( Neaktuální )
Platné 14. 6. 2008 – 1. 3. 2022, Účinné od 14. 6. 2008
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Centra vzdělávání Parvula

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Úvodní ustanovení

(1) CVP je zvláštní organizační jednotka zřízená za účelem poskytování vzdělání členům i nečlenům Junáka, organizace vzdělávacích akcí a souvisejících činností.

2. Související vnitřní předpisy

(2) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména

 1. Stanovy Junáka – svazu skautů a skautek ČR
 2. Organizační řád a systemizace Junáka
 3. Řád pro zakládání a rušení zvláštních organizačních jednotek.

3. Identifikace zvláštní organizační jednotky

(3) Úplný název ZvOJ zní Junák – svaz skautů a skautek ČR, Centrum vzdělávání Parvula

(4) Zkrácený název ZvOJ zní Centrum vzdělávání Parvula

(5) Zkratka názvu je CVP

(6) Znakem je červená perlorodka se žlutým vnitřkem a bílou perlou, na zeleném podkladě s modrým lemem. Perlorodka je druh Margaritifera margaritifera parvula. Vyobrazení znaku je přílohou tohoto statutu.

(7) Sídlem ZvOJ je Pitterova 1, 130 00, Praha 3

(8) Číslo organizační jednotky: 900.11

4. Poslání CVP

(9) Posláním CVP je přispívat k rozvoji výchovy a vzdělávání činovníků a dospívajících členů Junáka, podporovat kvalitní přípravu vedoucích kolektivů dětí a mládeže, včetně prevence nežádoucích jevů, spojených s dospíváním a výchovou mládeže.

(10) Klíčové oblasti činnosti CVP jsou:

 1. pořádání vzdělávacích akcí podle zvláštních předpisů,
 2. pořádání kvalifikačních zkoušek podle zvláštních předpisů,
 3. pořádání vzdělávacích akcí určených rovněž pro nečleny Junáka,
 4. pořádání akreditovaných vzdělávacích (rekvalifikačních) akcí a zkoušek,
 5. vydávání metodických materiálů a jiných tiskovin a
 6. správa movitého a nemovitého majetku určeného zejména pro výchovu a vzdělávání činovníků Junáka a zajištění činnosti CVP.

5. Pravomoci a odpovědnost CVP

(11) CVP je oprávněno:

 1. pořádat vzdělávací akce a naplňovat pravomoci a odpovědnosti pořadatele takových akcí podle platných předpisů a v souladu s pokyny ústředních orgánů Junáka,
 2. pořádat kvalifikační zkoušky pro členy i nečleny Junáka, a v souladu s platnými předpisy vydávat osvědčení (dekret) o úspěšně vykonané zkoušce nebo absolvování školení či kurzu,
 3. v součinnosti s ústředními orgány Junáka jednat s příslušnými orgány veřejné správy a případně dalšími osobami o akreditaci vzdělávacích programů CVP určených pro dospělé a dospívající mládež. Akreditací se zde rozumí uznání těchto vzdělávacích programů jako kvalifikačních předpokladů pro výkon funkcí, které jsou upraveny právními předpisy,
 4. v součinnosti s ústředními orgány Junáka jednat v oblastech výchovy a vzdělávání činovníků s příslušnými orgány ostatních skautských organizací v ČR i zahraničí, s mezinárodními organizacemi skautů a skautek a s ostatními organizacemi dětí a mládeže v ČR i zahraničí a
 5. spravovat movitý i nemovitý majetek, který je ve vlastnictví CVP, nebo ke kterému vykonává CVP nájemní nebo jiná obdobná práva.

(12) CVP je povinno:

 1. od třetího roku po založení uspořádat alespoň 7 vzdělávacích akcí dle ŘVČČJ ročně, z toho 3 lesní akce, kterých se zúčastní nejméně 100 účastníků, a o souhrnném objemu alespoň 1000 osobodnů účastníků,
 2. řídit se ročním plánem činnosti a rozpočtem, který projedná se zpravodajem VRJ pro vzdělávání činovníků (tento plán je průběžně doplňován, případně měněn podle požadavků na zajištění vzdělávacích (rekvalifikačních) kurzů a požadavků z krajů a VRJ i vně Junáka),
 3. předkládat NJ a VRJ vždy v termínu registrace seznam členů, seznam činovníků a výroční zprávu CVP, jejíž součástí je zpráva o hospodaření.

(13) Nenaplnění kteréhokoli z úkolů může být důvodem ke zrušení jednotky. Statutární orgán CVP je povinen o případném nenaplnění úkolu neprodleně informovat zpravodaje VRJ pro vzdělávání činovníků.

6. Členství v CVP

(14) Členem CVP může být jen člen Junáka řádně registrovaný v některé z organizačních jednotek Junáka. V CVP je pak registrován jako člen hostující.

(15) Členství vzniká schválením žádosti o přijetí člena radou CVP a končí:

 1. na vlastní žádost člena,
 2. rozhodnutím rady nebo sněmu CVP nebo
 3. ukončením členství v Junáku.

(16) Každý člen CVP má právo být volen nebo jmenován do funkcí v CVP, nebo být pověřován úkoly v souladu se svou kvalifikací a dalšími vnitřními předpisy a rozhodnutími CVP.

(17) Každý člen CVP má právo účastnit se zasedání Rady CVP a na těchto zasedáních má poradní hlas.

(18) CVP může od svých členů vybírat členský příspěvek, jehož výši stanoví Rada CVP.

(19) Činovníci CVP jsou povinni seznámit se s povinnostmi plynoucími z jejich funkce a plnit je odpovědně a jak nejlépe dovedou, vzdělávat se a pečovat o rozvoj své osobnosti.

7. Řídící a kontrolní orgány CVP

(20) Statutárním orgánem CVP je předseda Rady CVP, kterého může zastupovat místopředseda rady CVP v plném rozsahu jeho pravomocí.

(21) Řídícími orgány CVP jsou:

 1. Sněm CVP a
 2. Rada CVP v čele s předsedou a místopředsedou rady.

(22) Sněm CVP se schází nejméně jedenkrát za dva roky a má ve své výlučné pravomoci:

 1. volit předsedu a místopředsedu CVP,
 2. stanovit počet volených členů Rady CVP,
 3. volit členy Rady CVP,
 4. volit členy Revizní komise CVP,
 5. schvalovat činnost a hospodaření Rady CVP
 6. rozhodnout ve věci, se kterou se na něj obrátí kterýkoli řádný člen CVP a nespadá do kompetence Rady CVP,
 7. rozhodnout o ukončení činnosti a likvidaci CVP.

(23) Právo účasti na sněmu CVP mají všichni členové CVP.

(24) Radu CVP tvoří:

 1. předseda a místopředseda rady,
 2. volení členové rady,
 3. hospodář CVP, kterého jmenuje svým usnesením Rada CVP a který se po dobu svého jmenování stává členem rady s  hlasovacím právem.

(25) Předseda revizní komise má právo účasti na zasedání Rady CVP s hlasem poradním.

(26) Rada CVP je vrcholným řídícím orgánem CVP mezi sněmy. Přísluší jí rozhodovat o všech věcech, které nejsou vyhrazeny Sněmu CVP. Ve své činnosti se řídí vnitřními předpisy Junáka a usneseními sněmu, jemuž se zodpovídá ze své činnosti.

(27) Rada CVP rozhoduje o výši členských příspěvků členů CVP a schvaluje rozpočet jednotlivých akcí.

(28) Funkční období rady začíná jejím zvolením a zaniká zvolením nové rady.

(29) V případě ukončení výkonu funkce předsedy Rady CVP jeho funkci přebírá dosavadní místopředseda. Ukončí-li výkon funkce i místopředseda Rady CVP, stává se statutárním orgánem nejstarší ze zvolených členů Rady CVP a Rada CVP neprodleně svolá sněm CVP.

(30) Kontrolním orgánem CVP je revizní komise CVP (dále jen RK). Přísluší jí kontrolovat hospodaření i další činnost CVP a ověřovat, zda je prováděna v souladu s platnými předpisy.

(31) Pokud RK zjistí v hospodaření CVP nedostatky, informuje Radu CVP a dále postupuje podle Revizního řádu Junáka. RK podává revizní zprávu Sněmu CVP.

(32) Funkční období RK začíná jejím zvolením a zaniká zvolením nové RK .

(33) RK je nejméně dvoučlenná a členové si mezi sebou zvolí předsedu.

8. Návaznost činnosti CVP na jiné OJ

(34) CVP v souladu se svým posláním spolupracuje zejména se zpravodajem VRJ pro vzdělávání činovníků.

(35) CVP svou činnost zaměřuje na celé území ČR a je připravena pomoci VOJ, které nejsou schopny zajistit vlastními silami kvalifikační kurzy a zkoušky. CVP zveřejní podmínky, za kterých tak učiní.

9. Hospodaření CVP

(36) Hospodaření se řídí ročním rozpočtem, který je s plánem činnosti Radou CVP předkládán VRJ na vědomí.

(37) Hospodář CVP zpracovává každoročně zprávu o hospodaření, kterou předkládá Radě CVP. Rada CVP tuto zprávu po schválení zapracuje do výroční zprávy, kterou CVP předkládá VRJ a NJ na vědomí.

10. Závěrečná ustanovení

(38) Tento statut schválilo NJ dne 14. 6. 2008 a nabývá účinnosti dnem schválení.

 

náčelní DK: Michala K. Rocmanová, akad. mal.

náčelník ChK: Zdeněk Prančl

starosta Junáka: Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.