....

Chyba na stránce: Uvažujete o veřejné sbírce na stavbu klubovny? Přečtěte si, jak na to - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4761-uvazujete-o-verejne-sbirce-na-stavbu-klubovny-prectete-si-jak-na-to?autologin=1"

Uvažujete o veřejné sbírce na stavbu klubovny? Přečtěte si, jak na to

Uvažujete o veřejné sbírce na stavbu klubovny? Přečtěte si, jak na to

Řada středisek plánuje výstavbu nové klubovny nebo její rekonstrukci a řeší otázku financování. Kromě vlastních zdrojů, grantů z místních samospráv, norských fondů (žádají OJ přímo) a zdrojů z ústředí využívají jednotky i lokální fundrising, kdy se snaží získat zdroje od veřejnosti ve formě sbírek. Vzhledem k tomu, že konání veřejných sbírek je legislativně upraveno, je nutné dodržet níže uvedená pravidla.

Veřejnou sbírkou lze získat prostředky od blíže neurčeného okruhu lidí (tedy ne mezi vlastními členy a známými) pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, např. pro stavbu klubovny (ne ale na provoz střediska).

Jak lze veřejnou sbírku konat:

 • na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel,
 • pokladničkami,
 • prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně,
 • prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo jiná vystoupení – viz pravidla sbírek,
 • dárcovskými textovými zprávami - viz pravidla sbírek
 • jinými formami stanovenými dle pravidel sbírek

Kdo a za jakých podmínek může sbírku konat?

 • Veřejnou sbírku může konat právnická osoba, tedy Vaše OJ (fyzické osoby ne).
 • Veřejnou sbírku je nutné předem písemně oznámit Vašemu krajskému úřadu, pod který spadáte dle sídla Vaší OJ.
 • Krajský úřad (v Praze Magistrát) Vám do 30 dnů od přijetí Vašeho oznámení vydá bezplatně osvědčení o tom, že mu byla sbírka řádně ohlášena (tj. lze ji konat).
 • Sbírka je zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení (pokud sami neuvedete v oznámení datum pozdější)
 • Sbírku bez osvědčení nesmíte provádět, uvádět v obecnou známost ani propagovat (hrozí pokuta až 500 tisíc Kč). Nesmíte tedy ani vyzývat veřejnost (třeba na webu střediska), ať Vám zašlou finanční dar na klubovnu. I v takovém případě se totiž jedná o veřejnou sbírku, která musí být ohlášena.

Náležitosti oznámení veřejné sbírky

Osoby pověřené konáním sbírky (např. osoby s pokladničkami v terénu):

 • Nesmí být mladší 15 let a musí být plně svéprávné
 • Tyto osoby jsou povinny prokázat se na požádání kopií osvědčení o oznámení sbírky a plnou mocí od Vaší OJ, která obsahuje jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu této fyzické osoby a údaje o Vaší OJ a veřejné sbírce, včetně podpisů statutárních orgánů Vaší OJ a otisk jejího razítka; plná moc musí být opatřena pořadovým číslem.

Vyúčtování a další povinnosti spojené s konáním sbírky:

 • OJ je povinna pro každou sbírku zřídit zvláštní bankovní účet, na který převede hrubý výtěžek sbírky. Povinnost neplatí pro sbírky konané výlučně prostřednictvím pokladniček nebo sběracích listin po dobu nejvýše 3 měsíců.
 • OJ účtuje o nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek tak, aby prokázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním sbírky.
 • Právnická osoba konající sbírku je povinna předložit příslušnému krajskému úřadu nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky. Ve vyúčtování sbírky se uvádí výše jejího hrubého výtěžku, výše skutečných nákladů spojených s jejím konáním (která však nesmí převýšit 5 % z celkového hrubého výtěžku za dobu konání sbírky) a výše čistého výtěžku sbírky včetně prokázání, zda a jakým způsobem byl použit čistý výtěžek ke stanovenému účelu sbírky. Zároveň se předkládají sběrací listiny, včetně potvrzení obecního úřadu o počtu ověřených sběracích listin, nebo jiné doklady o hrubém výtěžku sbírky v závislosti na způsobu jejího konání a doklady o nákladech spojených s jejím konáním.
 • Koná-li se sbírka déle než 1 rok, je právnická osoba konající sbírku povinna předložit příslušnému krajskému úřadu (v Praze Magistrátu) ke kontrole též průběžné vyúčtování sbírky, a to vždy do 3 měsíců po uplynutí každého jednotlivého roku od data zahájení sbírky.

Detailnější informace k pořádání veřejných sbírek najdete buď na stránkách Ministerstva Vnitra, nebo v našem delším shrnutí k veřejným sbírkám.

V případě dotazů se můžete obrátit na hospodareni@skaut.cz.

Veronika Dlabalová
Specialistka pro ekonomiku a nemovitosti
 
[Foto: Skaut Říčany]
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 629x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu