....

Chyba na stránce: Vychází novela Řádu Kmene dospělých. Co za novinky přináší? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4727-vychazi-novela-radu-kmene-dospelych?autologin=1"

Vychází novela Řádu Kmene dospělých. Co za novinky přináší?

Vychází novela Řádu Kmene dospělých. Co za novinky přináší?

Na zářijovém zasedání Náčelnictva došlo ke schválení nové verze Řádu Kmene dospělých (dále ŘKD), která se vypořádává s dřívějším velkým množstvím technických a organizačních nedostatků, které původní již velmi stará podoba řádu měla. Nový řád je účinný od začátku října 2019.

Je to již 13 let, co byl vydán původní ŘKD. O té doby však došlo ke změně legislativy na poli národním i na poli našeho skautského vnitřního práva - vyšel nový občanský zákoník, nové Stanovy a mnoha úpravami prošel i Organizační řád. ŘKD bylo tedy potřeba v návaznosti na aktuální znění dokumentů upravit, vyladit jeho dřívější technické nedostatky a současně zapracovat aktuální věci ohledně fungování Kmene dospělých v naší organizaci. Nový řád je nyní podstatně přehlednější, došlo k vypuštění opakujících se pasáží a částí, které pouze kopírovaly informace z Organizačního řádu a Stanov, byly opraveny chyby, které mohly v některých jednotkách způsobovat nejasnosti.

Od roku 2007 se v Kmeni dospělých ustálily různé praktické postupy, které ovšem v dřívějším řádu nebyly ukotveny. Nový řád se těmto aspektům také věnuje - jde například o možnost poradního sboru pro legáta KD a zpřesnění činnosti orgánů (valných hromad a sněmů) i jejich názvů.

Nejvýraznější změny v novele řádu

jsou především následující body a témata:

 • Upřesnění postavení a fungování klubů Kmene dospělých ve střediscích:
  • Přestože, klub KD patří i do řídící sítě Kmene dospělých a má některé speciality, je to samozřejmě oddíl se standardním postavením v rámci střediska (jeho vedoucí je členem střediskové rady atd.), a tedy se pro něj používají stejná základní pravidla dle Organizačního řádu jako je tomu u jiných typů oddílů.
  • Vedoucího klubu KD jmenuje vedoucí střediska (se souhlasem střediskové rady) a to na návrh valné hromady daného klubu. Valná hromada tedy hlasováním určuje, koho chce za vedoucího klubu jmenovat. Stejně tak může rozhodnout o návrhu na odvolání vedoucího klubu. Samostné odvolání však opět standardně dělá vedoucí střediska.
 • Přijímání dospělých členů do klubů Kmene dospělých:
  • Rozhodnutí o přijetí dospělého člena do klubu KD náleží střediskové radě (stejně jako u všech ostatních dospělých dle článku 13 Organizačního řádu). Novela ŘKD tedy upravuje tuto problematiku stejně a chce-li nějaký klub KD přijmout nového člena, dává pouze návrh střediskové radě na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí daného dospělého do daného klubu KD (a tím i do skautského střediska).
  • Problematika přijímání dospělých členů je tedy jednotná bez ohledu na to, do jakého typu oddílu daný dospělý ve středisku vstupuje.
 • Valné hromady (sněmy) klubů KD:
  • Nový řád ruší tzv. střediskové sněmy KD, které v minulosti měly být svolávány v případě, že ve středisku existovalo více klubů KD. Toto však v praxi způsobovalo nejrůznější komplikace a přínos dané věci byl minimální.
  • Nově tedy každý klub KD svolává svou valnou hromadu (povinně v roce, kdy se konají ostatní sněmy KD) a rozhoduje si o své oddílové (klubové činnosti). V rámci řídící sítě Kmene dospělých je pak valné hromadě klubu KD ve všech případech nadřízený okresní (či krajský) sněm KD.
 • Orgány v síti Kmene dospělých:
  • V řádu byly vhodněji upraveny jednotlivé orgány v síti Kmene dospělých, doplněna možnost poradních sborů legáta kmene dospělých na okresní a krajské úrovni, upřesněny počty zástupců, sjednocena pravidla ohledně fungování v dalších orgánech organizace (to upravuje Organizační řád).

Řád ke stažení a nahlédnutí:

Novela byla schválena 21. září 2019, účinnosti nabyla 1. října 2019.

V případě dotazů či nejasností můžete psát na registrace@skaut.cz nebo do komentářů pod tímto článkem.

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 424x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

9 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu