( Aktuální )
Platné 5. 4. 2003 – Neomezeno, Účinné od 5. 4. 2003
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut – Řád Stříbrného vlka

1. Historie a způsob zřízení

(1) Původní Řád Stříbrného vlka byl zřízen v roce 1919 rozhodnutím náčelnictva Svazu junáků skautů republiky Československé. Po r. 1968 a 1989 byl federálním vyznamenáním Československého Junáka. Při ukončení činnosti Českého a Slovenského skautingu byl po posledním udělení 29.11.1992 zrušen. V roce 1995 jej jako český zřídil VIII. Valný sněm Junáka - svazu skautů a skautek České Republiky. Rozhodnutím Náčelnictva Junáka v roce 2003 je nejvyšším skautským Řádem Junáka – svazu skautů a skautek ČR, udělovaným jeho členům – mužům.

2. Instanční postup

(2) Předkladatel návrhu: Organizační jednotka, nebo ústřední orgán Junáka

(3) Schvalovatel návrhu: sbor nositelů Řádu Stříbrného vlka společně s náčelníkem CHK.

(4) Udělovatel vyznamenání: náčelník CHK.

(5) Řádový den: 24. duben

3. Udělení

(6) Skautským osobnostem za mimořádné zásluhy o rozvoj a šíření skautských myšlenek a dlouholetou nebo celoživotní službu ve skautském hnutí.

(7) Řád Stříbrného vlka se uděluje doživotně.

4. Sbor nositelů

(8) Sbor nositelů tvoří všichni nositelé Řádu Stříbrného vlka, který ze svého středu volí seniora Sboru a 2 jeho náhradníky a to na svém zasedání, které se koná minimálně 1 x za 3 roky.

(9) Sbor nositelů Řádu Stříbrného vlka řídí senior Sboru a svolává jej dle potřeby, nejméně však 1 x ročně. Pokud senior Sboru nositelů zasedání v daném termínu nesvolá, provede svolání tohoto zasedání náčelník CHK.

(10) Senior Sboru úzce spolupracuje s náčelníkem CHK a rozhodnutí Sboru oznamuje Náčelnictvu Junáka.

(11) O schválení řádu rozhoduje Sbor společně s náčelníkem jednomyslně. Pokud není hlasování jednomyslné, nemůže být řád udělen. Nepřítomného nositele ŘSV požádá senior Sboru o písemné vyjádření. Neobdrží-li je do 30 dnů, považuje se hlas nepřítomného za souhlasný.

(12) Návrhy lze podávat v libovolném termínu, počet návrhů není omezen a Sbor není vázán pořadím, nebo datem podání návrhu. O udělení řádu rozhodne v době, kterou považuje za vhodnou.

5. Počet tříd

(13) Řád Stříbrného vlka má jednu třídu.

6. Počet nositelů

(14) Počet žijících nositelů Řádu Stříbrného vlka může být nejvýše 12.

7. Oprávnění nositelů

(15) Nositelé Řádu Stříbrného vlka jsou oprávněni účastnit se činnosti a jednání kterékoliv organizační jednotky a předkládat jeho představitelům své náměty, návrhy, popř. připomínky a stížnosti.

8. Popis

(16) Insignii tvoří plasticky provedený vpravo kráčející vlk ze stříbra, opatřený na hřbetě polokruhovým ouškem a závěsnou sponou. Stříbrný vlk je českou obdobou nejvyššího skautského vyznamenání WOSM - Bronzový vlk.

  • Výška plastické figury je 26 mm, délka 43 mm a síla 7 mm.
  • Stuha řádu je náhrdelní, 38 mm široká a 700 mm dlouhá, červeno : bílo: modro : bílo : modro : bílo: červená v poměru (mm) 4:2:2:22:2:2:4. Stužka odpovídá barevně stuze a má rozměry 38 x 10.
  • Insignie řádu se nosí na náhrdelní stuze s insignií přes šátek nebo vázanku.

9. Závěrečná ustanovení

(17) Dosud udělená vyznamenání českého Řádu Stříbrného vlka po VIII. Valném sněmu Junáka zůstávají v platnosti a respektují dosud udělené počty.

(18) Statut nabývá platnosti dnem schválení. Schváleno Náčelnictvem Junáka 5. 4. 2003.

Náčelní DK: Hana Vogeltanzová

Náčelník CHK: Zdeněk Prančl

Starosta Junáka: Ing.František Šmajcl

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.