....

Chyba na stránce: Předběžné vyjádření Výkonné rady k otevřenému dopisu a výzvě ve věci klimatické krize - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4774-predbezne-vyjadreni-vykonne-rady-k-otevrenemu-dopisu-a-vyzve-ve-veci-klimaticke-krize?autologin=1"

Předběžné vyjádření Výkonné rady k otevřenému dopisu a výzvě ve věci klimatické krize

Předběžné vyjádření Výkonné rady k otevřenému dopisu a výzvě ve věci klimatické krize

V polovině září obdržely Náčelnictvo a Výkonná rada otevřený dopis a výzvu ve věci klimatické krize, pod který se do dnešního dne podepsaly bezmála tři stovky členek a členů organizace. Dopis vyzývá ústřední orgány Junáka – českého skauta k větší aktivitě v otázce klimatické krize a navrhuje kroky, které autoři a signatáři pokládají za vhodné. V celostátní činovnické facebookové skupině SkautFórum výzva vyvolala početné reakce, ne vždy jen souhlasné.

Výkonná rada děkuje autorům i podepsaným za vyjádření jejich stanoviska. Děkuje za veřejnou výzvu, kterou pokládá za důrazný a korektní, i když ne obvyklý, způsob vyjádření stanoviska. Rozumí tomu, že autoři téma pokládají za tak podstatné, aby bylo k diskuzi předloženo touto cestou. Zároveň deklaruje, že se zabývá podněty, které k její pozornosti dorazí nejrůznějšími cestami.

Náčelnictvo a Výkonná rada, jimž byla výzva směřována, vedou organizaci ve vzájemné součinnosti, jejich role a zodpovědnosti jsou ale záměrně odlišné. Náčelnictvo je zodpovědné za strategické vedení organizace, rozhoduje zásadní otázky, úkoluje Výkonnou radu a ze své povahy nemůže reagovat svižně. Výkonná rada je pověřena výkonným řízením organizace, včetně operativního rozhodování.

Téma klimatické krize je nyní skupinou členek a členů Náčelnictva připravováno k diskuzi na nejbližší jednání Náčelnictva na přelomu listopadu a prosince, nelze ovšem očekávat, že po něm bude zveřejněno konečné vyjádření. Náčelnictvo se bude pravděpodobně tématu věnovat více než jednou, jak tomu u podstatných témat bývá. Výkonná rada se tématu klimatické krize již věnuje. Ekologický odbor chystá již několik měsíců na žádost Výkonné rady seminář, který má otevřít otázku Jak by se měl Junák – český skaut postavit ke klimatické krizi. Seminář proběhne v březnu 2020 na Kaprálově mlýně. Redakce časopisu Skauting chystá, v souladu s plány na ročník 2019/2020 schválenými Výkonnou radou před několika měsíci, tématické číslo časopisu k otázce Jak reagovat na klimatickou změnu. Číslo je plánováno na jaro 2020. Kromě toho byla v létě mimo jiné provedena i úvodní rešerše toho, jak se k tématu klimatické krize staví zahraniční skautské organizace.

Výkonná rada pokládá téma klimatické krize za významné, pro společnost i pro skauting. Děkuje všem skautkám a skautům, kteří se otázce klimatické krize věnují, ve skautu i mimo něj. Sdílí přesvědčení autorů dopisu, že mu má být uvnitř Junáka – českého skauta věnována větší pozornost, než tomu bylo doposud. Výkonná rada si je zároveň vědoma toho, že Junák – český skaut není organizací environmentální, ale organizací všestranné hodnotové výchovy mladých lidí, a potvrzuje své dlouhodobé přesvědčení, že smysl našeho konání má být poměřován tím, jak vede k naplňování poslání.

V nadcházejících měsících bude Výkonná rada nadále podporovat zpracování tématu v Náčelnictvu a následně konat v intencích jím přijatých rozhodnutí. Jsme přesvědčeni, že nalezneme cestu kupředu s využitím mnoha zdrojů, které máme k dispozici. Mezi nimi kromě zmiňovaného semináře nebo tematického čísla Skautingu vidíme metodiky a politiky světových skautských organizací WOSM a WAGGGS, zkušenosti a inspiraci ze skautského zahraničí, znalosti a energii, kterou nabízejí odbory Výkonné rady, zde především Ekologický odbor a odbor Skauti na Zemi, ale i podněty široké skautské veřejnosti.

Téma klimatické změny pokládáme za zásadní a zároveň spadající do skautské snahy o vytváření lepšího světa. S touto optikou budeme k tématu i nadále přistupovat, na cestě ke konkrétním rozhodnutím, krokům a projektům.

Jménem Výkonné rady, se stiskem levice

Petr Vaněk - Permi | petr.vanek@skaut.cz
místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti


[Zveřejněno i na FB / SkautInfo]

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 621x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu