( Neaktuální )
Platné 20. 11. 2021 – Neomezeno, Účinné od 1. 1. 2022
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut – Členství ve Svojsíkově oddíle

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Historie a způsob zřízení

(1) Svojsíkův oddíl (dále také SO) byl zřízen usnesením III. Junáckého sněmu 22. 11. 1968 a ustaven 14. 3. 1970 a nese jméno náčelníka zakladatele A. B. Svojsíka. Je čestnou jednotkou, která stojí mimo organizační strukturu Junáka - českého skauta. Členství v této jednotce je formou vyznamenání.

2. Instanční postup

(2) Předkladatel návrhu: organizační jednotka, člen Svojsíkova oddílu či Náčelnictva.

(3) Schvalovatel návrhu: sbor nositelů.

(4) Udělovatel vyznamenání: náčelní či náčelník.

(5) Řádový den: není stanoven.

3. Návrh a udělení

(6) Členství se uděluje členům Junáka - českého skauta za mimořádné, dlouhodobé a aktivní působení ve prospěch skautingu, skautských ideálů či rozvoje humanistických a demokratických hodnot.

(7) Kandidáti na členství musí mít za sebou minimálně 25 let výkonu činovnické funkce či obdobné činnosti s pozitivními dopady na skautské jednotky či společnost.

(8) Členství ve Svojsíkově oddíle je neslučitelné s porušováním hodnot, na kterých skauting stojí, např. členy SO nemohou být současní a ani bývalí členové komunistické či jiné extremistické strany, příslušníci Lidových milicí či spolupracovníci StB.

4. Sbor nositelů

(9) Členové Svojsíkova oddílu jsou zároveň sborem nositelů tohoto vyznamenání.

(10) V čele sboru nositelů stojí vůdkyně či vůdce Svojsíkova oddílu, kterou/ého volí přítomní členové na výroční schůzi. Na výroční schůzi volí členové také její či jeho zástupkyni či zástupce, přičemž musí být ve vedení zastoupeny jak ženy, tak muži. Zároveň s volbou stanoví výroční schůze délku funkčního období.

(11) Výroční schůzi svolává vůdkyně či vůdce dle potřeby, nejméně však jednou za 12 měsíců. Výroční schůzi může v případě potřeby svolat také náčelní či náčelník.

(12) Sbor nositelů se usnáší většinou přítomných na výroční schůzi. Vůdkyně či vůdce Svojsíkova oddílu může se souhlasem oddílové rady v odůvodněném případě vyhlásit hlasování na dálku. V takovém případě se sbor nositelů usnáší většinou z došlých odpovědí.

(13) Svojsíkův oddíl se pro interní potřeby může dále členit na družiny, které ustanovuje a ruší výroční schůze.

5. Počet stupňů

(14) Členství ve Svojsíkově oddíle se nerozlišuje stupni.

6. Počet nositelů

(15) Celkový počet členů Svojsíkova oddílu není omezen, ale počet udělených vyznamenání dle tohoto statutu nesmí v jednom roce přesáhnout počet 25.

7. Oprávnění nositelů

(16) Členství ve Svojsíkově oddíle je zároveň čestným členstvím ve smyslu článku (20) Stanov.

(17) Členové Svojsíkova oddílu mohou nosit na kroji stužku členství ve Svojsíkově oddílu a dále mohou nosit také domovenku s nápisem „Svojsíkův oddíl“. Na občanském oděvu mohou nosit klopový odznak Svojsíkova oddílu.

8. Popis

(18) Stužka členství ve Svojsíkově oddíle má rozměry 38 x 10 mm, je bílo-červeno-modrá v poměru 13:12:13 a uprostřed jsou vytištěna zlatá písmena SO.

(19) Klopový odznak má podobu pravidelného osmiúhelníku ze žlutého kovu. Uprostřed je lilie v trojlístku, podložená lipovým listem, po obvod opis „Junák – Svojsíkův oddíl“.

9. Závěrečná a přechodná ustanovení

(20) Dosud udělená vyznamenání Členství ve Svojsíkově oddíle zůstávají v platnosti.

(21) Vůdkyní Svojsíkova oddílu dle tohoto Statutu až do příští volby zůstává aktuální vůdkyně.

(22) Ke dni účinnosti statutu se zrušuje Řád Svojsíkova oddílu ze dne 22. 9. 2018.

(23) Statut byl schválen dne 20. 11. 2021 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.

Náčelní: Mgr. Vendula Bušková
Náčelník: Mgr. Ondřej Vokál
Starosta: Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.