( Aktuální )
Platné 7. 2. 2015 – Neomezeno, Účinné od 7. 2. 2015
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Kaprálova mlýna

1. Úvodní ustanovení

(1) Zvláštní organizační jednotka Kaprálův mlýn je zřízena za účelem poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání, zejména v oblasti enviromentální výchovy. Má ve správě a provozuje základnu Kaprálův mlýn, která je ve vlastnictví Junáka – českého skauta, okresu Brno-město, z. s. (dále jen „okres Brno-město“).

2. Související vnitřní předpisy

(2) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména

 1. Stanovy
 2. Organizační řád
 3. Řád pro zakládání a rušení zvláštních organizačních jednotek.

3. Identifikace zvláštní organizační jednotky

(3) Úplný název jednotky zní: Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z. s.

(4) Zkrácený název ZvOJ zní Junák, Kaprálův mlýn.

(5) Zkratka názvu je JKM.

(6) Označení Kaprálův mlýn nebo jen KM je místopisné označení souboru nemovitostí (základny) v katastrálním území Ochoz u Brna, které neoznačuje organizační jednotku.

(7) Jednotka užívá vlastní logo stylizované lilie v lipovém listu. Vyobrazení je přílohou tohoto statutu.

(8) Sídlem JKM je Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna 235, PSČ 664 02.

(9) Identifikační číslo jednotky: 22707816

(10) Číslo organizační jednotky: 900.12

(11) Zvláštní organizační jednotku JKM zakládá Junák – český skaut, z. s., na základě návrhu organizační jednotky okres Brno-město.

4. Poslání JKM

(12) Posláním JKM je vychovávat děti a mládež k lásce a úctě k přírodě, rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje, které vedou k environmentálně odpovědnému jednání. Opírá se při tom o prvky skautské výchovné metody a o Světový skautský program ochrany životního prostředí (World Scout Environment Programme – WOSM). K naplnění svého poslání Junák, Kaprálův mlýn provozuje základnu Kaprálův mlýn v souladu s posláním Junáka a pravidly Operačního programu Životní prostředí.

(13) Svoje poslání naplňuje pořádáním výchovně-vzdělávacích akcí a volnočasových aktivit pro děti a mládež formou pobytových i krátkodobých programů včetně související správy majetku, publikační a marketingové činnosti.

(14) Jako vedlejší činnost pořádá vzdělávací akce pro dospělé a poskytuje programové, ubytovací a stravovací služby i pro výše neuvedené cílové skupiny.

5. Orgány JKM

(15) JKM podléhá vyšší organizační jednotce Junáka, okresu Brno-město, a je mu tedy ve smyslu OŘJ podřízeno.Řídící orgány JKM jsou Rada JKM, ředitel a zástupce řediteleJKM. Kontrolním orgánem je Revizní komise JKM.

6. Rada JKM

(16) Vrcholným řídícím orgánem JKM je Rada JKM.

(17) Počet členů Rady JKM je sedm. Členy Rady JKM jmenuje a odvolává okresní rada okresu Brno-město (dále jen ORJ BM). Šest členů jmenuje ORJ BM tak, že každý kalendářní rok jmenuje dva členy. Sedmým členem je jmenován jeden z dvojice předseda nebo místopředseda ORJ BM.

(18) Funkční období sedmého člena Rady JKM je vázané na funkční období předsedy nebo místopředsedy ORJ BM.

(19) Funkční období ostatních šesti členů Rady JKM je tříleté, přičemž ke konci kalendářního roku končí funkční období dvěma členům. Opětovné jmenování členem Rady JKM je možné, počet funkčních období není omezen.Při prvním jmenování je třetina členů jmenována do konce kalendářního roku, druhá třetina do konce následujícího kalendářního roku a třetí třetina do konce třetího roku od jmenování.

(20) V případě předčasného ukončení funkčního období nebo odvolání člena Rady JKM je náhradní člen jmenován do konce funkčního období původního člena. Stejně se postupuje, dojde-li k této situaci u více členů Rady JKM.

(21) Členství fyzické osoby v Junáku není podmínkou jejího jmenování a členství v Radě JKM.

(22) Rada JKM si zvolí ze svých členů předsedu. Funkční období předsedy se řídí funkčním obdobím člena, který vykonává funkci předsedy Rady JKM. Funkce předsedy Rady JKM je neslučitelná s funkcí ředitele nebo zástupce ředitele JKM.

(23) Rada rozhoduje vždy nadpoloviční většinou všech svých členů. Hlasování per rollam je možné.

(24) Členství v Radě JKM a funkce ředitele a jeho zástupce JKM jsou neslučitelné s členstvím v Revizní komisiJKM a revizní komisi okresu Brno-město.

(25) Zasedání Rady JKM svolává a řídí předseda rady, koná se zpravidla jednou za dva měsíce, nejméně však dvakrát ročně. Právo účasti na jednání Rady JKM s hlasem poradním mají členové Revizní komise JKM, Revizní komise okresu Brno-město, ředitel JKM a zástupce ředitele JKM.

(26) Rada JKM:

 1. schvaluje plán činnosti JKM na kalendářní rok a to nejpozději do 28. února předmětného roku
 2. schvaluje rozpočet jednotky a kontroluje jeho čerpání
 3. schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu jednotky
 4. jmenuje a odvolává dvojici ředitel a zástupce ředitele JKM, dohlíží na jejich činnost a rozhoduje o výši jejich odměn; při navržení dvojice ředitel a jeho zástupce je nutný vzájemný souhlas obou navržených s navržením druhého z dvojice
 5. schvaluje vnitřní předpisy upravující fungování organizační jednotky JKM
 6. vyjadřuje se k využívání základny KM
 7. podílí se na zpracování střednědobých a dlouhodobých plánů rozvoje JKM
 8. stanovuje pravomoci ředitele a zástupce ředitele a uděluje jim úkoly
 9. rozhoduje o závazcích JKM od výše stanovené vnitřním předpisem
 10. navrhuje ORJ BM kandidáty na nové členy Rady JKM.

(27) Předseda Rady JKM:

 1. je povinen účastnit se na vyzvání jako host zasedání ORJ BM
 2. je oprávněn účastnit se jako host sněmů ORJ BM.

7. Revizní komise JKM

(28) Členy revizní komise JKM jmenuje ORJ Brno-město na návrh RK okresu Brno-město nebo i bez tohoto návrhu.Revizní komise je tříčlenná.Revizní komise JKM si ze svého středu zvolí předsedu.

(29) Revizní komise JKM přezkoumává hospodaření JKM, závazky JKM a soulad činnosti se statutem JKM, řády Junáka, vnitřními předpisy JKM.

(30) Předseda revizní komise JKM má pravomoc požádat předsedu Rady JKM o svolání mimořádného jednání Rady JKM, kterou předseda musí svolat do 30 dnů od přijetí žádosti.

(31) Revizní komise je oprávněna podat Radě JKM návrh na odvolání ředitele, jestliže zjistí ekonomické závady v hospodaření JKM.

(32) Revizní zprávy předkládá revizní komise Radě JKM a v případě zjištění závažných pochybení je povinna informovat neprodleně i statutární orgány okresu Brno-město.

(33) Právo kontroly vyplývající z Revizního řádu Junáka má Ústřední kontrolní a revizní komise a dále Revizní komise ORJ Brno-město.

8. Ředitel a zástupce ředitele JKM

(34) Ředitel a zástupce ředitele JKM jsou statutárními orgány JKM.Ředitel JKM a jeho zástupce jsou oprávněni jednat jménem JKM samostatně.

(35) Ředitel je odpovědný zejména za:

 1. hospodaření JKM a zpracování účetní uzávěrky, kterou předkládá Radě JKM ke schválení spolu s plánem činnosti na následující kalendářní rok
 2. průběžné řízení činnosti JKM v souladu s jeho statutem
 3. za kvalitu výchovy a vzdělávání poskytovaném JKM
 4. za plnění monitorovacích kritérií projektu Operačního programu Životní prostředí s názvem "Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn", zpracování a odevzdání příslušných monitorovacích zpráv
 5. za vnitřní organizaci JKM, využívání lidských zdrojů, motivaci spolupracovníků a určování výše odměn zaměstnanců
 6. předložení výroční zprávy, ročního plánu činnosti a rozpočtu na další rok ke schválení Radě JKM
 7. naplňování plánů rozvoje JKM, schválených Radou JKM
 8. odevzdání roční registrace řádných členů a odvod členských příspěvků dle vnitřních pokynů Junáka
 9. za plnění úkolů uložených Radou JKM

(36) Ředitel je oprávněn:

 1. navrhovat Radě JKM svého zástupce ke jmenování nebo odvolání a navrhovat ORJ Brno-město kandidáty na nové členy Rady JKM
 2. účastnit se jednání Rady JKM s hlasem poradním
 3. podílet se na zpracování plánů rozvoje JKM
 4. účastnit se jako host sněmů okresu Brno-město

(37) V případě, že Ředitel KM ukončí výkon svojí funkce, jeho pravomoci dočasně přecházejí na jeho zástupce do jmenování nového ředitele. V případě, že ukončí výkon svojí funkce také zástupce ředitele, přecházejí pravomoci statutárního zástupce na statutární orgán okresu Brno-město.

9. Zrušení jednotky

(38) Zrušení JKM je oprávněna navrhnout ORJ BM Výkonné radě. O zrušení rozhodne Náčelnictvo.

10. Závěrečná ustanovení

(39) Dnem účinnosti tohoto statutu se zrušuje Statut Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn schválený dne 15. 9. 2012.

(40) Statut JKM byl schválen Náčelnictvem dne 7. 2. 2015 a nabývá účinnosti dnem účinnosti Řádu ke změně názvu.

Náčelní: Mgr. Eva Měřínská

Náčelník: Ing. Marek Baláš, Ph.D. 

Starosta: Ing. Josef Výprachtický

 

Použité zkratky:

RK – revizní komise

JKM - Junák, Kaprálův mlýn

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.