( Aktuální )
Zveřejněno 23. 5. 2022
Barbora Bartošová (Georgie)
KÚJ – asistentka Kanceláře ústředí
barbora.bartosova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Téma mVSJ: Usnesení k oblasti změny klimatu

Na řádný Valný sněm 2020 byl předložen návrh usnesení týkající se problematiky změny klimatu a souvisejících environmentálních výzev. I přes zrušení původního VSJ 2020 se Náčelnictvo začalo tématu věnovat a toto velmi důležité téma bude organizaci provázet nejen formou níže navrhovaného usnesení na mVSJ 2022, ale praktickými kroky a činnostmi i v dalších letech.

Změna klimatu je velmi důležitým tématem, které se dotýká nejen nás skautek a skautů, ale celé společnosti a planety. První kroky v tomto tématu se již začaly v rámci Náčelnictva, pracovních skupin i odborů dít. Tématem se organizace již začala zabývat, bude důležitým tématem pro organizaci i v dalších letech a postupně bude vhodně naplňováno.

Návrh usnesení a vyjádření

Krajský sněm tímto vyjadřuje své stanovisko k otevřenému dopisu Náčelnictvu a ústředí.

Náčelnictvo si je vědomo stále větší naléhavosti tématu klimatické změny a potřeby větší metodické podpory pro oddíly. V návaznosti na podněty z hnutí byla vytvořena pracovní skupina Náčelnictva, která ve spolupráci s Výkonnou radou podporuje vznik vzdělávacích a metodických materiálů. V květnu 2021 bylo VRJ usnesením Náčelnictva uloženo pro školní rok 2021/​2022 celkem 11 úkolů, které vycházejí z výstupů klimatického semináře (např. vytvořit programový list nebo nabídku programů na klíč pro vůdcovské vzdělávání, vytvořit rozcestník nabídky projektů pro oddíly k zapojení a inspiraci, přidat do zadání celostátních akcí cíle týkající se udržitelnosti, aktivně usilovat o rozšíření klimatických dotačních titulů na klubovny a základny atd.). Náčelnictvo podporuje aktivitu členek a členů Junáka - českého skauta, kteří téma klimatické změny v souladu se skautskými hodnotami do skautské činnosti vnáší, a zároveň bude nadále s tématem klimatické změny pracovat a zohledňovat jej v další činnosti.

Výkonná rada je toho názoru, že je potřebné tématu změny klimatu věnovat zvýšenou pozornost, a souzní tak s předkladateli. Některé aktivity již proběhly či běží. Podnětem k posílení činnosti v této oblasti byl i otevřený dopis ve věci klimatické krize. Proběhl celostátní seminář ke klimatické změně připravený ekologickým odborem, ze kterého vzešla série návrhů opatření, kterým by se Junák - český skaut mohl do budoucna věnovat. Z těchto návrhů byly pro skautský rok 2021/​22 vybrány některé dílčí k realizaci a o dalších bude Výkonná rada ve spolupráci s Náčelnictvem jednat a rozhodovat pro následující období.

Dále vyšlo tématické číslo časopisu Skauting, odbor Skauti na Zemi vydal příručku k udržitelným skautským akcím PUSA . Na tématu úzce spolupracujeme také se Skautským institutem, který nabízí dva projekty pro oddíly - Patronáty Krajina v našich rukou a pro skauty i širokou veřejnost pak průběžně organizuje přednášky, natáčí videa aj. V blízké době bude spuštěn rozcestník aktivit pro oddíly a další kroky se chystají.

V souladu s již deklarovanou vůlí Náčelnictva se Výkonná rada bude tématu nadále věnovat a využívat znalostí nejen skautských dobrovolníků ke znatelnému rozvoji v této oblasti, především v otázkách metodiky pro oddílovou činnost a snižování přímého dopadu naší činnosti na životní prostředí. 

Další informace a odkazy k návrhu

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.