( Aktuální )
Platné 2. 12. 2023 – Neomezeno, Účinné od 1. 1. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Hlavního přístavu vodních skautů

1. Úvodní ustanovení

(1) Junák – český skaut, Hlavní přístav vodních skautů, z. s. (dále jen „Hlavní přístav”) je založen jako pobočný spolek a má právní osobnost odvozenou od hlavního spolku Junák – český skaut, z. s. (dále jen „organizace”, příp. „hlavní spolek” jde-li o záležitost, týkající se postavení Junáka – českého skauta, z. s., jako hlavního spolku) ve smyslu ustanovení § 228 občanského zákoníku podle ustanovení čl. 31 a čl. 33 Stanov organizace.

(2) Hlavní přístav je zvláštní organizační jednotka (dále jen „ZvOJ”) s celostátní působností zřízená pro zajišťování činností podporujících poslání a účel organizace, přesahujících svým charakterem a rozsahem působnost běžných organizačních jednotek.

(3) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

 1. Stanovy,
 2. Organizační řád (dále jen „OŘJ“),
 3. Řád pro zvláštní organizační jednotky (dále jen „Řád ZvOJ“),
 4. Řád vodních skautů,
 5. Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (dále jen „ŘVČČJ”) a
 6. Revizní řád.

2. Identifikace zvláštní organizační jednotky

(4) Úplný název jednotky zní: Junák – český skaut, Hlavní přístav vodních skautů, z. s.

(5) Pro vnitřní potřebu lze používat i označení:  

 1. zkrácený název: Hlavní přístav;
 2. zkratku ZvOJ: SHP.

(6) Sídlem jednotky je Senovážné náměstí 977/​24, 110 00 Praha.

(7) Identifikační číslo jednotky: 75069938

(8) Evidenční číslo jednotky: 900.01.

3. Poslání, účel a předmět činnosti

(9) Posláním a účelem Hlavního přístavu je zajištění organizačních, právních, hospodářských, materiálních a technických potřeb sítě vodních skautů.

(10) Předmět činnosti Hlavního přístavu, kterým dosahuje svého poslání a účelu, spočívá v

 1. zajištění splnění úkolů zadaných Hlavním kapitanátem vodních skautů,
 2. pořádání nebo pomoci při pořádání výchovných a vzdělávacích akcí,
 3. pořádání nebo pomoci při pořádání zkoušek,
 4. pořádání nebo pomoci při pořádání kurzů, školení a jiných akcí, včetně hromadných,
 5. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických, propagačních a dalších materiálů a publikací,
 6. vytváření organizačního, právního, hospodářského, materiálního a technického zázemí pro síť vodních skautů,
 7. správě jmění Hlavního přístavu, které je určeno k naplňování poslání a účelu Hlavního přístavu.

4. Řídící a kontrolní orgány

(11) Hlavní přístav je organizační jednotkou podřízenou, ve smyslu Stanov a OŘJ, přímo hlavnímu spolku.

(12) Řídícími orgány Hlavního přístavu jsou hlavní kapitán vodních skautů, jeho zástupce, Hlavní kapitanát vodních skautů a Ústřední sraz kapitánů.

(13) Ústřednímu srazu kapitánů náleží působnost a pravomoci sněmu organizační jednotky.

(14) Hlavnímu kapitanátu vodních skautů náleží působnost a pravomoci rady organizační jednotky.

(15) Hlavní kapitán vodních skautů je statutárním orgánem Hlavního přístavu a náleží mu působnost a pravomoci vedoucího organizační jednotky. Hlavního kapitána vodních skautů zastupuje jeho zástupce ve všech záležitostech jako zástupce vedoucího organizační jednotky.

(16) Kontrolním orgánem je Revizní komise Hlavního přístavu, jejíž postavení určuje vnitřní právo.

5. Ústřední sraz kapitánů

(17) Nejvyšším orgánem Hlavního přístavu, stejně tak celé sítě vodních skautů, je Ústřední sraz kapitánů. Podrobnosti stanoví Řád vodních skautů.

6. Hlavní kapitanát vodních skautů

(18) Koncepčním a vrcholným řídícím orgánem Hlavního přístavu, stejně tak celé sítě vodních skautů, je Hlavní kapitanát vodních skautů. Jeho složení, jakož i další působnost a pravomoci stanoví Řád vodních skautů.

(19) Členství v Hlavním kapitanátu vodních skautů je neslučitelné s členstvím v Revizní komisi Hlavního přístavu.

(20) Hlavní kapitanát vodních skautů zejména

 1. schvaluje rozpočet Hlavního přístavu a jeho změny,
 2. sleduje hospodárnost činnosti Hlavního přístavu,
 3. schvaluje roční plán činnosti Hlavního přístavu a dohlíží na jeho plnění,
 4. schvaluje výroční zprávu Hlavního přístavu a zprávu o hospodaření Hlavního přístavu za uplynulý rok,
 5. dohlíží na činnost hlavního kapitána vodních skautů a jeho zástupce, pokud vykonávají svou působnost a pravomoci dle čl. (15) a (21) statutu,
 6. rozhoduje o výši členských příspěvků od hostujících členů Hlavního přístavu v souladu s vnitřními předpisy organizace,
 7. schvaluje vyhlášky Hlavního přístavu závazné pro hostující členy, spolupracovníky a případné zaměstnance Hlavního přístavu, jakožto vnitřní předpisy organizační jednotky.

7. Statutární orgán

(21) Statutárním orgánem Hlavního přístavu je hlavní kapitán vodních skautů. Jeho ustavení, postavení, jakož i další působnost a pravomoci se řídí Řádem vodních skautů.

(22) Hlavní kapitán vodních skautů jedná za Hlavní přístav a řídí činnost Hlavního přístavu ve všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou tímto statutem vyhrazeny do působnosti Hlavního kapitanátu vodních skautů nebo jiného orgánu, nebo si je do své působnosti Hlavní kapitanát vodních skautů vyhradil svým rozhodnutím.

(23) Hlavní kapitán vodních skautů odpovídá zejména za:

 1. hospodaření Hlavního přístavu,
 2. předložení zprávy o hospodaření a výroční zprávy za uplynulý rok ke schválení Hlavnímu kapitanátu vodních skautů,
 3. předložení ročního plánu činnosti a rozpočtu Hlavního přístavu na další rok ke schválení Hlavnímu kapitanátu vodních skautů,
 4. průběžné řízení činnosti Hlavního přístavu a za vnitřní organizaci Hlavního přístavu a
 5. využití a řízení lidských a materiálních zdrojů.

(24) Hlavní kapitán vodních skautů schvaluje účetní závěrku Hlavního přístavu.

8. Revizní komise

(25) Revizní komise Hlavního přístavu má alespoň 3 členy. Členy Revizní komise Hlavního přístavu volí Ústřední sraz kapitánů. Pro způsob ustavování Revizní komise Hlavního přístavu se použijí ustanovení Organizačního řádu upravující způsob ustavení revizních komisí organizačních jednotek přiměřeně.

(26) Působnost a pravomoci Revizní komise Hlavního přístavu se řídí zejména Revizním řádem.

9. Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti

(27) Hlavní přístav předkládá hlavnímu spolku jednou ročně:

 1. výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulý rok a
 2. rozpočet a plán činnosti Hlavního přístavu na nadcházející rok,

a to nejpozději v termínu stanoveném Výkonnou radou.

10. Členství

(28) V Hlavním přístavu je přípustné pouze hostující členství. Hostujícími členy Hlavního přístavu mohou být pouze osoby, které vykonávají v Hlavním přístavu funkci.

(29) Členství vzniká zápisem do seznamu členů po schválení žádosti o přijetí člena Hlavním kapitanátem vodních skautů. Členství zaniká zapsáním této skutečnosti do seznamu členů:

 1. na vlastní žádost člena,
 2. rozhodnutím Hlavního kapitanátu vodních skautů, nebo
 3. ukončením členství v organizaci.

11. Závěrečná a přechodná ustanovení

(30) Do dne účinnosti zápisu změny názvu ZvOJ na „Junák - český skaut, Hlavní přístav vodních skautů, z. s.“ ve spolkovém rejstříku zůstává Hlavnímu přístavu dosavadní název „Junák - český skaut, Kapitanát vodních skautů, z. s.“.

(31) Členové orgánů, ustavení do funkce podle dosavadního statutu Kapitanátu vodních skautů, se považují za ustavené do funkce v Hlavním přístavu podle tohoto statutu.

(32) Hostující členové Kapitanátu vodních skautů, jimž členství vzniklo podle dosavadního statutu Kapitanátu vodních skautů, se považují za hostující členy Hlavního přístavu podle tohoto statutu.

(33) Ke dni účinnosti tohoto statutu se zrušuje Statut Kapitanátu vodních skautů, schválený Náčelnictvem dne 8. 12. 2007.

(34) Statut byl schválen dne 2. 12. 2023 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2024.

Náčelní:      Mgr. Vendula Bušková
Náčelník:    Mgr. Ondřej Vokál
Starosta:     Ing. Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.