....

Chyba na stránce: Zkoumali jsme, co usnadňuje začlenění dospělým lidem, kteří mají zájem o skauting - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4841-neklademe-pasti-dospelym-novackum-zkoumali-jsme-co-usnadnuje-zacleneni-dospelym-lidem-kteri-maji-zajem-o-skauting?autologin=1"

Zkoumali jsme, co usnadňuje začlenění dospělým lidem, kteří mají zájem o skauting

Zkoumali jsme, co usnadňuje začlenění dospělým lidem, kteří mají zájem o skauting

Myšlenky skautingu a jeho společenství jsou přitažlivé nejen pro děti. Nově příchozí dospělí mohou být už relativně brzy po svém příchodu vítanou posilou do našich týmů a pomoci nám s naší prací v oddílech a střediscích.

Během letošního roku jsme zjišťovali zkušenosti s přijímáním dospělých nováčků v Junáku. Na náš dotazník odpovědělo 47 skautů, kteří vstoupili od Junáka až v dospělosti či po pauze delší než 5 let. Přestože vzorek respondentů nemůžeme považovat statisticky za reprezentativní, odpovědi v anketě velmi dobře doplňují s poznatky z diskuzí o dospělých nováčcích, které jsme otevírali na celostátních akcích v průběhu roku 2019 - např. na HelpDesku, na Setkání výchovných zpravodajů či na Ústřední lesní škole. Tento článek shrnuje, co jsme se o možných bariérách začlenění nově příchozích dospělých dozvěděli z ankety, skupinových diskusí i z hloubkových rozhovorů s několika jednotlivci v roli dospělého nováčka nebo v roli činovníka s dospělým nováčkem pracujícím.

Většina dospělých nováčků se ke skautování dostává skrze své kamarády, partnery či děti. Je přirozené, že se lidé obklopují těmi, se kterými sdílejí hodnoty a zájmy. Pro lidi s osobními vazbami do skautské komunity bývá také snazší navázat se skauty kontakt a zapojit se do chodu oddílu či střediska.

Dospělí lidé, kteří mají zájem o skauting, ale neznají blíže žádné aktivní skauty ve svém okolí, často uvádějí potíže s navázáním kontaktu. Narážejí na nezájem či nejistotu a často se jim stává, že jim odpoví až třetí nebo čtvrté středisko, které osloví. To je značná překážka, kterou stavíme do cesty dospělého člověka ke skautingu. Není povinností středisek přijímat dospělé zájemce do svých řad. Místo mlčení se však dá odmítnutí elegantně vyřešit vstřícným emailem s poděkováním za zájem a možnou nabídkou kontaktů na jiné skauty.

Hlavní motivací dospělých lidí pro vstup do Junáka je souznění s posláním, skautskými hodnotami a touha po přátelství s dobrou partou lidí. Dospělí nováčci v Junáku hledají hlubší smysl života, prostor pro seberozvoj, seberealizaci a často také možnost předávat dále své zkušenosti dětem a dospívajícím.

Mezi dospělé nováčky řadíme do určité míry i lidi, kteří mají se skautováním dávnou zkušenost, klidně i z činnovnických funkcí, ale přestali na delší dobu skautovat, popř. se po přestěhování snaží zapojit na novém místě. Výhoda znalosti skautského prostředí se časem může změnit v nevýhodu. Neaktivní skauti, kteří se rozhodnou po delší době opět zapojit, nemají kontext a znalost změn, které v organizaci za uplynulé roky proběhly. Očekávají, že vše bude “jako za nich”. Přecházející skauti zase mohou očekávat, že se v novém středisku dělají věci tak, jak byli zvyklí v jejich původním. Při opětovném zapojení neaktivních skautů či nově příchozích je proto potřeba si popsat navzájem předem svá očekávání a zaběhlé návyky. Tak se může nejlépe předejít budoucím nedorozuměním, která by mohla narušit vztahy a další spolupráci.

V organizaci je častá domněnka, že většina dospělých nováčků se svým působením zařadí do “technického sektoru” a ujme se role správců majetku apod. Opak je pravdou. Více než polovina dospělých nováčků se po čase stává vedoucími oddílů, popř. aktivními členy vedení a pracují primárně s dětmi. Je proto třeba jim otevřít cestu k plnohodnotnému skautství, včetně složení skautského slibu a podpory v přípravě na něj.

Začátky ve středisku dospělým nováčkům ztěžuje neznalost skautských pojmů, zvyků a vztahů v komunitě. Někdy to může být také nepružnost či konzervativní důraz na dodržování tradic, jejichž význam nově příchozím neumíme dostatečně objasnit. Dospělý nováčci potřebují brzké zasvěcení do chodu střediska. V rychlém zorientování jim nejlépe pomůže systematická podpora od vedoucích vyrůstající ze zkušenostmi z práce s lidmi.

Na úrovni organizace máme vzdělávací kurzy, které cílí svou formou především na mladší frekventanty. Je žádoucí a potřebné, aby dospělí nováčci splnili standardní kvalifikační požadavky pro jednotlivé role. Máme pro ně ale dostatek kurzů formou vycházející vstříc potřebám specifickým pro životní etapu zralejší dospělosti (spíše víkendové než letní kurzy, možnost navštívit kurz za určitých okolností i s rodinnými příslušníky apod.)? Dospělí lidé mající zájem o skauting jsou často velice aktivní a ochotni se sami vzdělávat. Bývá pro ně však těžké se zorientovat ve velkém množství literatury a materiálů, ze kterých by měli vyčíst základy skautské myšlenky.

 © David Urban
 

Zapojení do skautingu usnadňuje dospělým lidem vstřícnost aktivních členů střediska. Skauti s osobní zkušeností role dospělého nováčka často zmiňují pocit přijetí a sounáležitost v komunitě jako jednu z klíčových věcí, která jim na začátku pomohla. Největší pomoc, kterou může dospělý nováček dostat je péče patrona, který se mu v začátcích individuálně věnuje a aktivně předává skautskou myšlenku. Vysvětluje základní pojmy, zvyky a specifika konkrétního střediska, kam se dospělý člověk rozhodl vstoupit.

Období, po které dospělý nováček potřebuje patrona, nebývá příliš dlouhé. Může však velmi urychlit přechod dospělého člověka z nováčka v právoplatného a plnohodnotného člena střediska. Naší snahou má být vždy podpořit nově příchozí k nalezení "jejich" místa ve skautingu, aby se stali postupně jednoduše skauty - nechceme vytvářet žádnou izolovanou komunitu dospělých nováčků a dlouhodobě je vyčleňovat od ostatních dospělých bratří a sester.

Příchod dospělého nováčka má svá specifika a velmi se liší od zapojování dětí. Může být však výzvou a především velkým přínosem pro skautskou komunitu.

Máte u vás zkušenosti s přijímáním dospělých nováčků? Podělte se s námi!
Toto téma je v naší organizaci v současné době důležité a snažíme se na něm pracovat. Připravujeme metodiku Začlenění dospělého nováčka, která se bude podrobněji zabývat všemi aspekty při zapojování dospělých do Junáka. Na Křižovatce vznikne sekce s materiály vytvořenými přímo k tématu dospělých nováčků.
 

Nyní si již můžete stáhnout třeba List dospělého nováčka, který jsme nedávno zveřejnili.

Josef Boubín
koordinátor personalistických projektů
 
josef.boubin@skaut.cz

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 513x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu