....

Chyba na stránce: 102. zasedání Náčelnictva proběhne 30. 11. – 2. 12. 2018 v Praze. Seznamte se s tématy jednání, nebo se přijďte podívat osobně. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4227-102-zasedani-nacelnictva-probehne-30-11-2-12-2018-v-praze-seznamte-se-s-tematy-jednani-nebo-se-prijdte-podivat-osobne?autologin=1"

102. zasedání Náčelnictva proběhne 30. 11. – 2. 12. 2018 v Praze. Seznamte se s tématy jednání, nebo se přijďte podívat osobně.

102. zasedání Náčelnictva proběhne 30. 11. – 2. 12. 2018 v Praze. Seznamte se s tématy jednání, nebo se přijďte podívat osobně.

Jednání bude probíhat na Právnické fakultě UK v Praze, kde se v sobotu bude konat Mikulášský seminář. Přesný program (nejen) sobotního jednání vám nabídneme týden před zasedáním.

Přehled řádných materiálů Náčelnictva, včetně stručných anotací je k dispozici níže. Pokud by vás některý z bodů programu zaujal, je možné se obrátit na svého krajánka v Náčelnictvu nebo rovnou na e-mail nacelnictvo@skaut.cz s žádostí o doplňující informace či celý materiál (výjimkou mohou být materiály označené jako důvěrné).

Rozpočet 2019

V návaznosti na parametry rozpočty, které Náčelnictvo schválilo na zářijovém jednání, předkládá Výkonná rada návrh rozpočtu na rok 2019.

Revize Strategie 2022

V prosinci začne druhá plánovaná revize dlouhodobé strategie Junáka – českého skauta, kterou se bude Náčelnictvo (ve spolupráci s VRJ) zabývat do března příštího roku. Výstupem může být rozhodnutí o slučování, rušení či doplnění strategických témat, popř. změna jejich priorit.

Plán Výkonné rady 2019

Výkonná rada předkládá Náčelnictvu svůj roční plán práce na rok 2019, který vychází zejména z dlouhodobého plánu naplňování Strategie 2022.

Programové teze

Na zářijovém zasedání Náčelnictvo projednalo a připomínkovalo tzv. programové teze, tj. pedagogické principy, které jsou ideálním stavem v jednotlivých oblastech programu a budou východisky pro revize nástroje skautské výchovy a další podpůrné prostředky pro kvalitní český skauting. PS NJ pro program vypořádala připomínky a překládá ke schválení dokument ve finálním znění.

Životní cyklus programových tezí

Materiál popisuje způsob nakládání se souborem platných programových tezí v dlouhodobém horizontu. Cílem je vytěžit maximálně práci odvedenou na souboru platných tezí a podpořit efektivní začlenění tezí do práce ústředních orgánů v dlouhodobém horizontu.

Informace o aktuálním stavu revizi skautské stezky

Výkonná rada informuje Náčelnictvo o aktuálním stavu probíhající revize stezky pro skautky a skauty (aktuálně probíhá zpracování výstupů z pilotu). Během jara dojde k finálnímu dopracování textů a grafické podoby, revidovaná stezka i Nováček budou k dispozici v květnu příštího roku.

Apolitičnost/občanská angažovanost Junáka – českého skauta

Materiál navazuje na diskuzi vedenou na NJ v září 2017 a bude podkladem k dalšímu projednávání otázky „apolitičnosti“ naší organizace. Cílem diskuze je probrat některé z nedávných „politických kontroverzí” a identifikovat principy a hodnoty, za které bychom se chtěli postavit více a stejně tak to, co vnímáme jako přílišné či jiným způsobem nevhodné politické angažování Junáka – českého skauta či jeho členek/členů.

Šátková řada – aktuální stav

Materiál obsahuje aktuální informace ke stavu práce na nové šátkové řadě pro věkové kategorie včetně vizualizací (zatím nikoliv finálních) návrhů a časový harmonogram další práce.

Diskuze k formátu Valného sněmu

PS NJ pro VSJ předkládá k diskuzi materiál, který se zabývá otázkou uchopení, obsahu a očekávání od Valného sněmu. Materiál vychází ze zpětné vazby účastníků a závěrečné zprávy k XV. VSJ.

Teze změn Řádu valného sněmu

Ze závěrečné zprávy XV. VSJ ve Velkém Meziříčí vyplynuly otázky nad zpřesněním Řádu Valného sněmu ohledně jednání a příprav týkající se práce návrhové komise, přednostního vystupování ústředních orgánů k projednávaným bodům VSJ a definice „přítomného delegáta“.

Plnění usnesení XV. VSJ k prosinci 2018

PS NJ pro předkládá materiál, v němž shrnuje stav naplňování usnesení minulého sněmu za polovinou funkčního období Náčelnictva. Materiál bude sloužit jako podkladový materiál k článku na Křižovatce, který bude publikován během prosince.

Jmenování nových členek a členů Svojsíkova oddílu

Náčelnictvo je (podle předpisů platných do 31. 12. 2018) schvalovatelem nových členů Svojsíkova oddílu. Podle v září schválené novely Statutu Svojsíkova oddílu, je od roku 2019 schvalovatelem tohoto vyznamenání Sbor nositelů a udělovateli (i nadále) náčelní či náčelník.

Změna Krojového řádu – 1. čtení

Návrh reaguje na rozhodnutí Náčelnictva z června 2018 (zrušení příležitostných šátků a rozhodnutí o tom, že vlastní šátek může ke kroji nosit jakákoli komunita), zavedení národního šátku a probíhající proces přípravy nové šátkové řady pro věkové kategorie.

Podpora kontingentu na Evropské jamboree 2020

Výkonná rada předkládá návrhy na výši finanční podpory kontingentu na EJ 2020 v Polsku.  

 

Jednání Náčelnictva se nyní můžete jednodušeji zúčastnit jako hosté – jednání jsou standardně otevřená a přístup hostů je omezen pouze kapacitou (o té se je možné ujistit dotazem na e-mail nacelnictvo@skaut.cz) nebo tím, že by část nebo celé jednání Náčelnictva bylo Radou NJ z nějakého důvodu vyhlášeno za uzavřené.

Těšíme se na vaše reakce nebo třeba i osobní setkání.

Lenka Šablová
asistentka Náčelnictva
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 671x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu