platnosti zdravotní způsobilosti dítěte.

ST ZNO (Zakládání nových oddílů)

Dokončili jsme dotazování a průzkum mezi jednotkami a činovníky ohledně překážek v zakládání nových oddílů. Na červen chystáme do Skautského institutu v Brně (7. 6. 2018) a Praze (20. 6. 2018) diskuze k tomu, jak by bylo možné některé překážky odbourat. Výstupy budeme v dalších fázích projektu zapracovávat.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Připravili jsme nové přihlášky (pro mladší i dospělé členy, pro nečleny na akce a také na tábory), navíc v různých variantách pro tisk, vyplnění v počítači i pro úpravu vlastní podoby jednotkou. Kompletně jsme přepracovali a vytvořili informační sekci k osobním údajům (tedy nejen novinkám z GDPR) na Křižovatce – www.skaut.cz/osobniudaje – zde dále budeme zveřejňovat další informace a tipy.

SkautIS a podpora

Všechny podrobnosti o novinkách ve skautISu jsou popsány na webu nápovědy. Poukázali jsme na možnost dvoufaktorového přihlašování (například do skautského e-mailového účtu) a vysvětlili, jaké výhody z toho plynou.

Lebeda hosting (prostor pro skautské weby)

Skautský hosting je nově na adrese www.lebedahosting.cz, má vylepšenou podobu a spustili jsme možnost instalace Skautského dobrého webu pro jednotky a projekty "na kliknutí".

Weby a ICT projekty

Skautský registrační systém (SRS) začaly využívat další akce a semináře, systém má nově další část propojení na evidenci účastníků v rámci vzdělávacích akcí ve skautISu.


Zpravodajka pro program / ses. Denisa Sochorcová

Odborky

Připravili jsme aktualizovaný dotisk odborek, v kterém budou tři nové odborky: Kuchař/Kuchařka, Horolezec/Horolezkyně a Filmař/Filmařka.

OP VVV Skauting do škol a Skautský programový průvodce

V žádosti do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) jsme uspěli. Jeho cílem je vytvoření několika sad kvalitních programů, které podpoří činnost oddílů a současně budou využitelné pro školy, např. na pobytových akcích. Dostupné budou prostřednictvím budoucího webu Skautského programového průvodce.

Závody vlčat a světlušek   

Celostátní akceZa podpory celostátního štábu ZVaS, který od letošního ročníku vede ses. Dana Tarantová - Komtesa, proběhla základní kola závodu. Krajská kola jsou v běhu.

Proběhlo Skare (skautská regata - každoroční jachtařský závod vodních skautů), Ivančena a Navigamus. Výkonná rada schválila tým a projekt Obroku 2019 pod vedením bratra Jana Špatenky - Špáti.


Zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti / br. Petr Vaněk – Permi

Prezentace skautingu

Zveřejnili jsme powerpointovou šablonu určenou pro prezentaci skautingu místním partnerům, při firemním fundraisingu apod. Šablonu lze upravit pro konkrétní jednotku či projekt.

Web a sociální sítě

Web pro veřejnost www.skaut.cz je v provozu ve své nové verzi. Je ponechána velká část obsahu z předchozí úspěšné verze, ale web je zcela nově naprogramován a opatřen zcela novou grafikou. Za zapojení do připomínkování webu patří dík desítkám dobrovolníků.

V pilotním provozu běží SkautFórum, celostátní činovnická diskuzní skupina na Facebooku. Jejím cílem je umožnit vzájemnou komunikaci a inspiraci mezi (nejen) vedoucími napříč republikou. Nyní má cca 2.500 členů a postupně roste.

WOSM ve spolupráci s námi připravil a na svém webu a sociálních sítích coby příklad dobré praxe představil zprávu o setrvalém nárůstu členské základny v Junáku – českém skautu. Podobná pozornost je mimořádná. Zveřejnil mj. naše video v anglické verzi nebo příspěvek na Twitteru.

Na Twitteru jsme se ohradili vůči přihlášení se Tomia Okamury ke skautingu. Naše reakce měla mimořádný dosah. Následně jsme odpověděli na dotazy Českého rozhlasu v této věci. Dle zpětného dotazování ve FB skupině SkautFórum to vypadá, že mezi skauty jednoznačně převládá spokojenost s těmito provedenými kroky.

Skauting v médiích

ČT Déčko i letos chystá svoji letní hru, opět ve spolupráci s Junákem – českým skautem. Naše spolupráce je každoročně možná díky zapojení desítek oddílů po celé zemi. Ty podpoří konání hry a upozorní na skauting ve svém okolí i celostátně.

Vydali jsme výroční zprávu Junáka – českého skauta za rok 2017. Upozorňuje například na nárůst členské základny, zapojení do mezinárodních aktivit nebo potřebu financování pro udržování kluboven.

Týdeník Respekt věnoval hlavní téma čísla skautingu. Vyzdvihl to, že skauting úspěšně rozvíjí měkké dovednosti (práci v týmu, zodpovědnost, komunikaci apod.), které jsou dnes velmi žádané na trhu práce. Článek samotný i titulní strana nesou nadpis „Všude chtějí skauty.“ Komunikační tým se intenzivně věnoval podpoře vzniku článku, desítky skautek a skautů se ozvaly s vlastní zkušeností nebo pozvánkou novináře na jejich výpravu.

Média se při příležitosti 50 let od obnovení skautingu v roce 1968 věnovala koncem března intenzivně skautingu. Br. starosta byl hostem Radiožurnálu, skautingu se věnoval ČRo Plus, iDNES nebo Studio 6 České televize.

Data-tým Českého rozhlasu zveřejnil zábavný statistický rozbor skautských přezdívek, připravený z dat ze skautISu za podpory infoodboru.

Proběhl další ročník Skautského dobrého skutku. Účast byla o něco menší než v předchozím roce. Některé z místních dobrých skutků jsme používali jako dobrou ilustraci skautské činnosti.

Coby partneři ocenění České pojišťovny „Mladý hrdina“ jsme vyzvali oddíly k oznamování příběhů, které si z jejich pohledu zaslouží pozornost. Oceněn již byl 14letý Matěj ze střediska v Mnichově Hradišti za trvalou pomoc kamarádovi s poruchou autistického spektra.


Zahraniční zpravodaj / br. Vojtěch Olbrecht – Fišer

Evropské skautské jamboree 2020

Výkonná rada na základě výběrového řízení jmenovala br. Víta Rusňáka - Viruse vedoucím kontingentu na Evropské skautské jamboree 2020 v Polsku.

Intercamp 2018

V polovině května se v Belgii uskutečnil Intercamp 2018. Vedoucím českého kontingentu byl Pavel Král - Šupik, náš zástupce v Intercamp Committee, výprava měla 500 členů. Český kontingent byl opět jeden z největších a nejrychleji naplněných. Přestože se nám podařilo navýšit účastnickou kvótu, na stovky (!) zájemců se nedostalo.

V běhu jsou přípravy čtyř kontingentů

Středoevropské jamboree 2018 v Maďarsku - přípravy finišují, proběhlo přípravné setkání, akce bude v létě 2018. Rowervay 2018 v Nizozemsku - přípravy finišují, proběhlo přípravné setkání, akce bude v létě 2018. Světové skautské jamboree v Severní Americe 2019 - předregistrovaný kontingent, řeší se letenky, pojištění, finální registrace, probíhají setkání jamoddílů, proběhlo setkání dospělých členů kontingentu. Evropské skautské jamboree 2020 v polském Gdaňsku - přípravy začínají.


 
Za KUJ a  TDC
Petra Daněčková (Peťule)
redaktorka interní komunikace

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1189x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura