....

Chyba na stránce: Náčelnictvo schválilo výši členských příspěvků na rok 2019 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4123-nacelnictvo-schvalilo-vysi-clenskych-prispevku-na-rok-2019?autologin=1"

Náčelnictvo schválilo výši členských příspěvků na rok 2019

Náčelnictvo schválilo výši členských příspěvků na rok 2019

Na svém zářijovém jednání Náčelnictvo schválilo parametry rozpočtu na rok 2019 a v rámci nich stanovilo výši členských příspěvků pro organizaci jako celek. Při svém rozhodování bralo v potaz rozpočtový výhled do roku 2020, výrazný nárůst požadavků ohledně kluboven i současnou situaci v okolní ekonomice, která se mj. promítá do nárůstu mezd.

Výše členských příspěvků pro organizaci jako celek byla stanovena

 • na 275 Kč na člena s odběrem spolkového časopisu a
 • na 235 Kč na člena bez odběru spolkového časopisu

výše odvodu z této částky do Fondu nemovitostí činí 20,- Kč na člena.

Došlo tedy k navýšení členských příspěvků o celkem 15 Kč oproti letošnímu roku.

Náčelnictvo dále stanovilo

 • výši členských příspěvků na Skautskou telefonní síť a IT řešení pro rok 2019 na 200 Kč
 • výši členských příspěvků za členskou kartu pro rok 2019 na 24 Kč na člena

Výše těchto částek zůstává stejná, jako pro letošní rok.

Výhled rozpočtu 2018 – 2020 připravila VRJ vloni na základě požadavku Náčelnictva s ohledem na to, že byl rozpočet na rok 2017 schválen jako ztrátový (schodek se  v průběhu roku podařilo vyrovnat díky intenzivnímu jednání s MŠMT a následnému navýšení dotací ze státního rozpočtu). Dokument ve velmi hrubých číslech nastiňuje trend nákladů ústředí do roku 2020 a zároveň nabízí možná řešení, tj. základní možnosti dofinancování předpokládaných schodků rozpočtu v dalších letech. Náčelnictvo dokument projednalo v září 2017 a po důkladném zvážení se rozhodlo jít cestou navyšování členských příspěvků v kombinaci s navýšením částky pro ústředí z celkových dotací s tím, že Výkonná rada bude i nadále usilovat o zachování (či navýšení) dotací ze státního rozpočtu a hledat další zdroje financování.

Výkonná rada se dlouhodobě snaží (i v duchu výše zmíněného rozhodnutí Náčelnictva) jednak o navyšování dotací MŠMT - v letošním roce se podařilo dosáhnout navýšení o 1, 6 mil Kč oproti celkové částce dotací za rok 2017 a jednak o hledání dalších zdrojů financování - opětovně se podařilo získat 1 mil Kč od Lesů ČR (z nichž podporujeme rádcovské vzdělávání, a v letošním roce také Navigamus, vylepšování skautISu), jsme zapojeni do projektu v rámci OP VVV, který výrazně urychlí konkrétní projekty programové oblasti (např. projekt Databáze aktivit). Obecně platí, že získat grant na financování běžných provozních nákladů je složité a daří se to častěji na konkrétní projekty.
 
Členské příspěvky jsou vlastním zdrojem organizace a používáme je k úhradě nákladů, které není možné pokrýt dotací a obtížně se na ně hledají jiné zdroje (většinou mzdové a administrativní náklady související s provozem kanceláře). Dále jsou využívány jako příspěvky do Fondu nemovitostí, nebo k vytváření dlouhodobé finanční rezervy organizace do budoucna.
 
Fond nemovitostí

Jak už jsme zmínili v úvodu, výraznou příčinou letošního navýšení je nárůst příspěvku do Fondu nemovitostí, o jehož využití je mezi jednotkami enormní zájem. Příspěvky z Fondu nemovitostí ústředí dlouhodobě podporuje snahu jednotek o obnovu a pořízení si vlastní nemovité věci. Pomáhá dlouhodobými bezúročnými půjčkami a dary.

Z členských příspěvků je vyhrazena částka, která je převáděna do fondu. Pro rok 2019 bude odvod navýšen o pět korun na celkových 20 Kč za člena.

Do Fondu nemovitostí jsou středisky každoročně zasílány splátky (v loňském roce přes 850 tis. Kč) a Náčelnictvo umožnilo využít dočasně i jiné prostředky, nicméně ani s nimi není poptávka zdaleka uspokojena.
Letos bylo z fondu vyplaceno na 6 půjček ve výši 2,7 mil. Kč. Díky tomu byly pořízena například základna skautů v Mostě či se rozšiřuje základna Kovářov. Přiděleno bylo také 11 darů ve výši 0,5 mil. Kč, díky kterým byly koupeny pozemky pod základnami a tábořiště.

Detailní přehled půjček a darů je k nahlédnutí na Křižovatce.

Růst mzdových nákladů

Pátým rokem pokračuje práce na naplňování Strategie 2022, v současné době souběžně probíhá realizace více než 20 strategických témat v jednotlivých oblastech činnosti (program, vzdělávání, organizace, personalistika a komunikace). Tato práce s sebou nese požadavky na větší profesionální podporu, neboť jen minimum témat je realizováno pouze týmy dobrovolníků (většinou odbory Výkonné rady).

Jsme v období zcela mimořádného nárůstu mezd v okolní ekonomice a nedostatku lidí. Je proto potřeba zajistit konkurenceschopnost mezd pracovníků ústředí v porovnání s ostatními zaměstnanci na podobných pozicích (zejména na asistentských pozicích hrozí, že bychom mohli zůstat na úrovni nabídek za nekvalifikované práce). Na zaměstnance Kanceláře ústředí  jsou zároveň kladeny stále větší nároky - rostou požadavky členek a členů organizace na profesionalitu výkonu a rychlost provedení práce i objem a složitost většiny agend. Z výše uvedených důvodů Náčelnictvo schválilo prostředky na 10% průměrný nárůst mezd, neboť má zájem udržet stávající a v případě potřeby získávat nové kvalitní zaměstnance.

Jsme přesvědčeni, že i díky výstupům Strategie 2022 nabízí ústředí kvalitní servis vedoucím oddílů i činovníkům organizačních jednotek a je samozřejmě na každém z nich, co z této nabídky využije.

Aktuálně můžeme z mnoha běžících projektů zmínit např.

 • naplno probíhá pilotáž střediskového minima (během podzimu proběhnou další dva kurzy)
 • v závěrečné fázi je revize skautských stezek (v létě probíhala pilotáž, je připraven generátor aktivit) a vše směřuje k tomu, že  revidované stezky budou k dispozici v 1. pololetí roku 2019
 • probíhá velmi intenzivní práce na ST Zakládání nových oddílů (viz Křižovatka)
 • proběhl pilot kurzu Do domu - realizace vzdělávacího kurzu pro kraje, které nemají vlastní vzdělavatelské kapacity
 • daří se získávat nové táborové pozemky, které ústředí následně nabízí k odkupu OJ
 • běží projekty v rámci ST Dobrovolná práce na ústřední úrovni - aktuálně je k dispozici balíček s přehledem podpory pro šéfy a členy odborů
 • je k dispozici balíček pro vedoucí středisek, který zahrnuje všechny oblasti vedení střediska
 • probíhá testování závěrečného balíčku pro vedoucí středisek
 • nejen vedoucí středisek mohou svým spolupracovníkům snadněji poděkovat i díky generátoru poděkování
 • věříme, že i vedoucí středisek potěšily pohlednice s poděkováním za jejich práci
 • snažíme se o podporu mentoringu nejen v oddílech a na střediscích
 • rozbíhá se práce na kurzech pro začínající členy revizních komisí (s realizací kurzů se počítá na konci roku 2019)
 • v rámci různých ST se snažíme podporovat osobní setkávání a síťování lidí, kteří se věnují stejné oblasti, ať už se jedná o výchovné zpravodaje (SeVýz), hospodáře (letošní setkání proběhne 4. 11.), fundraisery (nejbližší proběhne v polovině října), stavitele (již druhé setkání se uskuteční v únoru 2019), šéfy či členy odborů (každoroční Setkání odborů), v únoru 2019 proběhnei  další Helpesk

 

Jsme si vědomi nepopulárnosti navyšování členských poplatků, zároveň jsme přesvědčeni, že je v tuto chvíli pro další zdravý rozvoj skautingu potřebné. Vybrané finanční prostředky umožní podpořit více jednotek z Fondu nemovitostí a pomohou udržet kvalitní zaměstnance. Zároveň věříme ve smysl a přínos projektů, které jsou realizovány, a nechceme je zastavovat. Jsme přesvědčeni, že se jedná o investice do budoucnosti Junáka - českého skauta.

Za Náčelnictvo
Eva Měřínská, náčelní
Marek Baláš - Čiča, náčelník

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3651x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu