( Aktuální )
Zveřejněno 27. 3. 2024
Jana Harušťáková (Žíža)
KÚJ – koordinátorka integračních aktivit
jana.harustakova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Alkohol na skautských akcích? Informace a podklady

V organizaci nám jde především o výchovu mladých lidí. Proto je na místě zabývat se dopady na výchovu nám svěřených holek a kluků, pokud je na skautské akci přítomný alkohol. V potaz musíme brát také zdravotnické a právní hledisko, které je jakousi minimální hranicí, přes kterou určitě jít nemůžeme. Níže kromě toho najdeš také inspiraci, jak téma alkohol zpracovat v týmu nebo jak pracovat s tématem návykových látek s holkami a kluky v oddíle.

Právní, zdravotnické a výchovné hledisko

 • Poskytovat jakýmkoliv způsobem alkohol nezletilým je zákonem zakázáno. 

 • Pořadatel akce pořádané Junákem či jeho organizačními jednotkami má jako nositel přenesené rodičovské zodpovědnosti právo a povinnost zamezit konzumaci alkoholu nezletilými účastníky akce. 

 • Platné právo nezakazuje prostou konzumaci alkoholu dospělou osobou, ale:
 1. Je zakázáno podávat alkohol komukoliv, kdo bude vykonávat činnosti, při nichž by mohl ohrozit zdraví či majetek ostatních.
 2. Zakazuje se podávání alkoholu komukoliv v zařízení určeném pro mimoškolní výchovu, za které lze považovat i klubovny, základny a tábořiště v době probíhajícího skautského programu či akce, jíž se účastní nezletilí.

 • Pořadatel akce může stanovit pravidla pro konání akce, poté kontrolovat a vynucovat si jejich dodržování.

Tuto problematiku řeší: 

 1. zákon č. 89/​2012 Sb., občanský zákoník, 
 2. zákon č. 40/​2009 Sb., trestní zákoník, 
 3. zákon č. 65/​2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 

Následky dlouhodobého pravidelného pití alkoholu:

 • poškození nervového systému
 • poruchy činnosti jater
 • změny tělesné hmotnosti
 • problémy v sexuální oblasti
 • zvýšené riziko nádorových onemocnění a psychických poruch
 • spojitost se špatnými výsledky ve škole / v práci
 • poruchy paměti
 • horší soustředění
 • alkoholová demence
 • riziko přechodu k jiným návykovým látkám

Bezprostřední následky pití alkoholu:

 • výraznější zkreslení vnímání
 • zvýšená ochota riskovat
 • snížení sebekontroly a pudu sebezáchovy
 • vystupňování agresivity
 • zesílení prožívaných emocí
 • zvýšené riziko poranění a úrazů

Ze zdravotnického hlediska neexistuje bezpečná dávka alkoholu u dětí a mladistvých.

Proč je u dětí a dospívajících pití alkoholu rizikovější než u dospělých:

 • snadnější poškození nevyzrálého organismu
 • těžké otravy mohou nastat již při nízkých dávkách (menší hmotnost, pomalejší odbourávání alkoholu)
 • rychlejší rozvoj závislosti (začít pít mezi 11. - 14. rokem znamená 19% šanci na závislost na alkoholu za 10 let X začít pít po 19. roce znamená 1% šanci na závislost na alkoholu za 10 let)
 • výše uvedené bezprostřední následky pití alkoholu jsou častější a intenzivnější

Mohlo by vás zajímat:

 • v ČR umírá ročně asi 6 500 osob v důsledku konzumace alkoholu
 • v ČR se rizikové pití týká cca 14 % populace 15+ (znamená to více než 3 piva denně nebo 3 sklenice vína u mužů; u žen pak 2)
 • V ČR je cca 300 000 závislých osob (včetně odhadu počtu nediagnostikovaných, tj. cca 3 % populace)
 • 13 let je průměrný věk první konzumace sklenice alkoholu v ČR (1. místo v Evropě)
 • zkušenost s opilostí má v ČR v 11 letech 10% dětí, ve 13 letech 50 % dospívajících

Čím nižší je věk konzumenta alkoholu, tím je pití alkoholu rizikovější.

Obecná prevence, ve které může hrát skauting významnou roli:

 • posilování měkkých dovedností (umění odmítnout, zvládání stresu, zdravé sebevědomí)
 • snižování dostupnosti alkoholu
 • nabízení lepších možností trávení volného času, odpočinku, navození dobré nálady
 • být součástí prevence a posunu sociální normy ve vztahu k alkoholu ve společnosti ČR

Zdroje:

Další možnosti ke čtení o tématu:

Pokud na skautské akci nekonzumujeme alkohol ani ho nenabízíme ostatním, může to mít následující pozitivní výchovné dopady:

Jsem jako vedoucí vzorem pro druhé, protože

 • jsem otevřený a upřímný k ostatním

  (například když na akci konzumuji alkohol “po večerce” tak, aby mě mladší holky a kluci neviděli, pak nejsem upřímný a otevřený),

 • jsem opravdová, jsem “svá”, nepřetvařuji se

  (viz předchozí příklad),

 • chovám se tak, abych neztrácel důvěru ostatních

  (například když se skrývám s alkoholem, podvědomě dělám něco, co si myslím, že bych asi neměl, nebo ne tady a teď, a zároveň něco skrývám před holkami a kluky a oni to často vidí - najdou někde ležet lahváče, zaslechnou něco, vnímají, … a  tím důvěru mohu ztrácet),

 • jednám a chovám se i k mladším holkám a klukům jako k sobě rovným

  (vždy, pokud nezáleží v danou chvíli například na jednotlivých rolích a míře zodpovědnosti. Například když mladším holkám a klukům něco zakazuji (např. alkohol, sladkosti, mobil) a sám si to neodepřu, tak se k nim nechovám jako k sobě rovným),

 • respektuji a dodržuji daná pravidla (zákony)

  (příklad: pokud nabízím alkohol na táboře ostatním vedoucím, porušuji zákon),

 • dokážu si odříkat věci, které mi chutnají, když to dává smysl

  (odříkání patří mezi běžné výchovné nástroje, pomáhají posilovat vůli a tím i psychickou odolnost – tím, že to sám umím, dávám kladný vzor i ostatním),

 • přejímám svědomitě zodpovědnost za mně svěřené holky a kluky,
 • dbám na zdravou životosprávu,
 • ukazuji, že k tomu, abychom se uměli radovat, užívat si života a bylo nám spolu dobře, není alkohol potřeba. Pomáhám tak obracet většinový postoj od “k zábavě patří alkohol” k “normální je nepít”.

Dbám na bezpečí holek a kluků

 • a vytvářím prostředí pro správnou životosprávu,
 • nepoškozuji zdraví ostatních,
 • učím je správnou prevenci střevních a dalších obtíží

  (například vyvracím mýty o tom, že alkohol je prevencí střevních potíží, neboť není),

 • respektuji, že každý pochází z jiného rodinného prostředí, o kterém nevím vše

  (například pokud je v rodině alkoholik, může dítě i běžné napití se piva vnímat negativně a jako ohrožení).

Usnesení XVII. VSJ/​14 Valný sněm vyzývá Náčelnictvo, aby se nadále zabývalo tematikou konzumace alkoholu na skautských akcích, a to s následujícími cíli:

 1. zvyšovat v organizaci povědomí o skutečnosti, že skautské prostředí má snižovat riziko vzniku a rozvoje závislostí u mladých lidí, a zároveň zvyšovat povědomí o roli a prostředcích skautské výchovy v takovém úsilí,
 2. zvyšovat v organizaci povědomí o zákonných povinnostech, stejně jako o výchovných a zdravotních souvislostech tematiky alkoholu na skautských akcích,
 3. zvyšovat v organizaci povědomí o tom, že je z výchovných i jiných důvodů žádoucí, aby skautské akce a aktivity, kterých se účastní nezletilí, probíhaly bez přítomnosti alkoholu (a to i v takových případech, kdy legislativa konzumaci alkoholu dospělými na těchto akcích nezakazuje),
 4. zajistit nastavování pravidel ohledně alkoholu na celostátních akcích Junáka – českého skauta, a to především se zaměřením na akce určené roverům a rangers.

 (PRO 438, PROTI 12, ZDRŽEL SE 23)

Usnesení XVII. VSJ/​15 Valný sněm vyzývá organizační jednotky Junáka – českého skauta, aby:

 1. dbaly na důsledné dodržování zákonných povinností týkajících se podávání a konzumace alkoholu na skautských akcích, které tyto jednotky pořádají,
 2. zvyšovaly mezi svými činovnicemi a činovníky povědomí o tom, že je z výchovných i jiných důvodů žádoucí, aby skautské akce a aktivity, kterých se účastní nezletilí, probíhaly bez přítomnosti alkoholu (a to i v takových případech, kdy legislativa konzumaci alkoholu dospělými na těchto akcích nezakazuje).

(PRO 420, PROTI 6, ZDRŽEL SE 46)

“Považujeme za žádoucí, aby skautské akce a aktivity, kterých se účastní nezletilí členové*členky Junáka - českého skauta, probíhaly bez přítomnosti alkoholu.” 

Výkonná rada Junáka

“S vědomím, jaké jsou zvyklosti týkající se konzumace alkoholu v České republice a jak se mohou promítat do zvyklostí některých skautských jednotek a společenství, přijalo Náčelnictvo následující stanovisko:

Považujeme za žádoucí, aby skautské akce a aktivity, kterých se účastní nezletilí členové*členky Junáka - českého skauta, probíhaly bez přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek.

Toto usnesení přijímá Náčelnictvo jako výraz svého dílu zodpovědnosti v řešení tématu úzce se dotýkajícího výchovného poslání Junáka - českého skauta a principů skautingu.”

Náčelnictvo Junáka

Inspiromat - Jak zpracovat téma alkoholu ve vašem týmu?

Diskuze na SkautInfo TV Live: Alkohol na výpravách a táborech? (15. 2. 2024)

Články

v časopisech

Alkohol na skautských akcích (Skautský svět, červen 2022)
Jak mluvit o alkoholu a proč to neodkládat (Roverský kmen, duben 2022)
Skauti a alkohol  (Skauting, duben 2022)

na Zpravodajství

Týká se alkohol také mého týmu? Z ankety vyplývá, že spíše ano (2022) 
Alkohol na táboře - máme už v týmu nastavená pravidla? (2022)
V našem oddíle se ne/​pije! Je alkohol téma pro skauty? (2021)

Statistika a externí odkazy

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 2019  
Alkohol v české společnosti - časopis Vesmír 2020  
Suchej únor  
Respektuj 18  
Alkohol škodí zdraví  
WHO - fakta o alkoholu (v angličtině)
Spotřeba alkoholu v ČR - studie 2019  

Program

Alkohol, cigarety, drogy (Světýlko, červen 2019)
Nebezpečí - opilost (Světýlko, říjen 2014)
Nebezpečí kouření, alkoholu a drog  (Světýlko, prosinec 2013)
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.