( Aktuální )
Platné 21. 9. 2019 – Neomezeno, Účinné od 1. 10. 2019
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Předpis: Řád Kmene dospělých

1. Základní a úvodní ustanovení

(1) Tento řád upravuje postavení, poslání a specifika Kmene dospělých (dále KD) ve spolku Junák – český skaut (dále Junák).

(2) Souvisejícími předpisy jsou zejména:

 1. Stanovy,
 2. Organizační řád (dále OŘJ),
 3. Statut Hospodářské správy Kmene dospělých (dále Statut HSKD),
 4. Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (dále ŘVČČJ).

(3) Pojmy a zkratky tímto řádem blíže neupravené jsou v řádu použity ve významu, v jakém je uvádí Stanovy, OŘJ a další vnitřní předpisy, popř. ve významu obvyklém.

2. Postavení Kmene dospělých

(4) KD je nedílnou součástí Junáka a sdružuje členy starší 18 let, splňující podmínky čl. (11) Stanov, kteří se chtějí podílet na činnosti KD.

(5) Prostřednictvím Junáka, podle čl. (4) písm. c) Stanov, je KD členem světové skautské organizace International Scout and Guide Fellowship (dále ISGF).

(6) V mezinárodním styku KD užívá název Czech Scout and Guide Fellowship.

3. Poslání Kmene dospělých

(7) Posláním KD je

 1. aktivně rozvíjet vlastní činnost v souladu s posláním a principy, jak je definují Stanovy v Hlavě 2,
 2. aktivně podporovat výchovu mladších členů Junáka i poslání Junáka jako celku a 
 3. rozvíjet činnost pro dospělé v souladu s posláním ISGF.

4. Členství v Kmeni dospělých

(8) Členem KD je dospělý člen Junáka s členstvím evidovaným v rámci oddílu - klubu dospělých. Členem KD jsou také členové Junáka evidovaní přímo u střediska, pokud o vyznačení členství v KD požádají.

(9) Vedoucí klubu KD předkládá návrh na přijetí nového dospělého člena k rozhodnutí o přijetí střediskové radě.

(10) Členství v KD zaniká podle čl. (15) Stanov, nebo přechodem do jiné jednotky mimo síť KD.

5. Práva a povinnosti členů

(11) Členové KD kromě základních členských práv Junáka jsou oprávněni:

 1. účastnit se akcí KD,
 2. volit a být voleni nebo jmenováni do funkcí v KD.

(12) Členové KD mají povinnosti členů Junáka a jsou povinní se také řídit řídícími akty KD.

6. Struktura a řídící síť Kmene dospělých

(13) Strukturu a řídící síť tvoří:

 1. kluby KD jsou výchovnými jednotkami podřízenými střediskům. Kluby KD mohou být děleny na družiny, zejména při vícegenerační struktuře dospělých v klubu. O ustavení družin rozhoduje vedoucí klubu KD;
 2. okresní a krajští legáti KD (dále legáti KD);
 3. poradní sbory KD volené příslušným sněmem KD VOJ, nebo ustavené legátem KD na úrovni junáckých okresů a krajů;
 4. sněm KD na úrovni junáckého okresu nebo kraje;
 5. náčelnictvo KD;
 6. sněm Kmene dospělých.

(14) Náčelnictvu KD je podřízena Hospodářská správa Kmene dospělých (dále HSKD).

7. Kluby Kmene dospělých

(15) Posláním klubů KD (dále jen klub) je vytvářet a rozvíjet dobrovolné společenství dospělých skautů a skautek. Činnost je zaměřena k naplňování poslání KD.

(16) Klub vzniká na návrh ustavující schůze zakládajících členů rozhodnutím střediska. V jednom středisku může být registrováno i více klubů.

(17) Vznik a zánik klubu oznámí vedoucí klubu náčelnictvu KD po linii řídící sítě KD.

(18) Řídícími orgány klubu jsou

 1. valná hromada a 
 2. vedoucí klubu.

(19) Delegáty valné hromady s hlasem rozhodujícím jsou všichni členové klubu.

(20) Valnou hromadu svolává vedoucí klubu zpravidla jednou ročně. Vždy je povinen ji svolat před konáním řádného střediskového sněmu v příslušném období. Nebude-li Valná hromada svolána řádně a včas, na návrh členů klubu ji svolá příslušný legát KD.

(21) Valná hromada je nadřízena vedoucímu klubu KD. Valná hromada rozhoduje podle pravidel uvedených v čl. (53) až (55) Stanov.

(22) Do působnosti valné hromady mimo jiné patří:

 1. volba vedoucího klubu, jeho zástupce a případně ustavení rady klubu včetně pravomocí této rady,
 2. projednání a schválení zprávy o činnosti a plánu činnosti na další období,
 3. návrh na odvolání vedoucího klubu,
 4. návrh na ukončení činnosti klubu.

(23) Vedoucí klubu

 1. je jmenován do funkce vedoucím střediska na základě volby valné hromady klubu; funkční období vedoucího klubu je tříleté s možností být jmenován opakovaně,
 2. může být v závažném případě odvolán vedoucím střediska i bez návrhu valné hromady,
 3. řídí a koordinuje činnost klubu KD v souladu s usneseními valné hromady, usneseními střediska a v souladu s vnitřním právem Junáka a řídícími akty KD,
 4. je členem střediskové rady,
 5. odpovídá za registraci klubu KD a zápis jeho členů do seznamu členů,
 6. musí splňovat kvalifikační požadavky stanovené OŘJ.

(24) Zástupce vedoucího klubu je jmenován vedoucím střediska na základě volby valné hromady klubu.

8. Okresní a krajské sněmy Kmene dospělých

(25) Legáti KD svolávají sněm na své organizační úrovni:

 1. řádné sněmy KD VOJ se musí konat před volebním sněmem Junáka příslušné VOJ,
 2. mimořádné sněmy KD VOJ se svolávají dle potřeb, nebo vždy na žádost nejméně jedné pětiny klubů KD evidovaných na příslušném organizačním stupni KD.

(26) Pro svolávání sněmů KD VOJ se přiměřeně užijí pravidla dle kap. 10 tohoto řádu a na jejich rozhodování čl. (53) až (55) Stanov.

(27) Sněmy KD VOJ volí tajným hlasováním legáty KD a jejich nejvýše dva zástupce pro příslušný junácký okres nebo kraj. Sněm KD VOJ také může volit poradní sbor legáta KD nebo další činovníky v rámci řídící sítě KD. Usnesení sněmu KD VOJ s výsledkem voleb oznamuje zvolený legát náčelníkovi KD a předsedovi rady VOJ.

(28) Delegátem sněmu VOJ KD s hlasovacím právem jsou všichni vedoucí klubů KD příslušného junáckého okresu nebo kraje, případně další členové KD, zvolení na sněmech nižší úrovně řídící sítě KD, podle určeného klíče.

9. Legáti KD a poradní sbory legátů KD

(29) (29)Na postavení legáta KD, jeho práva a povinnosti, se přiměřeně užijí ustanovení čl. (23) tohoto řádu s působností příslušného junáckého okresu či kraje.

(30) Legát KD je oprávněn podat příslušnému sněmu junáckého okresu či kraje návrh usnesení ve věci případného souhlasu sněmu s členstvím legáta KD v radě VOJ.

(31) Legát KD je oprávněn ustavit jmenováním poradní sbor, nevyhradí-li si toto sněm KD VOJ do své pravomoci.

(32) Poradní sbor je orgánem legáta KD a jeho úkolem je koordinovat činnost KD v příslušném okrese nebo kraji.

10. Sněm Kmene dospělých

(33) Řádný sněm Kmene dospělých (dále jen sněm KD) svolává náčelnictvo KD vždy před Valným sněmem.

(34) Mimořádný sněm KD může náčelnictvo KD svolat dle svého rozhodnutí a je povinno jej svolat na písemnou žádost nejméně jedné pětiny registrovaných klubů.

(35) V oznámení o konání sněmu KD musí být uveden důvod, program, úkoly a návrhy na přijetí usnesení, o kterých sněm KD bude rozhodovat.

(36) Delegáty sněmu KD jsou:

 1. delegáti zvolení na sněmech KD VOJ dle kvóty stanovené náčelnictvem KD,
 2. členové náčelnictva KD z titulu výkonu své funkce,
 3. legáti KD a jejich zvolení zástupci a
 4. nositelé Řádu Zlaté Syrinx.

(37) Do působnosti sněmu KD zejména patří:

 1. projednání a schválení zprávy náčelnictva KD za uplynulé období,
 2. volba členů nového náčelnictva KD,
 3. schválení činnosti KD pro příští období a 
 4. další rozhodnutí, které si sněm KD v rámci působnosti KD vyhradí.

(38) Návrhy pro jednání a usnesení sněmu KD jsou oprávněni podávat:

 1. delegáti sněmu KD,
 2. sněmy KD VOJ,
 3. náčelnictvo KD a 
 4. nositelé Řádu Zlaté Syrinx.

(39) O přijatých usneseních sněmu KD náčelnictvo KD bezodkladně informuje Výkonnou radu a Náčelnictvo.

11. Náčelnictvo Kmene dospělých

(40) Náčelnictvo KD (dále NKD) je nejvyšším řídícím orgánem KD mezi kmenovými sněmy. Je představitelem KD vůči ISGF a zahraničním skautským organizacím dospělých.

(41) Vydává řídící akty závazné pro členy KD.

(42) Členy NKD s hlasem rozhodujícím, volení sněmem KD, jsou:

 1. náčelník, nebo náčelní KD (zároveň zastupuje KD v Náčelnictvu),
 2. místonáčelní a místonáčelník KD (z nich ten, kdo je opačného pohlaví než náčelník nebo náčelní KD, rovněž zastupuje KD v Náčelnictvu),
 3. zahraniční zpravodaj KD,
 4. zpravodaj KD pro výchovu a vzdělávání a
 5. tiskový zpravodaj KD.

(43) Dalšími členy náčelnictva KD s hlasem rozhodujícím jsou:

 1. krajští legáti KD zvolení krajskými sněmy KD,
 2. zástupce Svojsíkova oddílu ustavený rozhodnutím Svojsíkova oddílu,
 3. senior Sboru nositelů Řádu Zlaté Syrinx,
 4. zástupce vodních skautů.

(44) NKD má právo jmenovat a odvolat další zpravodaje NKD, přičemž je oprávněno určit nejvýše tři s hlasem rozhodujícím, nad tento počet jen s hlasem poradním.

12. Rada náčelnictva Kmene dospělých

(45) Rada náčelnictva KD (dále jen RNKD) řeší běžnou agendu a neodkladné úkoly KD. RNKD je podřízena náčelnictvu KD. Členové NKD mohou proti rozhodnutí RNKD podat námitku do 7 dnů ode dne doručení zápisu z RNKD prostřednictvím náčelníka/náčelní KD. RNKD o námitce rozhodne na svém nejbližším zasedání.

(46) RNKD tvoří členové NKD mimo krajských legátů KD.

13. Hospodářská správa Kmene dospělých

(47) Organizační, právní a hospodářské potřeby KD a náčelnictva KD zajišťuje HSKD. Její postavení je upraveno statutem ZvOJ HSKD.

14. Řešení sporů

(48) Spory mezi členy KD řeší vždy nejblíže nadřízený orgán KD. V případě neúspěšného řešení sporu se postupuje standardně dle vnitřního práva Junáka.

15. Kroj

(49) Členové KD mají právo nosit na skautském kroji (viz Krojový řád) znak ISGF a šátek Kmene dospělých.

16. Závěrečná a přechodná ustanovení

(50) Ke dni účinnosti se zrušuje Řád Kmene dospělých schválený dne 9. 12. 2006.

(51) Řád byl schválen dne 21. 9. 2019 a nabývá účinnosti dne 1. 10. 2019.

Náčelní: Mgr. Eva Měřínská

Náčelník: Ing. Marek Baláš

Starosta: Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.