( Aktuální )
Zveřejněno 1. 3. 2024
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Tábory

Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Plánujete letos tábor uspořádat a nevíte přesně, jak na to? Co všechno je třeba zajistit a jak to udělat vám pomůže vyřešit právě tato sekce a související dokumenty i směrnice "s metodikou".

Směrnice k táborům (s metodikou)

Na co při přípravách tábora nezapomenout? Co vše musí skautský tábor splnit? Jaké dokumenty, povolení a náležitosti konání tábora jsou potřeba? Odpovědi najdete v níže uvedené směrnici, která navíc obsahuje kurzivou psaná další doporučení a užitečné tipy k pořádání tábora.

Důležité termíny

  • Nahlášení tábora orgánu státní správy lesů minimálně 30 dní předem
  • Nahlášení tábora krajské hygienické stanici (když je tábor zotavovací akce) minimálně 30 dní předem
  • Do 31. 5. vyplnění hlášenky tábora ve skautISu
  • Do 5. 6. schválení hlášenky tábora střediskovou radou
  • Do 15. 11. nahlášení skutečnosti tábora ve skautIS

Výchovné cíle a program

Každý tábor by měl vést k naplňování výchovných cílů Junáka - českého skauta a daného oddílu, je také vynikající příležitostí k osobnímu rozvoji jednotlivých členů a k podpoře oddílové atmosféry a vztahů. Za stanovení výchovných cílů tábora zodpovídá vedoucí tábora, na jejich vzniku by se měla podílet celá táborová (oddílová) rada. Výchovné cíle jsou vázány na typ akce (např. rozvoj fyzické zdatnosti na zimním táboře), na aktuální potřeby oddílů (např. zavedení nové stezky do činnosti oddílu) nebo na aktuální stav oddílu (např. zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy oddílu).

🏕️ Jak na výchovné cíle a program tábora? Užitečné články, tipy a nástroje

Skautský tábor vs. zotavovací akce

je (dle vnitřní směrnice) akce, která trvá 7 a více dní (včetně dne příjezdu a odjezdu), pořadatelem je organizační jednotka Junáka – českého skauta a tábora se účastní děti do 18 let. Typicky tak jde o všechny letní tábory, kterých se účastní oddíly mladších členů. Takové letní tábory je pak nutné hlásit do skautISu a také u nich dodržovat všechny požadavky dané právě Směrnicí k táborům.

v souladu se závaznou definicí dle právního řádu České republiky (konkrétně vyhláška č. 106/​2001 Sb. a zákon č. 258/​2000 Sb.), je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší 5 dní. Nezáleží tedy na tom, zda je to běžný oddílový tábor konaný v létě nebo jde o akci pořádanou třeba v zimě či o jarních prázdninách, podstatné je naplnění počtu dětských účastníků a délka akce. Na zotavovací akce se následně vztahují i další zákonné požadavky, které menší tábory nemusí povinně splňovat (ale často jsou doporučovány).

Důležité táborové dokumenty

Získejte vzor přihlášky na tábor, který obsahuje všechny potřebné údaje a také ukázky volitelných částí (například zdravotní anamnény či dotazníku), které můžete a nemusíte využít, přesně dle potřeb vašeho střediska a tábora.

Přihláška na tábor (vč. elektronické)

Pokud se dítě účastní zotavovací akce, musí mít od zákonného zástupce v rámci odjezdu na tábor podepsané prohlášení o bezinfekčnosti. Přestože ne všechny (letní) tábory jsou nutně zotavovací akcí, doporučujeme mít podepsanou bezinfekčnost od všech účastníků na všech typech táborů (rodiče jsou na to zvyklí a vy budete "lépe krytí").

Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka tábora

Všechny děti účastníci se zotavovací akce (ale doporučujeme toto mít pro všechny dětské účastníků všech typů letních táborů) musí mít platné prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci či škole v přírodě. Dokument dítěti vystavuje jeho lékař pro děti a dorost, má platnost 2 roky a tedy je použitelný na více táborových akcí. Typicky je jeho vystavení možné spojit s pravidelnou preventivní prohlídkou, která probíhá jednou za dva roky, a tak obvykle není nutné speciálně kvůli papíru navštěvovat lékaře v jiný termín.

Vzor tohoto dokumentu má každý lékař k dispozici.

Stáhněte si vzor dokumentu (tzv. "papírů na hlavu"), který potvrzuje praktický lékař nebo lékař pro děti a dorost a potřebují ho vedoucí a další osoby podílející se s práci s dětmi na táborech a také v rámci přihlášek na kvalifikační zkoušky (ČZ a VZ).

Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi

Při pořádání akcí v organizaci Junák - český skaut nutně nepotřebujeme souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte. Konkrétně účastníci tábora jsou svěřeni do rukou organizátorů akce, kteří mají účastníka tábora na starost. Ošetřující lékař je pak ze zákona povinný informovat kompetentní dozor, který má dítě na starost.

Každá jednotka, která tábor organizuje, musí zvážit, zda tento souhlas potřebovat bude a nebo ne. Existují různé situace, které mohou problematiku znesnadnit - vztahy s rodiči, úplná/neúplná rodina apod.

Samotný souhlas není ovšem potřeba pro zajištění základní péče, a proto ho zde nepřikládáme ani jako vzor.

Poskytnutí týdne pracovního volna

Vedoucí dlouhodobě se podílející na práci v oddílech mohou využít uplatnění nároku na proplacený jeden týden volna na tábor. Takové volno je propláceno a je nárokované na základě zákoníku práce v souvislosti s akcí pro děti a mládež (dle §203, odst. 2 h) a §203a.

Týden placeného pracovního volna na tábory

Formulář žádosti pro daného vedoucího k zaměstnavateli, kde je týden volna uplatňován, potvrzuje skautské středisko, které je pořadatelem daného tábora.

Žádost o poskytnutí pracovního volna

Další užitečné informace

Táboření (tábory "na zelené louce") na těchto pozemcích je možné, pokud jejich vlastník splňuje všechny podmínky pro získání dotace.

Od začátku roku 2023 vstoupil v platnost Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023–⁠2027, který v bodě 4.1.3.1 zmiňuje právě možnost táboření na dotovaných zemědělských pozemcích (týká se táborů "na zelené louce" s pouze dočasnými stavbami).

4.1.3.1 Kritéria, jak stanovit převahu zemědělské činnosti v případě, že je půda využívána rovněž k nezemědělské činnosti

Pozemek, na němž dochází k souběhu zemědělské a nezemědělské činnosti (např. dočasný letní stanový tábor na louce nebo zatravněná plocha, jež je rovněž využívána jako golfové hřiště) je využíván převážně k zemědělské činnosti, pokud:

  • nezemědělská činnost je nárazové nebo dočasné povahy, přičemž doba jejího trvání neznemožňuje řádné hospodářské obdělávání pozemku s ohledem na konkrétní kulturu a zde obvykle vykonávané agrotechnické operace (kritérium doby trvání) a zemědělec splní všechny podmínky pro poskytnutí dotace (seč, apod.), nebo
  • je-li nezemědělská činnost trvalé povahy, taková nezemědělská činnost neznemožňuje řádné hospodářské obdělávání pozemku s ohledem na konkrétní kulturu a zde obvykle vykonávané agrotechnické operace (kritérium intenzity), a zemědělec splní všechny podmínky pro poskytnutí dotace.

K věci máme k dispozici závazné stanovisko Ministerstva zemědělství z května 2023.

Stanovisko MZe k táboření na dotavaných zemědělských pozemcích [pdf, 413.58 kB]

Hlášenka slouží jako doporučený podklad pro schválení tábora na úrovni střediska. Jsou zde základní informace o táboře (místo, termín, vedení, rozpočet atd.). Hlášenka musí být vyplněna do 31. 5. a střediskovou radou má být schválena do 5. 6. daného roku.

Hlášenka se zadává prostřednictvím informačního systému skautISu.

Nápověda: Táborové hlášenky ve skautISu

Přinášíme obecný táborový check list, který vám může pomoc další plánování a nebo vás alespoň ujistí, že jste na nic nezapomněli.

Táborový checklist pro vedení táborů

V roce 2022 proběhl průzkum v rámci Sond věnující se skautským táborům. Jeho výsledky si můžete prohlédnout v souhrnné prezentaci v přiloženém souboru.

Sondy o skautských táborech (prosinec 2022)

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.