( Aktuální )
Platné 13. 2. 2022 – Neomezeno, Účinné od 1. 3. 2022

Předpis: Statut Centra vzdělávání Parvula

1. Úvodní ustanovení

(1) Junák - český skaut, Centrum vzdělávání Parvula, z. s. (dále jen „CVP”) je založen jako pobočný spolek a má právní osobnost odvozenou od hlavního spolku Junák - český skaut, z. s. (dále jen „organizace”, příp. „hlavní spolek” jde-li o záležitost, týkající se postavení Junáka - českého skauta, z. s., jako hlavního spolku) ve smyslu ustanovení § 228 občanského zákoníku podle ustanovení čl. 31 a čl. 33 Stanov organizace.

(2) CVP je zvláštní organizační jednotka (dále jen „ZvOJ”) s celostátní působností zřízená pro zajišťování činností podporujících poslání a účel organizace, přesahujících svým charakterem a rozsahem působnost běžných organizačních jednotek.

(3) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

 1. Stanovy,
 2. Organizační řád (dále jen „OŘJ”),
 3. Řád pro zvláštní organizační jednotky (dále jen „Řád ZvOJ”),
 4. Revizní řád,
 5. Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (dále jen „ŘVČČJ”).

2. Identifikace zvláštní organizační jednotky

(4) Úplný název jednotky zní: Junák - český skaut, Centrum vzdělávání Parvula, z. s.

(5) Pro vnitřní potřebu lze používat i označení:

 1. zkrácený název ZvOJ: Centrum vzdělávání Parvula;
 2. zkratku ZvOJ: CVP.

(6) Sídlem CVP je Pitterova 2892/​1, 130 00 Praha 3.

(7) Identifikační číslo jednotky: 75156890.

(8) Evidenční číslo jednotky: 900.11.

3. Poslání, účel a předmět činnosti

(9) Posláním a účelem CVP je přispívat k rozvoji výchovy a vzdělávání činovníků a dospívajících členů organizace a podporovat kvalitní přípravu vedoucích kolektivů dětí a mládeže, včetně prevence nežádoucích jevů, spojených s dospíváním a výchovou mládeže.

(10) Předmět činnosti CVP, kterým dosahuje svého poslání a účelu, spočívá v

 1. pořádání výchovných a vzdělávacích akcí podle ŘVČČJ,
 2. pořádání zkoušek podle ŘVČČJ,
 3. pořádání kurzů a školení, které mohou být zcela nebo zčásti určeny i pro nečleny organizace,
 4. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací,
 5. udržování kontaktů a výměně zkušeností se subjekty uvnitř organizace i mimo ni, které se zabývají výchovou a vzděláváním dospělých a dospívajících,
 6. správě jmění CVP, které je určeno k naplňování poslání a účelu CVP.

4. Řídící a kontrolní orgány

(11) CVP je organizační jednotkou podřízenou, ve smyslu Stanov a OŘJ, přímo hlavnímu spolku.

(12) Řídícími orgány CVP jsou Sněm CVP, Rada CVP, předseda Rady a místopředseda Rady.

(13) Sněmu CVP náleží působnost a pravomoci sněmu organizační jednotky.

(14) Radě CVP náleží působnost a pravomoci rady organizační jednotky.

(15) Předseda Rady je statutárním orgánem CVP a náleží mu působnost a pravomoci vedoucího organizační jednotky. Předsedu Rady zastupuje místopředseda Rady ve všech záležitostech jako zástupce vedoucího organizační jednotky.

(16) Kontrolním orgánem je Revizní komise CVP,  jejíž postavení určuje vnitřní právo.

5. Sněm CVP

(17) Nejvyšším orgánem CVP je Sněm CVP. Pro jeho působnost a pravomoci platí, a pro svolání, jednání a další záležitosti procesního charakteru se použijí, ustanovení vnitřního práva týkající se sněmu základní organizační jednotky obdobně.

(18) Delegáty Sněmu CVP jsou všichni členové CVP.

6. Rada CVP

(19) Rada CVP je koncepčním a vrcholným řídícím orgánem.

(20) Členy Rady CVP jsou:

 1. předseda Rady,
 2. místopředseda Rady,
 3. alespoň 3 další členové volení Sněmem CVP.

(21) Počet členů Rady CVP dle čl. (20) písm. c) stanoví Sněm CVP svým usnesením před provedením volby.

(22) Pro svolání a jednání Rady CVP se obdobně použijí ustanovení vnitřního práva upravující svolávání a jednání rad základních organizačních jednotek.

(23) Rada CVP zejména

 1. schvaluje rozpočet CVP a jeho změny,
 2. sleduje hospodárnost činnosti CVP,
 3. schvaluje roční plán činnosti CVP a dohlíží na jeho plnění,
 4. schvaluje výroční zprávu CVP a zprávu o hospodaření CVP za uplynulý rok,
 5. dohlíží na činnost předsedy Rady a místopředsedy Rady,
 6. rozhoduje o výši členských příspěvků od členů CVP v souladu s vnitřními předpisy organizace,
 7. schvaluje vyhlášky CVP závazné pro členy, spolupracovníky a případné zaměstnance CVP, jakožto vnitřní předpisy organizační jednotky.

7. Předseda Rady

(24) Statutárním orgánem CVP je předseda Rady.

(25) Předseda Rady jedná za CVP a řídí činnost CVP ve všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou tímto statutem vyhrazeny do působnosti Sněmu CVP, Rady CVP nebo jiného orgánu, nebo si je do své působnosti Rada CVP vyhradila svým rozhodnutím.

(26) Předseda Rady odpovídá zejména za:

 1. hospodaření jednotky,
 2. předložení zprávy o hospodaření a výroční zprávy za uplynulý rok Radě CVP ke schválení,
 3. předložení ročního plánu činnosti a rozpočtu CVP na další rok ke schválení Radě CVP,
 4. průběžné řízení činnosti CVP a za vnitřní organizaci jednotky a
 5. využití a řízení lidských zdrojů.

(27) Předseda Rady schvaluje účetní závěrku CVP.

8. Revizní komise CVP

(28) Revizní komise CVP má alespoň 3 členy. Pro způsob ustavování Revizní komise CVP se použijí ustanovení Organizačního řádu upravující způsob ustavení revizních komisí organizačních jednotek obdobně.

(29) Působnost a pravomoci Revizní komise CVP se řídí zejména Revizním řádem.

9. Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti

(30) CVP předkládá hlavnímu spolku jednou ročně:

 1. výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulý rok, a
 2. rozpočet a plán činnosti CVP na nadcházející rok,

a to nejpozději v termínu stanoveném Výkonnou radou.

(31) CVP zajistí v souladu s vnitřním právem registraci členů CVP včetně vyznačení všech povinných údajů souvisejících se členy a jednotkou CVP.

10. Členství v CVP

(32) CVP je komunitní ZvOJ ve smyslu čl. 19 písm. a) Řádu ZvOJ. CVP se pro posuzování možností členství mimo jiné řídí pravidly danými Řádem ZvOJ, především v čl. 16 až 19.

(33) Členové CVP  jsou v CVP registrováni jako:

 1. řádní členové, nebo
 2. hosté, a pak musí být registrováni řádně v jiné organizační jednotce.

(34) Členství vzniká zápisem do seznamu členů po schválení žádosti o přijetí člena Radou CVP. Členství zaniká zapsáním této skutečnosti do seznamu členů:

 1. na vlastní žádost člena,
 2. rozhodnutím Rady CVP, nebo
 3. ukončením členství v organizaci.

11. Závěrečná a přechodná ustanovení

(35) Členové orgánů CVP ustavení do funkce podle dosavadního statutu se považují za ustavené do funkce podle tohoto statutu.

(36) Hostující členové CVP, jimž členství vzniklo podle dosavadního statutu, se považují za hostující členy CVP podle tohoto statutu.

(37) Ke dni účinnosti statutu se zrušuje Statut CVP schválený Náčelnictvem dne 14. 6. 2008.

(38) Řád byl schválen dne 13. 2. 2022 a nabývá účinnosti dne 1. 3. 2022.

  

Přílohy statutu:

Příloha č. 1 – Znak Centra vzdělávání Parvula

  

Náčelní: Mgr. Vendula Bušková
Náčelník: Mgr. Ondřej Vokál
Starosta: Ing. Josef Výprachtický

Příloha č. 1 – Znak Centra vzdělávání Parvula

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.