Logo

Zpráva o plnění usnesení XV. valného sněmu k prosinci 2018

Náčelnictvo předkládá zprávu o plnění usnesení XV. valného sněmu ve Velkém Meziříčí i s usneseními a podněty krajských sněmů, které Valný sněm nestihl projednat. Navazuje tak na zprávu z prosince 2017 a popisuje posun, který se v jednotlivých oblastech udál v letošním roce.

Aktuální zprávu o plnění usnesení Valného sněmu ve Velkém Meziříčí naleznete níže. Přehled všech (včetně procesních) usnesení z XIV. valného sněmu je zde.

Máte-li ke zprávě a k informacím v ní uvedeným jakékoli dotazy, rádi je zodpovíme v komentářích k článku nebo je můžete zaslat na e-mail nacelnictvo@skaut.cz.

Eva Měřínská, náčelní
Marek Baláš - Čiča, náčelník
 
 

Usnesení XV. VSJ/7

Valný sněm děkuje všem členkám a členům Junáka - českého skauta, kteří se aktivně zapojili do realizace Strategie 2022.

Valný sněm ukládá Náčelnictvu a Výkonné radě nadále pracovat na realizaci Strategie 2022.

 

stav k prosinci 2018 - PRACUJEME

Strategie 2022 běží již několikátý rok a přináší celou řadu konkrétních výstupů a změn. Informace o konkrétních událostech se soustřeďují zde na Křižovatce. Před ústředními orgány je plánovaná revize a aktualizace strategie, která by měla reagovat jak na vývoj v okolní společnosti, tak i situaci v organizaci. Velkou otázkou bude na jaké cíle soustředit pozornost v druhé části její realizace.

 

stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo a Výkonná rada průběžně pracují na naplňování usnesení. Náčelnictvo vždy schvaluje zadání strategického tématu, Výkonná rada je zodpovědná za realizaci. Aktuálně je rozběhnutých 21 strategických témat (ST), příští rok přibude 6 dalších.  

 

Usnesení XV. VSJ/8

Valný sněm navrhuje Náčelnictvu zajistit podobu vnitřních předpisů upravujících používání loga Junáka – českého skauta tak, aby bylo možné logo používat v každé

z těchto variant

        se slovem „skaut“,

        se slovem „junák“,

        zcela bez textu.

 

stav k prosinci 2018 - SPLNĚNO

Byla dokončena aktualizace Skautského grafického manuálu, průběžně se rozšiřuje nabídka šablon (viz Křižovatka), které mohou střediska a oddíly využívat a zjednodušovat si tak práci.

 

 

stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo na svém zářijovém (94.) jednání schválilo usnesení, na jehož základě je možné logo Junáka - českého skauta používat se značkou „skaut“, se značkou „junák“ i bez slovní značky. Zároveň schválilo doporučení, jak logo se slovní značkou „junák“ a bez slovní značky používat, a zadalo Výkonné radě provést aktualizaci Skautského grafického manuálu (SGM).

Výkonná rada práci na aktualizaci SGM v současné době dokončuje, jeho aktualizovaná verze bude k dispozici do konce ledna 2018.


Usnesení XV. VSJ/9

Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se vážně zabývalo zněním slibu, zákona a hesla světlušek a vlčat, případně připravilo jejich vhodnější formulaci a předložilo ji příštímu Valnému sněmu k diskuzi.

 

stav k prosinci 2018 - PRACUJEME

V průběhu roku proběhl průzkum mezi vedoucími světlušek a vlčat (výsledek výzkumu je k dispozici zde) a celkem 8 diskuzních setkání k tématu na různých místech ČR (viz článek Jak má znít slib a zákon vlčat a světlušek?). PS NJ aktuálně zpracovává získané podklady, výstupy své práce předloží Náčelnictvu v průběhu 1. pololetí 2019. V návaznosti na to bude PS NJ pracovat na materiálu k tématu do předsněmové diskuze.

 

 

stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo na svém prosincovém (96.) jednání založilo pracovní skupinu pod vedením br. Ondřeje Vokála - Vokina, která se zněním slibu, zákona a hesla světlušek a vlčat bude zabývat.

Rámcový harmonogram práce PS:

        provedení průzkumu mezi vedoucími světlušek a vlčat (1. Q 2018)

        diskuze na Fórech SI a dalších vhodných místech/příležitostech (1. - 2. Q 2018)

        tvůrčí práce PS, konzultace s odborníky, práce se zpětnou vazbou z organizace

(3. Q 2018 - 1. Q 2019)

        projednání výstupů práce PS v Náčelnictvu (1. - 2. Q 2019)

        předložení tématu do předsněmové diskuze (2. - 3. Q 2019)

        projednání tématu na XVI. valném sněmu (2020)

 

Usnesení XV. VSJ/10

Valný sněm považuje podporu výchovy a podporu oddílových a střediskových vedoucích za klíčovou a ukládá všem organizačním jednotkám a ústředním orgánům tuto podporu zajistit.

 

stav k prosinci 2018 - PRACUJEME (za ústředí plněno)

Pokračuje práce na naplňování souvisejících ST Strategie 2022, skrze která je usnesení naplňováno.

Přehled výstupů za letošní rok:

ST Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu

        pokračuje zavádění nových odborek pro skautky a skauty (workshopy na akcích pro rovery, vůdce a čekatele, vydávání pravidelných článků v časopisech, nabídka v rámci Vzdělávání na klíč)

        během léta přihlášené oddíly testovaly revidovanou skautskou stezku, v současné době probíhá zpracování výstupů, v 1Q 2019 proběhne finalizace textů a grafická úprava; je funkční generátor aktivit pro oddílová rozšíření stezky ve skautISu; probíhá veřejné připomínkování revidovaného Nováčka; revidovaná stezka, Nováček a základní podpůrné nástroje budou k dispozici v polovině roku 2019. V druhé polovině roku a dále bude pokračovat aktivní podpora zavádění revidované stezky.

        na základě testování a veřejného připomínkování experimentální verze handbooku pro vlčata a světlušky na začátku roku došlo k výrazné revizi struktury publikace, která si vynutila změnu časového harmonogramu projektu a posun jeho ukončení na polovinu roku 2020

        pokračuje práce na vůdcovského handbooku - do konce roku 2019 budou hotovy kompletní texty proběhlo testování prvních vlčků a světýlek a připravovány jsou další. Do konce roku 2019 bude připravena jejich finální podoba tak, aby na VSJ byly k dispozici

        VRJ podpořila záměr pořádat v roce 2020 národní jamboree a aktuálně řeší jeho proveditelnost.

ST Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků

        probíhají další kurzy střediskového minima (aktuálně Rotoped, Střep), byly definovány vybrané projevy kompetence pro “předzkoušku” střediskového minima pro zájemce bez VZ (chystáme jejich představení vzdělavatelům)

        byla vytvořena představa kurzu pro začínající členy revizních komisí; počítáme se zapojením krajů do pořádání kurzů na přelomu let 2019/2020, ve spolupráci s Jihomoravským krajem chystáme pilotní kurz

ST Podpora činovníků

        proběhly pilotní rozesílky závěrečných balíčků pro odcházející vedoucí středisek, připravován je závěrečný balíček pro vedoucí oddílů

        na základě vyhodnocení pilotní rozesílky děkovacích pohlednic pro vedoucí středisek a VOJ bylo rozhodnuto o pokračování projektu

        na březen 2019 je připravován Helpdesk

        byly zpracovány a vydány podpůrné materiály k mentoringu, podpora dále pokračuje

        vyšel metodický materiál k uzavírání dobrovolnických dohod, který je dostupný také na Křižovatce

        vznikají a v roce 2019 budou připraveny materiály pro podporu práce s dospělými nováčky

        probíhají dílčí kroky v podpoře ústředních dobrovolníků - pravidelné setkání ústředních dobrovolníků s VRJ spojené s poděkováním, uvítací balíček pro člena a šéfa odboru, posílení spolupráce a podpory nabízené dobrovolníkům ze strany kanceláře atd.

        proběhl výzkum o motivátorech a demotivátorech v činovnické práci a dle výsledků probíhá uzpůsobení dalších plánovaných podpůrných nástrojů

ST Dostupné vzdělávání

        v rámci systému OČK je připraven kurz lektorských dovedností, který je předpokládán ve směrnici.

        součástí nabídky vzdělávacích akcí jsou i takové, které nabízejí možnost složení ČZ a VZ zároveň (aktuálně Šumik 2018/2019, Vůdcovský kurz Mrsk - mrsk a Víkendový VK TREFA 2017/2018) a více než desítka akcí, které formou i menší časovou náročností cílí na starší dospělé

        proběhla pravidelná aktualizace přehledu Vzdělávání na klíč (podzim 2018, aktuálně nabízí celkem 39 programů od 16 odborů, pracovních skupin či jednotlivců)

        v Jihočeském kraji proběhl pilot kurzu Do domu

        přizpůsobení skautISu pro přihlašování na vzdělávací akce, které mj. umožní vyhodnocovat bilanci poptávky a nabídky ve vzdělávání (bude prezentováno na ÚLŠ).

ST Podpora činnosti výchovných zpravodajů

        pokračuje postupné (po kapitolách) vydávání metodiky pro výchovné zpravodaje

        součástí nabídky Vzdělávání na klíč je i program pro zájemce o podporu výchovy

        programy k podpoře výchovy jsou připravovány také na Helpdesk 2019

        vznikla konference pro výchovné zpravodaje, která slouží k výměně informací a zkušeností

 

 

stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo a Výkonná rada naplňují usnesení realizací Strategie 2022.

Výstupy naplňování souvisejících strategických témat od Valného sněmu:

ST Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu

        dál probíhá zavádění nových odborek pro skautky a skauty

        probíhá testování revidované skautské stezky (kdo a jak testuje se můžete dočíst zde).

        dokončení experimentální verze handbooku pro vlčata a světlušky (v lednu bude otevřeno veřejné připomínkování na Křižovatce, zároveň začne probíhat testování)

        pokračuje práce na vůdcovského handbooku (v lednu bude otevřeno připomínkování ukázkových kapitol)

ST Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků

        proběhly pilotní kurzy střediskového minima (Střep, Plšík, PoČin)

ST Podpora činovníků

        byla dokončena a publikována na Křižovatce Příručka pro vedoucí středisek

        vyšla metodika Práce s rádci

        proběhla pilotní rozesílka závěrečných balíčků pro odcházející vedoucí středisek

        byly připraveny nové děkovací nástroje - v časopisech vyšel leták s přehledem možností poděkování aktivním členům oddílu/střediska/VOJ, je k dispozici aplikace http://generator.skaut.cz/diky (v níž je možné připravit graficky kvalitní děkovací dekrety)

        proběhla první rozesílka děkovacích pohlednic pro vedoucí středisek a OJ

        proběhl HelpDesk 2017

ST Dostupnost vzdělávání

        byl spuštěn nový systém OČK

        proběhla aktualizace přehledu Vzdělávání na klíč (zima 2017/2018)

        finišuje příprava kurzu Do domu (realizace pilotu proběhne v první polovině roku 2018)

ST Podpora činnosti výchovných zpravodajů

        v září proběhl SeVýz - setkání výchovných zpravodajů (materiály ze setkání jsou k dispozici zde)

        vyšel popis činnosti okresního a krajského výchovné/ho zpravodaje/ky

        na Křižovatce postupně (po kapitolách) vychází metodika pro výchovné zpravodaje

        inspiromat pro výchovné zpravodaje (na základě výstupů z workshopu na VSJ 2017)

 

 Usnesení XV. VSJ/11

Valný sněm – s ohledem na aktivní zapojení dospělých v organizaci – ukládá, aby se Náčelnictvo zabývalo metodikou vzdělávání pro starší dospělé uchazeče

o vůdcovskou zkoušku, pro něž je obtížné skloubit pracovní vytížení s požadavky dlouhotrvajících kurzů zaměřených na mladší frekventanty. 

Viz také podnět Pardubického kraje (níže v dokumentu).

 

stav k prosinci 2018 - PRACUJEME

V rámci ST Dostupné vzdělávání

        byl realizován pilot kurzu Do domu (v Jihočeském kraji), v případě zájmu je možné realizaci kurzu dohodnout pro další zájemce z řad krajů

        v roce 2018 proběhlo cca 15 čekatelských a vůdcovských kurzů cílených (formou a časovou náročností) pro starší dospělé, z toho 3 nabízející složení ČZ a VZ zároveň.

        vzniká příručka pro pořadatele nelesních vzdělávací akcí

        připravujeme materiál (základy o skautingu) pro dospělé nováčky (první návrh do konce letošního roku)

 

 

stav k prosinci 2017:

Zpřístupnění vůdcovského vzdělávání pro starší dospělé je řešeno v rámci již běžícího strategického tématu Dostupnost vzdělávání.

Konkrétně se jedná o

     poptávání tohoto typu vzdělávání u vzdělavatelů

     přípravu a realizaci kurzu Do domu (čekatelský kurz pro “starší a pokročilé”, pilot proběhne v prvním čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji)

     příprava (vznik metodiky) a realizace pilotního kurzu pro dospělé nováčky

Práce s dospělými nováčky byla jedním z témat Ústřední lesní školy 2017, kde proběhla diskuze o vstupních tezích pro práci na materiálech pro dospělé nováčky a metodice práce s nimi.

 

Usnesení XV. VSJ/12

Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se zabývalo uznáváním civilních kvalifikací pro potřeby jednotlivých funkcí v Junáku – českém skautu.

 

stav k prosinci 2017 - SPLNĚNO

Vnitřní předpisy organizace toto již reflektují (konkrétně ŘVČČJ - čl. (76) pro ČZ, čl. (96) pro VZ, čl. (121) pro vodácké kvalifikace, čl. (129) pro manažerské kvalifikace; pro získání střediskového minima je nutná pouze absolvence kurzu, nikoli zkouška; pro OČK

ve Směrnici k oprávněním vzdělavatelů ke zkoušení, resp. její příloze).

V rámci stávajícího systému vzdělávání lze pouze posilovat vědomí, že je možné dílčí části čekatelské a vůdcovské zkoušky, střediskového minima a odborných činovnických kvalifikací uznávat na základě civilní kvalifikace.

Další posun není v rámci stávajícího systému vzdělávání Junáka - českého skauta reálný, vyžadoval by systémovou změnu směrem k modulárnímu vzdělávání.

 

Usnesení XV. VSJ/13

Valný sněm ukládá Náčelnictvu zabývat se zjednodušením podmínek pro kvalifikaci civilních odborníků jako vzdělavatelů na vzdělávacích akcích Junáka - českého skauta.

 

stav k prosinci 2017 - SPLNĚNO

Náčelnictvo v červnu 2017 schválilo novelu ŘVČČJ, která výrazně zjednodušila získávání odborných činovnických kvalifikací na základě civilní profesní kvalifikace.

V návaznosti na schválení novely řádu, byla vydána Směrnice k oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení.

 

Usnesení XV. VSJ/14 

Valný sněm ukládá Náčelnictvu a Výkonné radě zpracovat metodiku a pomocné materiály pro komunikaci a práci s dospělými v organizaci, za účelem spolupráce a využití jejich potenciálu. Považujeme dospělé členy za důležitou součást Junáka – českého skauta.

 

stav k prosinci 2018 - ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO, čeká na výstupy práce pracovní skupiny Náčelnictva pro dospělé

V rámci běžících personalistických ST

        byly zpracovány a publikovány materiály k dobrovolnické dohodě a cyklu dobrovolníka, připravujeme materiál pro vedoucí středisek zaměřený na střediskovou personalistiku

        byly zpracovány a vydány podpůrné materiály k mentoringu, podpora dále pokračuje

        byl rozeslán pilot závěrečných balíčků pro vedoucí středisek, probíhá testování závěrečných balíčků pro vedoucí oddílů

        k dospělým nováčkům je zpracován ucelený projektový záměr, v němž jsou pojmenována všechna související průřezová témata

        v rámci ST Zakládání nových oddílů v roce 2018 začaly práce a v roce 2019 se počítá se vznikem první verze metodiky (pro ověřování ve spolupracujících nově zakládaných oddílech), která bude mj. zahrnovat i část věnovanou práci středisek s dospělými nováčky 

        průběžně vycházely články ve Skautingu ke skautské personalistice - cyklus dobrovolníka, dobrovolnická dohoda a další témata

        společenství kolem středisek- v listopadu 2018 zahájeno mapování možností podpory střediskových společenství prostřednictvím Klubů přátel skautingu s cílem budovat systematicky okruhy lidí kolem středisek, které budou schopny převzít část podpůrných úkolů současných činovníků, vytvořit zdroje pro lokální materiální a finanční podporu a v menší míře být potenciálním budoucím zdrojem rozšíření základny aktivních činovníků (dospělí nováčci)

 

stav k prosinci 2017:

Téma Dospělí v Junáku - českém skautu je jednou z oblastí, jimž se Náčelnictvo

ve stávajícím funkčním období intenzivně věnuje. Metodika je jedním z možných nástrojů, které budou výstupem této práce.

Náčelnictvo na svém 93. jednání v červnu 2017 založilo pracovní skupinu pro Dospělé pod vedení br. L. Pelcla - Bilba. Náplní  její práce bude zejména

        ujasnění role dospělých v organizaci (4. Q 2017 - 1. Q 2018)

        v návaznosti na to zvážení změn organizační struktury - diskuze na půdě Náčelnictva, Náčelnictva KD, příp. konzultace s kraji (1. - 3. Q 2018)

        komunikace o připravovaných změnách s Kmenem dospělých, v organizaci

(2. - 4. Q 2018)

        promítnutí změn do souvisejících řádů, variantně příprava tématu pro Valný sněm v případě změny Stanov (4. Q 2018 - 2. Q 2019)

Dílčí kroky již nyní probíhají v rámci některých témat Strategie 2022, zejména v oblasti personalistiky a dospělých nováčků (příprava řešení tématiky jako celku - podpora OJ, materiály pro dospělé nováčky), na kmenové poradě byla otevřena diskuze k tématu s Kmenem dospělých.

V kontextu s usnesením XV. VSJ/18 je pravděpodobné, že toto usnesení nemusí být naplněno do Valného sněmu 2020.

 

Usnesení XV. VSJ/18

Valný sněm ukládá Náčelnictvu zabývat se otázkou dospělých členů v Junáku - českém skautu na základě proběhlé předsněmové diskuze a předložit téma

s konkrétními náměty a návrhy k řešení k diskuzi v hnutí. Na dalším sněmu předložit zprávu o konkrétních výsledcích k této problematice.

 

stav k prosinci 2018 - NEPRACUJEME PODLE HARMONOGRAMU

PS NJ pro dospělé nepracuje (z důvodu nedostatku kapacity jejích členů) dle schváleného plánu. V únoru/březnu 2019 předloží Náčelnictvu materiál s návrhem kroků, které je možné udělat během stávajícího funkčního období Náčelnictva.

 

stav k prosinci 2017:

Obsah usnesení zahrnuje náplň práce pracovní skupiny Náčelnictva pro Dospělé (viz výše) a je tak součástí plánu Náčelnictva na období 2017-2020.

 

Návrhy usnesení neprojednané Valným sněmem

NÁVRH USNESENÍ KRAJE PRAHA – 110 (OBDOBNĚ 11 A – OKRES PRAHA 10)

Krajský sněm předkládá Valnému sněmu 2017 následující usnesení: „Valný sněm ukládá Náčelnictvu vyřešit program také pro koedukované suchozemské oddíly věkové kategorie vlčat a světlušek. Zejména vytvořit jednotný symbolický rámec, stezky, slib a zákon použitelný v těchto oddílech.“

 

stav k prosinci 2018 - PRACUJEME

Po důkladném zvážení a diskuzích jsme došli k rozhodnutí, že nemá vzniknout další symbolický rámec pro koedukované oddíly, ale půjdeme cestou změn stezky, která její používání koedukovanými oddíly umožní - pracovní tým pro revizi stezky na těchto úpravách pracuje.

PS NJ pro ideu vlčat a světlušek v současné době zpracovává výstupy z veřejného výzkumu k tématu (k nahlédnutí zde) a na jejich základech připravuje pro Náčelnictvo návrhy dalšího postupu, které předloží v 1. pololetí 2019

 

 

stav k prosinci 2017:

V rámci Náčelnictva se problematikou bude zabývat pracovní skupina pro program a její řešení tak je součástí Plánu práce Náčelnictva 2017-2020.

Požadavek vyplývající z usnesení je jedním ze zásadních vstupů do revize stezek světlušek a vlčat, která se nyní rozbíhá a bude ukončena v polovině roku 2019.

 

NÁVRH USNESENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 720 (OBDOBNĚ 722 – OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ)

Sněm Zlínského kraje navrhuje Valnému sněmu následující návrh k projednání: „Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se zabývalo odlišností fungování Junáka – českého skauta na vesnicích a ve velkoměstech, a aby toto téma zařadilo do Strategie Junáka – českého skauta 2022.“

 

stav k prosinci 2018 - PRACUJEME

Od prosince 2018 do února/března 2019 proběhne druhá plánovaná revize Strategie 2022, během níž Náčelnictvo zváží zařazení navrhovaného tématu.

V rámci ST Dostupné vzdělávání proběhl v Jihočeském kraji pilot kurzu Do domu, v nabídce vzdělávacích akcí jsou i další ČZ/VZ, které formou i časovou náročností cílí na starší dospělé. Do konce roku vznikne první verze materiálu pro dospělé nováčky (základy o skautingu).

 

 

stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo podnět zváží při nejbližší revizi Strategie 2022, která proběhne na přelomu roku 2018 a 2019. Usnesení je zčásti naplňováno prostřednictvím realizace strategického tématu Dostupné vzdělávání (konkrétně se jedná o podporu práce s dospělými nováčky a kurz Do domu (čekatelský kurz pro starší a pokročilé)).

 

NÁVRH USNESENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE – 710

Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby v rámci změn krojového řádu neměnilo základní barvy krojového šátku, a zároveň nevylučuje v rámci specifikace dané krojovým řádem možnost jednotných šátků v rámci oddílů nebo středisek.

 

stav k prosinci 2018 - UZAVŘENO

Náčelnictvo a Výkonná se v průběhu roku problematikou a změnou krojových šátků opakovaně zabývali, jsou i nadále přesvědčeni o smyslu připravované změny a považují ji za přínosnou. U příležitosti 100. výročí republiky byl představen nový národní šátek, dál běží práce na nové řadě šátků pro výchovné kategorie, která by měla být hotova na konci roku 2019.

 

 

stav k prosinci 2017

Náčelnictvo a Výkonná rada nesouzní s tímto návrhem usnesení, vidí změnu základního šátku jako smysluplnou. Probíhá proces změny (do konce ledna je otevřené veřejné připomínkování návrhu nové řady šátků a dalších plánovaných změn Krojového řádu, které souvisejí právě se šátky).

Náčelnictvo a Výkonná rada jsou přesvědčeni, že změna napomůže tomu, aby všechny skautky a skauti, zejména pak skautského a roverského věku, nosili skautský kroj a zejména pak šátek (jako jednoznačný rozpoznávací prvek skautingu) více a s větší radostí než doposud.

Rozhodnutí zároveň nic nemění na tom, že stávající žluté, hnědé a bleděmodré šátky bude možné na základě rozhodnutí oddílu či střediska používat i nadále.

 

NÁVRH USNESENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE – 310

Sněm Jihočeského kraje předkládá ke schválení Valnému sněmu toto usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu dávat důraz na rozvoj oblasti kritického myšlení v kontextu dnešní doby, a to prostřednictvím stávajících i nových nástrojů.

 

stav k prosinci 2018 - UZAVŘENO

Téma se průběžně promítá zejména do oblasti vzdělávání a programu (skautský kompetenční model, metodické nástroje, obsah stezek). Usnesení tím považujeme za splněné.

 

 

stav k prosinci 2017

Náčelnictvo nemá v plánu zařadit toto téma do strategii samostatně. Zařazení tématu „Kritické myšlení a informační (informatická) gramotnost“ do Strategie 2022 bylo navrženo při revizi na podzim 2016. Do strategie nebylo (na základě rozhodnutí Náčelnictva) doplněno s tím, že se jedná o optiku, s níž ústředí nahlíží na oblasti činnosti organizace i konkrétní projekty (ať už nové, nebo aktuálně revidované), kde to je smysluplné.

Téma je zohledněno v oblastech výchovy např. ve skautské stezce, pracuje s ním skautský kompetenční model pro čekatelskou zkoušku, téma mediální gramotnosti je obsaženo v metodické příručce Lidé v pohybu (která se mj. zabývá i tím, jak při práci s dětmi a mladými lidmi pracovat s kontroverzními tématy obecně).

 

PODNĚT JIHOMORAVSKÉHO KRAJE TGM – 620 (OBDOBNĚ 622 – OKRES BRNO-MĚSTO)

Sněm Jihomoravského kraje TGM považuje za důležité sledovat současné společenské a pedagogické trendy a způsoby, jak s těmito poznatky pracovat v rámci Junáka – českého skauta. K těmto trendům by měl Junák – český skaut zaujímat aktivní přístup (např. metodiky, workshopy, přednášky, články, tipy na programy atp.). Sněm konstatuje, že Junák – český skaut má využívat soudobého vědeckého poznání při současném zachování vlastní identity a funkčních tradic, a vyzývá Náčelnictvo, aby se tomuto tématu věnovalo.

 

stav k prosinci 2018 - UZAVŘENO

Náčelnictvo projednalo a  schválilo programové teze, tj. pedagogické principy, které jsou ideálním stavem v jednotlivých oblastech programu a budou východisky pro revize nástroje skautské výchovy a další podpůrné prostředky pro kvalitní český skauting. Systém pravidelné aktualizace tezí je nastaven tak, aby sledování pedagogických trendů probíhalo kontinuálně a reagovalo tak na aktuální trendy v této oblasti.

Téma je dále zohledněno v návrhu instruktorského profilu, který se má stát součástí Skautského kompetenčního modelu, přílohy Řádu pro vzdělávání. V návrhu je formulaci: “Inspiruje se pedagogickými trendy a umí je vhodně využít v rámci vzdělávacích programů.” Téma se opět objevilo na ÚLŠ. Dialogické setkání “Porada vzdělavatelů” se v říjnu 2018 zabývalo tématem módních trendů ve vzdělávání. Tématem se výrazně zabývá Skautský institut.

Náčelnictvo i VRJ se tématu budou i nadále průběžně věnovat.

 

stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo a Výkonná rada se tématu průběžně věnují, při práci s tématem vnímají potřebu úzké provázanosti oblastí vzdělávání a programu, zohledňují ho při práci na konkrétních projektech. Příkladem mohou být třeba nové skautské odborky (postavené nejen na znalostech, ale i na schopnosti tyto znalosti prezentovat, předat, schopnosti zaujmout postoj, …), nebo projekt revize skautské stezky. Probíhá komunikace o tématu ve skautských časopisech.

Téma je dlouhodobě obsahem programu a diskuzí na Ústřední lesní škole (např. přednáška Jana Nehyby o kompetencích (2013), přednáška, spíše ve filozofické rovině, prof. Hogenové (2015) či prof. Smékala (2016), přednáška K. Parvonič Inspirace z trendů světové pedagogiky pro skautské vzdělávání (2015 a 2016)), jejichž výstupy se pak promítají do oblasti vzdělávání v Junáku - českém skautu.

V rámci Náčelnictva se tématem bude zabývat pracovní skupina pro vzdělávání, je obsaženo v jejím plánu na období 2017-2020.


PODNĚT ZLÍNSKÉHO KRAJE – 720 (OBDOBNĚ 724 – OKRES ZLÍN)

Sněm Zlínského kraje dává podnět Náčelnictvu, aby podpořilo tým Ústřední lesní školy se zapojením výchovných zpravodajů v nalézání cest, jak reagovat na měnící se společnost především prostřednictvím vzdělávacích akcí Junáka – českého skauta.

 

stav k prosinci 2018 - UZAVŘENO

Jedná se o téma, které se Náčelnictvo a VRJ snaží ve své práci a jejích výstupech dlouhodobě a průběžně zohledňovat. Příkladem může být dialogické setkání “Porada vzdělavatelů” v červnu 2018, zaměřené na téma aktuálních společenských problému a otázku jak na ně má reagovat skautské vzdělávání. (Na základě této Porady vznikl tematický článek do časopisu Skautský svět (říjen 2018, r. 57, č. 1): A. Bělohradský: Aktuální společenské dění se má promítat do skautování. Jak na to?)

 

stav k prosinci 2017

Náčelnictvo a Výkonná rada se téma snaží ve své práci a výstupech z ní zohledňovat, aktuálně se to odráží např. v založení odboru Skauti na Zemi, který svou prací naváže na projekt téhož jména a bude dál řešit oblast globálního vzdělávání v Junáku - českém skautu.

Téma je dlouhodobě obsahem diskuzí na ÚLŠ (Výzva k aktuální situaci ve společnosti (2015), program Skautů na Zemi Generace Y (2015), program o globálních kompetencích (2016), program k tématu dospělých nováčků /2017).

Propojení vzdělavatelů a výchovných zpravodajů/ek vnímá VRJ jako smysluplné na úrovni VOJ (zejména krajů), cestu vidí spíš v otevření tématu na Setkání výchovných zpravodajů či HelpDesku.


Podněty krajských sněmu

 

PODNĚT PARDUBICKÉHO KRAJE – 530

(OBDOBNĚ I 620 – JIHOMORAVSKÝ KRAJ TGM A 622 – OKRES BRNO-MĚSTO)

Sněm Junáka – českého skauta, Pardubického kraje považuje za důležité podpořit činnost dospělých dobrovolníků v Junáku českém skautu formou lepšího uznávání skautské praxe v pracovním životě (např. formou akreditací, certifikátů, potvrzení o praxi, doporučení, atp.) a vyzývá Náčelnictvo, aby se tomuto tématu věnovalo.

 

stav k prosinci 2018 - UZAVŘENO

Do konce roku 2018 bude zveřejněn materiál pomáhající činovníkům zužitkovat jejich dobrovolnickou zkušenost ve výběrových řízeních v jejich profesním životě.

Máme hotový návrh instruktorského profilu. Po představení na ÚLŠ 2019 budeme směřovat k jeho začlenění do Řádu pro vzdělávání (příloha Skautský kompetenční model). Jsme přesvědčeni o tom, že mezi tímto návrhem a kvalifikací “Lektor dalšího vzdělávání” z Národní soustavy kvalifikací (NSK) je velká shoda. Na možnosti získat tuto akreditaci v rámci NSK se domlouváme s představiteli instruktorských (lesních) škol a plánujeme další kroky k jejímu získání.

Aktuálně máme akreditované tři vzdělávací formáty v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - hlavní vedoucí dětského tábora, zdravotnický kurz, kurz vodní turistiky.Tyto akreditace plánujeme v příštím roce obnovit nebo nahradit přechodem z DVPP do NSK.

Dál průběžně hledáme možnosti, jak touto cestou činnost dospělých dobrovolníků v organizaci podpořit.

 

 

stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo a Výkonná rada se problematice dlouhodobě věnují v rámci agendy vzdělávání a strategického tématu Podpora činovníků (viz vyjádření k podnětu ve Zprávě pro delegáty VSJ), aktuálně připravujeme a v roce 2018 nabídneme popisy základních pozic v Junáku - českém skautu zpracovaných ve formě dobře použitelné v životopisu.

V rámci ČRDM nadále monitorujeme vývoj nového systému uznávání neformálních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací a zvažujeme zapojení do pilotu.


PODNĚT PARDUBICKÉHO KRAJE – 530 (OBDOBNĚ 622 – OKRES BRNO-MĚSTO)

Sněm Junáka – českého skauta, Pardubického kraje vyzývá Náčelnictvo, aby zjednodušilo proces získávání čekatelské a vůdcovské zkoušky najednou ve smyslu znění strategické priority Dostupnost vzdělávání.

 

stav k prosinci 2018 - SPLNĚNO

V roce 2018 opět proběhly vzdělávací akce, které nabízejí složení ČZ a VZ zároveň (Šumik 2018/2019, Vůdcovský kurz Mrsk - mrsk, Víkendový VK TREFA 2017/2018). Počítáme s tím, že tato možnost bude i nadále součástí standardní nabídky vzdělávacích akcí.

Informace o možnosti skládat ČZ a VZ současně bude před koncem roku 2018 uvedena v Přehledu vzdělávacích akcí (Příloha časopisu Skauting). Tím bude znovu podpořeno plošné rozšíření povědomí o tom, že taková možnost existuje a je možné ji využívat.

 

stav k prosinci 2017:

Získání čekatelské a vůdcovské zkoušky zároveň v odůvodněných případech umožňuje ŘCČČJ (viz článek 81f), v letošním roce vyšla metodika k rozdílové zkoušce ČZ/VZ určená vzdělavatelům, kteří se rozhodnou složení obou zkoušek zároveň účastníkům vzdělávací akce umožnit. Některé vzdělávací akce této možnosti využívají a nabízejí ji (v letošním roce vůdcovský kurz MRSK-MRSK, Dvě v jednom VK+ČK 2017, Šumik 2017 ČZ, Víkendový vůdcovský kurz TREFA).

 

PODNĚT JIHOČESKÉHO KRAJE – 310

Současná definice činovnické funkce nepokrývá velké množství dospělých, kteří pravidelně pracují v oddílech mladších členů. Toto zcela zkresluje předkládaná data k tématu „Dospělí v organizaci“. KSJ doporučuje vytvoření nové činovnické funkce „činovník oddílu“.

 

stav k prosinci 2018 - UZAVŘENO

PS NJ pro legislativu se podnětem zabývala, zvážila možné dopady navrhované změny a předložila Náčelnictvu materiál, v navrhla stávající definici činovnické funkce neměnit.

Náčelnictvo vzalo stanovisko PS NJ za své a rozhodlo se novou činovnickou funkci “činovník oddílu” nevytvářet.

Zdůvodnění rozhodnutí

        stávající vymezení pravomocí a odpovědnosti považuje PS NJ za vyvážené, s přijetím změny by bylo spojeno narušení rovnováhy delegátů na střediskových sněmech

        oddíl má i nyní možnost “přidělit” dlouhodobě spolupracujícím dospělým činovnickou funkci zástupce vedoucího oddílu (jejichž počet u oddílu není omezen) – dotyčný tak získá určité pravomoci vč. hlasování na střediskovém sněmu, vyvážené příslušnou odpovědností a povinností mít danou kvalifikaci

 

stav k prosinci 2017

Náčelnictvo bude podnět řešit na základě výsledků diskuze k tématu Dospělí v Junáku - českém skautu. Předpokládáme, že v návaznosti na ni se bude nastavovat celý systém účasti dospělých v hnutí a dospělí pomáhající u oddílu budou ukotveni v rámci tohoto systému. Vzhledem k výše popsanému procesu se Náčelnictvo k tomuto tématu dostane s největší pravděpodobností až v dalším období po roce 2020.

Výkonná rada vnímá popsaný problém, není si jista, zda má být řešením vznik nové funkce či úprava definice „činovníka“. Věc vidí v kompetenci Náčelnictva, konkrétně PS NJ pro legislativu. 

  

PODNĚT ZLÍNSKÉHO KRAJE – 720

Sněm Zlínského kraje žádá Náčelnictvo, aby se zabývalo redukcí administrativních činností organizačních jednotek Junáka – českého skauta a jejich administrativní podporou.

 

stav k prosinci 2018 - PRACUJEME

V rámci realizace Přiměřenost administrativy dochází k postupnému naplňování jednotlivých projektů, které usnadňují administrativu. Probíhají práce, nebo již byly realizovány například tyto věci:

        významně se zvýšila podpora jednotek v možnosti využívání on-line účetnictví ESO pro organizační jednotky a rozšířili se funkce hospodaření pro jednotky (h.skauting.cz), k oběma nástrojům jsou informační sekce na Křižovatce a vydávány tematické články

        průběžně jsou vylepšovány a rozšiřovány administrativní agendy ve skautISu, aby se s nimi lépe jednotkám pracovalo (např. zlepšení správy údajů o klubovnách a základnách, vylepšování v agendě akcí a dotací) a vznikla úplně nová nápověda (napoveda.skaut.cz)

        byly kompletně aktualizovány přihlášky členů do organizace, vytvořeny nové vzory, metodické články a tipy na snadnou práci s nimi (papírově i správu údajů ve skautISu); začaly přípravné práce projektu “e-přihlášky a správa údajů členy jejich rodiči” (první verze by měla být dostupná během roku 2019)

        byly aktualizovány a doplněny vzory některých smluv (např. smlouva pro účetní středisek)

        ústředí průběžně zajišťuje zapisování změn o OJ do spolkového rejstříku a poskytuje maximální podporu jednotkám při řešení této agendy

 

stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo a Výkonná rada se problematice aktuálně věnují v rámci realizace strategického tématu Přiměřenost administrativy. Ta se se zaměřuje mj. na

-       dotažení a vylepšování jednotlivých agend ve skautISu (vzdělávací akce, dotační agendy atd.) a jeho další rozvoj (např. elektronické přihlášky),

-       hledání cest ke zjednodušování postupů či administrativy formou sběru podnětů, jejich vyhodnocování a promítání do budoucích změn předpisů či procesů.

Ústředí se průběžně snaží minimalizovat dopady administrativy na organizační jednotky a v možné míře agendu řeší na ústřední úrovni (např. rejstříky).


PODNĚT KRAJE PRAHA – 110 (OBDOBNĚ 210 – STŘEDOČESKÝ KRAJ A VOLEBNÍ ÚSTŘEDNÍ SRAZ VS)

Krajský sněm dává podnět Náčelnictvu, aby řešilo zastupitelnost vedoucího organizační jednotky na sněmu vyšší organizační jednotky.

 

stav k prosinci 2018 - SPLNĚNO

Náčelnictvo na svém 100. zasedání schválilo změnu Organizačního řádu, článku 119 b), která zastupitelnost vedoucího OJ jeho zástupcem tam, kde je z titulu své funkce delegátem sněmu, umožňuje. 2. čtení novely OŘJ proběhne v první polovině roku 2019 tak, aby v rámci něj proběhlo konečné schválení všech, v současné době řešených, změn a bylo možné je využívat na sněmech VOJ konaných v druhé půli roku 2019.

 

 

stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo si je této nejasnosti v Organizačním řádu vědomo, bude se jím zabývat pracovní skupina Náčelnictva pro legislativu. Řešení vidí v drobné úpravě Organizačního řádu, která proběhne v roce 2018.

 

PODNĚT JIHOMORAVSKÉHO KRAJE TGM – 620

(OBDOBNĚ 211 – OKRES BENEŠOV A 622 – OKRES BRNO-MĚSTO)

Sněm Jihomoravského kraje vyzývá Výkonnou radu Junáka – českého skauta, aby posílila kapacitu technické podpory skautISu, zejména za účelem zlepšení komunikace s uživateli a včasné opravy chyb v systému. Současný stav je neuspokojivý.

 

stav k prosinci 2018 - SPLNĚNO

Díky nové pozici asistenta podpory skautISu se výrazně zlepšila/zrychlila uživatelská podpora skautISu, je k dispozici nápověda k hlavním modulům systému.

 

 

stav k prosinci 2017

Náčelnictvo vnímá potřebu zlepšení podpory skautISu, považuje podnět za důležitý a vzalo jej v potaz při projednávání rozpočtu organizace na rok 2018.

V rámci strategického tématu Přiměřenost administrativy byl tým skautISu od podzimu 2017 posílen o asistenta podpory skautISu, jehož úkolem je reagovat na dotazy uživatelů a postupně pracovat na nápovědě k hlavním modulům systému. Vyhodnocení, zda je posílení podpory takto dostatečné, proběhne v roce 2018.


 

 

 

Usnesení XV. VSJ/7


Valný sněm děkuje všem členkám a členům Junáka - českého skauta, kteří se aktivně zapojili do realizace Strategie 2022.

Valný sněm ukládá Náčelnictvu a Výkonné radě nadále pracovat na realizaci Strategie 2022.


stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo a Výkonná rada průběžně pracují na naplňování usnesení. Náčelnictvo vždy schvaluje zadání strategického tématu, Výkonná rada je zodpovědná za realizaci. Aktuálně je rozběhnutých 21 strategických témat (ST), příští rok přibude 6 dalších.


stav k prosinci 2018 - PRACUJEME

Strategie 2022 běží již několikátý rok a přináší celou řadu konkrétních výstupů a změn. Informace o konkrétních událostech se soustřeďují zde na Křižovatce. Před ústředními orgány je plánovaná revize a aktualizace strategie, která by měla reagovat jak na vývoj v okolní společnosti, tak i situaci v organizaci. Velkou otázkou bude na jaké cíle soustředit pozornost v druhé části její realizace.


Usnesení XV. VSJ/8


Valný sněm navrhuje Náčelnictvu zajistit podobu vnitřních předpisů upravujících používání loga Junáka – českého skauta tak, aby bylo možné logo používat v každé

z těchto variant

 • se slovem „skaut“,

 • se slovem „junák“,

 • zcela bez textu.


stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo na svém zářijovém (94.) jednání schválilo usnesení, na jehož základě je možné logo Junáka - českého skauta používat se značkou „skaut“, se značkou „junák“ i bez slovní značky. Zároveň schválilo doporučení, jak logo se slovní značkou „junák“ a bez slovní značky používat, a zadalo Výkonné radě provést aktualizaci Skautského grafického manuálu (SGM).

Výkonná rada práci na aktualizaci SGM v současné době dokončuje, jeho aktualizovaná verze bude k dispozici do konce ledna 2018.


stav k prosinci 2018 - SPLNĚNO

Byla dokončena aktualizace Skautského grafického manuálu, průběžně se rozšiřuje nabídka šablon (viz Křižovatka), které mohou střediska a oddíly využívat a zjednodušovat si tak práci.


Usnesení XV. VSJ/9


Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se vážně zabývalo zněním slibu, zákona a hesla světlušek a vlčat, případně připravilo jejich vhodnější formulaci a předložilo ji příštímu Valnému sněmu k diskuzi.


stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo na svém prosincovém (96.) jednání založilo pracovní skupinu pod vedením br. Ondřeje Vokála - Vokina, která se zněním slibu, zákona a hesla světlušek a vlčat bude zabývat.

Rámcový harmonogram práce PS:

 • provedení průzkumu mezi vedoucími světlušek a vlčat (1. Q 2018)

 • diskuze na Fórech SI a dalších vhodných místech/příležitostech (1. - 2. Q 2018)

 • tvůrčí práce PS, konzultace s odborníky, práce se zpětnou vazbou z organizace

(3. Q 2018 - 1. Q 2019)

 • projednání výstupů práce PS v Náčelnictvu (1. - 2. Q 2019)

 • předložení tématu do předsněmové diskuze (2. - 3. Q 2019)

 • projednání tématu na XVI. valném sněmu (2020)


stav k prosinci 2018 - PRACUJEME

V průběhu roku proběhl průzkum mezi vedoucími světlušek a vlčat (výsledek výzkumu je k dispozici zde) a celkem 8 diskuzních setkání k tématu na různých místech ČR (viz článek Jak má znít slib a zákon vlčat a světlušek?). PS NJ aktuálně zpracovává získané podklady, výstupy své práce předloží Náčelnictvu v průběhu 1. pololetí 2019. V návaznosti na to bude PS NJ pracovat na materiálu k tématu do předsněmové diskuze.


Usnesení XV. VSJ/10


Valný sněm považuje podporu výchovy a podporu oddílových a střediskových vedoucích za klíčovou a ukládá všem organizačním jednotkám a ústředním orgánům tuto podporu zajistit.


stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo a Výkonná rada naplňují usnesení realizací Strategie 2022.

Výstupy naplňování souvisejících strategických témat od Valného sněmu:

ST Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu

 • dál probíhá zavádění nových odborek pro skautky a skauty

 • probíhá testování revidované skautské stezky (kdo a jak testuje se můžete dočíst zde).

 • dokončení experimentální verze handbooku pro vlčata a světlušky (v lednu bude otevřeno veřejné připomínkování na Křižovatce, zároveň začne probíhat testování)

 • pokračuje práce na vůdcovského handbooku (v lednu bude otevřeno připomínkování ukázkových kapitol)

ST Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků

ST Podpora činovníků

 • byla dokončena a publikována na Křižovatce Příručka pro vedoucí středisek

 • vyšla metodika Práce s rádci

 • proběhla pilotní rozesílka závěrečných balíčků pro odcházející vedoucí středisek

 • byly připraveny nové děkovací nástroje - v časopisech vyšel leták s přehledem možností poděkování aktivním členům oddílu/střediska/VOJ, je k dispozici aplikace http://generator.skaut.cz/diky (v níž je možné připravit graficky kvalitní děkovací dekrety)

 • proběhla první rozesílka děkovacích pohlednic pro vedoucí středisek a OJ

 • proběhl HelpDesk 2017

ST Dostupnost vzdělávání

ST Podpora činnosti výchovných zpravodajů


stav k prosinci 2018 - PRACUJEME (za ústředí plněno)

Pokračuje práce na naplňování souvisejících ST Strategie 2022, skrze která je usnesení naplňováno.


Přehled výstupů za letošní rok:

ST Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu

 • pokračuje zavádění nových odborek pro skautky a skauty (workshopy na akcích pro rovery, vůdce a čekatele, vydávání pravidelných článků v časopisech, nabídka v rámci Vzdělávání na klíč)

 • během léta přihlášené oddíly testovaly revidovanou skautskou stezku, v současné době probíhá zpracování výstupů, v 1Q 2019 proběhne finalizace textů a grafická úprava; je funkční generátor aktivit pro oddílová rozšíření stezky ve skautISu; probíhá veřejné připomínkování revidovaného Nováčka; revidovaná stezka, Nováček a základní podpůrné nástroje budou k dispozici v polovině roku 2019. V druhé polovině roku a dále bude pokračovat aktivní podpora zavádění revidované stezky.

 • na základě testování a veřejného připomínkování experimentální verze handbooku pro vlčata a světlušky na začátku roku došlo k výrazné revizi struktury publikace, která si vynutila změnu časového harmonogramu projektu a posun jeho ukončení na polovinu roku 2020

 • pokračuje práce na vůdcovského handbooku - do konce roku 2019 budou hotovy kompletní texty proběhlo testování prvních vlčků a světýlek a připravovány jsou další. Do konce roku 2019 bude připravena jejich finální podoba tak, aby na VSJ byly k dispozici

 • VRJ podpořila záměr pořádat v roce 2020 národní jamboree a aktuálně řeší jeho proveditelnost.


ST Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků

 • probíhají další kurzy střediskového minima (aktuálně Rotoped, Střep), byly definovány vybrané projevy kompetence pro “předzkoušku” střediskového minima pro zájemce bez VZ (chystáme jejich představení vzdělavatelům)

 • byla vytvořena představa kurzu pro začínající členy revizních komisí; počítáme se zapojením krajů do pořádání kurzů na přelomu let 2019/2020, ve spolupráci s Jihomoravským krajem chystáme pilotní kurz

ST Podpora činovníků

 • proběhly pilotní rozesílky závěrečných balíčků pro odcházející vedoucí středisek, připravován je závěrečný balíček pro vedoucí oddílů

 • na základě vyhodnocení pilotní rozesílky děkovacích pohlednic pro vedoucí středisek a VOJ bylo rozhodnuto o pokračování projektu

 • na březen 2019 je připravován Helpdesk

 • byly zpracovány a vydány podpůrné materiály k mentoringu, podpora dále pokračuje

 • vyšel metodický materiál k uzavírání dobrovolnických dohod, který je dostupný také na Křižovatce

 • vznikají a v roce 2019 budou připraveny materiály pro podporu práce s dospělými nováčky

 • probíhají dílčí kroky v podpoře ústředních dobrovolníků - pravidelné setkání ústředních dobrovolníků s VRJ spojené s poděkováním, uvítací balíček pro člena a šéfa odboru, posílení spolupráce a podpory nabízené dobrovolníkům ze strany kanceláře atd.

 • proběhl výzkum o motivátorech a demotivátorech v činovnické práci a dle výsledků probíhá uzpůsobení dalších plánovaných podpůrných nástrojů

ST Dostupné vzdělávání

 • v rámci systému OČK je připraven kurz lektorských dovedností, který je předpokládán ve směrnici.

 • součástí nabídky vzdělávacích akcí jsou i takové, které nabízejí možnost složení ČZ a VZ zároveň (aktuálně Šumik 2018/2019, Vůdcovský kurz Mrsk - mrsk a Víkendový VK TREFA 2017/2018) a více než desítka akcí, které formou i menší časovou náročností cílí na starší dospělé

 • proběhla pravidelná aktualizace přehledu Vzdělávání na klíč (podzim 2018, aktuálně nabízí celkem 39 programů od 16 odborů, pracovních skupin či jednotlivců)

 • v Jihočeském kraji proběhl pilot kurzu Do domu

 • přizpůsobení skautISu pro přihlašování na vzdělávací akce, které mj. umožní vyhodnocovat bilanci poptávky a nabídky ve vzdělávání (bude prezentováno na ÚLŠ).

ST Podpora činnosti výchovných zpravodajů

 • pokračuje postupné (po kapitolách) vydávání metodiky pro výchovné zpravodaje

 • součástí nabídky Vzdělávání na klíč je i program pro zájemce o podporu výchovy

 • programy k podpoře výchovy jsou připravovány také na Helpdesk 2019

 • vznikla konference pro výchovné zpravodaje, která slouží k výměně informací a zkušenostíUsnesení XV. VSJ/11


Valný sněm – s ohledem na aktivní zapojení dospělých v organizaci – ukládá, aby se Náčelnictvo zabývalo metodikou vzdělávání pro starší dospělé uchazeče

o vůdcovskou zkoušku, pro něž je obtížné skloubit pracovní vytížení s požadavky dlouhotrvajících kurzů zaměřených na mladší frekventanty.


Viz také podnět Pardubického kraje (níže v dokumentu).


stav k prosinci 2017:

Zpřístupnění vůdcovského vzdělávání pro starší dospělé je řešeno v rámci již běžícího strategického tématu Dostupnost vzdělávání.

Konkrétně se jedná o

 • poptávání tohoto typu vzdělávání u vzdělavatelů

 • přípravu a realizaci kurzu Do domu (čekatelský kurz pro “starší a pokročilé”, pilot proběhne v prvním čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji)

 • příprava (vznik metodiky) a realizace pilotního kurzu pro dospělé nováčky

Práce s dospělými nováčky byla jedním z témat Ústřední lesní školy 2017, kde proběhla diskuze o vstupních tezích pro práci na materiálech pro dospělé nováčky a metodice práce s nimi.

stav k prosinci 2018 - PRACUJEME

V rámci ST Dostupné vzdělávání

 • byl realizován pilot kurzu Do domu (v Jihočeském kraji), v případě zájmu je možné realizaci kurzu dohodnout pro další zájemce z řad krajů

 • v roce 2018 proběhlo cca 15 čekatelských a vůdcovských kurzů cílených (formou a časovou náročností) pro starší dospělé, z toho 3 nabízející složení ČZ a VZ zároveň.

 • vzniká příručka pro pořadatele nelesních vzdělávací akcí

 • připravujeme materiál (základy o skautingu) pro dospělé nováčky (první návrh do konce letošního roku)

 

Usnesení XV. VSJ/12


Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se zabývalo uznáváním civilních kvalifikací pro potřeby jednotlivých funkcí v Junáku – českém skautu.


stav k prosinci 2017 - SPLNĚNO

Vnitřní předpisy organizace toto již reflektují (konkrétně ŘVČČJ - čl. (76) pro ČZ, čl. (96) pro VZ, čl. (121) pro vodácké kvalifikace, čl. (129) pro manažerské kvalifikace; pro získání střediskového minima je nutná pouze absolvence kurzu, nikoli zkouška; pro OČK

ve Směrnici k oprávněním vzdělavatelů ke zkoušení, resp. její příloze).

V rámci stávajícího systému vzdělávání lze pouze posilovat vědomí, že je možné dílčí části čekatelské a vůdcovské zkoušky, střediskového minima a odborných činovnických kvalifikací uznávat na základě civilní kvalifikace.

Další posun není v rámci stávajícího systému vzdělávání Junáka - českého skauta reálný, vyžadoval by systémovou změnu směrem k modulárnímu vzdělávání.
Usnesení XV. VSJ/13


Valný sněm ukládá Náčelnictvu zabývat se zjednodušením podmínek pro kvalifikaci civilních odborníků jako vzdělavatelů na vzdělávacích akcích Junáka - českého skauta.


stav k prosinci 2017 - SPLNĚNO

Náčelnictvo v červnu 2017 schválilo novelu ŘVČČJ, která výrazně zjednodušila získávání odborných činovnických kvalifikací na základě civilní profesní kvalifikace.

V návaznosti na schválení novely řádu, byla vydána Směrnice k oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení.


Usnesení XV. VSJ/14


Valný sněm ukládá Náčelnictvu a Výkonné radě zpracovat metodiku a pomocné materiály pro komunikaci a práci s dospělými v organizaci, za účelem spolupráce a využití jejich potenciálu. Považujeme dospělé členy za důležitou součást Junáka – českého skauta.


stav k prosinci 2017:

Téma Dospělí v Junáku - českém skautu je jednou z oblastí, jimž se Náčelnictvo

ve stávajícím funkčním období intenzivně věnuje. Metodika je jedním z možných nástrojů, které budou výstupem této práce.

Náčelnictvo na svém 93. jednání v červnu 2017 založilo pracovní skupinu pro Dospělé pod vedení br. L. Pelcla - Bilba. Náplní  její práce bude zejména

 • ujasnění role dospělých v organizaci (4. Q 2017 - 1. Q 2018)

 • v návaznosti na to zvážení změn organizační struktury - diskuze na půdě Náčelnictva, Náčelnictva KD, příp. konzultace s kraji (1. - 3. Q 2018)

 • komunikace o připravovaných změnách s Kmenem dospělých, v organizaci

(2. - 4. Q 2018)

 • promítnutí změn do souvisejících řádů, variantně příprava tématu pro Valný sněm v případě změny Stanov (4. Q 2018 - 2. Q 2019)


Dílčí kroky již nyní probíhají v rámci některých témat Strategie 2022, zejména v oblasti personalistiky a dospělých nováčků (příprava řešení tématiky jako celku - podpora OJ, materiály pro dospělé nováčky), na kmenové poradě byla otevřena diskuze k tématu s Kmenem dospělých.

V kontextu s usnesením XV. VSJ/18 je pravděpodobné, že toto usnesení nemusí být naplněno do Valného sněmu 2020.


stav k prosinci 2018 - ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO, čeká na výstupy práce pracovní skupiny Náčelnictva pro dospělé


V rámci běžících personalistických ST

 • byly zpracovány a publikovány materiály k dobrovolnické dohodě a cyklu dobrovolníka, připravujeme materiál pro vedoucí středisek zaměřený na střediskovou personalistiku

 • byly zpracovány a vydány podpůrné materiály k mentoringu, podpora dále pokračuje

 • byl rozeslán pilot závěrečných balíčků pro vedoucí středisek, probíhá testování závěrečných balíčků pro vedoucí oddílů

 • k dospělým nováčkům je zpracován ucelený projektový záměr, v němž jsou pojmenována všechna související průřezová témata

 • v rámci ST Zakládání nových oddílů v roce 2018 začaly práce a v roce 2019 se počítá se vznikem první verze metodiky (pro ověřování ve spolupracujících nově zakládaných oddílech), která bude mj. zahrnovat i část věnovanou práci středisek s dospělými nováčky  

 • průběžně vycházely články ve Skautingu ke skautské personalistice - cyklus dobrovolníka, dobrovolnická dohoda a další témata

 • společenství kolem středisek- v listopadu 2018 zahájeno mapování možností podpory střediskových společenství prostřednictvím Klubů přátel skautingu s cílem budovat systematicky okruhy lidí kolem středisek, které budou schopny převzít část podpůrných úkolů současných činovníků, vytvořit zdroje pro lokální materiální a finanční podporu a v menší míře být potenciálním budoucím zdrojem rozšíření základny aktivních činovníků (dospělí nováčci)

 

Usnesení XV. VSJ/18


Valný sněm ukládá Náčelnictvu zabývat se otázkou dospělých členů v Junáku - českém skautu na základě proběhlé předsněmové diskuze a předložit téma

s konkrétními náměty a návrhy k řešení k diskuzi v hnutí. Na dalším sněmu předložit zprávu o konkrétních výsledcích k této problematice.


stav k prosinci 2017:

Obsah usnesení zahrnuje náplň práce pracovní skupiny Náčelnictva pro Dospělé (viz výše) a je tak součástí plánu Náčelnictva na období 2017-2020.


stav k prosinci 2018 - NEPRACUJEME PODLE HARMONOGRAMU

PS NJ pro dospělé nepracuje (z důvodu nedostatku kapacity jejích členů) dle schváleného plánu. V únoru/březnu 2019 předloží Náčelnictvu materiál s návrhem kroků, které je možné udělat během stávajícího funkčního období Náčelnictva.

Návrhy usnesení neprojednané Valným sněmem

NÁVRH USNESENÍ KRAJE PRAHA – 110 (OBDOBNĚ 11 A – OKRES PRAHA 10)


Krajský sněm předkládá Valnému sněmu 2017 následující usnesení: „Valný sněm ukládá Náčelnictvu vyřešit program také pro koedukované suchozemské oddíly věkové kategorie vlčat a světlušek. Zejména vytvořit jednotný symbolický rámec, stezky, slib a zákon použitelný v těchto oddílech.“

stav k prosinci 2017:

V rámci Náčelnictva se problematikou bude zabývat pracovní skupina pro program a její řešení tak je součástí Plánu práce Náčelnictva 2017-2020.

Požadavek vyplývající z usnesení je jedním ze zásadních vstupů do revize stezek světlušek a vlčat, která se nyní rozbíhá a bude ukončena v polovině roku 2019.


stav k prosinci 2018 - PRACUJEME

Po důkladném zvážení a diskuzích jsme došli k rozhodnutí, že nemá vzniknout další symbolický rámec pro koedukované oddíly, ale půjdeme cestou změn stezky, která její používání koedukovanými oddíly umožní - pracovní tým pro revizi stezky na těchto úpravách pracuje.

PS NJ pro ideu vlčat a světlušek v současné době zpracovává výstupy z veřejného výzkumu k tématu (k nahlédnutí zde) a na jejich základech připravuje pro Náčelnictvo návrhy dalšího postupu, které předloží v 1. pololetí 2019


NÁVRH USNESENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 720 (OBDOBNĚ 722 – OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ)


Sněm Zlínského kraje navrhuje Valnému sněmu následující návrh k projednání: „Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se zabývalo odlišností fungování Junáka – českého skauta na vesnicích a ve velkoměstech, a aby toto téma zařadilo do Strategie Junáka – českého skauta 2022.“


stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo podnět zváží při nejbližší revizi Strategie 2022, která proběhne na přelomu roku 2018 a 2019. Usnesení je zčásti naplňováno prostřednictvím realizace strategického tématu Dostupné vzdělávání (konkrétně se jedná o podporu práce s dospělými nováčky a kurz Do domu (čekatelský kurz pro starší a pokročilé)).


stav k prosinci 2018 - PRACUJEME

Od prosince 2018 do února/března 2019 proběhne druhá plánovaná revize Strategie 2022, během níž Náčelnictvo zváží zařazení navrhovaného tématu.

V rámci ST Dostupné vzdělávání proběhl v Jihočeském kraji pilot kurzu Do domu, v nabídce vzdělávacích akcí jsou i další ČZ/VZ, které formou i časovou náročností cílí na starší dospělé. Do konce roku vznikne první verze materiálu pro dospělé nováčky (základy o skautingu).


NÁVRH USNESENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE – 710


Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby v rámci změn krojového řádu neměnilo základní barvy krojového šátku, a zároveň nevylučuje v rámci specifikace dané krojovým řádem možnost jednotných šátků v rámci oddílů nebo středisek.


stav k prosinci 2017

Náčelnictvo a Výkonná rada nesouzní s tímto návrhem usnesení, vidí změnu základního šátku jako smysluplnou. Probíhá proces změny (do konce ledna je otevřené veřejné připomínkování návrhu nové řady šátků a dalších plánovaných změn Krojového řádu, které souvisejí právě se šátky).

Náčelnictvo a Výkonná rada jsou přesvědčeni, že změna napomůže tomu, aby všechny skautky a skauti, zejména pak skautského a roverského věku, nosili skautský kroj a zejména pak šátek (jako jednoznačný rozpoznávací prvek skautingu) více a s větší radostí než doposud.

Rozhodnutí zároveň nic nemění na tom, že stávající žluté, hnědé a bleděmodré šátky bude možné na základě rozhodnutí oddílu či střediska používat i nadále.


stav k prosinci 2018 - UZAVŘENO

Náčelnictvo a Výkonná se v průběhu roku problematikou a změnou krojových šátků opakovaně zabývali, jsou i nadále přesvědčeni o smyslu připravované změny a považují ji za přínosnou. U příležitosti 100. výročí republiky byl představen nový národní šátek, dál běží práce na nové řadě šátků pro výchovné kategorie, která by měla být hotova na konci roku 2019.


NÁVRH USNESENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE – 310


Sněm Jihočeského kraje předkládá ke schválení Valnému sněmu toto usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu dávat důraz na rozvoj oblasti kritického myšlení v kontextu dnešní doby, a to prostřednictvím stávajících i nových nástrojů.


stav k prosinci 2017

Náčelnictvo nemá v plánu zařadit toto téma do strategii samostatně. Zařazení tématu „Kritické myšlení a informační (informatická) gramotnost“ do Strategie 2022 bylo navrženo při revizi na podzim 2016. Do strategie nebylo (na základě rozhodnutí Náčelnictva) doplněno s tím, že se jedná o optiku, s níž ústředí nahlíží na oblasti činnosti organizace i konkrétní projekty (ať už nové, nebo aktuálně revidované), kde to je smysluplné.

Téma je zohledněno v oblastech výchovy např. ve skautské stezce, pracuje s ním skautský kompetenční model pro čekatelskou zkoušku, téma mediální gramotnosti je obsaženo v metodické příručce Lidé v pohybu (která se mj. zabývá i tím, jak při práci s dětmi a mladými lidmi pracovat s kontroverzními tématy obecně).


stav k prosinci 2018 - UZAVŘENO

Téma se průběžně promítá zejména do oblasti vzdělávání a programu (skautský kompetenční model, metodické nástroje, obsah stezek). Usnesení tím považujeme za splněné.PODNĚT JIHOMORAVSKÉHO KRAJE TGM – 620 (OBDOBNĚ 622 – OKRES BRNO-MĚSTO)


Sněm Jihomoravského kraje TGM považuje za důležité sledovat současné společenské a pedagogické trendy a způsoby, jak s těmito poznatky pracovat v rámci Junáka – českého skauta. K těmto trendům by měl Junák – český skaut zaujímat aktivní přístup (např. metodiky, workshopy, přednášky, články, tipy na programy atp.). Sněm konstatuje, že Junák – český skaut má využívat soudobého vědeckého poznání při současném zachování vlastní identity a funkčních tradic, a vyzývá Náčelnictvo, aby se tomuto tématu věnovalo.


stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo a Výkonná rada se tématu průběžně věnují, při práci s tématem vnímají potřebu úzké provázanosti oblastí vzdělávání a programu, zohledňují ho při práci na konkrétních projektech. Příkladem mohou být třeba nové skautské odborky (postavené nejen na znalostech, ale i na schopnosti tyto znalosti prezentovat, předat, schopnosti zaujmout postoj, …), nebo projekt revize skautské stezky. Probíhá komunikace o tématu ve skautských časopisech.

Téma je dlouhodobě obsahem programu a diskuzí na Ústřední lesní škole (např. přednáška Jana Nehyby o kompetencích (2013), přednáška, spíše ve filozofické rovině, prof. Hogenové (2015) či prof. Smékala (2016), přednáška K. Parvonič Inspirace z trendů světové pedagogiky pro skautské vzdělávání (2015 a 2016)), jejichž výstupy se pak promítají do oblasti vzdělávání v Junáku - českém skautu.

V rámci Náčelnictva se tématem bude zabývat pracovní skupina pro vzdělávání, je obsaženo v jejím plánu na období 2017-2020.

stav k prosinci 2018 - UZAVŘENO

Náčelnictvo projednalo a  schválilo programové teze, tj. pedagogické principy, které jsou ideálním stavem v jednotlivých oblastech programu a budou východisky pro revize nástroje skautské výchovy a další podpůrné prostředky pro kvalitní český skauting. Systém pravidelné aktualizace tezí je nastaven tak, aby sledování pedagogických trendů probíhalo kontinuálně a reagovalo tak na aktuální trendy v této oblasti.

Téma je dále zohledněno v návrhu instruktorského profilu, který se má stát součástí Skautského kompetenčního modelu, přílohy Řádu pro vzdělávání. V návrhu je formulaci: “Inspiruje se pedagogickými trendy a umí je vhodně využít v rámci vzdělávacích programů.” Téma se opět objevilo na ÚLŠ. Dialogické setkání “Porada vzdělavatelů” se v říjnu 2018 zabývalo tématem módních trendů ve vzdělávání. Tématem se výrazně zabývá Skautský institut.

Náčelnictvo i VRJ se tématu budou i nadále průběžně věnovat.


PODNĚT ZLÍNSKÉHO KRAJE – 720 (OBDOBNĚ 724 – OKRES ZLÍN)


Sněm Zlínského kraje dává podnět Náčelnictvu, aby podpořilo tým Ústřední lesní školy se zapojením výchovných zpravodajů v nalézání cest, jak reagovat na měnící se společnost především prostřednictvím vzdělávacích akcí Junáka – českého skauta.


stav k prosinci 2017

Náčelnictvo a Výkonná rada se téma snaží ve své práci a výstupech z ní zohledňovat, aktuálně se to odráží např. v založení odboru Skauti na Zemi, který svou prací naváže na projekt téhož jména a bude dál řešit oblast globálního vzdělávání v Junáku - českém skautu.

Téma je dlouhodobě obsahem diskuzí na ÚLŠ (Výzva k aktuální situaci ve společnosti (2015), program Skautů na Zemi Generace Y (2015), program o globálních kompetencích (2016), program k tématu dospělých nováčků /2017).

Propojení vzdělavatelů a výchovných zpravodajů/ek vnímá VRJ jako smysluplné na úrovni VOJ (zejména krajů), cestu vidí spíš v otevření tématu na Setkání výchovných zpravodajů či HelpDesku.

stav k prosinci 2018 - UZAVŘENO

Jedná se o téma, které se Náčelnictvo a VRJ snaží ve své práci a jejích výstupech dlouhodobě a průběžně zohledňovat. Příkladem může být dialogické setkání “Porada vzdělavatelů” v červnu 2018, zaměřené na téma aktuálních společenských problému a otázku jak na ně má reagovat skautské vzdělávání. (Na základě této Porady vznikl tematický článek do časopisu Skautský svět (říjen 2018, r. 57, č. 1): A. Bělohradský: Aktuální společenské dění se má promítat do skautování. Jak na to?)

Podněty krajských sněmů

PODNĚT PARDUBICKÉHO KRAJE – 530

(OBDOBNĚ I 620 – JIHOMORAVSKÝ KRAJ TGM A 622 – OKRES BRNO-MĚSTO)


Sněm Junáka – českého skauta, Pardubického kraje považuje za důležité podpořit činnost dospělých dobrovolníků v Junáku českém skautu formou lepšího uznávání skautské praxe v pracovním životě (např. formou akreditací, certifikátů, potvrzení o praxi, doporučení, atp.) a vyzývá Náčelnictvo, aby se tomuto tématu věnovalo.


stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo a Výkonná rada se problematice dlouhodobě věnují v rámci agendy vzdělávání a strategického tématu Podpora činovníků (viz vyjádření k podnětu ve Zprávě pro delegáty VSJ), aktuálně připravujeme a v roce 2018 nabídneme popisy základních pozic v Junáku - českém skautu zpracovaných ve formě dobře použitelné v životopisu.

V rámci ČRDM nadále monitorujeme vývoj nového systému uznávání neformálních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací a zvažujeme zapojení do pilotu.

stav k prosinci 2018 - UZAVŘENO

Do konce roku 2018 bude zveřejněn materiál pomáhající činovníkům zužitkovat jejich dobrovolnickou zkušenost ve výběrových řízeních v jejich profesním životě.

Máme hotový návrh instruktorského profilu. Po představení na ÚLŠ 2019 budeme směřovat k jeho začlenění do Řádu pro vzdělávání (příloha Skautský kompetenční model). Jsme přesvědčeni o tom, že mezi tímto návrhem a kvalifikací “Lektor dalšího vzdělávání” z Národní soustavy kvalifikací (NSK) je velká shoda. Na možnosti získat tuto akreditaci v rámci NSK se domlouváme s představiteli instruktorských (lesních) škol a plánujeme další kroky k jejímu získání.

Aktuálně máme akreditované tři vzdělávací formáty v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - hlavní vedoucí dětského tábora, zdravotnický kurz, kurz vodní turistiky.Tyto akreditace plánujeme v příštím roce obnovit nebo nahradit přechodem z DVPP do NSK.

Dál průběžně hledáme možnosti, jak touto cestou činnost dospělých dobrovolníků v organizaci podpořit.


PODNĚT PARDUBICKÉHO KRAJE – 530 (OBDOBNĚ 622 – OKRES BRNO-MĚSTO)


Sněm Junáka – českého skauta, Pardubického kraje vyzývá Náčelnictvo, aby zjednodušilo proces získávání čekatelské a vůdcovské zkoušky najednou ve smyslu znění strategické priority Dostupnost vzdělávání.


stav k prosinci 2017:

Získání čekatelské a vůdcovské zkoušky zároveň v odůvodněných případech umožňuje ŘCČČJ (viz článek 81f), v letošním roce vyšla metodika k rozdílové zkoušce ČZ/VZ určená vzdělavatelům, kteří se rozhodnou složení obou zkoušek zároveň účastníkům vzdělávací akce umožnit. Některé vzdělávací akce této možnosti využívají a nabízejí ji (v letošním roce vůdcovský kurz MRSK-MRSK, Dvě v jednom VK+ČK 2017, Šumik 2017 ČZ, Víkendový vůdcovský kurz TREFA).

stav k prosinci 2018 - SPLNĚNO

V roce 2018 opět proběhly vzdělávací akce, které nabízejí složení ČZ a VZ zároveň (Šumik 2018/2019, Vůdcovský kurz Mrsk - mrsk, Víkendový VK TREFA 2017/2018). Počítáme s tím, že tato možnost bude i nadále součástí standardní nabídky vzdělávacích akcí.

Informace o možnosti skládat ČZ a VZ současně bude před koncem roku 2018 uvedena v Přehledu vzdělávacích akcí (Příloha časopisu Skauting). Tím bude znovu podpořeno plošné rozšíření povědomí o tom, že taková možnost existuje a je možné ji využívat.PODNĚT JIHOČESKÉHO KRAJE – 310


Současná definice činovnické funkce nepokrývá velké množství dospělých, kteří pravidelně pracují v oddílech mladších členů. Toto zcela zkresluje předkládaná data k tématu „Dospělí v organizaci“. KSJ doporučuje vytvoření nové činovnické funkce „činovník oddílu“.


stav k prosinci 2017

Náčelnictvo bude podnět řešit na základě výsledků diskuze k tématu Dospělí v Junáku - českém skautu. Předpokládáme, že v návaznosti na ni se bude nastavovat celý systém účasti dospělých v hnutí a dospělí pomáhající u oddílu budou ukotveni v rámci tohoto systému. Vzhledem k výše popsanému procesu se Náčelnictvo k tomuto tématu dostane s největší pravděpodobností až v dalším období po roce 2020.

Výkonná rada vnímá popsaný problém, není si jista, zda má být řešením vznik nové funkce či úprava definice „činovníka“. Věc vidí v kompetenci Náčelnictva, konkrétně PS NJ pro legislativu.  

stav k prosinci 2018 - UZAVŘENO

PS NJ pro legislativu se podnětem zabývala, zvážila možné dopady navrhované změny a předložila Náčelnictvu materiál, v navrhla stávající definici činovnické funkce neměnit.

Náčelnictvo vzalo stanovisko PS NJ za své a rozhodlo se novou činovnickou funkci “činovník oddílu” nevytvářet.

Zdůvodnění rozhodnutí

 • stávající vymezení pravomocí a odpovědnosti považuje PS NJ za vyvážené, s přijetím změny by bylo spojeno narušení rovnováhy delegátů na střediskových sněmech

 • oddíl má i nyní možnost “přidělit” dlouhodobě spolupracujícím dospělým činovnickou funkci zástupce vedoucího oddílu (jejichž počet u oddílu není omezen) – dotyčný tak získá určité pravomoci vč. hlasování na střediskovém sněmu, vyvážené příslušnou odpovědností a povinností mít danou kvalifikaciPODNĚT ZLÍNSKÉHO KRAJE – 720


Sněm Zlínského kraje žádá Náčelnictvo, aby se zabývalo redukcí administrativních činností organizačních jednotek Junáka – českého skauta a jejich administrativní podporou.


stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo a Výkonná rada se problematice aktuálně věnují v rámci realizace strategického tématu Přiměřenost administrativy. Ta se se zaměřuje mj. na

 • dotažení a vylepšování jednotlivých agend ve skautISu (vzdělávací akce, dotační agendy atd.) a jeho další rozvoj (např. elektronické přihlášky),

 • hledání cest ke zjednodušování postupů či administrativy formou sběru podnětů, jejich vyhodnocování a promítání do budoucích změn předpisů či procesů.

Ústředí se průběžně snaží minimalizovat dopady administrativy na organizační jednotky a v možné míře agendu řeší na ústřední úrovni (např. rejstříky).

stav k prosinci 2018 - PRACUJEME

V rámci realizace ST Přiměřenost administrativy dochází k postupnému naplňování jednotlivých projektů, které usnadňují administrativu. Probíhají práce, nebo již byly realizovány například tyto věci:

 • významně se zvýšila podpora jednotek v možnosti využívání on-line účetnictví ESO pro organizační jednotky a rozšířili se funkce hospodaření pro jednotky (h.skauting.cz), k oběma nástrojům jsou informační sekce na Křižovatce a vydávány tematické články

 • průběžně jsou vylepšovány a rozšiřovány administrativní agendy ve skautISu, aby se s nimi lépe jednotkám pracovalo (např. zlepšení správy údajů o klubovnách a základnách, vylepšování v agendě akcí a dotací) a vznikla úplně nová nápověda (napoveda.skaut.cz)

 • byly kompletně aktualizovány přihlášky členů do organizace, vytvořeny nové vzory, metodické články a tipy na snadnou práci s nimi (papírově i správu údajů ve skautISu); začaly přípravné práce projektu “e-přihlášky a správa údajů členy jejich rodiči” (první verze by měla být dostupná během roku 2019)

 • byly aktualizovány a doplněny vzory některých smluv (např. smlouva pro účetní středisek)

 • ústředí průběžně zajišťuje zapisování změn o OJ do spolkového rejstříku a poskytuje maximální podporu jednotkám při řešení této agendyPODNĚT KRAJE PRAHA – 110 (OBDOBNĚ 210 – STŘEDOČESKÝ KRAJ A VOLEBNÍ ÚSTŘEDNÍ SRAZ VS)


Krajský sněm dává podnět Náčelnictvu, aby řešilo zastupitelnost vedoucího organizační jednotky na sněmu vyšší organizační jednotky.


stav k prosinci 2017:

Náčelnictvo si je této nejasnosti v Organizačním řádu vědomo, bude se jím zabývat pracovní skupina Náčelnictva pro legislativu. Řešení vidí v drobné úpravě Organizačního řádu, která proběhne v roce 2018.

stav k prosinci 2018 - SPLNĚNO

Náčelnictvo na svém 100. zasedání schválilo změnu Organizačního řádu, článku 119 b), která zastupitelnost vedoucího OJ jeho zástupcem tam, kde je z titulu své funkce delegátem sněmu, umožňuje. 2. čtení novely OŘJ proběhne v první polovině roku 2019 tak, aby v rámci něj proběhlo konečné schválení všech, v současné době řešených, změn a bylo možné je využívat na sněmech VOJ konaných v druhé půli roku 2019.

 

PODNĚT JIHOMORAVSKÉHO KRAJE TGM – 620

(OBDOBNĚ 211 – OKRES BENEŠOV A 622 – OKRES BRNO-MĚSTO)


Sněm Jihomoravského kraje vyzývá Výkonnou radu Junáka – českého skauta, aby posílila kapacitu technické podpory skautISu, zejména za účelem zlepšení komunikace s uživateli a včasné opravy chyb v systému. Současný stav je neuspokojivý.


stav k prosinci 2017

Náčelnictvo vnímá potřebu zlepšení podpory skautISu, považuje podnět za důležitý a vzalo jej v potaz při projednávání rozpočtu organizace na rok 2018.

V rámci strategického tématu Přiměřenost administrativy byl tým skautISu od podzimu 2017 posílen o asistenta podpory skautISu, jehož úkolem je reagovat na dotazy uživatelů a postupně pracovat na nápovědě k hlavním modulům systému. Vyhodnocení, zda je posílení podpory takto dostatečné, proběhne v roce 2018.

stav k prosinci 2018 - SPLNĚNO

Díky nové pozici asistenta podpory skautISu se výrazně zlepšila/zrychlila uživatelská podpora skautISu, je k dispozici nápověda k hlavním modulům systému.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 871x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura