( Aktuální )
Zveřejněno 9. 2. 2024
Jana Harušťáková (Žíža)
KÚJ – koordinátorka integračních aktivit
jana.harustakova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Témata a agenda bezpečného skautingu

Čím se zabýváme a v jakých tématech u nás můžete hledat podporu?

Oblast bezpečný skauting zahrnuje fyzické, psychické sexuální bezpečí dětí i dospělých. Za tím účelem vytváříme a implementujeme řadu preventivních, intervenčních i podpůrných opatření. Bezpečný skauting je jedním ze šesti prioritních témat navrhované Strategie 2030.

Mezi preventivní opatření a nástroje bezpečného skautingu patří:

  • nástroje pro vedoucí (Kodex jednání dospělých, krizové plány, metodická doporučení, programová inspirace, kazuistiky ... )
  • podpora pro velké akce (minimální bezpečnostní požadavky, pravidla pro účastníky, služba Uši pro duši ... )
  • posilování odolnosti
  • podklady a informace pro prevenci krizových situací na Křižovatce
  • legislativa ukotvení v systému vnitřního práva organizace (směrnice a koncepce pro bezpečný skauting, Kodex jednání dospělých apod.)
  • budování regionální sítě nositelů a podporovatelů témat bezpečného skautingu
  • zavádění kultury sdílené chyby
  • komunikace bezpečí na různých platformách (web, sociální sítě, skautské časopisy)

Mezi hlavní nástroje intervence a podpory v případě problémů či krizí patří:

Do agendy spadá jmenovitě též prevence přítomnosti návykových látek při skautské činnostiprevence šikany, popř. její řešení. Cílem je jak zamezení úmyslnému ublížení, tak i prevence ublížení nedbalostního. Důraz chceme klást na fakty podloženou prevenci, stále však považujeme za podstatnou i práci v oblasti podpory vedoucích v krizových situacích a popř. práci disciplinárního charakteru.

Naše práce nezahrnuje řešení závislostí či suplování adiktologické práce ani anonymních linek důvěry. Stejně tak nezahrnuje ani terapii pro členy jakéhokoliv věku.

Podporujeme dobrodružství s rozumem. Vědomě připouštíme rizika, která mají výchovný přínos, a pracujeme s nimi jako jednotlivci i organizace (vědomé řízení rizik). 

V tématu bezpečí podporujeme soběstačnost skautských středisek a regionů, protože odpovědnost v konkrétních situacích leží především na jednotlivých vedoucích a střediscích. Ústředí vytváří systémový rámec oblasti, nabízí inspiraci, co a jak v jednotce nastavit (např. jak pracovat s otázkami bezpečnosti před tábory; co ověřit u dospělého nováčka atd.), zpracovává metodické a informační materiály, poskytuje podporu v lokálně obtížně řešitelných situacích, iniciuje propsání témat bezpečí do běžných formátů vzdělávacích akcí a nabízí specifické vzdělávací příležitosti podle potřeby tak, aby vedoucí na nižších úrovních organizace byli dobře připraveni na potřebnou míru soběstačnosti a zodpovědnosti.

V oblasti prevence, intervence i vzdělávání využíváme externích zdrojů podpory (např. Linka bezpečí, Locika, Nevypusť duši, WOSM, aj.). Uvnitř organizace máme dobrovolníky s profesní zkušeností z jednotlivých oborů tématu bezpečného skautingu (např. manažeři řízení rizik, psychologové, adiktologové a preventisté aj.). Nechceme se však jako organizace profilovat jako odborná společnost v jednotlivých oblastech tématu bezpečí, protože posláním Junáka - českého skauta není např. řídit rizika, ale vychovávat děti a mládež - tj. povaha práce v oblasti bezpečí je podstatná, stále však podpůrná a doprovodná.

Zpracováno dle Koncepce pro Bezpečný skauting.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.