( Aktuální )
Platné 10. 6. 2016 – Neomezeno, Účinné od 1. 7. 2016
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Řád ochranné známky

1. Úvodní ustanovení

(1) Účelem řádu je stanovení pravidel k nakládání a užívání ochranných známek ve vlastnictví Junáka – českého skauta (dále jen Junák) a jeho organizačních jednotek.

2. Nakládání s ochrannými známkami

(2) Junák má u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášeny ochranné známky.

(3) O prodeji, převodu, zástavě a zrušení ochranných známek Junáka rozhoduje Náčelnictvo.

(4) Za správu ochranných známek Junáka a zveřejnění jejich seznam členům odpovídá VRJ.

3. Využívání ochranných známek Junáka

(5) Ochranné známky či výrobky je obsahující nesmí být použity tak, aby poškozovaly dobré jméno Junáka, například aby byly spojovány s alkoholickými nápoji, omamnými látkami, tabákovými výrobky, erotikou, propagací násilí a rasovou či jinou nesnášenlivostí.

(6) Organizační jednotky mohou ochranné známky a výrobky je obsahující využívat pro zabezpečení své činnosti spojené s jejich posláním.

(7) Organizační jednotky mohou zadat výrobu výrobků obsahujících ochranné známky pouze pro bezprostřední zabezpečení své činnosti spojené s jejich posláním. Tyto výrobky nemůže jejich výrobce prodávat jinému subjektu.

(8) O využívání ochranných známek v ostatních případech rozhoduje VRJ, která o tomto informuje Náčelnictvo.

4. Ochranné známky organizačních jednotek

(9) Organizační jednotky mohou přihlašovat své vlastní ochranné známky, je-li to pro jejich činnost vhodné, a dále s nimi nakládat.

(10) O záměru přihlásit ochrannou známku informuje organizační jednotka zpravidla s měsíčním předstihem VRJ. Je-li součástí uvažované vlastní přihlášky ochranné známky již přihlášená ochranná známka, je podání přihlášky podmíněno souhlasným stanoviskem VRJ.

(11) Pro využívání ochranných známek organizačních jednotek se obdobně použije čl. (5).

5. Závěrečná ustanovení

(12) Ke dni účinnosti řádu se zrušuje Řád pro ochranné známky Junáka schválený dne 10. 10. 2004.

(13) Řád byl schválen dne 10. 6. 2016 a nabývá účinnosti dne 1. 7. 2016.

Náčelní: Mgr. Eva Měřínská
Náčelník: Ing. Marek Baláš
Starosta: Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.