( Neaktuální )
Platné 14. 6. 2008 – 1. 1. 2024, Účinné od 14. 6. 2008
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut ZvOJ Krajinská Č. Budějovice

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Úvodní ustanovení

(1) Zvláštní organizační jednotka Krajinská České Budějovice je zřízena pro zajišťování činností podporujících poslání Junáka, přesahujících svým charakterem a rozsahempůsobnost běžných organizačních jednotek, a to především v rámci Jihočeského kraje.

2. Související předpisy

(2) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména

 1. Stanovy Junáka – svazu skautů a skautek ČR,
 2. Organizační řád a systemizace Junáka,
 3. Řád pro zakládání a rušení zvláštních organizačních jednotek.

3. Označení jednotky

(3) Úplný název jednotky zní Junák – svaz skautů a skautek ČR, Krajinská České Budějovice. Jako zkratka názvu je pro vnitřní potřebu používán tvar KRB.

(4) Sídlem KRB je Krajinská 384/​40a, České Budějovice

(5) Evidenční číslo organizační KRB je 900.10.

4. Poslání KRB

(6) Posláním KRB je zabývat se činnostmi, které podporují činnost běžných organizačních jednotek, ale přesahují jejich možnosti, a to zejména v oblastech:

 1. správy movitého a nemovitého majetku,
 2. přípravy a realizace velkých hromadných akcí a projektů včetně mezinárodních,
 3. navazování a budování partnerských vztahů a spolupráce v rámci regionu i zahraničí,
 4. budování centra celoživotního vzdělávání zaměřeného především na dobrovolníky a pracovníky neziskového sektoru včetně systematického budování lektorského a instruktorského sboru,
 5. pořádání vzdělávacích akcí,
 6. vydávání metodických a propagačních materiálů,
 7. rozvoj specifických prostředků skautské výchovy,
 8. vytváření podmínek pro vznik a činnost zájmových skupin pro dospělé a zapojení členů Junáka v nich.

5. Řídící orgány KRB

(7) Řídícími orgány KRB jsou:

 1. Rada KRB,
 2. Revizní komise KRB a
 3. Ředitel KRB a jeho zástupce.

(8) KRB a všechny její orgány jsou podřízeny střediskové radě Junáka – svazu skautů a skautek ČR, střediska „VAVÉHA“ České Budějovice (dále jen „rada střediska Vavéha“).

6. Rada KRB

(9) Rada KRB je vrcholným řídícím orgánem KRB

(10) Počet členů Rady KRB stanoví rada střediska Vavéha, a to tak, aby byl roven minimálně třem.

(11) Členy Rady KRB jmenuje a odvolává rada střediska Vavéha, a to tak, aby nadpoloviční většinu členů rady tvořili členové střediska Vavéha.

(12) Zpravidla jsou členy rady jmenováni zástupci zájmových skupin KRB.

(13) Funkční období členů rady KRB je zpravidla tříleté.

(14) Členství v radě KRB je dobrovolnou funkcí a je neslučitelné s výkonem funkce Ředitele KRB a členstvím v Revizní komisi KRB.

(15) Členové Rady KRB mezi sebou volí předsedu Rady KRB, který svolává a řídí zasedání Rady KRB, a to tak, aby se Rada KRB sešla alespoň jednou za 6 měsíců.

(16) Pro jednání Rady KRB se přiměřeně použijí pravidla jednání rad běžných OJ. Z jednání Rady KRB je pořizován zápis, který je předáván radě střediska Vavéha.

(17) Do pravomoci Rady KRB náleží:

 1. schvalovat rozpočet jednotky a jeho změny,
 2. schvalovat výši členských příspěvků členů KRB,
 3. schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu jednotky
 4. jmenovat a odvolávat ředitele KRB,
 5. dohlížet na činnost ředitele a rozhodovat o jeho odměně a
 6. schvalovat vnitřní předpisy KRB závazné pro členy KRB.

7. Revizní komise KRB

(18) Revizní komise KRB je nejméně dvoučlenná a její působnost a pravomoci se řídí Revizním řádem Junáka.

(19) Členy revizní komise jmenuje rada střediska Vavéha zpravidla na tři roky.

(20) Členové Revizní komise KRB si mezi sebou zvolí předsedu revizní komise KRB, kterému přísluší právo účasti na zasedání Rady KRB s hlasem poradním.

(21) Kromě povinností stanovených Revizním řádem Junáka přísluší Revizní komisi KRB navíc:

 1. přezkoumat výroční zprávu jednotky a
 2. zprávy o výsledcích revizí a o své kontrolní činnosti předávat radě střediska Vavéha a VRJ.

(22) Kromě pravomocí stanovených Revizním řádem Junáka přísluší Revizní komisi KRB navíc:

 1. podávat radě návrh na odvolání ředitele, při zjištění ekonomických závad jeho činnosti a
 2. svolat mimořádné jednání Rady KRBu, jestliže to vyžadují zájmy jednotky.

8. Ředitel KRB

(23) Ředitel KRB je statutárním orgánem KRB.

(24) V případě, že Ředitel KRB i jeho zástupce ukončí výkon své funkce, přecházejí jeho pravomoci dočasně na předsedu Rady KRB, který je však povinen neprodleně o situaci informovat radu střediska Vavéha a svolat zasedání Rady KRB.

(25) Ředitel KRB je oprávněn jednat jménem KRB a řídit činnost jednotky ve všech věcech, které nejsou tímto statutem nebo rozhodnutím Rady KRB vyhrazeny do působnosti Rady KRB nebo jiného orgánu.

(26) Ředitel KRB může být v pracovněprávním vztahu ke KRB.

(27) Ředitel KRB je zejména odpovědný za hospodaření jednotky, řízení lidských zdrojů a vnitřní organizační struktury jednotky.

(28) Ředitel KRB se účastní jednání Rady KRB s hlasem poradním.

(29) Ředitel každoročně předkládá radě KRB roční plán činnosti KRB ke schválení .

(30) Zástupce ředitele KRB jmenuje Rada KRB na návrh Ředitele KRB nebo na návrh rady střediska Vavéha.

(31) V nepřítomnosti ředitele KRB je zástupce ředitele KRB oprávněn jednat v plném rozsahu pravomocí ředitele KRB.

9. Povinnosti KRB

(32) Mimo povinností stanovených Organizačním řádem Junáka pro všechny OJ je KRB povinna předložit jednou ročně radě střediska Vavéha, Náčelnictvu Junáka a Výkonné radě Junáka:

 1. výroční zprávu o činnosti za uplynulý rok včetně zprávy o hospodaření,
 2. a plán činnosti KRB pro nadcházející rok.

(33) Jednou ročně, vždy v termínu registrace, pak je KRB povinna:

 1. předložit KÚJ seznam členů KRB s rozlišením, zda jde o členy řádné či hostující,
 2. předložit KÚJ přehled obsazení funkcí KRB,
 3. uhradit odvod za řádně registrované členy ve výši stanovené rozhodnutím NJ.

10. Členství v KRB

(34) Členové KRB mohou být:

 1. hostujícími členy, pokud jsou řádně registrováni v jiné OJ nebo
 2. řádnými členy, pokud jsou registrování pouze v KRB.

(35) Členy KRB se mohou stát výhradně dospělí, a to po splnění podmínek daných Stanovami Junáka a Organizačním řádem Junáka.

(36) O přijetí člena KRB rozhoduje ředitel KRB, nevyhradí-li si tuto pravomoc některý z nadřízených orgánů. Pro rozhodnutí o vyloučení členů KRB se přiměřeně použijí ustanovení organizačního a disciplinárního řádu Junáka.

11. Závěrečná a přechodná ustanovení

(37) Statut KRB byl schválen Náčelnictvem Junáka dne 14. 6. 2008 a nabývá účinnosti dnem schválení.

náčelní DK: Michala K. Rocmanová, akad. mal.

náčelník CHK: Zdeněk Prančl

starosta Junáka: Josef Výprachtický

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.