( Aktuální )
Zveřejněno 23. 5. 2022
Ondřej Peřina – Jerry
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Téma mVSJ: Změna Stanov - revizní komise

Na původní zrušený Valný sněm 2020 několik krajů předložilo návrh na změnu Stanov v oblasti revizních komisí. Ústřední orgány se k původní podobě stavěly negativně - změna s původně ne zcela jasnými právními dopady (problematika zapisování do spolkového rejstříku apod.), kdy nebyl prostor věc dostatečně posoudit a se všemi prodiskutovat. Následné zrušení VSJ a jeho nahrazení letošním mimořádným VSJ 2022 však dalo dostatek času na podrobné analýzy, diskuzi a přípravu upraveného návrhu na změnu Stanov.

Nyní je delegátům předkládaná nová - finální - podoba úpravy Stanov v oblasti revizních komisí, která problematiku řeší vhodněji, ve shodě s klíčovými právními názory a má podporu nejen krajů navrhující původní změnu, ale je přímo předkládána Náčelnictvem ve shodě a s podporou krajů i dalších ústředních orgánů.

Návrh úpravy Stanov - revizní komise

Vysvětlivka k uvedenému textu: vyškrtávané částinově přidávané části

...

(38) Organizační jednotky jsou spravovány svými orgány. Jsou to:

 1. Sněm, který je nejvyšším orgánem organizační jednotky; sněm může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky.
 2. Rada, která je vrcholným řídícím orgánem organizační jednotky v době mezi sněmy a může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky nebo usnesením sněmu organizační jednotky. Rada svým usnesením také stanoví v mezích stanovených vnitřním právem výši a splatnost členských příspěvků pro členy organizační jednotky.
 3. Revizní komise, která je kontrolní komisí ve smyslu občanského zákoníku.
 4. Vedoucí střediska (případně kapitán přístavu) či předseda rady vyšší organizační jednotky (dále jen vedoucí organizační jednotky) a jeho zástupce. Vedoucí organizační jednotky je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační jednotky, do jehož působnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. Zastupuje jej v plném rozsahu zástupce vedoucího organizační jednotky.
 5. Další orgány, které stanoví řád.

Nestanoví-li řád jinak, jsou orgány organizační jednotky voleny jejím sněmem. Způsob ustavení, působnost a pravomoc orgánů organizačních jednotek dále stanoví vnitřní právo. 

(46) Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. 

(nový 47) Junák i jeho organizační jednotky ustavují vnitřní kontrolní systém, který je součástí jejich řízení. Podrobnosti stanoví vnitřní právo.

Na mVSJ 2022 je spolu s výše uvedenou změnou k revizním komisím také předložena změna Stanov v oblasti skautské výchovné metody (přidání 8. prvku "zapojení do společnosti"), ke kterému jsme vázáni již několik let rozhodnutím Světové konference WOSM. Na jednání mVSJ tak delegátky a delegáti budou schvalovat dvě změny v našich Stanovách.

Po jejich schválení bude mít následně automaticky starosty (Výkonná rada) za povinnost zajistit všechny navazující nutné kroky související s dokončením a zajištěním vydání úplných Stanov obsahující schválené úpravy (např. kontrola číslování článku Stanov, vysázení finální grafické podoby, aktualizace data vydání a účinnosti aktualizovaných Stanov, jejich podepsání a následné publikování). Jde o automatickou zákonnou povinnost statutárního orgánu organizace, kterou už delegáti mVSJ nemusí žádným samostatným usnesením ani úkolem potvrzovat.

Další informace a odkazy k návrhu

 • Živé vysílání proběhne na SkautInfo (na YouTube Facebooku ) jako součást úvodního vysílání k mVSJ v úterý 26. dubna 2022 od 19.00.
 • Článek vysvětlující prováděné změny Stanov ohledně revizních komisí (plánováno na duben 2022)
 • Teze možných budoucích úprav fungování revizní činnosti v organizačních jednotkách v návaznosti na změnu Stanov (plánováno na květen 2022)

Návrhy usnesení a vyjádření pro VSJ

Náčelnictvo a Výkonná rada předkládají delegátům Valného sněmu následující nové znění usnesení ke změně Stanov, které vychází z diskuzí nad původními návrhy krajů pro zrušený VSJ 2020 a zohledňuje společné závěry krajů i ústředních orgánů:

XVI. valný sněm (mimořádný) mění Stanovy Junáka - českého skauta schválené XIV. valným sněmem v Litomyšli dne 29. 3. 2014 (dále jen „Stanovy 2014“) takto:

 • V článku (38) Stanov 2014 se písmeno c) vypouští a dosavadní písmena d) a e) se nadále označují za písmena c) a d).
 • Za článek (46) Stanov 2014 se vkládá nový článek (47), který zní „Junák i jeho organizační jednotky ustavují vnitřní kontrolní systém, který je součástí jejich řízení. Podrobnosti stanoví vnitřní právo.“ a původní článek (47) i následující se přečíslovávají na (48) a následující.

K původnímu návrhu některých krajů VSJ 2020 na změnu Stanov v otázce revizních komisí se Výkonná rada i Náčelnictvo stavěli negativně (především z důvodu nejasného dopadu změny a nevyjasněných právních otázek navrhované změny v kombinaci s nedostatkem času na provedení analýzy a související odborné diskuze). Odložením/​zrušením původního Valného sněmu se však podařilo získat dostatek času na vedení odborné diskuze s předkladateli původního návrhu a také dalšími kraji, právníky, skautskými odborníky i ústředními orgány a společně dojít k právně možnému a věcně dobře funkčnímu novému návrhu na změnu Stanov v otázce revizních komisí. 

Tento nový návrh byl připraven v pracovní skupině výše uvedených skupin a ve spolupráci s právníky tak, aby byly správně vyřešeny související právní otázky ohledně zrušení vazby na kontrolní komise dle občanského zákoníku i detailní formulace úprav Stanov a jejich budoucí možnosti a dopady do fungování revizní činnosti organizace. Do diskuzí a příprav se zapojila také Rozhodčí a smírčí rada a předložená podoba je v souladu s jejím stanoviskem. Výše předkládaný nový návrh změny Stanov vychází z původních záměrů předkladatelů, ale je vhodněji formulován a je jasné, že v tomto znění je právně i věcně bezproblémový.

Podstatou navrhované změny je skutečnost, že nová úprava otevře možnost budoucích navazujících změn a zjednodušení fungování revizní činnosti v organizaci, stejně tak dílčím způsobem sníží administrativní zátěž. Ihned po změně Stanov odpadne povinnost zapisování členů revizních komisí do spolkového rejstříku, neboť revizní komise přestanou být kontrolními komisemi ve smyslu zákona a odpadne tak část administrativní zátěže činovníků v jednotkách i na ústředí. Zároveň se provedením změny otevře prostor pro budoucí vhodnější úpravu podoby revizní činnosti v organizaci. Ústřední orgány se již několik měsíců zabývají myšlenkami navazujících úprav vnitřního práva, které by přinesly organizačním jednotkám další možnosti a ulehčení v zajištění revizní činnosti. Přestože přesné úpravy bude možné finálně připravit a v Náčelnictvu definitivně projednat až po změně Stanov, zamýšlené navazující změny by měly umožnit snížit minimální počet členů revizní komise na dvě osoby (z dnešních tří), usnadnit sdílení jedné revizní komise mezi více organizačními jednotkami (a tím pomoci jednotkám, které samotné nemají dostatek dobrovolníků na zajištění revizí), pokračovat ve vzdělávání a zajištění další metodické podpory dobrovolníkům v revizních komisích (probíhá v posledních letech i v rámci Strategie), případně přinést i další úpravy, které jednotkám usnadní zajištění revizní činnosti a přitom nesníží její kvalitu. Tématu se i nadále bude věnovat pracovní skupina, Výkonná rada a Náčelnictvo, s cílem brzké úpravy vnitřního práva přinášející potřebné změny.

Jsme přesvědčeni, že přijetí výše navrhované úpravy Stanov zásadním způsobem sníží administrativní zátěž s dnes prováděním zapisování členů RK do spolkového rejstříku (to zcela odpadne), právně je bezproblémové a dobře funkční. Právě tato změna následně umožní zavedení vhodných úprav revizní činnosti čistě v rámci vnitřního práva (především Organizační řád a Revizní řád). Přitom až do přijetí navazujících změn budou moci stále fungovat revizní komise organizačních jednotek tak, jak je známe nyní a nedojde tedy k žádnému rozpadu revizní činnosti.

Výše uvedený nový návrh změny Stanov k revizním komisím má podporu Pardubického i Jihomoravského kraje, jejichž vedení potvrdilo, že tato nová podoba vypracovaná společnou pracovní skupinou a schválená ústředními orgány je v souladu s původními záměry těchto předkladatelů. A je tedy vhodné na mimořádném Valném sněmu přijmout právě tuto novou navrhovanou úpravu.

Po schválení změny Stanov je automaticky starosta, jakožto statutární orgán Junáka - českého skauta, povinen zajistit provedení odpovídající změny Stanov, jejich vydání i zveřejnění ve spolkovém rejstříku v úplném znění s potřebnou platností a účinností. Není tedy nutné přijímat další usnesení, které by ho úkolovalo zajištěním provedení schválených změn Stanov.

Úplné znění nově navrhované změny Stanov s vyznačením měněných částí:

Vysvětlivka k uvedenému textu: vyškrtávané částinově přidávané části

...

(38) Organizační jednotky jsou spravovány svými orgány. Jsou to:

a) Sněm, který je nejvyšším orgánem organizační jednotky; sněm může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky.

b) Rada, která je vrcholným řídícím orgánem organizační jednotky v době mezi sněmy a může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky nebo usnesením sněmu organizační jednotky. Rada svým usnesením také stanoví v mezích stanovených vnitřním právem výši a splatnost členských příspěvků pro členy organizační jednotky.

c) Revizní komise, která je kontrolní komisí ve smyslu občanského zákoníku.

c) Vedoucí střediska (případně kapitán přístavu) či předseda rady vyšší organizační jednotky (dále jen vedoucí organizační jednotky) a jeho zástupce. Vedoucí organizační jednotky je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační jednotky, do jehož působnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. Zastupuje jej v plném rozsahu zástupce vedoucího organizační jednotky.

d) Další orgány, které stanoví řád.

Nestanoví-li řád jinak, jsou orgány organizační jednotky voleny jejím sněmem. Způsob ustavení, působnost a pravomoc orgánů organizačních jednotek dále stanoví vnitřní právo. 

(46) Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. 

(nový 47) Junák i jeho organizační jednotky ustavují vnitřní kontrolní systém, který je součástí jejich řízení. Podrobnosti stanoví vnitřní právo.

Sněm Junáka, Pardubického kraje navrhuje Valnému sněmu 2020, aby přijal toto usnesení: XVI. valný sněm Junáka mění Stanovy Junáka schválené XIV. valným sněmem Junáka v Litomyšli dne 29. 3. 2014 (dále jen „Stanovy 2014“) takto:
V článku 38 Stanov 2014 se text za písmenem c) včetně vypouští a dosavadní písmena d) a e) se nadále označují za písmena c) a d).
Za článek 45 Stanov 2014 se vkládá nový článek 45a, který zní „Revizní činnost organizačních jednotek je zajištěna orgány stanovenými vnitřním právem“.
Za článek 178 Stanov 2014 se vkládá nový článek 178a, který zní „Stávající revizní komise organizačních jednotek vykonávají nadále svou činnost v souladu s vnitřním právem.“
Článek 179 se mění tak, že se za slovem dnem... vkládá nové datum účinnosti, a to...

Zdůvodnění (pro původní VSJ 2020):

1. Východisko

Současná situace: Revizní činnost v mnoha organizačních jednotkách je v současné době zajištěna pouze formálně, tedy členy revizních komisí bez hlubších zkušeností a hospodářského vzdělání. Revize často bývají prováděny nedostatečně, pokud vůbec, se zaměřením na méně podstatné náležitosti, což je vzhledem k objemu majetku mnohých jednotek rizikový stav. Členové revizních komisí si mnohdy nejsou vědomi svojí odpovědnosti (občanskoprávní, trestněprávní, disciplinární) za hospodaření organizační jednotky. Této odpovědnosti se nelze zprostit odkazem na dobrovolnický charakter vykonávané funkce – srov. § 159 odst. 1 občanského zákoníku.
V současných Stanovách je ukotveno, že každá organizační jednotka musí mít svou revizní komisi, která je kontrolní komisí spolku ve smyslu občanského zákoníku. Členové těchto revizních komisí jsou zapisováni do rejstříku spolků. Problematika zejména personálního zajištění revizních komisí již byla napříč Junákem dříve diskutována. Jedno z nedávno prezentovaných doporučení navrhuje vytvoření tzv.sdílené revizní komise, kdy prostřednictvím hostování ve více organizačních jednotkách jsou činovníci členy revizních komisí více než jedné organizační jednotky, a to „navzájem“. Toto řešení však daného člena zatěžuje přinejmenším nutností být zapsán ve veřejném rejstříku u více jednotek (pobočných spolků). Sám o sobě pak tento způsob nenabízí řešení v otázce odbornosti a zkušeností.
Nejedná se o šířeji uplatnitelné řešení, nadto není systematické.

2. Navrhovaná změna a její přínosy

Je proto navrhována dílčí změna Stanov tak, aby povinnost existence revizní komise u každé organizační jednotky neplynula přímo ze Stanov. Existuje legitimní možnost, aby jako kontrolní komise pro hlavní spolek byla vnímána přímo (a jen) Ústřední revizní komise, ostatně to plyne již ze stávajícího čl. 140 Stanov. U ostatních organizačních jednotek pak bude díky změně sice zachována povinnost zajistit kontrolní činnost, avšak nutně ne formou vlastní revizní komise organizační jednotky. Ve stávajících Stanovách kodifikovaná výslovná povinnost každé organizační jednotky mít svou revizní komisi měla své historické východisko, kdy se předpokládalo přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti (v návaznosti na (tehdy nový) Občanský zákoník (OZ)). Dle tehdejších informací se počítalo, že pro získání onoho statusu veřejné prospěšnosti bude mj. podmínkou mít zřízenu kontrolní komisi dle OZ i u pobočných spolků (všech organizačních jednotek). Zákon o statusu veřejné prospěšnosti nicméně následně nebyl přijat a nyní se s jeho přijetím již nepočítá v důsledku změny Občanského zákoníku.
Navrhovanou změnou Stanov by se otevřela cesta jak na úrovni nižších předpisů vnitřního práva (zejména Revizního a Organizačního řádu), zajistit personálně méně náročně a zároveň odborně kvalitněji revizní činnost organizačních jednotek. Zároveň však navrhovaná změna nevylučuje ponechání současného způsobu řešení (tedy ustavení revizní komise) tam, kde je současný stav vnímán jako vyhovující. Organizační jednotka tak bude mít volbu, díky které bude moci zajistit kontrolní činnost způsobem, který jí bude nejlépe vyhovovat. Návrh tedy otevírá prostor pro:

 • zvýšení kvality revizní činnosti,
 • snížení rizika zanedbání a následného dovození odpovědnosti „z neznalosti“,
 • snížení personálních nároků – může odpadnout nutnost za každou cenu obsadit tříčlennou RK na každém středisku,
 • snížení administrativní zátěže jak pro OJ, tak pro ústředí (odpadne nutnost zapisovat stovky osob do rejstříku spolků).

3. Předpokládané dopady

Ústřední revizní komise a její působnost nedozná změn. Vnitřním právem (novelou Revizního řádu) může být, schválí‐li to Náčelnictvo, zakotveno více možností zajištění revizní činnosti organizačních jednotek. V průběhu nadcházejícího funkčního období Náčelnictva bude dostatek času provést širokou diskuzi s představiteli OJ a jejich RK na řádném nastavení podmínek pro jejich práci. Nabízejí se například tyto možnosti:

 • revizní komise zvolená na sněmu OJ (=dosavadní model);
 • revizní komise s působností pro více OJ (včetně RK VOJ), OJ se dohodnou na zajištění revizní činnosti, samy upraví podmínky,
 • certifikovaný revizor – vydají se požadavky na certifikované revizory, ti dostanou razítko od ústředí a mandát provádět revizní činnost v různých OJ dle dohody; OJ se individuálně dohodnou s některým z certifikovaných revizorů na zajištění své revizní činnosti v souladu s revizním řádem

Bezprostřední dopad navrhované změny tedy není žádný, ke změnám může dojít až od účinnosti novely Stanov a následně účinnosti navazujících změn v Revizním řádu. Navrhuje se lhůta k 31. 12. 2021, což je dostatečná doba, aby mohlo do té doby v návaznosti na změnu stanov dojít k přijetí změn vnitřních předpisů, a zároveň bude tato změna účinná před další „vlnou sněmů“, aby na dalších sněmech už mohla být otázka kontrolní činnosti řešena v souladu s touto změnou.

4. Konkrétní změny ustanovení Stanov

 • V článku 38 se text za písmenem c) včetně vypouští a dosavadní písmena d) a e) se nadále označují za písmena c) a d). Tato změna zrušuje ze Stanov vyplývající povinnost každé organizační jednotky mít zajištěnu vlastní revizní komisi.
 • Za článek 45 se vkládá nový článek 45a, který zní „Revizní činnost organizačních jednotek je zajištěna orgány stanovenými vnitřním právem“. Tato změna navazuje na navrhovanou změnu článku 38 (tj. vypuštění písmena c) a přenáší pravomoc stanovení způsobu zajištění revizní činnosti organizačních jednotek na nižší předpisy vnitřního práva, než jsou Stanovy.
 • Za článek 178 se vkládá nový článek 178a, který zní „Stávající revizní komise organizačních jednotek vykonávají nadále svou činnost v souladu s vnitřním právem.“ Tento článek je přechodným ustanovením jednoznačně zajišťující kontinuitu revizní činnosti organizačních jednotek po změně Stanov a ponechává na vnitřním právu (dosavadním či případně v budoucnu změněném) jak tuto revizní činnost budou vykonávat a kdy zaniká jejich současný mandát vzniklý dle dosavadních předpisů (tedy volbou na sněmu OJ).
 • Článek 179 se mění tak, že se za slovem dnem 31. 12. 2021 – vkládá nové datum účinnosti Stanov po novele.

Vyznačení navrhovaných změn v dosavadním textu Stanov:

(38) Organizační jednotky jsou spravovány svými orgány. Jsou to:
a) Sněm, který je nejvyšším orgánem organizační jednotky; sněm může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky.
b) Rada, která je vrcholným řídícím orgánem organizační jednotky v době mezi sněmy a může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky nebo usnesením sněmu organizační jednotky. Rada svým usnesením také stanoví v mezích stanovených vnitřním právem výši a splatnost členských příspěvků pro členy organizační jednotky.
c) Revizní komise, která je kontrolní komisí ve smyslu občanského zákoníku.
d) c) Vedoucí střediska (případně kapitán přístavu) či předseda rady vyšší organizační jednotky (dále jen vedoucí organizační jednotky) a jeho zástupce. Vedoucí organizační jednotky je statutárním orgánem a řídícím orgánem organizační jednotky, do jehož působnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu. Zastupuje jej v plném rozsahu zástupce vedoucího organizační jednotky.
e) d) Další orgány, které stanoví řád.
Nestanoví‐li řád jinak, jsou orgány organizační jednotky voleny jejím sněmem. Způsob ustavení, působnost a pravomoc orgánů organizačních jednotek dále stanoví vnitřní právo.

(45a) Revizní činnost organizačních jednotek je zajištěna orgány stanovenými vnitřním právem.

(178a) Stávající revizní komise organizačních jednotek vykonávají nadále svou činnost v souladu s vnitřním právem.

(179) Tyto Stanovy vstupují v účinnost dnem 14. června 2014.

Vyjádření Náčelnictva:

Náčelnictvo souhlasí s vyjádřením Výkonné rady.

Vyjádření Výkonné rady:

Výkonná rada si je vědoma, že současný stav fungování revizní činnosti není na mnoha místech dobrý. S ohledem na odložení původního VSJ bylo možné využít tento čas k dalšímu postupu při řešení problematiky a podařilo se v široké shodě připravit nový návrh úpravy Stanov, který umožňuje vhodně provést změnu Stanov přímo na mimořádném Valném sněmu v červnu 2022.

Výkonná rada původní návrh kraje nepodporuje a mimořádnému Valnému sněmu doporučuje schválit společně nově připravený (i se zástupci krajů, vč. původních navrhovatelů) návrh usnesení na změnu Stanov, jak jej předkládá Náčelnictvo s Výkonnou radou (a podrobně vysvětluje ve zdůvodnění návrhu).

Vyjádření RSRJ (pro původní VSJ 2020):

RSRJ se dne 2. 2. 2020 zabývala návrhem na změnu stanov spočívající ve vypuštění písmene c) v článku 38 a zmocnění k úpravě revizní činnosti organizačních jednotek řády.
RSRJ neshledává v tomto návrhu rozpor s právním řádem ČR a považuje návrh za hlasovatelný na Valném sněmu Junáka.

Vyjádření ÚRKJ (pro původní VSJ 2020):

Ústřední revizní komise podporuje návrh na změnu Stanov týkající se revizních komisí. Návrh nebrání dalšímu fungování fungujících revizních komisí a zároveň dává prostor pro rozšíření možností, jak zajistit kontrolní činnost v OJ, které s tím měly dosud problémy.

Návrh dle ÚRKJ pouze ruší omezení vytvořené vnitřním právem Junáka, ke kterému nejsme nuceni obecně závaznými právními předpisy, a které nemá pro organizaci jasný přínos.

Sněm Junáka Moravskoslezského kraje navrhuje, aby Valný sněm Junáka přijal následující usnesení: Valný sněm Junáka ukládá ústředním orgánům Junáka zabývat se problematikou zajištění revizní činnosti v organizačních jednotkách Junáka, a předložit výsledky této diskuze na příští Valný sněm Junáka.

Zdůvodnění:

Krajský sněm nepovažuje způsob projednání návrhu Jihomoravského a Pardubického kraje na změnu stanov Junáka za optimální, vzhledem k důležitosti problematiky, o jakou se jedná. Krajský sněm si je vědom neutěšeného stavu revizních komisí v organizačních jednotkách a podporuje provedení změny. Navrhuje však, aby byla tato problematika řádně projednána na úrovni ústředních orgánů, aby se k návrhu vyjádřila odborná platforma. Případná úprava stanov směřující ke zrušení statutu revizních komisí organizačních jednotek Junáka coby kontrolních komisí spolku ve smyslu občanského zákoníku (zrušení povinnosti existence nejméně tříčlenné revizní komise v každé OJ, zapisované do spolkového rejstříku) by byla předložena příštímu Valnému sněmu k projednání včetně návrhů na zakotvení revizní činnosti v organizačních jednotkách v příslušných vnitřních předpisech Junáka.

Vyjádření Náčelnictva:

Náčelnictvo souhlasí s vyjádřením Výkonné rady. Po změně Stanov se budeme kvalitou a zajištěním revizní činnosti i dále zabývat.

Vyjádření Výkonné rady (pro mVSJ 2022):

S ohledem na zrušení původního VSJ 2020 se podařilo využít získaný čas k diskuzi v ústředních orgánech a s kraji (vč. původních navrhovatelů), i k další práci v oblasti problematiky revizní činnosti. Proto je už nyní na mimořádný Valný sněm 2022 předkládán návrh na změnu Stanov v oblasti revizních komisí, na kterou budou moci následně navazovat další kroky mj. úpravy vnitřního práva.

Výkonná rada mimořádnému Valnému sněmu doporučuje nyní schválit společně nově připravený (i se zástupci krajů, vč. původních navrhovatelů) návrh usnesení na změnu Stanov, jak jej předkládá Náčelnictvo s Výkonnou radou (a podrobně vysvětluje ve zdůvodnění návrhu).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.