....

Chyba na stránce: Výkonná rada podruhé k myšlence Světového jamboree v Česku, po studii proveditelnosti a po potvrzení kandidatury Polska na rok 2027 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4789-vykonna-rada-podruhe-k-myslence-svetoveho-jamboree-v-cesku-po-studii-proveditelnosti-a-po-potvrzeni-kandidatury-polska-na-rok-2027?autologin=1"

Výkonná rada podruhé k myšlence Světového jamboree v Česku, po studii proveditelnosti a po potvrzení kandidatury Polska na rok 2027

Výkonná rada podruhé k myšlence Světového jamboree v Česku, po studii proveditelnosti a po potvrzení kandidatury Polska na rok 2027

Před několika měsíci se Výkonná rada kriticky vyjádřila k záměru skupiny dobrovolníků uspořádat v Česku Světové skautské jamboree. S odstupem půl roku se náš postoj nezměnil. Tak mimořádné úsilí, kterým by bylo uspořádání Světového jamboree, vyžaduje mimořádně dobrou odpověď na otázku „Proč to máme dělat?“. Srozumitelná odpověď od nositelů myšlenky není ani dnes k dispozici a Výkonná rada je i nadále přesvědčena, že záměr uspořádat Světové skautské jamboree je ohrožením zdravého rozvoje skautingu v Česku. Využíváme čerstvě zveřejněné „studie proveditelnosti“ i nedávného potvrzení Polska coby jediného kandidáta na pořádání Světového skautského jamboree 2027 jako impulsu pro zdůraznění několika argumentů.

Nečetli jste vyjádření Výkonné rady z února tohoto roku? Možná začněte u něj: Proč je Výkonná rada přesvědčena, že Světové skautské jamboree v Česku není dobrý nápad >>>

Proč to máme dělat?

Když se Výkonná rada v únoru tohoto roku kriticky vyjádřila k myšlence uspořádání Světového skautského jamboree v Česku v roce 2031, ozvaly se i hlasy, že jsme s vyjádřením měli počkat, než bude zveřejněna studie proveditelnosti avizovaná nositeli myšlenky z dobrovolnické skupiny “Svojsíkův sen”. Výkonná rada je nadále přesvědčena, že vyjádření bylo zveřejněno v dobrém čase. Pronést vyargumentovaný názor, podpořený následně i Náčelnictvem, na potenciální obrovský projekt pokládáme za nedílnou součást naší zodpovědnosti ve vedení organizace. Hlavní pochybností, kterou jsme ohledně záměru měli, byla nesrozumitelná odpověď na otázku “Proč bychom to měli dělat?”. Tato pochybnost za nás beze změny trvá i po nedávném zveřejnění studie. Studie proveditelnosti totiž z definice řeší, “jestli” něco lze a případně “jak”. Otázka po smyslu, otázka “proč” nadále nemá odpověď, která by z našeho pohledu byla dostatečná.

Pokud na táboře zvažujete, jestli vaše vlčata a světlušky za den ujdou 50 kilometrů, procházíte malou studií proveditelnosti. Zvažujete jejich kondici, kvalitu obuvi, hmotnost nutného vybavení, předpověď počasí nebo dostatek tekutin. Ale i pokud vám vyjde, že to možná dokážou, byť třeba na hranici úplného vyčerpání, neznamená to, že je na tu výpravu máte vyslat. Možná to totiž není dobrý nápad a vy si především musíte zodpovědět, proč to dává smysl. Jako zodpovědným vychovatelům vám nemůže stačit “vždyť je to výzva”. Organizace musí uvažovat stejně zodpovědně a vycházet z PROČ.

Co Jamboree dokáže a co ne

Všechny ve studii formulované cíle lze naplnit méně náročnou, méně nákladnou a méně rizikovou cestou. Někdy se to již úspěšně děje (propagace skautingu, získávání nových členů), jindy se jedná o cíle, u kterých není důvod, abychom se jim jako skautská organizace věnovali namísto naplňování svého výchovného poslání (propagace Česka v zahraničí), ještě jindy se jedná o cíle nepodstatné (skutečně tak potřebujeme slavit zrovna 40. výročí svobodného skautingu?).

Za problematické považujeme přesvědčení, že Jamboree může částečně pomoci naplnit strategické priority organizace v letech 2022 až 2032, až si je organizace určí. Jamboree by se totiž naopak samo stalo strategií organizace, vzhledem k obrovskému rozsahu akce a k tomu, jaké nároky by kladlo na dospělé dobrovolníky, které máme k dispozici. Pořádání akce tohoto typu dává v určitých situacích smysl a svojí povahou pak dokáže nejsnáze naplňovat dva hlavní cíle. Zlepšovat jméno skautingu ve společnosti a přilákat nové členy. Není tajemstvím, že právě z těchto důvodů k rozhodnutí o pořádání obvykle přistupovaly národní skautské organizace v poslední době (Švédsko, Japonsko, Polsko). My jsme ale v situaci, kdy je jméno českého skautingu ve společnosti mimořádně dobré a naše přítomnost v médiích vysoká a rostoucí (to ostatně říká i studie proveditelnosti), a zároveň je Junák - český skaut v posledním desetiletí jednou z nejrychleji rostoucích národních skautských organizací na světě. Vzácné lidské i finanční zdroje proto máme investovat především do udržitelného a nadále sílícího rozvoje oddílů a středisek, abychom dokázali nabídnout možnost vyrůst ve skautském oddíle dalším desetitisícům holek a kluků.

Světové jamboree 2027 bude v Polsku

Związek Harcerstwa Polskiego, polská národní skautská organizace, se procesem zahájeným v roce 2010 ucházel o pořádání Jamboree v roce 2023. Po letech příprav a investici desítek milionů (korun) prohráli Poláci na Světové skautské konferenci 2017 v hlasování s konkurenty z Koreje. To jsme věděli již na jaře. V září se ale situace zásadně změnila. Světový skautský výbor schválil Polsko jako jediného kandidáta na pořádání Světového skautského jamboree v roce 2027, bez konkurenta. Světová skautská konference 2020 v Egyptě tak bude mít při hlasování jen dvě možnosti. Jamboree v Polsku, nebo žádné Jamboree.

Je historickou anomálií, aby se Jamboree konalo dvakrát po sobě na stejném kontinentu (v moderní historii se to stalo pouze v letech 2007 (Británie) a 2011 (Švédsko), přičemž pořadatelství v roce 2007, roce oslav století skautingu, připadlo Británii skoro automaticky. Z tohoto pohledu je víceméně vyloučené, aby se pořadatelem následujícího Jamboree 2031 stalo Česko, tedy země nejen ze stejného kontinentu, ale navíc země sousední. Investici desítek milionů do snahy o pořadatelství je tedy třeba poměřovat i touto skutečností.

Co studie pomíjí

Není smyslem našeho sdělení rozporovat jednotlivá tvrzení studie proveditelnosti. Je na ní odvedeno mnoho poctivé práce a její části mohou a jistě budou sloužit jako podklady pro další zamýšlení, třeba pro zvažování pořádání jiných větších akcí (typicky Národního jamboree). Ostatně i Výkonná rada pokládá za žádoucí, abychom zvyšovali schopnost Junáka - českého skauta pořádat velké akce, s rozumnými nároky na pořádající dobrovolníky a s připravenějším zázemím pro pořadatelské týmy. Rozcházíme se ale v pohledu na to, jak “velké” mají tyto akce být, aby nám nejlépe pomáhaly pomáhat naplňovat poslání skautingu.

Studie proveditelnosti věnuje minimální pozornost smyslu pořádání Jamboree, ale k tomu už jsme se vyjádřili výše. V některých podstatných aspektech navíc z našeho pohledu nepojmenovává zásadní rizika. Tam patří třeba finanční řízení projektu. Rozpočet Jamboree, jak je předpokládán ve studii, by byl dvacetinásobkem běžného ročního rozpočtu celé organizace. Tedy ve výši, se kterou v Junáku - českém skautu nebo v jakékoli z jeho jednotek nemáme žádnou zkušenost. Pokládáme za slabinu, pokud studie takový stav nepokládá za zásadní riziko a nenabízí řešení. Stejně tak zisk 400 milionů ze státního rozpočtu ČR pokládáme za mimořádně rizikový a tedy vyžadující popis věrohodné alternativy, nemluvě o tom, jak negativní vliv by to mohlo mít na průběžné spolufinancování hlavní činnosti Junáka - českého skauta ze stejného zdroje. V oblasti práce s potřebnými lidskými zdroji vidíme nerealistické odhady a nedostatečné podklady pro uvedená tvrzení. Představu, že najdeme v organizaci desítky mimořádně schopných žen a mužů ochotných angažovat se po dvě standardní volební období a pak další stovky na období jedno, aniž bychom zásadně ohrozili a oslabili chod středisek a výchovnou roli oddílů, pokládáme za nerealistickou.

Slovo na závěr

Zatímco úspěšné pořadatelství v roce 2031 je objektivními okolnostmi téměř vyloučené (viz odstavec o Polsku), Výkonná rada je přesvědčena, že pořádání Světového skautského jamboree není pro český skauting dobrý nápad v dohledné budoucnosti, zdaleka nejen v roce 2031. Přišlo by nám výborné, kdyby aktivita lidí kolem záměru nevymizela a dala se napřít směrem, v němž uvidíme společný smysl.

Svou energii máme i nadále soustředit jinam, s cílem, aby Junák - český skaut jako dynamicky rostoucí a respektovaná organizace dokázal ještě lépe naplňovat své poslání vůči mladým lidem i vůči české společnosti jako celku. Aby se stal organizací ještě zdravější, silnější a schopnou nabídnout dobrodružství skautingu stále rostoucímu množství holek a kluků, z nichž dnes mnozí netrpělivě čekají v pořadnících na volné místo v oddílech. Tudy z našeho pohledu vede cesta kupředu.

Dělejme svět lepším!

Josef Výprachtický - José
starosta

Vojtěch Olbrecht - Fišer
zahraniční zpravodaj


[Zveřejněno i na FB / SkautInfo]

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 752x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu