....

Chyba na stránce: Náčelnictvo přijalo usnesení k Občanské angažovanosti a apolitičnosti Junáka - českého skauta - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4568-nacelnictvo-prijalo-usneseni-k-obcanske-angazovanosti-a-apoliticnosti-junaka-ceskeho-skauta?autologin=1"

Náčelnictvo přijalo usnesení k Občanské angažovanosti a apolitičnosti Junáka - českého skauta

Náčelnictvo přijalo usnesení k Občanské angažovanosti a apolitičnosti Junáka - českého skauta

Náčelnictvo na svém jednání 2. června 2019 schválilo usnesení k občanské angažovanosti a apolitičnosti Junáka - českého skauta. Navázalo tím na usnesení Valného sněmu v Kolíně z roku 2011, které se vymezuje vůči hnutím a směrům vycházejícím z komunistické, nacistické či fašistické ideologie.

Téma „apolitičnosti“ je v organizaci dlouhodobě živé a samotný pojem je vykládán mnoha způsoby. Z tohoto důvodu se Náčelnictvo, coby nejvyšší orgán mezi sněmy, rozhodlo vyjádřit svůj pohled na pojetí občanské angažovanosti a apolitičnosti Junáka - českého skauta jako celku, nikoli tedy jeho jednotlivých členek a členů, k nimž naopak hovoří usnesení výše zmíněného Valného sněmu.

Po důkladné a dlouhodobě vedené diskuzi Náčelnictvo doplnilo chápání apolitičnosti o důraz na globální rozměr skautské výchovy k aktivnímu občanství a o rozměr občanské angažovanosti Junáka - českého skauta jako organizace. Toto pojetí se také přiblížilo vnímání apolitičnosti (někdy také „nestranickosti“ nebo „nestranické političnosti“) skautingu ve světových skautských organizacích stejně jako v mnoha zahraničních skautských organizacích.

Znění přijatého usnesení Náčelnictva je následující:

Toto usnesení navazuje na Stanovy Junáka - českého skauta, které jej v článku 1 zakotvují jako nezávislý a nepolitický spolek, a na usnesení k apolitičnosti přijaté Valným sněmem v Kolíně v roce 2011.

Výchova k aktivnímu občanství a účasti na rozvoji společnosti je jednou ze základních myšlenek světového skautského hnutí již od jeho počátku. Historická zkušenost s potlačováním skautského hnutí i perzekuce skautů a skautek, kteří bojovali proti zlovůli totalitních režimů, jasně ukazují, že skauting nikdy nebyl odtržený od společenské a politické reality. Ve světle současných společenských výzev vnímá Náčelnictvo potřebu hledat nové pohledy na povahu občanské angažovanosti Junáka - českého skauta s cílem hájit hodnotové základy skautingu v dnešním světě. V duchu tohoto zdůrazňuje následující:

  • Junák - český skaut usiluje o výchovu mladých lidí k aktivnímu a odpovědnému občanství založeném na lokální angažovanosti a globální sounáležitosti v duchu principů skautingu.
  • Junák - český skaut se nevměšuje do soutěže politických stran a zároveň je aktivní součástí občanské společnosti.
  • Po dobré rozvaze a u obzvláště závažných případů vstupuje Junák - český skaut do veřejné debaty a hájí hodnotové základy, na kterých je založena skautská výchova. Mezi tyto hodnoty patří mimo jiné význam a role dětí a mladých lidí ve společnosti, demokratické principy a lidská práva, ochrana přírody a planety, solidarita a pomoc druhým, mírové soužití mezi lidmi a národy a respekt mezi různými kulturami a náboženstvími.

Náčelnictvo si je vědomo, že ani usnesení Valného sněmu z roku 2011 spolu s tímto usnesením Náčelnictva nedává odpovědi na všechny možné situace a otázky, je navíc toho názoru, že taková ambice ani není dosažitelná. Přijalo toto usnesení s přesvědčením, že vnáší do složité problematiky trochu více světla a porozumění.

Dagmar Rychnovská - Nutty
členka Náčelnictva, předkladatelka
 
Eva Měřínská
náčelní
 
Marek Baláš - Čiča
náčelník
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1652x

Práce s článkem

7
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu