....

Chyba na stránce: Zprávy Výkonné rady – 3/2019 (za červenec až říjen 2019) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4757-zpravy-vykonne-rady-3-2019?autologin=1"

Zprávy Výkonné rady – 3/2019 (za červenec až říjen 2019)

Zprávy Výkonné rady – 3/2019 (za červenec až říjen 2019)

Toto vydání pokrývá období červenec až říjen 2019.

Milé sestry, milí bratři,

dostává se vám na displeje a monitory další číslo Zpráv Výkonné rady, které informují o aktivitách realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými celostátními dobrovolnickými týmy. Dobré počtení přeju.

Se stiskem levice

Petr Vaněk – Permi
místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti


Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy / Josef Výprachtický – José


V uplynulém období nás opustilo několik výrazných skautských osobností – zúčastnil jsem se posledního rozloučení s bratry Milošem Blažkem – Merkurem, bývalým politickým vězněm, neúnavným vzdělavatelem a seniorem sboru nositelů Řádu stříbrného vlka; Janem Pfeifferem – Rackem, který se výrazně zasloužil o ukotvení a rozvoj českého roveringu a Václavem Noskem – Windym, dlouholetým redaktorem skautských časopisů, skautským historikem a výrazným členem Klubu skautských sběratelů. Navždy odešli také bratři Karel Čihák – Kája,  nositel Řádu stříbrného vlka a osobnost kolínského skautingu, a bratr Jan Zámečník – Taote, nositel Řádu stříbrného bobra, výrazný vzdělavatel a člen kapitanátu vodních skautů v roce 1970 a po roce 1989. Pozůstalým jsme jménem Junáka – českého skauta zaslali kondolenci.  

Řešíme komplikovanou situaci základny Červený Hrádek u Sedlčan. Vzhledem ke skutečnosti, že Junák – český skaut historicky není vlastníkem pozemků pod areálem a jejich současný vlastník má s pozemky jiné záměry, hrozí ztráta základny. Aktuálně děláme vše pro to, abychom tuto základnu, významně spojenou s historií naší organizace, zachránili. Zatím je zřejmé, že minimálně v roce 2020 nebude možné základnu využívat pro skautskou činnost. 


Místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti / br. Petr Vaněk – Permi


Převzali jsme analýzu společnosti manGoweb při přípravě tvorby nového ekosystému nástrojů interní komunikace (tzv. „nové Křižovatky“), se společností Behavio jsme uskutečnili další kolo Sond do skautského světa věnující se také interní komunikaci. Proces tvorby nového webu pokračuje výběrovým řízením na dodavatelskou společnost, které bude uzavřené na konci října.

V červenci a srpnu jsme dosáhli velmi dobré přítomnosti Světového skautského jamboree v médiích. Reportér ČT navštívil český kontingent a Události následně odvysílaly dlouhou a povedenou reportáž, Český rozhlas vyslal na celé Jamboree redaktora, který připravil celou sadu výtečných reportáží. Obden bylo vysílání ve Zprávičkách na ČT Déčko, Jamboree se objevilo ve většině velkých českých médií. Velký dík patří komunikačnímu týmu kontingentu, který odvedl mimořádnou práci, a to jak kvalitou a kvantitou vyprodukovaného obsahu, tak osobním nasazením.

Během prázdnin proběhla Skautská pomoc SOS Krkonoše, během níž skautky a skauti pomáhali s odkorňováním pokácených stromům napadených kůrovcem. Do projektu se zapojilo cca 15 týmů, akce byla na konci léta vedením Správy KRNAP v souladu s plánem ukončena, všem zúčastněným velmi děkujeme.

Téma záchrany lesa se stává vzhledem ke stavu české lesní krajiny čím dál významnějším, obracejí se na nás průběžně různí potenciální partneři. Dne 19. října jsme se zapojili do Dne za obnovu lesa Lesů ČR a stáváme se partnery i projektu Sázíme pro budoucnost (projekt s ambicí vysázet 10 milionů stromů) Nadace Partnerství. 

Podobně jako v minulých letech se desítky oddílů zapojily do správy schránek v rámci letní hry ČT Déčko, jíž je Junák – český skaut od prvního ročníku partnerem. Také letos jsme pozvali desetitisíce dětí, které se spolu s rodinami do hry zapojily, do skautských oddílů.  

Připravili jsme děkovací dekret při příležitosti 30 let svobodného skautingu, který je možné využít k poděkování těm, kteří u vás na středisku přispěli ke znovuobnovení skautingu. Na Křižovatce najdete i tipy na to, jak si výročí připomenout v rámci oddílového programu. 

Zabýváme se otázkou otevřeného dopisu a výzvy Náčelnictvu a Výkonné radě ve věci klimatické krize. Z řad členek a členů Náčelnictva vznikla pracovní skupina, která připravuje téma k diskuzi na nejbližší jednání Náčelnictva, Výkonná rada se v prvním kroku vyjádří do konce října, zároveň s Ekologickým odborem diskutujeme změny v přípravách již dříve naplánovaného semináře na březen 2020, který se tématu měl věnovat bez ohledu na výzvu.


Místostarostka a zpravodajka pro program / ses. Barbora Tichavová – Rozárka


Vydali jsme nové skautské stezky, které v podobě “krabice” (včetně sady podpůrných materiálů) dostali do schránek oddíloví vedoucí se zastoupením dané výchovné kategorie v prvním zářijovém týdnu. V provozu je také generátor rozšíření a web stezky.

Zároveň se rozběhl projekt podpory stezky – informační kampaň ke stezkám, nabídka workshopů na celostátních i regionálních setkáních, průběžně budou přibývat další formy podpory zavádění. V minulé zprávě jste četli o tom, že se ucházíme o milion korun od firmy Blueberry na aplikaci ke stezce. V soutěži jsme se dostali mezi finalisty, ale firma dala nakonec přednost jiným projektům.

Během letních táborů probíhalo testování nových vlčků a světýlek – díky všem, kteří se zapojili. Aktuálně probíhá zpracování došlých podnětů a začneme vše chystat k vydání tak, abyste na Valném sněmu mohli vlčky a světýlka držet v rukou.

Ve spolupráci s příslušným odborem probíhá revize stezek pro vlčata, světlušky a žabičky. Smyslem revize je aktualizovat obsah úkolů tak, aby odpovídal současným potřebám, dále dle možností vyjít vstříc potřebám koedukovaných oddílů a případně aktualizovat znění idey vlčat a světlušek. O revizi v blízké době budeme blíže informovat na Křižovatce.

Během léta probíhalo veřejné připomínkování textů handbooku pro vlčata a světlušky – děkujeme všem, kteří se zapojili. Aktuálně probíhá vypořádání připomínek a chystají se produkční práce. 

Testujeme prostředí nové databáze programových aktivit, která má pomoci rádcům, rádkyním a vedoucím oddílů s tvorbou programu. Mimo jiné zde najdou aktivity k bodům skautské stezky. Databázi chceme skautské veřejnosti představit na Valném sněmu.

Byla revidována a vydána pravidla Závodu vlčat a světlušek.

Během září se uskutečnilo celostátní kolo Svojsíkova závodu a celostátní akce Mosty přes Jarugu (dříve Boj o Cintru). Děkujeme pořadatelům obou akcí.

V polovině října proběhla Poradní skála, setkání vedoucích světlušek a vlčat. Velmi děkujeme pořadatelskému středisku ÚTA Nové Město nad Metují.


Zpravodajka pro ústředí / ses. Markéta Olišarová – Jóňa


Probíhají přípravy XVI. valného sněmu, který se uskuteční 27.–29. 3. 2020 v Jindřichově Hradci, na Křižovatce můžete nahlédnout do pozvánky od pořadatelského střediska Zlatá růže Jindřichův Hradec. Na Křižovatce byla v polovině června spuštěna také předsněmová diskuze – využijte možnost ovlivnit směřování organizace v dalších letech a diskutujte o tématech na sněmech OJ i při dalších příležitostech.

Byla vydána Směrnice k dotacím  pro rok 2020 a na ni navazující metodika, dále proběhla aktualizace metodiky k zaměstnávání osob, na Křižovatce byly publikovány články pro hospodáře na téma pojištění majetku a odměňování brigádníků. Byly rozeslány zářijové Střípky pro hospodáře

Stále se lze přihlásit na Setkání hospodářů, které proběhne 7. 11. 2019 v Praze. 


Zpravodaj pro vzdělávání / br. Filip Hlavinka – Mukóki


Náčelnictvo schválilo předloženou novelu Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků, mimo jiné tak byl schválen instruktorský profil. Přehledný souhrn změn je k dispozici v článku na Křižovatce. 

Byla vydána aktualizovaná Směrnice k odborným činovnický kvalifikacím (OČK), více informací v článku na Křižovatce. Zároveň pracujeme na navyšování počtu garantů OČK, abychom tak podpořili dostupnost této kvalifikace.


Zpravodaj pro ICT a organizaci / br. Ondřej Peřina – Jerry


V souvislosti s probíhajícími sněmy jsme ve skautISu připravili mnohá vylepšení, která pro jednotky zpřehledňují a usnadňují agendu sněmů. Ke všem stránkám agendy je k dispozici nápověda (přímé provázání skautISu a nápovědy kliknutím na ikonu “otazníku” v menu), šablona zápisu s průvodním textem a návody. Podobně jsou i na Křižovatce všechny části ke sněmům a zapisování do rejstříku aktualizovány a poskytují potřebné informace, zároveň jsme k tématu vydali i několik článků.

V září proběhlo letošní mimořádné 2. kolo grantového programu na finanční podporu zakládání nových oddílů a i o to je zájem. Více o finanční podpoře i možnosti požádat o grant v roce 2020 najdete na Křižovatce.

Dokončili jsme finální podobu tzv. checklistu pro zakládání nového oddílu. Jde o rychlého pomocníka, který zakládající provede tím, co je třeba udělat (a “odškrtnout si”) během procesu zakládání nového oddílu.


Zpravodajka pro dospělé / ses. Jana Jirasová – Prcek

První podzimní seminář skautské personalistiky na klíč proběhl 15. 9. 2019 ve Velké Bystřici. Pokud máte zájem uspořádat takovýto seminář také u vás v okrese nebo na středisku, napište na personalistika@skaut.cz.

Pokračuje příprava setkání Výkonné rady s ústředními dobrovolníky “Ústřice 2019”, které proběhne večer 15.–16. 11. 2019 ve Skautském institutu v Praze. 

Probíhá příprava SeVýZu – setkání výchovných zpravodajek, zpravodajů a dalších činovníků s hlubším zájmem o výchovné otázky, které proběhne 8.–10. 11. 2019 na Kaprálově mlýně. Je možné se stále hlásit ve skautisu, až do naplnění kapacity.


Zahraniční zpravodaj / br. Vojtěch Olbrecht – Fišer

Na přelomu července a srpna proběhlo Světové skautské Jamboree v USA, kterého se zúčastnila česká výprava téměř 500 skautů a skautek, tedy historicky největší kontingent. Přípravný tým odvedl na přípravě akce hodně práce. Jamboree jako takové bylo koncepčně odlišné od předcházejících zejména konstrukcí programu a infrastrukturou, která byla na tábořišti k dispozici.

Na konci srpna proběhly Evropské konference WOSM a WAGGGS (obdoba valného sněmu), na nichž Junáka – českého skauta reprezentovali starosta bratr Výprachtický – José, zástupkyně pro WAGGGS sestra Osuská, místostarosta Petr Vaněk – Permi, zahraniční zpravodaj bratr Olbrecht – Fišer a bratr Trantina – Goblin. Na konferencích byly schváleny plány na další tři roky a zvoleny evropské výbory jak WOSM, tak WAGGGS.


 

Za KUJ a  TDC
Petra Daněčková (Peťule)
redaktorka interní komunikace
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 421x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu