( Aktuální )
Zveřejněno 4. 5. 2024
Jan Novák
KÚJ – konzultant pro právní a organizační agendy
rejstrik@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Vendula Pětníková (Bylinka)

Ochrana před nelegitimními, neetickými nebo nezákonnými praktikami na pracovišti

V případě, kdy se osobně nebo zprostředkovaně setkáte s nelegitimními, neetickými nebo nezákonnými praktikami na pracovišti, které se dějí se souhlasem nadřízeného, jdou proti veřejnému zájmu nebo ohrožují veřejnost, můžete je oznámit prostřednictvím tohoto oznamovacího systému v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon).

Whistleblowing

Informace fyzické osoby o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, které má znaky

  • trestného činu nebo
  • přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
  • porušuje Zákon, jiný právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti stanovené Zákonem.

Můžete zvolit jeden ze způsobů oznámení:

  • písemně na e-mailovou schránku: oznameni@skaut.cz
  • písemně na adresu Junák - český skaut, z. s., Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1. Na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám ochránce práv“
  • osobně (po dohodě s příslušnou osobou)

Oznámení lze učinit rovněž anonymně.

Junák - český skaut má zaveden vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení, který zaručuje anonymitu kanálů pro oznamování i pro správu jednotlivých podání.

Junák - český skaut přijímá oznámení od osoby, která pro tuto organizaci vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Skautským ochráncem práv (v rámci whistleblowingu) je Vendula Bušková - Véňa.

  1. Po obdržení oznámení ochránce práv posoudí, zda oznámení splňuje náležitosti stanovené § 2 Zákona a v souladu s § 12 vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, případně jej vyrozumí, aby oznámení doplnil o požadované náležitosti.
  2. Ochránce práv provede šetření tvrzených informací, stejně jako dalších souvisejících skutečností. Pro tyto účely využívá obvyklé nástroje a metody, zejména výpovědi osob, písemnou komunikaci apod. Za účelem shromáždění výše uvedených skutečností vede ochránce práv spis na zabezpečeném úložišti, do kterého má přístup pouze ochránce práv.
  3. Oznámení zjevně zneužívající zákona ochránce práv odloží.
  4. Ochránce práv o výsledcích posouzení vyrozumí oznamovatele v souladu s § 12 Zákona.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.