( Neaktuální )
Platné 8. 12. 2017 – 1. 1. 2024, Účinné od 8. 12. 2017
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Kapitanátu vodních skautů

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Úvodní ustanovení

(1) Zvláštní organizační jednotka „Kapitanát vodních skautů“ je založena pro zajištění materiální, technické a organizační podpory sítě vodních skautů a zejména Hlavního kapitanátu vodních skautů.

2. Související předpisy

(2) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména

 1. Stanovy Junáka – svazu skautů a skautek ČR
 2. Organizační řád a systemizace Junáka
 3. Řád vodních skautů
 4. Řád pro zakládání a rušení zvláštních organizačních jednotek.

3. Označení jednotky

(3) Úplný název jednotky zní Junák – svaz skautů a skautek ČR, Kapitanát vodních skautů. Jako zkratka názvu je pro vnitřní potřebu používán tvar KVS.

(4) Sídlem KVS je Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

(5) Evidenční číslo organizační KVS je 900.01.

4. Poslání KVS

(6) Posláním KVS je poskytování materiálního, technického, hospodářského a organizačního zázemí síti VS, tedy zejména:

 1. organizačně-právní a hospodářské zajišťování činností pro potřeby Hlavního kapitanátu VS,
 2. spolupráce při pořádání akcí VS včetně vzdělávacích,
 3. správa majetku pro potřeby sítě VS
 4. a publikační činnost pro potřeby sítě VS.

5. Povinnosti KVS

(7) Povinností KVS je každoročně v termínu stanoveném pro odevzdání registrace OJ předložit VRJ:

 1. výroční zprávu o činnosti sítě VS za uplynulý rok včetně zprávy o hospodaření KVS,
 2. plán činnosti sítě VS pro nadcházející rok,
 3. přehled obsazení funkcí v síti VS.

6. Řídící orgány KVS

(8) Statutárním orgánem KVS je Hlavní kapitán vodních skautů ustavený dle Řádu VS. Jeho zástupcem v této funkci je Zástupce hlavního kapitána VS dle Řádu VS a je oprávněn jednat v nepřítomnosti statutárního orgánu v plném rozsahu jeho pravomocí.

(9) Řídícím orgánem KVS je rada KVS.

(10) Členy rady KVS jsou všichni členové Hlavního kapitanátu vodních skautů volení Ústředním srazem kapitánů VS.

(11) Rada KVS je jako kolektivní orgán nadřízena statutárnímu orgánu KVS.

(12) Statutární orgán KVS je oprávněn jednat samostatně ve všech záležitostech KVS, které si rada výslovně nevyhradila do své pravomoci nebo jí nebyly určeny nadřízeným řídícím aktem.

7. Revizní komise KVS

(13) Revizní komise KVS je nejméně dvoučlenná a její působnost a pravomoci se řídí Revizním řádem Junáka.

(14) Členy revizní komise volí Ústřední sraz kapitánů VS zpravidla na tři roky.

8. Členství v KVS

(15) Členy KVS jsou pouze členové jeho orgánů.

(16) Členové KVS jsou registrováni jako hosté a musí být registrováni řádně v některé OJ.

9. Závěrečná a přechodná ustanovení

(17) Toto znění Statutu KVS byl schváleno Náčelnictvem Junáka dne 8. 12. 2007 a nabývá účinnosti dnem schválení. K tomuto dni se zrušuje dosavadní znění Statutu Kapitanátu vodních skautů.

(18) Až do příštího volebního Ústředního srazu kapitánů VS, nejpozději však do 31.12.2008 zůstávají ve funkcích činovníci KVS ustanovení podle dosavadních předpisů.

náčelní DK: Michala K. Rocmanová, akad. mal.
náčelník CHK: Zdeněk Prančl
starosta Junáka: Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.