( Aktuální )
Zveřejněno 1. 6. 2022
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Michal Peroutka – Pérák

Vzdělávání na klíč

Připravujete kurz, regionální setkání činovníků nebo podobnou akci a potřebujete externě zajistit zajímavý vzdělávací program? Chcete na středisko pozvat odborníka na téma, u kterého cítíte mezery? Můžeme vám s tím pomoci! Odbory, pracovní skupiny a další týmy Junáka - českého skauta nabízejí řadu programů realizovaných na klíč.

Jak program objednat?

Máte o některý z nabízených programů zájem? Vyplňte formulář s poptávkou a my vám zprostředkujeme kontakt na konkrétní osoby, které vzdělávání nabízí.

Pokud chcete udělat objednávku více programů na jednu akci, udělejte ji najednou! Objednávejte pouze ty programy, o které máte skutečně zájem! Děkujeme.

Po předání kontaktu jste to VY, kdo iniciuje s dotyčnou osobou konkrétní domluvu na programu!

Programy jsou realizovány zdarma, ale lektoři mohou chtít proplatit cestovní náklady - domluvte se dopředu s konkrétním lektorem!

V případě dotazů či připomínek pište na vzdelavani@skaut.cz.

Děkujeme za váš zájem o Vzdělávání na klíč!

Objednat program

Nabídka programů

Odbor vlčat a světlušek (OvaS) se stará o výchovné kategorie benjamínků, vlčat a světlušek. Konkrétně o udržování a rozvoj jejich výchovných nástrojů, zajištění stabilních akcí jako speciálních výchovných nástrojů (např. ZvaS), oborová oponentura k nově vznikajícím materiálům, k časopisům atd.

Benjamínci Výchovné nástroje vlčat a světlušek Jak vést vlčata Jak vést světlušky Symbolické rámce vlčat a světlušek Jak pracovat s ideou Práce se stezkami vlčat a světlušek Jak připravit oddíl na ZVaS (Závod vlčat a světlušek) Závod vlčat a světlušek (ZVaS) - jak uspořádat akci

Pracovní skupina pro ochranu a bezpečí dětí je tvořena primárně dobrovolníky, které téma ochrany dětí zajímá v profesním nebo volném čase. Najdete v ní jak odborníky z oblasti psychologie a krizové intervence, tak dlouholeté instruktory skautských vzdělávacích akcí. Společně pracují na zvyšování povědomí o psychickém bezpečí, realizují dílčí projekty a navrhují systémová opatření. Skupina je otevřena otevřena i dalším spolupracovníkům, pokud byste měli chuť se do tématu zapojit, ozvěte se na kontaktní e-mail bezpeci@skaut.cz .

Je se skauty dítě v bezpečí? Psychické bezpečí dětí v oddíle Sexuální výchova v oddíle Kodex jednání dospělých a proč ho chceme/máme znát

Odbor Skauting pro všechny (SpV) podporuje vedoucí oddílů i oddíly samotné v udržení a zkvalitnění podmínek pro členy s individuálními a specifickými potřebami. Skrze vzdělávání a poradenství se snažíme o to, aby nám všem bylo ve skautu dobře

Bálintovská skupina Specifické potřeby Respektující přístup

Odbor pro personalistiku se snaží pomáhat vedoucím na všech organizačních úrovních k úspěšnému budování a vedení svých týmů. Připravujeme a předáváme nástroje a informace užitečné pro práci v týmech. Snažíme se vedoucí vzdělávat v tématech jako jsou: motivace dobrovolníků, mentoring, hledání dobrovolníků a uzavírání spolupráce, týmové role, cyklus dobrovolníka, vedení porad a komunikace v týmu a další. Snažíme se podporovat vedoucí na dálku i přímo u nich místně a individuálně. Je tedy možné obrátit se na odbor s konkrétním tématem.

Persosemináře

Skautská personalistika a řízení Mentoring jako přirozená věc ve skautingu Začlenění dospělého nováčka Komu předat štafetu? Nástupnictví v praxi

Chceme jít do hloubky v diskuzi o skautských hodnotách a prvním skautském principu - povinnosti k Bohu. Taky si lámete hlavu s tím, co jsou to ty vyšší hodnoty, kde se berou nebo jak je předávat dětem v oddíle? Nejste sami. A proto hledáme první princip.

Hledání prvního principu: semináře Já a první princip a První princip v mém oddíle

Jedno ze strategických témat Strategie 2022, jehož záměrem je využívat rozsáhlého pozitivního působení Junáka - českého skauta ve společnosti k získávání finančních prostředků a dalších zdrojů pro naši činnost, čímž se staneme méně závislými na prostředcích od státu.

Jak získat potřebné finanční zdroje

Jedno ze strategických témat strategie 2022, jehož záměrem je existence vzdělávání pro činovníky rad organizačních jednotek – vedoucí, hospodáře, revizory. Toto vzdělávání má vést ke zjednodušení a zkvalitnění práce pro organizační jednotky.

Dotace ze státního rozpočtu – jaké máme možnosti, jaká jsou pravidla Obsah a způsob práce revizních komisí

Ultimate frisbee je týmový bezkontaktní sport, ke kterému potřebujete jen létající talíř a rovnější plácek. Hodí se tak skvěle do programu skautských oddílů i kurzů.

Ultimate frisbee - létat je tak snadné

Skautský odbor podporuje vůdce, vůdkyně a děti ve výchovné kategorii skautů a skautek. Koordinuje celostátní akce pro tuto kategorii, třeba Svojsíkův závod, poskytuje podporu pořadatelům jednotlivých kol. Věnuje se aktualizaci výchovných nástrojů, jako jsou odborky a stezky. Stará se o vzdělávání rádců, podporu rádcovských kurzů, Žiraf, zapojuje se do vzdělávacích akcí a pořádá semináře. Dělá oponenturu časopisu Skaut, píše články do dalších skautských časopisů. Snaží se o poskytování zpětné vazby a předávání poptávky z hnutí. Skautský odbor je k ruce zpravodajce pro program ve výkonné radě Junáka - českého skauta.

Skautská stezka - jak na ni? Skautské odborky

Projekt Podpora fungování družinového systému dostal své místo v rámci Strategie Junáka - českého skauta. Součástí podpory jsou mj. workshopy vedené zkušenými lektory a mířené přímo do skautských jednotek. Workshopy jsou dotovány MŠMT a probíhají za spolupráce Junáka – českého skauta s Českou radou dětí a mládeže - mohou si je tak (díky finanční i lektorské vybavenosti) dovolit všechny naše jednotky. Je jím skrze ně nabízen nejen ucelený obrázek o družinovém systému, ale je zde zejména prostor pro zamyšlení se nad jejich aktuální situací v oddílech, načerpání inspirace a tvorbu plánů.

Workshop k družinovému systému

Roverský odbor podporuje roverské kmeny i jednotlivce, umíme poradit s roveringem a nebo pomoci s propagací vaší roverské akce. Poradíme jak mladým roverům, tak zkušeným vůdcům. RO je poradním a v některých případech akčním orgánem zpravodaje pro program Junáka - českého skauta.

Stal jsem se roverem, co teď? Kde začít při práci s rovery

EkoOdbor vytváří podporu pro to, aby se v Junáku - českém skautuna všech úrovních (od fungování oddílů po strategické priority řízení organizace) uvažovalo a konalo šetrně k životnímu prostředí a mohli jsme tak naplňovat 6. bod skautského zákona a skautskou výchovnou metodu. Odbor se tak podílí se na tvorbě výchovného programu Junáka - českého skata (odborky, stezky, kompetence aj.) a během roku pořádá akce otevřené skautské i neskautské veřejnosti. Aktuálně se odbor intenzivně věnuje tématu klimatické změny.

Příroda a ekologie v praxi na táboře, kurzu… Přírodovědná vycházka do okolí Máme územní plán Inspiromat přírodních programů Metodika k „Příroda kolem nás“ Krajina jako cibule Hodnota přírody Podpora při přípravě vlastního programu zaměřeného na přírodu

Pomáháme českým skautkám a skautům být pevnou součástí celosvětového hnutí a sdílet stejné hodnoty s více než 60 miliony lidí bez ohledu na kulturní a jiné odlišnosti. Chceme, abychom všichni mohli zažít mezinárodní skauting, díky němu růst a čerpat z něj. Zároveň se snažíme, aby i český skauting byl ve světě přínosem. Dbáme na řádné členství a reprezentaci naší organizace v mezinárodním skautském společenství.

Mezinárodní skauting

Infoodbor vznikl v roce 2008 v rámci příprav skautISu a od té doby funguje jako dobrovolnický poradní a pracovní orgán zpravodaje Výkonné rady pro organizaci a ICT. Hlavním úkolem je sledovat aktuální stav a možnosti využití informačních technologií v Junáku - českém skautu, navrhovat možná zlepšení a metodicky vést případný vývoj nových nástrojů a aplikací pro potřeby organizace.

Google služby a on-line nástroje - skautský mail, disk a spolupráce Jak na skautIS - skautIS pro začínající skautIS pro pokročilé a speciální témata Jak na oddílový web? WordPress a Dobrý skautský web

Podpora sebehodnocení vytváří a rozvíjí nástroje k sebehodnocení středisek, oddílů, táborů či skautských kurzů. Portfolio nástrojů v současné chvíli zahrnuje SkautISové Hodnocení kvality v 19ti variantách a papírový Semafor ve 2 variantách (pro oddíly a pro tábory). V rámci podpory nabízíme také kurz k sebehodnocení, který představí charakteristiky obou přístupů a pomůže motivovat oddílové či střediskové rady a instruktorské sbory k pravidelnému hodnocení své činnosti.

Chci vylepšit svůj oddíl: jak na to?

Koordinátor výchovných zpravodajů podporuje všechny, kdo na střediscích, okresech a krajích posilují skautskou výchovu v oddílech a vzdělávání činovníků. Koordinátor nabízí výchovným zpravodajům témata, která se výchovy týkají (např. sebehodnocení oddílů, práce s rádci, duchovní výchova v oddílech či rozvoj skautské výchovné metody). Rozesílá zpravodajský občasník, přispívá do skautských časopisů a každý druhý rok pořádá celostátní setkání výchovných zpravodajů. Nabízí také na míru šité kurzy pro začínající výchovné zpravodaje (co činnost výchovného obnáší a jak ji rozvíjet) i pro zkušenější zpravodaje (síťovací setkání k seznámení se z výchovnými v regionu - na tato setkání lze dále navázat).

Aby skautský oddíl byl opravdu skautský: Jak být dobrým výchovným zpravodajem/zpravodajkou? Malý SeVýZ: společné zastavení výchovných zpravodajů nad skautskou výchovou

My v Dove věříme, že nikdo a nic by mladým lidem nemělo bránit plně rozvinout svůj potenciál. Nicméně nespokojenost s vlastním tělem a úzkosti spojené se vzhledem mohou způsobit, že mladí lidé neumí využít svůj potenciál na maximum. Kromě toho také mohou mít dopad na jejich zdravotní stav, přátelství a dokonce i výsledky ve škole. Již více než 15 let pomáháme rodičům, vychovatelům, učitelům a koordinátorům mladých vzdělávat v oblasti zvyšování sebedůvěry, čímž jsme doposud oslovili více než 60 milionů mladých lidí.

Dove projekt Sebedůvěry

V odboru Skauti na Zemi je naším cílem posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usilujeme o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

Nový bod skautské výchovné metody: Zapojení do společenství. Proč a jak? Participace: Jak posilovat vliv členů a členek na chod oddílu Jak odpovědně realizovat větší skautskou akci Globální odpovědnost v praxi oddílů Kdo je za vodou? Do roboty! SDG´s: Cíle udržitelného rozvoje a jak s nimi v oddíle Globální vzdělávání ve skautingu

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.