( Aktuální )
Platné 2. 12. 2023 – Neomezeno, Účinné od 1. 1. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Řád vodních skautů

1. Úvodní ustanovení

(1) Řád upravuje specifika a strukturu sítě vodních skautů (dále jen „VS“).

(2) Souvisejícími předpisy jsou zejména:

 1. Stanovy,
 2. Organizační řád a
 3. Statut Hlavního přístavu vodních skautů.

2. Síť vodních skautů

(3) Účelem sítě VS je tvořit a zajišťovat koncepci a provádění specifických forem výchovy vodních skautů a skautek v rámci systému výchovy mládeže v organizaci, zejména cíleným využíváním vodního prostředí, prvků vodácké romantiky a manuálních i sportovních dovedností k realizaci skautské výchovy. Působnost sítě VS spadá zejména do oblasti:

 1. tvorby koncepce vodácké výchovy dětí i dospělých,
 2. zajišťování kvalifikací a metodického vedení činovníků vodních skautů,
 3. sledování bezpečnosti a poskytování metodické pomoci při vodních aktivitách,
 4. kontaktů a spolupráce s vodními skauty v zahraničí a
 5. kontaktů s ostatními subjekty v oblasti vodních sportů, dopravy, bezpečnosti a životního prostředí.

(4) Síť VS tvoří:

 1. jednotky s vodním statusem, tvořící část výchovných jednotek (oddílů) jiných než vodních (družiny, dále jen „samostatné posádky“),
 2. výchovné jednotky (oddíly) s vodním statusem (dále jen „vodní oddíly“),
 3. přístavy vodních skautů, tedy základní organizační jednotky (dále též „ZOJ“) s vodním statusem,
 4. okresní a krajské orgány VS,
 5. ústřední orgány VS a
 6. Hlavní přístav vodních skautů jako zvláštní organizační jednotka zajišťující síti VS její organizační, právní, hospodářské, materiální a technické potřeby.

(5) Členy sítě VS (vodními skauty) jsou všichni členové vodních jednotek. Vodními jednotkami se rozumí samostatné posádky, vodní oddíly, přístavy VS a Hlavní přístav VS. Status vodní jednotky může být přiznán pouze jednotkám, které se ve své činnosti zaměřují na vodáckou výchovu.

(6) Vodní jednotky a členové sítě VS jsou povinni řídit se při své činnosti řídícími akty orgánů sítě VS. Vodní jednotky jsou povinny při registraci uvést označení „vodní“.

(7) Vodní jednotky a členové sítě VS mají právo

 1. používat kroj vodních skautů a příslušné krojové doplňky ve smyslu Krojového řádu a souvisejících vnitřních předpisů,
 2. využívat ve výchovné činnosti specifického názvosloví, vlajek a dalších atributů včetně označení příslušnosti k síti VS v názvu jednotky

(8) V přístavech VS mohou být registrovány i výchovné a další jednotky bez vodního statusu. Členové těchto jednotek nejsou členy sítě VS. Tyto jednotky nemají práva a povinnosti dle čl. (6) a (7), které by jinak plynuly z pouhé podřízenosti přístavu VS.

3. Samostatné posádky a vodní oddíly

(9) Ve výchovných jednotkách (oddílech) jiných než vodních mohou působit samostatné posádky. Podrobnosti pro jejich činnost může stanovit Hlavní kapitanát vodních skautů (dále též „HKVS“, viz čl. (35)).

(10) Status samostatných posádek a vodních oddílů přiznává dotčené jednotce nadřízená ZOJ na návrh vedoucího dotčené jednotky; o odebrání statusu rozhoduje nadřízená ZOJ samostatně.

(11) Přiznání a odebrání statusu samostatné posádky a vodního oddílu je její vedoucí povinen neprodleně oznámit příslušnému krajskému kapitánovi VS a zaevidovat v souladu s vnitřním právem.

(12) Samostatné posádky a vodní oddíly mohou používat i názvů obvyklých u jednotek jiných než vodních.

(13) Samostatné posádky a vodní oddíly mohou používat specifická označení funkcí v podobě:

 1. člunař/člunařka pro funkci podšestník/​podšestnice nebo podrádce/​podrádkyně vodní posádky,
 2. kormidelník/​kormidelnice pro funkci šestník/šestnice nebo rádce/​rádkyně vodní posádky,
 3. lodivod/​lodivodka pro funkci Mauglí, Velká světluška, oddílový rádce nebo oddílová rádkyně,
 4. palubní pro funkci zástupce nebo zástupkyně vedoucího oddílu a 
 5. kapitán/​kapitánka pro funkci vedoucího oddílu, má-li kapitánskou kvalifikaci.

Specifická označení se v tomto řádu dále neužívají k označení činovnických funkcí.

(14) Každý vodní oddíl musí mít kvalifikované vedení a splňovat podmínky pro svou existenci podle Organizačního řádu. Krajský kapitán vodních skautů smí udělit výjimku z tohoto předpokladu na jeden rok, v krajním případě i opakovaně. Krajského kapitána může zastoupit HKVS.

4. Zpravodajové VS

(15) Vedoucí organizační jednotky může jmenovat zpravodaje VS, pokud některá z podřízených jednotek má status vodní jednotky.

(16) O jmenování a ukončení výkonu funkce zpravodaje VS je příslušný vedoucí organizační jednotky povinen neprodleně informovat nadřízeného kapitána a zaevidovat tuto skutečnost v souladu s vnitřním právem.

5. Přístavy VS

(17) ZOJ, mezi jejichž podřízenými výchovnými jednotkami tvoří alespoň polovinu vodní oddíly, mohou získat status přístavu. O založení nebo zrušení statusu přístavu rozhoduje sněm příslušné ZOJ.

(18) Založení nebo zrušení statusu přístavu ohlásí jejich kapitáni neprodleně krajskému kapitánu VS a zaevidují tuto skutečnost v souladu s vnitřním právem.

(19) Přístavy VS mohou používat specifické označení funkcí v podobě

 1. přístavný pro zástupce vedoucího střediska,
 2. kapitán přístavu pro vedoucího střediska a
 3. slovo „přístav“ namísto „středisko“ v názvu ZOJ.

(20) ZOJ, která ztratila status přístav, nemusí odstraňovat slovo „přístav“ z názvu jednotky.

6. Okresní orgány sítě VS

(21) V okresech, kde jsou registrovány vodní jednotky, může HKVS na návrh těchto jednotek jmenovat okresního kapitána vodních skautů. O tomto jmenování musí neprodleně informovat příslušnou okresní radu. Pokud není okresní kapitán vodních skautů členem rady vyšší organizační jednotky (dále též „VOJ“), účastní se jí s hlasem poradním.

(22) Je-li jmenován okresní kapitán VS, je povinen řídit se řídícími akty nadřízených orgánů sítě VS (krajský kapitán, HKVS) a je oprávněn řídit činnost vodních jednotek příslušného okresu.

(23) O jmenování a ukončení výkonu funkce okresního kapitána je statutární orgán příslušného okresu povinen informovat krajského kapitána a zaevidovat tuto skutečnost v souladu s vnitřním právem.

7. Krajské orgány sítě VS

7.1. Krajský sraz kapitánů

(24) Nejvyšším krajským orgánem sítě VS je Krajský sraz kapitánů, svolávaný krajským kapitánem za účelem metodicko-výchovné podpory vodních oddílů, efektivní spolupráce a výměny zkušeností vedoucích vodních jednotek.

(25) Krajský sraz kapitánů je svoláván jako volební zpravidla jednou za tři roky, nejpozději však do 42 měsíců od konání posledního volebního srazu; volební krajský sraz kapitánů volí krajského kapitána a delegáty na Ústřední sraz kapitánů. V případě, že krajský kapitán volební krajský sraz kapitánů včas nesvolá, může tak výjimečně učinit HKVS. Pro svolání a jednání volebního krajského srazu kapitánů se přiměřeně použijí ustanovení vnitřního práva o sněmu VOJ.

(26) Delegáty krajského srazu kapitánů jsou:

 1. všichni vedoucí vodních oddílů a přístavů VS v kraji; tito mohou být zastoupeni svými zástupci,
 2. okresní kapitáni a 
 3. krajský kapitán.

7.2. Krajský kapitán VS

(27) Krajský kapitán se může účastnit zasedání HKVS a, za podmínek stanovených Organizačním řádem, být členem rady VOJ. Pokud není krajský kapitán členem rady VOJ, účastní se jí s hlasem poradním.

(28) V krajích, kde jsou registrovány vodní jednotky, ale není zvolen krajský kapitán, může HKVS dočasně krajského kapitána VS jmenovat. O tomto jmenování musí neprodleně informovat příslušnou krajskou radu.

8. Ústřední orgány sítě VS

8.1. Ústřední sraz kapitánů

(29) Nejvyšším orgánem sítě VS je Ústřední sraz kapitánů (dále jen „ÚSK“).

(30) ÚSK se schází zpravidla jednou za tři roky, nejpozději však do 42 měsíců od konání posledního ÚSK.

(31) Svolavatelem ÚSK je HKVS.

(32) Delegáty ÚSK jsou:

 1. delegáti volení krajskými srazy kapitánů, jejichž počet je určen HKVS v poměru k počtu všech členů vodních jednotek v daném kraji,
 2. okresní a krajští kapitáni,
 3. členové Revizní komise Hlavního přístavu vodních skautů
 4. členové HKVS.

(33) Volební ÚSK volí:

 1. hlavního kapitána VS a jeho zástupce,
 2. přístavné VS, a
 3. alespoň 3 členy Revizní komise Hlavního přístavu vodních skautů.

(34) Pro volby do HKVS a Revizní komise Hlavního přístavu VS se přiměřeně použijí ustanovení Organizačního řádu o volbách vedoucích VOJ, jejich zástupců, volených členů rad a revizních komisí VOJ.

8.2. Hlavní kapitanát vodních skautů (HKVS)

(35) HKVS je koncepčním a vrcholným řídícím orgánem sítě vodních skautů dle tohoto řádu, stejně tak Hlavního přístavu VS dle jeho statutu. HKVS je kolektivní orgánem.

(36) Členy HKVS jsou:

 1. hlavní kapitán VS, jeho zástupce a
 2. 4 přístavní HKVS.

(37) Krajští kapitáni se mohou účastnit zasedání HKVS pouze s hlasem poradním.

(38) HKVS může ustavit pro dílčí úkoly příslušné pracovní komise a jmenovat a odvolávat jejich předsedu a další členy. Pracovní komise může být jednočlenná; jediný člen pracovní komise má postavení předsedy pracovní komise. Předsedové pracovní komise se mohou účastnit zasedání HKVS s hlasem poradním.

(39) HKVS je oprávněn:

 1. přijímat řídící akty závazné pro všechny vodní jednotky a vodní skauty,
 2. stanovit podrobnosti pro činnost samostatných posádek,
 3. c)      určovat počet delegátů na ÚSK dle čl. (32) písm. a),
 4. dohlížet na metodiku a bezpečnost práce vodních jednotek při vodních aktivitách a o případných porušeních předpisů či bezpečnostních zásad informovat jednotku nejblíže nadřízenou dotčené jednotce s případným navržením vhodných opatření,
 5. pověřit vodní jednotky zajištěním vybraných metodických, sportovních, vzdělávacích a jiných akcí,
 6. vydávat doporučení a podněty Výkonné radě či Náčelnictvu k přijetí řídících aktů v oblasti metodiky a bezpečnosti vodních sportů a aktivit závazných pro všechny jednotky organizace,
 7. ve spolupráci s příslušným zpravodajem Výkonné rady zavádět a pořádat specifické činovnické zkoušky pro vodní turistiku a sporty,
 8. ve spolupráci s příslušným zpravodajem Výkonné rady vytvářet vodácké doplňky výchovného systému organizace,
 9. navrhovat ústředním orgánům změny krojových předpisů v oblasti doplňků pro vodní skauty,
 10. udělovat vyznamenání vodních skautů a navrhovat udělení ostatních vyznamenání v souladu s jejich statuty,
 11. jednat jménem organizace s organizacemi vodních skautů, resp. s dalšími orgány a organizacemi při zajišťování skautské vodácké činnosti, a
 12. řídit Hlavní přístav vodních skautů.

(40) Výkonem svých pravomocí dle čl. (39) s výjimkou pravomoci dle čl. (39) písm. a), b), může HKVS pověřit pracovní komise HKVS, činovníky, orgány či organizační jednotky v rámci sítě VS.

(41) Pro svolání zasedání a jednání HKVS se obdobně použijí ustanovení vnitřního práva upravující svolávání zasedání a jednání rad základních organizačních jednotek.

9. Vlajky vodních skautů

(42) Doporučený vzhled a pravidla užívání vlajek činovníků vodních skautů a vodních jednotek stanoví řídící akt vydaný v působnosti HKVS.

10. Řídící akty sítě VS

(43) Řídící akty sítě VS jsou závazné pro všechny členy, orgány a jednotky sítě VS.

(44) Řídící akty sítě VS jsou ve smyslu Organizačního řádu podřízeny řídícím aktům ústředních orgánů a organizačních jednotek.

(45) Řídícími akty vydávanými v síti VS, seřazenými dle své právní síly od nejvyšších, jsou:

 1. usnesení ÚSK,
 2. vyhlášky HKVS,
 3. rozhodnutí hlavního kapitána VS,
 4. usnesení komise HKVS,
 5. rozhodnutí krajského kapitána VS a
 6. rozhodnutí okresního kapitána VS.

(46) Pro řídící akty sítě VS platí ustanovení Organizačního řádu. Odvolání proti řídícímu aktu orgánu sítě VS se podává nejblíže nadřízenému orgánu sítě VS. Odvolání proti řídícímu aktu ÚSK, HKVS nebo hlavního kapitána VS se podává Výkonné radě.

11. Závěrečná a přechodná ustanovení

(47) Dosavadní jednotky evidované jako „vodní“ se považují za vodní jednotky dle tohoto řádu.

(48) Orgány sítě VS, ustavené dle dosavadního řádu, se považují za orgány sítě VS ustavené dle tohoto řádu. Členové orgánů sítě VS, ustavení dle dosavadních řídících aktů, se považují za členy orgánů sítě VS dle tohoto řádu.

(49) Platnost řídících aktů sítě VS, vydaných dle dosavadního řádu, není tímto řádem dotčena.

(50) Ke dni účinnosti řádu se zrušuje Řád vodních skautů schválený Náčelnictvem dne 7. 5. 2022.

(51) Řád byl schválen dne 2. 12. 2023 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2024. 

Náčelní:      Mgr. Vendula Bušková
Náčelník:    Mgr. Ondřej Vokál
Starosta:     Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.