( Aktuální )
Zveřejněno 2. 8. 2022
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz

Usnesení schválená mimořádným XVI. valným sněmem

Mimořádný Valný sněm během svého jednání v sobotu 18. června 2022 po proběhlé diskuzi přijal níže uvedená usnesení.

Usnesení XVI. VSJ/​01

Valný sněm bere na vědomí Řád Valného sněmu.

Usnesení XVI. VSJ/​02

Valný sněm schvaluje program mimořádného XVI. valného sněmu.

Usnesení XVI. VSJ/​03

Valný sněm schvaluje mandátovou komisi ve složení Jan Chmelař, Darek Dragoun a Ondřej Dyčka. 

Usnesení XVI. VSJ/​04

Valný sněm schvaluje návrhovou komisi Valného sněmu ve složení Bořek Slunéčko, Jakub Procházka - Citron, Jan Berki - Hubert, Ondřej Pytela - Ondra, Vít Henych - Bobr, Jiří Kubala - Jura, Vojtěch Sukač - Sifon , Marie Procházková - Azuritek a Václav Dobrozemský - Vaša. 

Usnesení XVI. VSJ/​05

Valný sněm se seznámil s návrhem nového znění slibu, zákona, hesla a denního příkazu žabiček, světlušek a vlčat a doporučuje Náčelnictvu, aby tento návrh schválilo a zajistilo podporu jeho zavádění v organizaci.

Usnesení XVI. VSJ/​06

XVI. valný sněm (mimořádný) mění Stanovy Junáka - českého skauta schválené XIV. valným sněmem v Litomyšli dne 29. 3. 2014 (dále jen „Stanovy 2014“) takto: 

  1. v článku (38) Stanov 2014 se písmeno c) vypouští a dosavadní písmena d) a e) se nadále označují za písmena c) a d);
  2. za článek (46) Stanov 2014 se vkládá nový článek (46a), který zní „Junák i jeho organizační jednotky ustavují vnitřní kontrolní systém, který je součástí jejich řízení. Podrobnosti stanoví vnitřní právo.“; 
  3. v článku (179) Stanov 2014 se text „14. června 2014“ nahrazuje textem „1. září 2022.“;

a to s účinností od 1. září 2022.

Usnesení XVI. VSJ/​07

XVI. valný sněm (mimořádný) mění Stanovy Junáka - českého skauta schválené XIV. valným sněmem v Litomyšli dne 29. 3. 2014 (dále jen „Stanovy 2014“) takto:

  1. v článku (9) Stanov 2014 se slovo “sedmi” mění na “osmi”;
  2. na konec článku se přidává další textová odrážka ve znění: “Zapojení do společnosti - naplňování skautského poslání se neobejde bez spolupráce se společenstvími na všech úrovních, od místních po celosvětové, v rámci skautského hnutí i mimo něj. Skauti a skautky v rámci služby nejčastěji působí v místní komunitě a přispívají při tom k řešení lokálních i globálních výzev. Zkoumají potřeby, na které svou činností chtějí reagovat, a službu provádí v partnerské spolupráci s ostatními aktéry. Tato zkušenost a její reflexe rozvíjí dovednosti a postoje potřebné k přijímání aktivní a odpovědné role ve společnosti. Zapojením do společnosti skauting přispívá k utváření lepšího světa jak skrze činnost samotnou, tak i jejím využitím pro výchovné účely.”; 

a to s účinností od 1. září 2022.

Usnesení XVI. VSJ/​08

Valný sněm podporuje dosavadní práci na Kodexu jednání dospělých a ukládá Náčelnictvu zajistit jeho ukotvení v organizaci v souladu s úsilím WOSMu v oblasti bezpečí dětí.

Usnesení XVI. VSJ/​09

Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby podporovalo maximální zapojení mladších členů oddílů do činností týkajících se provozu tábora (stavba, vaření atd.) a provozu dalších skautských akcí.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.