( Aktuální )
Platné 9. 9. 2006 – Neomezeno, Účinné od 9. 9. 2006
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut – Řád Zlaté Syringy

1. Historie a způsob zřízení

(1) Skautské vyznamenání Zlatá Syrinx bylo zřízeno roku 1926 Výkonným výborem oldskautů Svazu Junáků-skautů Republiky Československé. Rozhodnutím Náčelnictva Junáka v roce 2003 zůstává skautským řádem kmene OS.

2. Instanční postup

(2) Předkladatelem návrhu mohou být zpravodajové Kmene dospělých nebo Náčelnictvo Kmene dospělých.

(3) Schvalovatelem návrhu je Sbor nositelů Řádu Zlaté Syringy (dále jen ŘZSX) společně s náčelníkem Kmene dospělých.

(4) Udělovatelem vyznamenání je náčelník Kmene dospělých.

(5) Řádovými dny jsou 24. duben a 28. říjen.

3. Udělení

(6) ŘZSX má jednu třídu.

(7) ŘZSX je udělován zasloužilým a významným skautským osobnostem za dlouholetou významnou a soustavnou činnost přinášející rozvoj českého skautingu v základních jednotkách, orgánech Kmene dospělých i celému hnutí na poli organizačním, výchovném, programovém, osvětovém a publikačním.

(8) ŘZSX se uděluje doživotně.

(9) ŘZSX může být udělen i členkám a členům jiných skautských českých a zahraničních organizací, kteří se významně zasloužili o rozvoj skautingu dospělých.

(10) ŘZSX může být udělen „in memoriam“.

4. Sbor nositelů

(11) Sbor nositelů tvoří všichni nositelé Řádu Zlaté Syringy dle čl. (16) tohoto statutu. Ze svého středu volí seniora Sboru a dva jeho zástupce a to na svém volebním zasedání, o kterém musí být všem členům sboru předem sděleno, že bude volebním, a které se koná minimálně jednou za 3 roky.

(12) Sbor nositelů ŘZSX řídí senior Sboru a svolává jej dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Pokud senior Sboru nositelů zasedání v daném termínu nesvolá, svolá toto zasedání náčelní(k) Kmene dospělých.

(13) Senior Sboru úzce spolupracuje s náčelníkem Kmene dospělých a rozhodnutí Sboru oznamuje Náčelnictvu Kmene dospělých.

(14) O schválení udělení řádu rozhoduje Sbor společně s náčelníkem KD jednomyslně. Pokud není hlasování jednomyslné, nemůže být řád udělen. Nepřítomného nositele ŘZSX požádá senior Sboru o písemné vyjádření. Neobdrží-li je do 30 dnů, považuje se hlas nepřítomného za souhlasný.

(15) Návrhy lze podávat v libovolném termínu, počet návrhů není omezen a schvalovatelé nejsou vázánipořadím nebo datem podání návrhu. Neschválené návrhy se vrací navrhovateli.

5. Počet nositelů

(16) (19)Počet žijících nositelů ŘZSX může být nejvýše 12.

(17) (20)Celkový počet udělených ŘZSX nesmí překročit počet let trvání českého skautingu.

(18) Do počtu nositelů ŘZSX uvedených pod body (16) a (17) se nezapočítávají ŘZSX udělené členům jiných skautských organizací a do zahraničí.

6. Oprávnění nositelů

(19) Nositelé ŘZSX, pokud jsou členy Junáka, mají právo účastnit se činnosti a jednání kterékoliv složky či orgánu Kmene dospělých a předkládat své návrhy. Mají právo účasti i rozhodující hlas na kmenovém sněmu Kmene dospělých. Nositelé ŘZSXjsou poradci náčelní(ka) Kmene dospělých.

7. Popis insignií

(20) Insignii tvoří stylizovaný antický hudební nástroj – syrinx o sedmi píšťalách z nichž tři nejdelší překrývají vavřínový věnec, do kterého je syrinx vepsána.Vnější průměr věnce je 32 mm.

(21) Insignie je ze žlutého kovu

(22) Stuha ŘZSX je 38 mm široká a 700 mm dlouhá. Stuha je modro-žluto-modro-žluto-modrá v poměru 4:4:22:4:4 mm.

(23) Stužka odpovídá barevné stuze a má rozměry 38 x 10 mm. Ve středu stužky je umístěna zlatá miniatura vavřínového věnce.

(24) Insignie je u mužů zavěšena na náhrdelní stuze podvlečené pod límcem s insignií přes šátek nebo vázanku. Ženy nosí insignii na motýlové stuze pod límcem činovnické halenky.

8. Závěrečná ustanovení

(25) Tento Statut respektuje tradici vyznamenání a navazuje na počet dosud udělených vyznamenání podle původních zásad, zakotvených nově v páté kapitole tohoto statutu.

(26) Statut byl schválen NJ dne 9. 9. 2006 a nabývá účinnosti dnem schválení.

náčelní DK: Akad. mal. Michala Rocmanová

náčelník CHK: Zdeněk Prančl

starosta Junáka: Ing. František Šmajcl

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.