( Aktuální )
Platné 1. 7. 2022 – Neomezeno, Účinné od 1. 7. 2022

Pravidla pro používání google služeb (Google Workspace for Education) poskytovaných Junákem - českým skautem

(verze: 2.0 – platné od 1.7.2022)

 1. Každý člen spolku Junák - český skaut, z. s. (dále "organizace"), kterému již bylo alespoň 6 let, má možnost využívat služby Google Workspace for Education Fundamentals poskytované organizací (dále "skautské google služby"), a to prostřednictvím google účtu založeného ve skautISu na některé z uživateli dostupných skautských domén (obecně pro členy dostupné domény @skaut.cz či @skautka.cz, a/​nebo některá z domén jednotek dle členství osoby a nastavení jednotky). Na používání skautských google služeb nicméně neexistuje nárok.
 2. Člen organizace (každý uživatel), který ve skautISu založí účet skautských google služeb (primární účet, případně i další volitelné aliasy), tímto založením a používáním účtu nebo skupiny (e-mailové konference), vyjadřuje souhlas s těmito pravidly služeb.
 3. Každý uživatel používající skautské google služby se zavazuje používat služby v souladu s vnitřním právem organizace a obecně závaznými právními předpisy, zejména dobrými mravy. Účet nesmí zneužívat k nelegální činnosti ani poškozování dobrého jména organizace.
 4. E-mailová adresa (použitá jako uživatelské jméno primárního účtu nebo volitelný alias, ani ve spojení se zvolenou doménou) nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí nijak poškozovat dobré jméno organizace, skautských jednotek, akcí, členů či jiných osob. Zvolená e-mailová adresa také nesmí být vulgární a ani se s ní nesmí nikdo vydávat za jinou osobu či subjekt/​orgán.
 5. Součástí skautských google služeb jsou především (více na https://edu.google.com/​workspace-for-education/​editions/​education-fundamentals )

  1. E-mail (Gmail) – ve skautISu je integrována základní správa účtů a aliasů
  2. Disk a Dokumenty (Google Drive a Google Photos; cloudové úložiště souborů + editor pro online tvorbu dokumentů ve formátech Google - dokumenty, tabulky a prezentace + úložiště a aplikace Google Fotky; v rámci Google disku mohou skautské jednotky a akce využívat i tzv. sdílené disky)
  3. Kalendář (Google Calendar; osobní, případně i sdílený kalendář)
  4. Skupiny (Google Groups for Business; rozesílací seznamy, konference a webové diskuze) – ve skautISu je integrována základní správa konferencí a jejich členů včetně zobrazení jmen osob a jednotek dohledaných ze skautISu a také možnost vytvářet skupiny na základě automatických pravidel v souvislosti s členstvím v jednotce či výkonu funkce v organizaci
  5. Meet & Chat (Google Meet a Google Chat; komunikační nástroje pro videohovory a textovou komunikaci, vč. možnosti používat online tabuli Jamboard)
  6. Weby (Google Sites; nástroj pro tvorbu jednoduchých webových stránek)
  7. Učebna (Google Classroom; systém pro zveřejnění vzdělávacích materiálů a odevzdávání úkolů např. v rámci vzdělávacích akcí)
 6. Skautské google služby jsou členům organizace poskytovány zdarma. 
 7. Člen má možnost využívat účet s online úložištěm maximálně do velikosti 40 GB. Do tohoto limitu se počítá veškerý obsah vytvořený či nahraný uživatelem v rámci Google disku, Google Fotek a e-mailu (Gmail). Pokud dojde k překročení uvedeného limitu, uživatel nebude moci dále vytvářet, nahrávat a ukládat další soubory ani fotky a bude mu omezena funkčnost služeb, dokud nějaká data neodstraní a limit opět nezačně splňovat. V případě, že bude uživatel dlouhodobě ignorovat dosažení (či překročení) limitu, může mu být případně, po předchozím e-mailovém upozornění, administrátorem jeho účet i se všemi daty odstraněn. Aktuální stav obsazeného místa může uživatel ověřit na drive.google.com/​drive/​quota Soubory a dokumenty uživatelem nahrané na sdílený disk skautské jednotky či akce se do limitu osoby nepočítají. Uvedené limity vychází z limitu stanoveného společností Google pro celou organizaci a v budoucnu se mohou bez náhrady změnit.
 8. Každý člen má nárok právě na jeden skautský google účet. Není možné, aby ve skautISu pod některou z jednotek byly členům zřizovány další účty navíc určené pro osobní použití. Dále není možné zakládat a používat samostatné “sdílené disky” (dříve “týmové disky”), na které by uživatel ukládal svá osobní data (aby se tak pokusil získat více prostoru pro osobní potřebu). Sdílené disky jsou určeny pouze pro skautské jednotky (oddíly, střediska, okresy, kraje či ZvOJ) a skautské akce (vzdělávací, krajské či celostátní akce) a spolupráci v rámci skautské činnosti.
 9. Google disk ani žádné další skautské google služby nesmí být používány k ukládání ani sdílení nelegálního obsahu (např. nezakoupené filmy či hudba), nesmí být využívány k nelegální činnosti či poškozování dobrého jména organizace nebo jejich členů. Skautský Google disk není určen k archivaci či trvalému zálohování obrovského množství dat (není tedy vhodný pro zálohy dat celých počítačů a dalších zařízení), ale primárně má sloužit ke spolupráci na skautské činnosti.
 10. Založený účet skautských google služeb je z technického hlediska běžným Google účtem a lze jej využívat k přístupu ke všem službám poskytovaným společností Google a jejími partnery. Některé služby však mohou být zpoplatněny, případně se na ně mohou vztahovat specifické podmínky.
 11. V rámci rozvoje skautských google služeb mohou ve skautISu přibývat další služby a možnosti nastavení, případně současné služby mohou být upravovány na základě připomínek, zkušeností, technických možností daných systémů či dalších podmínek daných společností Google.
 12. V případě porušení těchto pravidel, vnitřního práva organizace, obecně závazných předpisů či dalších závazných podmínek jednotlivých služeb poskytovaných společností Google, případně z technických důvodů, může být přístup ke skautským google službám uživateli omezen, nebo úplně bez náhrady zrušen.
 13. Jestliže uživatel přestane být členem organizace, může mu být po dvou měsících od ukončení členství limit pro online úložiště jeho účtu snížen na max. 1 GB, případně může být účet i se všemi dosud uloženými daty bez náhrady zcela odstraněn.
 14. V případě potíží či dotazů k používání skautských google služeb či skautISu je možné se obracet na skautskou technickou podporu (podpora.skaut.cz nebo podpora@skaut.cz ).
 15. Tato pravidla používání skautských google služeb mohou být kdykoliv v budoucnu změněna, a to pro všechny uživatele služeb bez ohledu na to, jakou verzi podmínek při zahájení využívání služeb odsouhlasili. O změně podmínek budou uživatelé informováni obvyklými skautskými komunikačními nástroji (typicky článkem na Skautském zpravodajství či Křižovatce). V případě, že s novými pravidly uživatel nebude souhlasit, má právo skautské google služby přestat okamžitě používat.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.