....

Chyba na stránce: Revizní komise, revizní činnost a předložený návrh na změnu Stanov - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4977-revizni-komise-revizni-cinnost-a-predlozeny-navrh-na-zmenu-stanov?autologin=1"

Revizní komise, revizní činnost a předložený návrh na změnu Stanov

Revizní komise, revizní činnost a předložený návrh na změnu Stanov

V rámci předsněmové diskuze na několika krajských sněmech vyvstala problematika revizních komisí a zajišťování kvalitní kontrolní činnosti ve střediscích a dalších OJ. Jde o téma, které je bohužel problematické dlouhodobě, proniknutí do všech jeho detailů je komplikované a na první pohled “snadné řešení” se může později ukázat jako velmi problematické. Zároveň jde o téma důležité, které máme v organizaci řešit. To ovšem neznamená, že máme bez řádně připravených a prodiskutovaných variant řešení nyní rovnou změnit Stanovy. V souladu s názorem některých krajů se kloníme nejprve k diskuzi, podpoře a pečlivé přípravě vhodného řešení a teprve následně k případné změně Stanov.

Jak tedy dnes fungují revizní komise?

Ač si to možná ne vždy uvědomujeme, kontrolní činnost v organizačních jednotkách je důležitá. Má pomáhat vedoucím jednotek i hospodářům a má podpořit kvalitní zajišťování naší činnosti (a to nejen v hospodářské oblasti).

Revizní činnost je na úrovni OJ nyní zajišťována revizními komisemi. Ty jsou v souladu se zákonem tzv. kontrolními komisemi a tedy musí mít minimálně tři členy. Jsou jako povinný orgán OJ zmíněny ve Stanovách a na základě požadavků Občanského zákoníku se zapisují do veřejného rejstříku.

V čem může být či i je dnešní nastavení problematické?

Nalezení osob do nejrůznějších funkcí v Junáku - českém skautu a jeho jednotkách není vždy snadné. Práce v revizní komisi, jako činnost nevýchovná a zároveň odborně ne vždy snadná, se tak snadno dostává na okraj zájmu. Kromě toho potřeba zapisovat členy kontrolních komisí do spolkového rejstříku přinesla i určitou jednorázovou administrativní zátěž. Nemůžeme tak zastírat, že v mnoha organizačních jednotkách není snadné najít tři osoby, které by revizní činnost zvládaly dělat na dostatečné úrovni. Pokud k tomu vezmeme v potaz počet organizačních jednotek, může se na první pohled zdát, že potřebujeme téměř dva tisíce osob do revizních komisí, což není málo. S věcí se však dá pracovat i jinak a na mnoha místech vhodněji a kvalitně.

Jak tedy situaci zlepšit a co se již děje?

Věc není jen černá. Existují osoby, které tuto činnost dělají velmi dobře, mají o oblast zájem a svým jednotkám prací v revizních komisích velmi pomáhají. Zároveň v jednotkách existují osoby, které by o téma měly zájem, ale jako nováčci jsou si zatím odborně nejistí a nemají dostatek materiálů a podpory k tématu. Kromě toho existují i způsoby, jak výrazně šetřit personální kapacity. Dnešní systém vůbec nemusí znamenat pro každou jednotku zátěž v podobě hledání tří různých osob do revizní komise. Málo se o těchto věcech ví. A tak má ústředí jistě informovanost i potřebnou podporu revizním komisím zlepšit, některé věci se již dějí.

V souvislosti se Strategií 2022 se rozběhly projekty, které se zaměřují i na zlepšování kvality revizní činnosti. V roce 2019 proběhly v několika krajích první semináře pro revizní komise, které téma přibližují a osoby v revizních komisích učí, jak práci dělat kvalitně a metodicky je podporují. Podobných seminářů v letošním roce (i dalších letech) bude probíhat ještě více (jen letos proběhnou skoro ve všech krajích). Zároveň už vznikla základní a dále je rozšiřována metodická podpora, chodí informace v podobě revizních střípků a je tu sekce pro revizní komise na Křižovatce.

Kromě toho existuje možnost tzv. “sdílení” revizních komisí. Střediska mohou do své revizní komise sdílet členy i s jinými jednotkami. Díky tomu nemusí hledat tři různé osoby z řad svých členů, ale třeba jen jednu osobu a další dodají například dvě jiné jednotky. Vznikne tak společná revizní komise, která má stále alespoň tři členy, ale přitom je personálně méně náročná a budou v ní osoby, které téma opravdu zajímá a mohou se v něm snáze vzdělávat a zlepšovat. Této možnosti lze využít jak na sněmu, tak díky kooptaci i kdykoli později. Do budoucna je zde prostor pro další zlepšování dostupnosti této varianty.

Kromě toho lze do budoucna hledat i další formy, které by mohly kontrolní činnost zlepšovat (ať už půjde o další vzdělávání, najímání si externích kontrolorů atd.) Takové možnosti však musí být dobře promyšlené, je vhodné je otestovat, a teprve následně případně provádět změny předpisů (zvláště změna Stanov by měla být prováděna až s jasnou představou, jak se změna projeví ve fungování revizní činnosti v organizaci).

Výkonná rada nesouhlasí s okamžitou změnou Stanov navrhovanou Jihomoravským a Pardubickým krajem

Pardubický a Jihomoravský kraj TGM na svých sněmech navrhly, aby nadcházející Valný sněm nyní provedl změnu Stanov, kterou dojde k vyškrtnutí revizní komise z povinných orgánů organizačních jednotek. K tomu návrh dodává, že teprve následně mají ústřední orgány najít cestu, jak dobře nově revizní činnost zajišťovat. 

Oba jmenované kraje ve svém zdůvodnění návrhu zmiňují, že cílem změny by mělo být zajištění dobře fungující revizní činnosti napříč organizací a v jednotlivých organizačních jednotkách. Takový cíl má i Výkonná rada. VRJ se však zároveň domnívá, že dobře fungující kontrolní činnost nelze dosáhnout pouhým zrušením dnešní podoby revizních komisí (jako minimálně tříčlenného orgánu) ve Stanovách. Jsme přesvědčeni, že společným cílem je dostat do revizních komisí kvalifikované osoby, osoby se zájmem o problematiku a těm poskytovat podporu, školení, metodické materiály a další vzdělávání. Zapojení kvalitních činovníků může podpořit i dnes možné “sdílení” revizních komisí.

Jako velký problém návrhu vnímáme skutečnost, že by nyní došlo ke změně Stanov a teprve poté by mělo Náčelnictvo a Výkonná rada dle představ předkládajících krajů hledat způsob, jak nově a hlavně správně nastavit fungování kontrolních komisí. Návrh bohužel nebyl předem předložen Náčelnictvu ani Výkonné radě a ověření jeho případných rizik pokládáme v době zbývající do letošního Valného sněmu za neproveditelné. U změny Stanov je ale takové ověření zcela zásadní. Navíc by toto, na první pohled jednoduché, vyškrtnutí revizních komisí ze Stanov mohlo být značně problematické a způsobit případný konflikt se zákonem. Do zásadního problému bychom se mohli dostat ve chvíli, kdy bychom následně (třeba jen volitelně) v některých organizačních jednotkách chtěli nadále mít vícečlenné revizní komise. Občanský zákoník totiž ve svých ustanoveních (§ 243 a § 262) uvádí, že 1) existuje-li kontrolní komise, tak i když se nazývá jinak, musí mít minimálně 3 členy a musí to být uvedeno ve Stanovách, a 2) žádný orgán spolku nesmí používat pojmenování, které by vzbuzovalo klamný dojem o jeho povaze. Tedy pokud by měl kontrolní činnost nadále zajišťovat nějaký vícečlenný orgán (např. dnešní revizní komise), musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem pro kontrolní komise (včetně uvedení ve Stanovách), i kdybychom ho nazývali jakkoli. Po případné změně Stanov bylo sice bylo možné vymyslet nějaké nové (dnes nevymyšlené) možnosti zajišťování kontrolní činnosti, ale dnešní revizní komise by už zřejmě možné nebyly. Vyškrtnutím zmínky o revizních komisích bychom si tak zavřeli cestu ke kolektivnímu kontrolnímu orgánu (s více jak jednou osobou), nebo bychom se mohli dopouštět klamavého dojmu.

Nezpochybňujeme možnost Stanovy v otázce revizních komisí a kontrolní činnosti změnit. Ale přijde nám velmi nešťastné, aby tak důležitá věc, jako je změna Stanov, neprošla předsněmovou diskuzí napříč organizací (návrh se v konkrétní podobě objevil až v době konání krajských sněmů), ani podrobnou diskuzí a oponenturou v ústředních orgánech, která je pro předpis významu Stanov nutná. Problematická nám také přijde navržená posloupnost kroků, kdy má nejprve dojít ke změně Stanov, a teprve později by měly ústřední orgány vymyslet, jak revizní činnost nově zajišťovat. 

Jsme tedy přesvědčeni, že není vhodné nyní změnit Stanovy a teprve následně hledat možné cesty a řešit podporu tématu. Ty kroky musí být opačně. Proto Výkonná rada tento návrh na změnu Stanov nepodporuje a nesouhlasí s ním.

Výkonná rada souhlasí s postupem navrhovaným Jihočeským, Moravskoslezským a Plzeňským krajem

V předsněmové diskuzi se v Moravskoslezském kraji objevil návrh, který dle našeho názoru přináší vhodný postup - nejprve uložit ústředním orgánům se problematikou revizní činnosti v OJ podrobně zabývat a až následně výsledky této diskuze a promyšlená řešení předložit na další Valný sněm. V podobném duchu své podněty Valnému sněmu předkládá i Plzeňský a Jihočeský kraj. Takový postup Výkonná rada vítá a plně podporuje.

Jsme rádi, že několik krajů na svých sněmech problematiku kvality revizní činnosti otevřelo. I Výkonná rada je názoru, že je potřeba se kvalitou kontrolní činnosti zabývat, podporovat dobrovolníky v těchto funkcích, poskytovat systematickou možnost vzdělávání i metodickou podporu. Přitom je na místě hledat případné úpravy a rozšíření možností zajištění kvalitní revizní činnosti v jednotkách. Ale až následně je možné předložit případnou změnu Stanov, která by už odrážela promyšlený systém navazujících změn a nezpůsobila by nemožnost do vnitřních předpisů zanést nějakou vhodnou formu zajišťování kontrolní činnosti. To by se však u nedostatečně prodiskutovaných a nyní zatím neprověřených navrhovaných změn Stanov bohužel mohlo stát.

Věříme, že společně dokážeme zlepšit kvalitu revizní činnosti a přípraně přinést zjednodušení či nové formy podpory a zajišťování revizí. Tématu je však potřeba se dostatečně věnovat.

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 197x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu