( Aktuální )
Zveřejněno 21. 4. 2022
Vojtěch Olbrecht - Fišer
VRJ – zahraniční zpravodaj
vojtech.olbrecht@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Téma mVSJ: Usnesení ke světovému jamboree v ČR

V rámci předsněmové diskuze k původnímu Valnému sněmu 2020 byla z iniciativy projektu Svojsíkův sen přednesena myšlenka případného pořádání Světového skautského jamboree v Česku v roce 2031. Téma vyvolalo napříč organizací diskuzi a ústřední orgány i několik krajů k tématu předložilo pro VSJ návrhy usnesení.

Ústřední orgány i několik krajských sněmů předloženými návrhy usnesení vyjadřují svůj nesouhlas se záměrem pořádat WSJ v Česku.

Návrhy usnesení a vyjádření

Náčelnictvo předkládá delegátům valného sněmu následující usnesení:
Valný sněm nesouhlasí se záměrem pořádat v České republice Světové skautské jamboree.

Náčelnictvo předkládá toto usnesení jako reakci na iniciativu Svojsíkův sen. Náčelnictvo nesouhlasí s možným pořádáním Světového skautského jamboree v Česku. Pořádání jamboree není v souladu s žádnými dlouhodobými cíli naší organizace, nejsou žádné objektivní důvody pro realizaci takto náročného setkání. Náčelnictvo vnímá případné přípravy a realizaci světového jamboree jako aktivity ohrožující rozvoj Junáka – českého skauta. Usnesení předkládáme záměrně bez odkazu na konkrétní rok. Změní‐li se podmínky, může některý z následných Valných sněmů pořádání světového jamboree podpořit.

Výkonná rada sdílí názor valné většiny sněmů, které k tématu zaslaly svá vyjádření. Záměr pořádat Světové skautské jamboree v Česku pokládá za ohrožení pro zdravý rozvoj skautingu u nás. Pořádat akci takového rozsahu by mohlo dávat smysl, pokud bychom chtěli vzbudit zájem veřejnosti o skauting v době teoretického setrvalého poklesu členské základny a teoretického špatného nebo slabého jména skautingu ve společnosti. V takové situaci ale nejsme. Junák – český skaut je jednou z nejvýrazněji rostoucích národních skautských organizací v Evropě, skauting má dobré jméno a dětem by jej doporučilo 7 z 10 českých rodičů (Ipsos, 2019). Energii celého hnutí potřebujeme soustředit na kvalitu výchovné práce v oddílech, navyšování počtu skautských vedoucích a navyšování kapacity kluboven, abychom mohli dalším holkám a klukům nabídnout vyrůst v dobrých skautských oddílech. Pořádání světového jamboree by bylo s tímto soustředěním na poslání skautingu v přímé konkurenci a spotřebovalo by v bezprecedentní míře lidské i finanční zdroje. Záporné stanovisko Výkonné rady se nevztahuje pouze k roku 2031 (který je ostatně vzhledem k Světovému skautskému jamboree 2027 v Polsku nereálný), ale k dohledné budoucnosti obecně.

Sněm kraje Praha navrhuje valnému sněmu Junáka následující usnesení: Sněm vyjadřuje nesouhlas s podáním kandidatury na pořádání WSJ 2031.

Zdůvodnění:
Návrh je vyjádřením postoje krajského sněmu k této otázce.

Sněm Královéhradeckého kraje navrhuje Valnému sněmu přijmout usnesení v duchu nepodpoření pořádání Světového skautského jamboree v ČR v roce 2031.

Zdůvodnění:
Výstup z předsněmové debaty na krajském sněmu.

Krajský sněm Junáka kraje Vysočina odmítá myšlenku pořádání Světového skautského jamboree v České republice, jak navrhuje uskupení Svojsíkův sen, podporuje odmítavé stanovisko Výkonné rady a Náčelnictva v této věci a doporučuje nezahajovat aktivity spojené s přípravou kandidatury na pořádání WSJ 2031. Krajský sněm Junáka kraje Vysočina doporučuje Valnému sněmu Junáka v případě projednávání tohoto bodu odmítnout myšlenku pořádání WSJ v České republice.

Zdůvodnění:
Usnesení k celostátnímu tématu přijaté na základě podnětu z okresu Třebíč.

Sněm Junáka – českého skauta, Plzeňského kraje, z. s., nepodporuje záměr realizovat ani ucházet se o pořadatelství světového skautského jamboree Junákem – českým skautem, z. s. v České republice a totéž doporučuje Valnému sněmu Junáka 2020 v Jindřichově Hradci.

Zdůvodnění:
Sněm Junáka – českého skauta Plzeňského kraje z. s. po diskuzi vyjadřuje souhlas s Usnesením NJ/​103/​05.

Krajský sněm nesouhlasí s pořádáním světového skautského jamboree 2031 v ČR a vyzývá Valný sněm k přijetí obdobného usnesení.

Zdůvodnění:
Krajský sněm vyjadřuje negativní stanovisko k otázce pořádání světového skautského jamboree 2031 v ČR. Ztotožňuje se tak s návrhem předloženým sněmem okresu Brno‐město a obdobných usnesení ze sněmů podřízených jednotek. Zároveň sněm považuje za důležité, aby se k otázce pořádání WSJ vyjádřil i Valný sněm.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.