( Aktuální )
Platné 14. 9. 2002 – Neomezeno, Účinné od 14. 9. 2002
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Junácké rezervace Červený Hrádek

1. Identifikace jednotky

(1) Úplný název: Junák, svaz skautů a skautek ČR, Junácká rezervace Červený Hrádek

(2) Služební název: Junácká rezervace Červený Hrádek

(3) Zkratka: JRČH

(4) Číslo: 900.02

(5) Znak:

 • Základ tvoří znak rodu Mladotů ze Solopysk, v červeném štítu
 • bílé kosmé břevno se třemi černými routy, nad středem štítu je umístěna žlutá heraldická
 • lilie, pod štítem v oblouku žlutá stuha, na stuze písmena J.R.Č.H. v černé barvě, vše
 • je podloženo bílým dekorativním štítem se žlutým lemem.

(6) Sídlo: Senovážné nám.24, 116 47Praha 1

(7) IČO: 69060908

2. Zakladatel JRČH

(8) Junák, svaz skautů a skautek ČR, Senovážné nám.24, 116 47, Praha 1, IČO: 00409430

3. Úvodní ustanovení

(9) Junácká rezervace Červený Hrádek je zvláštní organizační jednotkou založenou 7.12.1997 na základě Směrnice pro zakládaní a rušení jednotek se speciálním výchovným zaměřením. JRČH je založena svým zakladatelem na dobu neurčitou.

4. Předmět činnosti JRČH

4.1. Poslání jednotky

(10) Správa a provozování zařízení Junácké rezervace Červený Hrádek na pozemku pronajatém od pana Jana Mladoty v Červeném Hrádku u Sedlčan. Přispívání k rozvoji výchovy a vzdělávání činovníků a dospívajících členů Junáka, podporování kvalitní přípravy vedoucíchkolektivů dětí a mládeže.

4.2. Klíčové oblasti

(11) Řádný a ekonomicky optimální provoz základny pro výchovu a vzdělávání činovníků a mládeže v rámci systému výchovy v Junáku

(12) Pobyt skautské veřejnosti (zejména srazy, výchovné akce, tábory různých organizačních jednotek Junáka, případně zahraničních skautů) a další akce ve volných termínech.

(13) Pořádání vzdělávacích akcí podle zvláštních předpisů (zejména Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků).

(14) Pořádání kvalifikačních zkoušek podle zvláštních předpisů (zejména Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků).

(15) Pořádání dalších výchovných a vzdělávacích akcí a činnost s tím spojená.

(16) Kontakty s ostatními subjekty v rámci i vně Junáka, které se zabývají výchovou dospělých a dospívající mládeže.

5. Pravomoci a odpovědnost JRČH

(17) Stanovit provozní řád zařízení.

(18) Jednat se zájemci o jeho využití

(19) Sestavovat kalendář akcí s právem výběru podle stanovených priorit.

(20) Rozhodovat o způsobu rozsahu využití účastníky

(21) Postihovat uživatele při nedodržení řádu nebo způsobení škody

(22) Udržovat zařízení JRČH v provozuschopném stavu.

(23) Pořádat vzdělávací akce a naplňovat pravomoci a odpovědnosti pořadatele takových akcí podle platných předpisů a v souladu s pokyny ústředních orgánů Junáka.

(24) Pořádat kvalifikační zkoušky pro členy i nečleny Junáka, úspěšným absolventům vydávat osvědčení v souladu s vnitřními předpisy Junáka.

6. Statutární orgán

(25) Statutárním orgánem JRČH je předseda JRČH, volený Valnou hromadou JRČH. Valná hromada JRČH rovněž volí místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho pravomocí.

7. Vnitřní orgány JRČH

(26) Vnitřními orgány JRČH jsou:

 1. Valná hromada JRČH
 2. Rada JRČH
 3. Revizní komise JRČH

7.1. Valná hromada JRČH

(27) Je nejvyšším orgánem JRČH. Je složena z členů Junáka, registrovaných ve svých organizačních jednotkách, kteří navíc projevili zájem o členství ve Valné hromadě a zavázali se ke spolupráci na pracích spojených s provozem, údržbou a zvelebováním areálu na Červeném Hrádku. Valná hromada se schází zpravidla jednou ročně, valná hromada s programem volby orgánů JRČH se schází nejpozději do 24 měsíců po poslední volbě. Ve své činnosti se řídí Stanovami, vnitřními řády a předpisy Junáka. V její pravomoci je:

 1. Volit a odvolávat radu a revizní komisi
 2. Volit a odvolávat předsedu a místopředsedu.
 3. Určovat a schvalovat činnost a hospodaření
 4. Navrhovat zánik JRČH
 5. Rozhodovat o přijetí nových členů a o ukončení jejich členství, a to 2/​3 většinou.

7.2. Rada JRČH

(28) Je vrcholným řídícím orgánem mezi Valnými hromadami.

7.2.1. Složení Rady

(29) Radu tvoří předseda a místopředseda a dále nejméně 3 volení členové.

7.2.2. Pravomoci a odpovědnost

(30) Radě přísluší rozhodovat o všech věcech, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě nebo které jsou jí Valnou hromadou uloženy. Za svou činnost odpovídá Valné hromadě JRČH. Rada jmenuje hospodáře, tajemníka a správce.

7.2.3. Vznik a zánik Rady

(31) Funkční období Rady je dvouleté. Začíná jejím zvolením Valnou hromadou a zaniká zvolením nové Rady. Podrobnosti stanoví Volební řád Junáka.

7.3. Revizní komise JRČH

(32) Je složena nejméně z předsedy RK a jednoho člena RK, její činnost, působnost a pravomoci se řídí Revizním řádem Junáka. Funkční období Revizní komiseje dvouleté, začíná jejím zvolením Valnou hromadou a zaniká zvolením nové Revizní komise. Podrobnosti stanoví Volební řád Junáka.

8. Způsob řízení a kontrola JRČH

(33) JRČH je podřízena svému zakladateli. JRČH se řídí zejména ročním plánem a rozpočtem JRČH, které každoročně sestavuje Rada JRČH a předkládá je Valné hromadě JRČH.

(34) Jednotka vydává o své činnosti výroční zprávu, včetně zpráv o hospodaření, kterou po schválení Valnou hromadou předkládá VRJ a NJ.

9. Návaznost na jiné jednotky v organizaci

(35) JRČH v souladu se svým posláním spolupracuje zejména s VRJ.

10. Hospodaření

(36) Hospodaření se řídí ročním rozpočtem, který je s Plánem činnosti předkládám Radou JRČH VRJ na vědomí. Hospodář JRČH provádí každoročně vyúčtování, které předkládá Radě JRČH. Rada JRČH jej po schválení zapracuje do výroční zprávy, kterou předkládá Valné hromadě JRČH ke schválení a VRJ a NJ na vědomí.

11. Závěrečné ustanovení

(37) Statut nabývá účinnosti dnem schválením NJ a současně pozbývá platnosti statut z 7.12.1997.

(38) Schváleno dne: 14.9. 2002

Náčelní dívčího kmene: Ing. Hana Vogeltanzová

Náčelník chlapeckého kmene:Zdeněk Prančl

Starosta Junáka:Ing. František Šmajcl

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.