....

Chyba na stránce: Zprávy Výkonné rady – 2/2019 (za březen až červen 2019) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4610-zpravy-vykonne-rady-2-2019-za-brezen-2018-az-cerven-2019?autologin=1"

Zprávy Výkonné rady – 2/2019 (za březen až červen 2019)

Zprávy Výkonné rady – 2/2019 (za březen až červen 2019)

Toto vydání pokrývá období březen až červen 2019.

Milé sestry, milí bratři,

dostává se vám na displeje a monitory další číslo Zpráv Výkonné rady, které informují o aktivitách realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými celostátními dobrovolnickými týmy. Dobré počtení přeju.

Se stiskem levice

Petr Vaněk - Permi
místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti


Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy / Josef Výprachtický – José2


V březnu jsme představili skautské veřejnosti návrh nové šátkové řady a vyzvali jsme oddíly, střediska i jednotlivce k zapojení do sběru zpětné vazby. Desítky středisek se zapojily, děkujeme! Hlavní výstupy zpětné vazby a provedené změny shrnuje článek Nová šátková řada - výstupy připomínkování a co se bude dít dál na Křižovatce.

Na setkání Skautského parlamentního oddílu jsme jednali o uskutečnění výstavy, která proběhne v prostorách Senátu u příležitosti 30 let svobodného skautingu. Předmětem diskuzí byly také změny v legislativě, které se dotýkají spolků dětí a mládeže.

V rámci ČRDM jednáme se zástupci Ministerstva financí a v Poslanecké sněmovně o návrhu novely zákona o místních poplatcích. Cílem je osvobození dospělých dobrovolníků, kteří na zotavovacích akcích působí bez nároku na odměnu jako vedoucí či další personál, od povinnosti úhrady ubytovacích poplatků.

Náčelnictvo schválilo jmenování ses. Barbory Tichavové - Rozárky do funkce místostarostky a jmenování ses. Markéty Olišarové - Jóni zpravodajkou Výkonné rady pro ústředí. Vedoucí Kanceláře ústředí se stala ses. Hobzová - Lída. Na pozici předsedy Rady TDC byl jmenován br. David Černý, jejím novým členem je br. Petr Zaremba. V souvislosti s odchodem br. Slunéčka probíhá nastavování nového modelu zajištění ekonomických agend a přerozdělování agend ve Výkonné radě. 

Proběhlo 50. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM), kde došlo ke schválení změny stanov. Doplnili jsme poslání spolku o vzdělávání tak, aby ČRDM mohla žádat o akreditace vzdělávacích kurzů.

Publikovali jsme Metodiku ke skautským vyznamenáním (pomoc při výběru ocenění a přípravě návrhů). Začínáme využívat nové dekrety, které vznikly ve spolupráci s br. Dočekalem - Lupenem.

Zaměstnanci Kanceláře ústředí se zapojili do Skautského dobrého skutku a uskutečnili sbírku potravin pro Nízkoprahové denní centrum pro ženy. 

Proběhla rekonstrukce prodejny Junshop s cílem rozšířit prodejní plochu, otevřena je na stejné adrese v Haškově ulici 7 v Praze, ale ve větších prostorách. 


Místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti / br. Petr Vaněk – Permi


18. března jsme upozornili na „den 10699“, den, kdy jsme dosáhli historicky nejdelšího trvání skautingu v českých zemích a doprovodili tuto upozornění pozitivní zprávou o nárůstu členské základny. Akce měla skvělý ohlas.

V létě budeme opět spolupracovat s dětským kanálem ČT Déčko na letní hře, která byla v loňském roce mimořádně úspěšná. Zapojily se opět desítky skautských oddílů po celé zemi, díky čemuž jsme hlavním partnerem projektu.

V přípravě budoucího interního komunikačního systému (dnešní skautské Křižovatky) proběhla jako první krok analýza potřeb od společnosti manGoweb. Proběhly desítky rozhovorů s vytipovanými představiteli důležitých cílových skupin, s poskytovateli informací, byly provedeny i tematické Sondy do skautského světa.

Ve spolupráci s vedením Správy Krkonošského národního parku jsme vyhlásili projekt skautské pomoci SOS Krkonoše, v jehož rámci vyzýváme skautky a skauty od 15 let výše k dobrovolnické pomoci s odstraňováním následků kůrovcové kalamity. Veškeré informace jsou k nalezení na http://skaut.cz/soskrkonose

Výzkumná agentura Ipsos pro nás po 4 letech provedla další šetření vnímání skautingu ve společnosti, stejně jako v minulosti pro bono, nezaplatili jsme za něj ani korunu. Podněty pro přemýšlení o tvorbě dotazníku jsme sbírali i ve facebookovém SkautFóru. Výsledky zveřejníme v průběhu léta a budeme s nimi pracovat při zacílení skautské komunikace ve společnosti 

Za aktivního zapojení několika desítek skautek a skautů jsme se rozloučili s bratrem Jiřím Stránským - Jírou, držitelem Řádu stříbrného vlka. Rodina vyjádřila vděčnost za podporu, kterou jsme poskytli pro uspořádání posledního rozloučení a média informovala o propojení Jírovy životní cesty a skautských hodnot.

Zveřejnili jsme úvodní plán oslav 30 let svobodného skautingu na podzim a v zimě 2019, které vyvrcholí 2. prosince v den 30. výročí. Zveřejnili jsme i grafickou značku k použití v průběhu oslav.


Místostarosta a hospodářský zpravodaj / Bořek Slunéčko


Bylo uzavřeno hospodaření za rok 2018, je zpracována účetní závěrka a Náčelnictvo projednalo Zprávu o hospodaření ústředních orgánů za rok 2018.

Byla vydána Směrnice ke střediskovému minimu, která obsahuje informace pro pořadatele těchto kurzů, obsah kurzu užitečný pro účastníky a podmínky na lektory. Vydáním směrnice  byla završena několikaletá práce na rámci vzdělávání vedoucích OJ a uzavřen zásadní projekt strategického tématu “Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků”. I nadále budeme podporovat konání kurzů a usilovat o zvyšování povědomí a zájmu vedoucích a dalších činovníků o tuto kvalifikaci. 

Výkonná rada jedná o uzavření pojistné smlouvy, která by do budoucnosti kryla škody, které svým jednáním (omyl či nedbalost) způsobí členové orgánů organizačních jednotek samotné organizaci (škody vůči třetím osobám jsou již nyní kryté jinou pojistnou smlouvu). Pojistky tohoto typu jsou známé firemního prostředí a mohly by v našem prostředí krýt např. penále vyplývající z chybného vyúčtování dotace nebo pokuty za porušení předpisů v oblasti hygieny či ochrany životní prostředí. Snažíme se o plošné pojištění pro všechny org. jednotky. O postupu vyjednávání budeme dále informovat.

V březnu proběhlo setkání kurzů střediskového minima. Obsahem setkání byla zejména výměna zkušeností jednotlivých pořadatelů a projednání posledních připomínek k nastavení celého systému vzdělávání, které vyplynuly z pilotního období.


Zpravodaj pro vzdělávání / br. Filip Hlavinka – Mukóki


Absolvovali jsme úspěšné akreditační řízení, na jehož základě MŠMT schválilo prodloužení akreditace Junáka - českého skauta coby vzdělávací instituce do roku 2025 a zároveň i akreditovaných kurzů Zdravotník zotavovacích akcí a Kurz vodní turistiky do roku 2022. Obdobně jsme uspěli také v žádosti o prodloužení MŠMT certifikace kurzu Hlavní vedoucí dětského tábora (v rámci vůdcovské zkoušky) do roku 2022.

Byla schválena nová podoba vůdcovské zkoušky, výsledek projektu Revize VZ v rámci strategického tématu “Ucelený a srozumitelný systém vzdělávání”. 

V návaznosti na to jsme aktualizovali podklady pro skládání Čekatelské zkoušky a Vůdcovské zkoušky současně v rámci jedné zkoušky a zveřejnili je k dispozici vzdělavatelům. 

Na červnové jednání Náčelnictva byla předložena novela Řádu pro vzdělávání, jejímž hlavním bodem je instruktorský profil. Ten se po dvoukolovém schvalování v NJ stane součástí tzv. Skautského kompetenčního modelu.

Vydali a zveřejnili jsme Metodický pokyn k novému typu vzdělávacích akcí, VOR (víkend oddílových rad). Tyto akce proběhnou v letošním roce čtyři, více se můžete dočíst v článku na Křižovatce.

Uzavřeli jsme projekt Rukověť pro víkendové kurzy v rámci strategického tématu “Informace ve vzdělávání a dostupnost vzdělávání”. Vydali jsme metodickou publikaci Připravujeme skautský kurz


Zpravodajka pro program / ses. Barbora Tichavová – Rozárka


Byl zveřejněn návrh Kodexu jednání dospělých a společně s ním zpřístupněna nová sekce na skautské Křižovatce, která se věnuje tématu ochrany a bezpečí dětí. Kodex a téma ochrany dětí je zároveň jedním z témat předsněmové diskuse. Podpůrné materiály k tématu byly rozeslány také na lesní kurzy.

Dokončujeme nové skautské stezky. Kromě tří základních sešitů (Nováček, 1. stupeň, 2. stupeň) vyjde také ucelená sada s metodickou podporou pro vedoucí i rádce. Rozesílka nových stezek do všech oddílů (s počtem min. 5 členů/členek ve skautském věku) je naplánována na konec léta a bude financována z grantu WOSM: Messengers of Peace. 

Zveřejnili jsme  k testování nové vlčky a světýlka, které lze vyzkoušet už na táborech.

Probíhá příprava dětského i vůdcovského handbooku. Texty dětského handbooku Svět vlčat a světlušek jsou aktuálně zveřejněny k připomínkování, které bude probíhat do začátku září.

Probíhá revize pravidel Závodu vlčat a světlušek tak, aby pravidla mohla být vydána v září 2019 před dalším ročníkem závodů. Předpokládáme veřejné připomínkování nového návrhu v průběhu léta a v září.

V březnu úspěšně proběhl Elixír, děkujeme kolínským pořadatelům i všem ostatním, kteří přispěli svým dílem k tomu, že se akce vydařila. Nyní hledáme pořadatele pro ročník 2020

V květnu také úspěšně proběhl doposud největší Obrok, děkujeme celému týmu za výborně odvedenou práci. 

Dále probíhají přípravy Poradní skály, která proběhne v říjnu v Novém Městě nad Metují. 

Byla schválena celostátní akce s názvem Mosty přes Jarugu pro skauty a skautky, která nahrazuje předchozí celostátní akci Cintra, jíž je svým charakterem velmi podobná.


Zpravodaj pro ICT a organizaci / br. Ondřej Peřina – Jerry 

Zveřejnili jsme podmínky a možnost žádat o finanční podporu v novém dotačním programu pro nové oddíly. Během března proběhla první výzva, komise podpořila 18 vznikajících či nově vzniklých oddílů celkovou částkou  přibližně 200 tisíc Kč. Další výzva bude vypsaná mimořádně v září, do budoucna pak bude program probíhat vždy v jedné výzvě počátkem roku (cca v březnu). Všechny informace k zakládání nových oddílů shrnuty na Křižovatce v sekci pro nové oddíly.

Spustili jsme dvoufázové přihlašování do skautISu; z testu s desítkami dobrovolníků byla zapracována dílčí vylepšení a systém je vnímán velmi pozitivně; postupně je rozšiřován a zapíná se povinně skupinám s vysokým oprávněním. Dvoufázové přihlašování zvyšuje bezpečnost konkrétnímu uživateli i bezpečnost dat, k nimž má díky své roli ve skautISu přístup.

Věnovali jsme velké úsilí přechodu z nevyhovujících Google map na nové řešení Mapy.cz (od Seznam.cz), které poskytuje ve skautISu mnohem vhodnější podklady a další funkce (např. i turistické mapy, které lze lépe využít na táborech či výpravách).

Zveřejnili jsme velkou množinu otevřených dat o organizaci, jednotkách a členech dle registrace 2019, dostupné na https://is.skaut.cz/opendata. V květnu pak vyšel souhrnný článek s dalšími zajímavými údaji z registrace, obsahující upozornění na další zdroje a možnost zobrazovat grafy a přehledy o vlastní jednotce přímo ve skautISu.

Intenzivně pracujeme na elektronických přihláškách do organizace přes skautIS. Ty by měly umožnit snadné aktualizace údajů dětí jejich zákonnými zástupci. Tato nová funkčnost by měla být připravena během letních prázdnin a během září bude nabídnuta oddílům k pilotnímu testování.


Zpravodajka pro dospělé / ses. Jana Jirasová - Prcek

Na celostátním setkání střediskových týmů HelpDesk 2019 se v Zábřeze sešlo více než 150 účastníků. Programy byly zaměřené na výměnu zkušeností i načerpání nových vědomostí a dovedností pro vedení a rozvoj skautského střediska. Poděkování za přípravu a vedení zdařilé akce patří týmu Odboru pro personalistiku a pořadatelům z okresu Šumperk. Další HelpDesk plánujeme na jaro 2021, případné zájemce o jeho pořádání prosíme o nezávazný kontakt na personalistika@skaut.cz.

Dokončujeme pilotní verzi tzv. “Semaforu pro oddíly”, vznikajícího jako reakce na podněty ze strany oddílových vedoucích. Bude novou možností, jak zhodnotit činnost oddílu. Obsahuje zjednodušený přehled návodných otázek k diskusi oddílové rady, ale také tipy na posun v jednotlivých diskutovaných oblastech, zdroje a odkazy, které mohou oddílové radě pomoci. Semafor je zamýšlen jako alternativa nebo doplnění Hodnocení kvality ve skautISu, podle aktuálních potřeb oddílu. Je zahájeno přihlašování na Setkání výchovných zpravodajů, které proběhne 8. - 11. listopadu 2019 na Kaprálově mlýně.

Výkonná rada schválila projekt redakce časopisu Skauting na vybudování platformy časopisu Skauting online. Cílem je zpřístupnit čtenářům časopis v uživatelsky přívětivém prostředí a umožnit jednodušší čtení např. na mobilních zařízeních.


Zahraniční zpravodaj / br. Vojtěch Olbrecht – Fišer

Tento rok evropský WOSM i WAGGGS pořádají v srpnu v Chorvatsku své konference (nejvyšší orgány evropského WOSM a WAGGGS). Informace pro zájemce najdete zde.

Na konci března jsem se spolu s bratrem starostou zúčastnil mimořádného jednání Evropské konference WOSM, propojené se Symposiem, což je pravidelná akce k přípravě Evropského skautského plánu WOSM. Výstupem je mj. i aktualizovaný plán, který prošel několika koly připomínkování a bude se finálně schvalovat na Evropské  konferenci WOSM.

V červenci vyráží na Světové jamboree do USA kontingent o cca 500 lidech, jedná se o historicky největší český kontingent na Světové jamboree. 

Začátkem června proběhl v Nizozemsku Intercamp, na kterém se sešlo na 4,5 tisíce skautů a skautek z 11 evropských zemí. Na akci jsme vyslali 970 účastníků, tedy zatím historicky největší kontingent Junáka - českého skauta na jakoukoli zahraniční akci. Děkujeme vedení kontingentu, akce se velmi vydařila!

Připravujeme kontingent na Evropské jamboree 2020, které proběhne v létě příštího roku v Polsku. Kontingent je ve fázi registrace, zájemci o účast mohou najít více informací v článku na Křižovatce nebo webových stránkách kontingentu


Za KUJ a  TDC
Petra Daněčková (Peťule)
redaktorka interní komunikace
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 888x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu