( Aktuální )
Platné 28. 11. 2015 – Neomezeno, Účinné od 27. 11. 2015
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Řád o skautských vyznamenáních

Řád o skautských vyznamenáních

1. Základní a úvodní ustanovení

(1) Tento řád upravuje obecná pravidla udělování skautských vyznamenání členům i nečlenům spolku Junák – český skaut (dále Junák). Vyznamenání Junáka vyjadřují poděkování, úctu a vděčnost vyznamenanému za jeho práci a výrazný přínos pro rozvoj skautského hnutí, zásluhy o výchovu mládeže a službu skautským ideálům.

(2) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

 1. Krojový řád
 2. Disciplinární řád
 3. Statuty platných vyznamenání
 4. Řád Svojsíkova oddílu
 5. Směrnice o náležitostech návrhu na udělení vyznamenání

2. Členění vyznamenání

(3) Vyznamenání se udělují na úrovni ústřední (celostátní) nebo regionální (krajské).

2.1. Celostátní vyznamenání

(4) Celostátní vyznamenání jsou:

 1. řády - vyšší forma vyznamenání,
 2. medaile - nižší forma vyznamenání, může mít stanoveny stupně, z nichž 3. je nejvyšší, a 
 3. čestné odznaky – zvláštní forma vyznamenání

(5) Další formou vyznamenání je členství v čestné jednotce Junáka - Svojsíkově oddíle.

2.2. Platnost vyznamenání

(6) Ke každému celostátnímu vyznamenání schvaluje Náčelnictvo zvláštní Statut, který je řádem ve smyslu čl. 57 písm. b) Stanov. Ke každému regionálnímu vyznamenání schvaluje KRJ zvláštní Statut, který je předpisem ve smyslu čl. 57 písm. d) Stanov.

(7) Statut upravuje zejména:

 1. historii a způsob zřízení vyznamenání,
 2. instanční postup (kdo předkládá a kdo schvaluje návrh, kdo uděluje vyznamenání),
 3. podmínky udělení (za co vyznamenání uděluje),
 4. popis vyznamenání (jaký má vzhled a součásti) a jeho vyobrazení,
 5. případně další podrobnosti (např. počet tříd či stupňů, sbor nositelů , počet a oprávnění nositelů, řádový den , atd.)

(8) Vyznamenání je možno udělit pouze v případě, že má účinný Statut. Toto vyznamenání se nazývá platné. Platná celostátní vyznamenání jsou uvedena v pořadí od nejvyššího v příloze č. 1.

(9) Vyznamenání, která nemají účinný Statut, ale byla propůjčována či udělována podle v minulosti účinného předpisu, se nazývají historická. Jejich seznam je uveden v příloze č. 1. Jejich držitelé je mohou dále nosit.

3. Návrh na udělení vyznamenání

(10) Náležitosti návrhu na udělení vyznamenání stanoví Směrnice o náležitostech návrhu na udělení vyznamenání v souladu s příslušným Statutem.

4. Udělování a nošení vyznamenání

(11) Vyznamenání se uděluje dekretem, ke kterému náleží insignie a stužka dle popisu v příslušném Statutu.

(12) Pokud je vyznamenání uděleno in memoriam, převezmou pozůstalí dekret a insignii.

(13) Vyznamenání se předávají důstojným způsobem při slavnostních příležitostech.

(14) Stužky vyznamenání se nosí v pořadí od nejvyšší po nejnižší, dle přílohy č. 1, vyšší vždy blíže středu kapsy maximálně tři v jedné řadě. Nejvýše se vždy nosí státní vyznamenání ČR a zahraniční státní vyznamenání. Převýší-li celková šířka stužek či insignií příklopku kapsy, je možné je umístit do řad nad sebe, ne však na příklopku.

(15) Při slavnostních příležitostech může vyznamenaný nosit úplnou insignii vyznamenání. Na náhrdelní případně motýlové stuze se nosí jen jedna nejvyšší insignie, další pak na náprsní stužce na levé straně hrudi nad příklopkou kapsy 1 cm pod slibovým odznakem. Při nošení úplné insignie se již stužky nenosí.

(16) Pokud bylo vyznamenanému uděleno postupně více stupňů jednoho vyznamenání, nosí se pouze insignie či stužka nejvyššího stupně.

(17) Insignie či stužky vyznamenání je oprávněn nosit pouze vyznamenaný.

5. Závěrečná a přechodná ustanovení

(18) Ke dni účinnosti se zrušuje Řád o skautských vyznamenáních, schválený dne 23. 11. 2002.

(19) Řád byl schválen Náčelnictvem dne 29. 11. 2015 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.