( Aktuální )
Platné 5. 4. 2003 – Neomezeno, Účinné od 5. 4. 2003
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut – Řád Stříbrného trojlístku

1. Historie a způsob zřízení

(1) Původní Řád Stříbrného trojlístku byl zřízen 1. prosince 1968 usnesením Ústřední rady Československého Junáka. Po r. 1968 a 1989 byl federálním vyznamenáním Československého Junáka. Po ukončení činnosti Českého a Slovenského skautingu byl po posledním udělení 29.11.1992 zrušen. V roce 1995 jej jako český zřídil VIII. Valný sněm Junáka - svazu skautů a skautek České Republiky. Rozhodnutím Náčelnictva Junáka v roce 2003 je nejvyšším skautským Řádem Junáka – svazu skautů a skautek ČR, udělovaným jeho členkám – ženám.

2. Instanční postup

(2) Předkladatel návrhu: organizační jednotka, nebo ústřední orgán Junáka

(3) Schvalovatel návrhu: sbor nositelek Řádu Stříbrného trojlístku, společně s náčelní DK.

(4) Udělovatel: náčelní DK.

(5) Řádový den: 22. únor

3. Udělení

(6) Skautským osobnostem za mimořádnézásluhy zaměřené v duchu skautských ideálů na vývoj zodpovědných občanek světa, dle poslání WAGGGS.

(7) Řád Stříbrného trojlístku se uděluje doživotně.

4. Sbor nositelek

(8) Sbor nositelek tvoří všechny nositelky Řádu Stříbrného trojlístku, které ze svého středu volí seniorku Sboru a 2 její náhradnice a to na svém zasedání, které se koná minimálně 1 x za 3 roky.

(9) Sbor nositelek Řádu Stříbrného trojlístku řídí seniorka Sboru a svolává jej dle potřeby, nejméně však 1 x ročně. Pokud seniorka Sboru nositelek zasedání v daném termínu nesvolá, provede svolání tohoto zasedání náčelní DK.

(10) Seniorka Sboru úzce spolupracuje s náčelní DK a rozhodnutí sboru oznamuje Náčelnictvu Junáka.

(11) O schválení řádu rozhoduje Sbor společně s náčelní jednomyslně. Pokud není hlasování jednomyslné, nemůže být řád udělen.

(12) Nepřítomnou nositelku ŘST požádá seniorka Sboru o písemné vyjádření. Neobdrží-li je do 30 dnů, považuje se hlas nepřítomné za souhlasný.

(13) Návrhy lze podávat v libovolném termínu, počet návrhů není omezen a Sbor není vázán pořadím, nebo datem podání návrhu. O udělení řádu rozhodne v době, kterou považuje za vhodnou.

5. Počet tříd

(14) Řád Stříbrného trojlístku má jednu třídu.

6. Počet nositelek

(15) Počet žijících nositelek Řádu Stříbrného trojlístku může být nejvýše 12.

7. Oprávnění nositelek

(16) Nositelky Řádu Stříbrného trojlístku jsou oprávněny účastnit se činnosti a jednání kterékoliv organizační jednotky a předkládat jejím představitelům své náměty, návrhy, popř. připomínky a stížnosti.

8. Popis

(17) Insignii tvoří trojlístek skautek se svislou závěsnou sponou v podobě hřebu, nahoře doplněnou třemi českými granáty. Trojlístek, závěsná spona a kroužek na provlečení stuhy jsou ze stříbra. Šířka trojlístku je 27 mm, výška se sponou 40 mm.

(18) Stuha řádu je dámská – motýlová, 38 mm široká, červeno : bílo: modro : bílo : modro : bílo: červená v poměru (mm) 4:2:2:22:2:2:4.

(19) Stužka odpovídá barevně stuze a má rozměry 38 x 10.

(20) Insignie se stuhou se nosí jako brož na motýlové stuze pod límečkem činovnické halenky či košile, nebo na levé straně hrudi.

9. Závěrečná ustanovení

(21) Dosud udělená vyznamenání českého Řádu Stříbrného trojlístku po VIII. Valném sněmu Junáka zůstávají v platnosti a respektují dosud udělené počty.

(22) Statut nabývá platnosti dnem schválení. Schváleno Náčelnictvem Junáka 5. 4. 2003.

Náčelní DK: Hana Vogeltanzová

Náčelník CHK: Zdeněk Prančl

Starosta Junáka: Ing.František Šmajcl

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.