....

Chyba na stránce: Zprávy Výkonné rady – 5/2018 (za červenec až září 2018) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4118-zpravy-vykonne-rady-5-2019?autologin=1"

Zprávy Výkonné rady – 5/2018 (za červenec až září 2018)

Zprávy Výkonné rady – 5/2018 (za červenec až září 2018)

Toto vydání pokrývá období červenec až září 2018.

Milé sestry, milí bratři,

dostává se vám na displeje a monitory páté číslo Zpráv Výkonné rady, které informují o aktivitách realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými celostátními dobrovolnickými týmy. Dobré počtení přeju.

Se stiskem levice

Petr Vaněk - Permi
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti


Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy / Josef Výprachtický – José2

 
Složení Výkonné rady

Náčelnictvo schválilo změny ve složení VRJ. Novou zpravodajkou pro dospělé a personalistiku se stala ses. Jana Jirasová - Prcek, pozici přebírá po ses. Barboře Tichavové - Rozárce. Funkci zpravodajky pro program převzala ses. Barbora Tichavová - Rozárka, dosavadní zpravodajka pro dospělé a personalistiku. Oblast programu bude řídit v těsné spolupráci s dosavadní zpravodajkou ses. Denisou Sochorcovou, která bude i nadále pokračovat v práci v programové oblasti a jako koordinátorka programových aktivit.

Kondolence

Během uplynulého období odešlo několik výrazných skautských osobností. Kancelář, Výkonná rada a Náčelnictvo se podílely na zajištění skautské vzpomínky a případně květin či čestné stráže. Opustili nás sestra Dagmar Burešová, advokátka, předsedkyně České národní rady a v letech 1990 - 1992 starostka Junáka - českého skauta, bratr Jiří Pilka - Jip, muzikolog a instruktor kurzů FONS, sestra Eva Šimerová z Volyně, nositelka řádu Stříbrného trojlístku, bratr Jaromír Kubec - Saddám, zakladatel a dlouholetý vedoucí Skautské ochranné služby, a bratr Jan Čáka, grafik, spisovatel a autor Junácké symboliky.

Česká rada dětí a mládeže

12. června proběhly oslavy 20 let České rady dětí a mládeže, kde jsme jednou ze zakladatelských organizací. Podíleli jsme se na veřejné části oslav - plavbě prámu po Vltavě, na němž se prezentovaly jednotlivé členské spolky ČRDM, v podvečer jsem se spolu dalšími skauty a našimi současnými a bývalými zástupci v ČRDM zúčastnil setkání v Roztokách u Prahy.

Národní šátek

Ve spolupráci s grafikem (a autorem úspěšného šátku ke století českého skautingu) bratrem Lukášem Cupalem - Kecalem a na základě konzultací s dalšími spolupracovníky jsme doladili konečný vzhled národního šátku, který byl následně v září zadán do výroby. Motivem v cípu šátku bude český lev ve verzi graficky odvozené z Junácké symboliky br. Jana Čáky. První série šátků, v řádu stovek kusů, bude v JUNu k dispozici 28. října, ke 100 letům vzniku republiky. Další výroba bude kontinuálně pokračovat.


Místostarosta a hospodářský zpravodaj / Bořek Slunéčko

Skautská energie

V létě jsme přesáhli počet 10 tisíc odběrných míst a projekt se dále úspěšně rozvíjí. Proběhlo výběrové řízení na nové dodavatele na další období. Jsme v nové situaci, kdy ceny na trhu dramaticky rostou; domníváme se, že přes nárůst budou námi vysoutěžené ceny nadále patřit mezi nejvýhodnější na trhu. Ceny jsou zafixované na dobu dvou let.

Strategie 2022

Na podzim a v zimě se chystají další dva kurzy střediskového minima (ROTOPED, STŘEP).

Vytvořili jsme představu kurzu pro začínající členy revizních komisí. Nyní budou myšlenky dále konzultovány, počítáme se zapojením krajů do pořádání kurzů na přelomu let 2019/2020. Dále je v přípravě pilotní verze kurzu pro revizory ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Pravidelné celostátní setkání hospodářů bude v neděli 4. listopadu.

V rámci spolupráci pro bono zpracovala právní kancelář Denton analýzu možností pořádat v rámci skautského fundraisingu akce typu prodeje občerstvení. S analýzou budou dále pracovat.

V rámci ST Získávání nemovitostí se uskuteční setkání stavitelů v sobotu 9. února 2019. Prosíme o šíření těchto informace jednotkám, které by to mohlo zajímat.


Zpravodaj pro vzdělávání / br. Filip Hlavinka – Mukóki

Vzdělávání

Provedli jsme aktualizaci vzdělávání na klíč a jeho úplná grafická revize – vybírat je možné z   39 programů nabízených odbory a pracovními skupinami Výkonné rady, Skautským institutem i jednotlivci.

Se skupinou zástupců instruktorských škol jsme dokončili obsah instruktorského profilu. Bude následovat porovnání s lektorskou kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací. Poté budou výsledky prezentovány na ÚLŠ.Na 24. října chytáme další Poradu vzdělavatelů ve Skautském institutu v Praze, na téma Módní vlny ve vzdělávání.

Probíhá pilotování nové vůdcovské zkoušky na lesních kurzech za metodické podpory týmu tohoto projektu.

Autorský kolektiv kolem kurzů Stříbrná řeka ve spolupráci s Pardubickým krajem vydal vlastní příručku k vůdcovské zkoušce. Způsobem zpracování a pojetím se liší od oficiální příručky ústředí a proto ji může zajímavě doplňovat.


Zpravodajka pro dospělé / ses. Barbora Tichavová – Rozárka

Výchovní zpravodajové

Byl nachystán a je nabízen seminář pro výchovné zpravodaje. Na podzim proběhnou jeho první realizace.

 

Byl spuštěn web a zahájena propagace Helpdesku 2019, který proběhne 22. - 24. února v Zábřehu na Moravě. Programový tým pracuje na tvorbě obsahu akce.

 
Personalistika

V oblasti mentoringu byl vytvořen plán konkrétních aktivit na nejbližší skautský rok. Aktivity mají podpořit práci dalších mentorů, nabídnout jim podporu, sbírat zkušenosti s mentoringem napříč celou organizací.

 

V oblasti podpory ústředních dobrovolníků byl vytvořen uvítací balíček pro členy odborů a aktuálně také balíček pro šéfy odborů a týmů. 13. října proběhne další každoroční Setkání Výkonné rady a odborů.

 
Hodnocení kvality

Byla vydána ročníková zpráva k hodnocení kvality. Na základě výstupů ze Sond jsme zpracovali plán dalších aktivit, které mají podpořit využívání hodnocení kvality a odbourat některé překážky, které v Sondách činovníci označili. Plán bude projednávat Výkonná rada.

 
Ochrana a bezpečí dětí

Pracovní skupina podruhé předložila do Výkonné rady projekt kodexu jednání dospělých včetně hrubého návrhu dokumentu. Výkonná rada rozhodla o přípravě dlouhodobé kampaně k zavedení kodexu do organizace, skupina během léta návrh kampaně připravila a Výkonná rada jej následně schválila.


Zpravodaj pro ICT a organizaci / br. Ondřej Peřina – Jerry

 
Registrace a práce s daty

Ve skautISu si nově mohou jakékoli jednotky zobrazit přehledy z registrace. Například statistiku počtu členů, grafy s vývojem členské základny a jejího složení apod.

Spolkový rejstřík

Byly zkontrolovány všechny hospodářské výkazy organizačních jednotek za rok 2017 a jsou odeslány na rejstřík. Více než třetina jednotek má výkazy s chybami, které musí nejprve opravit – dotčené OJ byly urgovány. Přibližně 80 organizačních jednotek vůbec výkaz neodevzdalo. Na začátku října budeme posílat další urgence, ale do budoucna již bude třeba začít hledat opatření, které včasné správné odevzdávání jednotkami zajistí.

Strategické téma Zakládání nových oddílů

Ve Výkonné radě byly projednány výstupy z diskuzí a analýzy překážek v zakládání oddílů a návrhy možných cest, jak v navazujících projektech pokračovat v řešení tématu. Materiál bude sloužit dobrovolníkům na tématu pracujícím a byl zveřejněn na Křižovatce. Na přelom září a října chystáme Sondy do skautského světa, které se budou věnovat tématu „Kapacita oddílů“ a souvisejícím, které nám následně dále pomohou řešit některé z výzev tohoto strategického tématu.

Strategické téma Přiměřenost administrativy

Během léta byly vydány novinky v rámci h.skauting.cz, které umožňují snadněji pracovat s hospodařením táborů a využívat další užitečné funkce pro oddílová hospodaření.

Ochrana osobních údajů

Vydali jsme podrobné články „Jak pracovat s novými přihláškami“ a na ně navazující podrobné informace s tipy týkajícími se používání papírové přihlášky i zaznamenávání údajů elektronicky do skautISu. Stále propagujeme sekci www.skaut.cz/osobniudaje, kde jsou pro oddíly i střediska všechny potřebné informace k ochraně osobních údajů, vše k přihláškám a podobně.

skautIS a podpora

Novinkou, na které jsme přes léto pracovali, je nový systém správy časopisů ve skautISu. Hlavní změny jsou ve zrušení složitého a málo využívaného systému objednávání placených časopisů navíc ve skautISu (převedeno na SEND.cz) a zavedení automatického bezplatného časopisu pro nově příchozí nováčky. Všechnypodrobnosti najdete ve článku na Křižovatce.

Vydali jsme první verzi podrobných návodů pro práci s výrazně přepracovanou a vylepšenou databází základnen a kluboven ve skautISu. Zároveň jsme na Křižovatce se začátkem nového školního roku opět propagovali aktualizaci údajů o klubovnách a náborových informacích na mapách, což je důležité pro nábor nováčků.

Weby a ICT projekty

Generátor PDF do stezky – už máme neveřejnou testovací základní verzi, která umí evidovat i doplňovat aktivity a generovat z nich základní podobu PDF listů, které se dají vkládat do nové stezky. Ve spolupráci s programovým týmem dále pracujeme na testování a vylepšování systému, aby byl následně nabídnut oddílům jako doplněk inovované papírové stezky.


Zpravodajka pro program / ses. Denisa Sochorcová

Revize stezky

Pokračovalo testování experimentální stezky skautů a skautek. Proběhlo víkendové setkání s vedoucími a oddílovými radami, které testují a návštěvy vybraných testujících oddílů na táborech. Probíhá připomínkování aktualizace výzev. Byl zveřejněn aktualizovaný text Nováčka k připomínkování skautskou veřejností.

Vlčci a světýlka

V rámci revize odborek pro vlčata a světlušky bylo vypuštěno 15 testovacích vlčků a světýlek do připomínkování skautskou veřejností.

Podpora rádců

Web Teepek.cz byl nahrazen Rádcovským rozcestníkem - radce.skaut.cz. Skautský odbor dokončil tvorbu Kompetencí rádcovského vzdělávání a rozeslal je k připomínkování rádcovským kurzům.

Krajská kola Závodů vlčat a  světlušek

Za podpory štábu ZVaS, který vede ses. Dana Tarantová - Komtesa, proběhla krajská kola závodu a zdařilé celostátní kolo na téma El Dorado pod organizační taktovkou střediska Datel z Kostelce nad Černými lesy. Reportáž přineslo i vysílání  ČT Déčko (neděle 23.9., čas 2:50).

Celostátní akce

Byl předložen, připomínkován a schválen projekt Elixíru 2019, který bude probíhat ve dnech 22. - 24. 3. 2019 v Kolíně. Ke spolupráci na programu byly osloveny odbory a pracovní skupiny. Tým pod vedením Ondřeje Vokála - Vokina zahájil přípravy akce.

Odbor vlčat a světlušek stále hledá pořadatele Poradní skály, která má proběhnout na podzim roku  2019.

Pokračují přípravy Obroku, vrcholí přípravy Sportovních her vlčat a světlušek v Pardubicích. Stejně tak přípravy akcí Válka o Cintru, Napříč Prahou - přes tři jezy a Korbo.


Zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti / br. Petr Vaněk – Permi

Sondy do světa skautingu

Vybrali jsme nového zpracovatele Sond do světa skautingu, bude jím společnost Behavio. Formát Sond se bude výrazně měnit, především se snahou o uživatelskou přívětivost a navýšení návratnosti dotazníků. Spolupráci zahajujeme v říjnu 2018 sondami na téma Zakládání nových oddílů a překážek růstových kapacit.

Média

Déčko - dětský program České televize, začal v září vysílat 16dílný seriál Skautská pošta 1918, inspirovaný událostmi skautské pošty z období vzniku republiky. Seriál byl iniciován v rámci rozvoje naší dlouhodobé spolupráce s Českou televizí.Letní hra ČT Déčko Sežeňte ovečky se, stejně jako v několika uplynulých letech, uskutečnila za podpory desítek skautských oddílů, které se staraly o herní schránky rozmístěné po celé zemi. Česká televize na konci letní soutěže zve její dětské účastníky do skautských oddílů. Tato hra je dlouhodobě významným prvkem spolupráce mezi Junákem – českým skautem a Českou televizí a je možná jen díky ochotě skautských oddílů se zapojit. Těmto oddílům patří velké poděkování.

Uzavřeli jsme smlouvu s ČTK o nabízení námi dodaných fotografií médiím, bez nároku na odměnu, tedy pro média finančně výhodněji než od fotografů ČTK. Sadu námi dodaných fotografií budeme dále rozšiřovat a slibujeme si od toho postupný nárůst výpovědní kvality fotografií v médiích informujících o skautingu. Tento krok jsme provedli, protože jsme byli opakovaně nespokojeni s tím, jaké fotografie (obvykle staré, z nástupů apod.) média používají pro ilustraci článků o skautingu.

Sociální sítě a web

V průběhu léta přinesl oficiální účet organizace instagram.com/SKAUTcz úspěšné stories mj. z české účasti na mezinárodních akcích (Roverway a Středoevropské jamboree), zároveň český tým Roverway provedl historicky první (přátelské) převzetí světového oficiálního účtu WOSM instagram.com/worldscouting k provedení úspěšné reportáže z akce pro celý skautský svět.

Zahájili jsme (ve SkautFóru a na Křižovatce) sběr podnětů pro přemýšlení nad chystanou rekonstrukcí Křižovatky, které se budeme věnovat v roce 2019. Obecně kromě změny či aktualizace redakčního systému plánujeme zjednodušení nabídky Křižovatky, zpřehlednění, významné zrychlení a zvýšení přívětivosti pro autory článků.

Nadále úspěšně rosteme na sociálních sítích, nejvýrazněji nyní na Twitteru, z něhož se postupně stal relevantní kanál zasahující část veřejnosti. V průběhu léta jsme se na Twitteru dostali přes 4.000, na Instagramu přes 12.000, na FB / Junák - český skaut přes 37.000 a na SkautInfo přes 5.000 sledujících, ve SkautFóru pak přes 3.000 zapojených. Díky patří všem, kteří skautské příspěvky na sociálních sítích sdílí dál do svých kruhů a přispívají tak k posilování dobrého jména skautingu ve společnosti.

Komunální volby

Řešíme případy několika dospělých členek a členů organizace, u nichž jsme různými shodami okolností zjistili, že kandidují v blížících se komunálních volbách za strany neslučitelné se skautskými principy. Takové kandidatury jsou přinejmenším vysoce problematické z pohledu usnesení XIII. Valného sněmu Junáka - českého skauta č. 13, jmenovitě písmen C a D. Situaci řešíme společně s vedením jednotek, kde jsou daní jednotlivci registrováni.

Skautské čestné stráže

Vydali jsme Doporučení pro skautské čestné stráže, která mohou pomoci především jednotkám s malou zkušeností v této oblasti, mj. kolem letošního 28. října. Do tvorby a připomínkování se zapojily desítky činovnic a činovníků.


Zahraniční zpravodaj / br. Vojtěch Olbrecht – Fišer

Mezinárodní akce

V létě se uskutečnily dvě velké mezinárodní akce s naší účastí, Roverway v Nizozemsku a Středoevropské jamboree (CEJ) v Maďarsku. Na Roverway jsme vyslali kontingent se 70 účastníky, na CEJ s 350 účastníky. Přípravné týmy obou akcí dostaly poděkování od starosty za odvedenou práci a velmi dobrou reprezentaci českého skautingu v zahraničí. 


 
Za KUJ a  TDC
Petra Daněčková (Peťule)
redaktorka interní komunikace
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 952x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu