( Aktuální )
Platné 2. 12. 2022 – Neomezeno, Účinné od 1. 1. 2023
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Klubu skautských sběratelů Junáka

1. Úvodní ustanovení

(1) Junák - český skaut, Klub skautských sběratelů Junáka, z. s. (dále jen „KSSJ”) je založen jako pobočný spolek a má právní osobnost odvozenou od hlavního spolku Junák - český skaut, z. s. (dále jen „organizace”, příp. „hlavní spolek”, jde-li o záležitost, týkající se postavení Junáka - českého skauta, jako hlavního spolku) ve smyslu ustanovení § 228 občanského zákoníku, podle ustanovení čl. 31 a čl. 33 Stanov organizace.

(2) KSSJ je zvláštní organizační jednotka (dále jen „ZvOJ”) s celostátní působností zřízená pro zajišťování činností podporujících poslání a účel organizace, přesahujících svým charakterem a rozsahem působnost běžných organizačních jednotek.

(3) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

 1. Stanovy,
 2. Organizační řád (dále jen „OŘJ”),
 3. Řád pro zvláštní organizační jednotky (dále jen „Řád ZvOJ”),
 4. Revizní řád,
 5. Směrnice k nakládání s dokumenty.

2. Identifikace zvláštní organizační jednotky

(4) Úplný název jednotky zní: Junák - český skaut, Klub skautských sběratelů Junáka, z. s.

(5) Pro vnitřní potřebu lze používat i označení:

 1. zkrácený název ZvOJ: Klub skautských sběratelů Junáka;
 2. zkratku ZvOJ: KSSJ.

(6) Sídlem KSSJ je Senovážné náměstí 977/​24, 110 00 Praha.

(7) Identifikační číslo jednotky: 70923388.

(8) Evidenční číslo jednotky: 900.06.

3. Poslání, účel a předmět činnosti

(9) Posláním a účelem KSSJ je rozvíjení a organizování skautského sběratelství, příspívajícímu k podpoře skautské výchovy a řádnému nakládání s dokumenty (vč. trojrozměrných předmětů) v organizaci, jakož i propagování skautského hnutí na veřejnosti.

(10) Předmět činnosti KSSJ, kterým dosahuje svého poslání a účelu, spočívá v

 1. poskytování informační a metodické podpoře skautským sběratelům a dalším osobám,
 2. katalogizování a archivaci vybraných ústředně a regionálně vydávaných předmětů skautského sběratelství,
 3. vedení adresáře skautských sběratelů,
 4. pořádání setkání, emisních a výstavních akcí, kurzů a školení, které mohou být zcela nebo zčásti určeny i pro nečleny organizace,
 5. provozování Českého skautského muzea,
 6. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací,
 7. udržování kontaktů a výměně zkušeností se subjekty uvnitř organizace i mimo ni, které se zabývají sběratelstvím,
 8. propagaci skautského hnutí a sběratelství a vystupováním v médiích,
 9. zastupováním organizace a skautského sběratelství v mezinárodních skautských sběratelských institucích,
 10. správě jmění KSSJ, které je určeno k naplňování poslání a účelu KSSJ.

4. Řídící a kontrolní orgány

(11) KSSJ je organizační jednotkou podřízenou, ve smyslu Stanov a OŘJ, přímo hlavnímu spolku.

(12) Řídícími orgány KSSJ jsou Sněm KSSJ, Rada KSSJ, předseda Rady a místopředseda Rady.

(13) Sněmu KSSJ náleží působnost a pravomoci sněmu organizační jednotky.

(14) Radě KSSJ náleží působnost a pravomoci rady organizační jednotky.

(15) Předseda Rady je statutárním orgánem KSSJ a náleží mu působnost a pravomoci vedoucího organizační jednotky. Předsedu Rady zastupuje místopředseda Rady ve všech záležitostech jako zástupce vedoucího organizační jednotky.

(16) Kontrolním orgánem je Revizní komise KSSJ, jejíž postavení určuje vnitřní právo.

5. Sněm KSSJ

(17) Nejvyšším orgánem KSSJ je Sněm KSSJ. Pro jeho působnost a pravomoci platí, a pro svolání, jednání a další záležitosti procesního charakteru se použijí, ustanovení vnitřního práva týkající se sněmu základní organizační jednotky obdobně.

(18) Delegáty Sněmu KSSJ jsou všichni členové KSSJ.

6. Rada KSSJ

(19) Rada KSSJ je koncepčním a vrcholným řídícím orgánem.

(20) Členy Rady KSSJ jsou:

 1. předseda Rady,
 2. místopředseda Rady,
 3. alespoň 3 další členové volení Sněmem KSSJ.

(21) Počet členů Rady KSSJ dle čl. (20) písm. c) stanoví Sněm KSSJ svým usnesením před provedením volby.

(22) Pro svolání a jednání Rady KSSJ se obdobně použijí ustanovení vnitřního práva upravující svolávání a jednání rad základních organizačních jednotek.

(23) Rada KSSJ zejména

 1. schvaluje rozpočet KSSJ a jeho změny,
 2. sleduje hospodárnost činnosti KSSJ,
 3. schvaluje roční plán činnosti KSSJ a dohlíží na jeho plnění,
 4. schvaluje výroční zprávu KSSJ a zprávu o hospodaření KSSJ za uplynulý rok,
 5. dohlíží na činnost předsedy Rady a místopředsedy Rady,
 6. rozhoduje o výši členských příspěvků členů KSSJ v souladu s vnitřními předpisy organizace,
 7. schvaluje vyhlášky KSSJ závazné pro členy, spolupracovníky a případné zaměstnance KSSJ, jakožto vnitřní předpisy organizační jednotky.

7. Předseda Rady

(24) Statutárním orgánem KSSJ je předseda Rady.

(25) Předseda Rady jedná za KSSJ a řídí činnost KSSJ ve všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou tímto statutem vyhrazeny do působnosti Sněmu KSSJ, Rady KSSJ nebo jiného orgánu, nebo si je do své působnosti Rada KSSJ vyhradila svým rozhodnutím.

(26) Předseda Rady odpovídá zejména za:

 1. hospodaření jednotky,
 2. předložení zprávy o hospodaření a výroční zprávy za uplynulý rok Radě KSSJ ke schválení,
 3. předložení ročního plánu činnosti a rozpočtu KSSJ na další rok ke schválení Radě KSSJ,
 4. průběžné řízení činnosti KSSJ a za vnitřní organizaci jednotky a
 5. využití a řízení lidských zdrojů.

(27) Předseda Rady schvaluje účetní závěrku KSSJ.

8. Revizní komise KSSJ

(28) Revizní komise KSSJ má alespoň 3 členy. Pro způsob ustavování Revizní komise KSSJ se použijí ustanovení OŘJ upravující způsob ustavení revizních komisí organizačních jednotek obdobně.

(29) Působnost a pravomoci Revizní komise KSSJ se řídí zejména Revizním řádem.

9. Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti

(30) KSSJ předkládá hlavnímu spolku jednou ročně:

 1. výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulý rok, a
 2. rozpočet a plán činnosti KSSJ na nadcházející rok,

a to nejpozději v termínu stanoveném Výkonnou radou.

(31) KSSJ zajistí v souladu s vnitřním právem registraci členů KSSJ včetně vyznačení všech povinných údajů souvisejících se členy a jednotkou KSSJ.

10. Členství v KSSJ

(32) KSSJ je komunitní ZvOJ ve smyslu čl. 19 písm. a) Řádu ZvOJ. KSSJ se pro posuzování možností členství mimo jiné řídí pravidly danými Řádem ZvOJ, především v čl. 16 až 19.

(33) Členové KSSJ  jsou v KSSJ registrováni jako:

 1. řádní členové, nebo
 2. hosté, a pak musí být registrováni řádně v jiné organizační jednotce.

(34) Členství vzniká zápisem do seznamu členů po schválení žádosti o přijetí člena Radou KSSJ. Členství zaniká zapsáním této skutečnosti do seznamu členů:

 1. na vlastní žádost člena,
 2. rozhodnutím Rady KSSJ, nebo
 3. ukončením členství v organizaci.

11. Závěrečná a přechodná ustanovení

(35) Členové orgánů KSSJ ustavení do funkce podle dosavadního statutu se považují za ustavené do funkce podle tohoto statutu.

(36) Hostující členové KSSJ, jimž členství vzniklo podle dosavadního statutu, se považují za hostující členy KSSJ podle tohoto statutu.

(37) Ke dni účinnosti statutu se zrušuje Statut KSSJ, schválený Náčelnictvem dne 13. 9. 2008.

(38) Statut byl schválen dne 2. 12. 2022 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.

 

Přílohy statutu:

Příloha č. 1 – Znak Klubu skautských sběratelů Junáka

 

Náčelní: Mgr. Vendula Bušková
Náčelník: Mgr. Ondřej Vokál
Starosta: Ing. Josef Výprachtický

Příloha č. 1 – Znak Klubu skautských sběratelů Junáka

1. Velký znak KSSJ

2. Malý znak KSSJ

3. Znak Českého skautského muzea

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.