( Aktuální )
Zveřejněno 18. 6. 2024
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Táborový checklist pro vedení táborů

K pořádání tábora je třeba získat

 • dostatečně kvalifikované vedení a personální zajištění tábora (vedoucí a zástupce tábora, zdravotník, hospodář, dohled nad zajištěním kuchyně a zásobování, technické zázemí atd.)
 • připravený program rozvíjející členy v souhlasu se skautskými principy a posláním
 • schválení tábora pořadatelem – střediskovou radou (včetně obsazení povinných funkcí a rozpočtu tábora)
 • povolení k táboření od majitele pozemku
 • povolení ke vjezdu na lesní pozemky od vlastníka lesa
 • povolení orgánu správy ochrany přírody v případě, že chcete tábořit v místě se zvýšenou ochranou přírody
 • péči praktického lékaře (S novelou zákona č. 258/​2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví již neplatí povinnost mít během tábora domluveného lékaře v blízkosti tábořiště viz Směrnice k táborům.)

Konání tábora je nutné ohlásit

Jestliže je tábor zotavovací akcí, tedy v případě tábora s 30 a více účastníky do 15 let, je nutné oznámit tábor příslušné krajské hygientické stanici.

V oznámení je nutné uvést termín a místo konání tábora, počet dětí na akci, způsob zabezpečení akce pitnou vodou, způsob zajištění stravování účastníků a rozbor vody, který není starší jak 3 měsíce, pokud není tábor zásobován z veřejného zdroje pitné vody (odst. 3, 4 § 8 zákona 258/​2000 Sb.).

Oznámení obecnímu úřadu je vhodné zejména kvůli kontaktu pro případné živelné pohromy (povodeň, požár, …), příp. kvůli domluvě likvidace odpadů (záleží na konkrétní obci).

Z důvodu živelných pohrom je vhodné oznámit konání tábora i místně příslušnému oddělení Policie ČR a Hasičského záchranného sboru (toto není nutné, pokud je již tábor nahlášen na krajské hygienické stanici – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor čerpá z databáze nahlášených táborů).

Informujte se, kde daný orgán pro vaši lokalitu sídlí - krajské/okresní město. Pokud se tábořiště nachází na lesním pozemku nebo je okolní les při konání tábora výrazně využíván (odst. 5 § 20 lesního zákona), podává se oznámení orgánu státní správy lesů min. 30 dní předem – zpravidla to bude obecní (městský) úřad obce s rozšířenou působností.

Může se také stát, že pozemek, na kterém budete tábořit, bude součástí honitby. V takovém případě bude potřeba ověřit a případně dohodnout, že v době konání vašeho tábora nedochází k žádné kolizi s provozem honitby.

Jestliže táboříte v chráněné krajinné oblasti, je navíc nutné ohlásit tábor také orgánu ochrany přírody pro vyloučení kolize s významnými krajinnými prvky nebo v okolí vyskytujícími se chráněnými druhy rostlin a živočichů (doporučuje se zejména z „preventivních“ důvodů, nicméně při zohlednění místních poměrů).

Tímto orgánem je odbor životního prostředí místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v oznámení je třeba popsat přesné umístění tábora, druh táborových staveb, počet účastníků a vyžádat si vyjádření, zda nemohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny).

Bude-li docházet k odběru povrchové (užitkové) vody z toku či nádrže za pomoci technického zařízení (např. čerpadlo, rozvod vody do kohoutů v polní umývárně apod.) bude nutné oznámit konání takového tábora též vodoprávnímu orgánu. Tábor se pak oznamuje na odbor životního prostředí místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Co je potřebujete od účastníků tábora

⚠️ Akce má 30 či více dětí do 15 let a délku alespoň 5 dnů.

 • účastník mladší 18 let odevzdá přihlášku na tábor (elektronicky potvrzenou nebo podepsanou zákonným zástupcem dítěte)
 • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (typicky je součástí přihlášky na tábor nebo jako příloha prohlášení o bezinfekčnosti)
 • prohlášení o bezinfekčnosti (ne starší jednoho dne před zahájením tábora, odevzává se při odjezdu)

💡Táborové přihlášky mohou být řešeny nejen v papírové formě, ale od roku 2023 lze využít i kompletně elektronické řešení prostřednictvím táborových e-přihlášek ve skautISu.

⚠️ Akce má maximálně do 30 dětí do 15 let nebo je kratší než 5 dnů.

Ostatní dokumenty (posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a prohlášení o bezinfekčnosti) nejsou povinné, ale pro bezproblémový chod tábora mohou být užitečné - záleží na jednotce pořádající tábor, zda je od účastníků bude vyžadovat.

💡Táborové přihlášky mohou být řešeny nejen v papírové formě, ale od roku 2023 lze využít i kompletně elektronické řešení prostřednictvím táborových e-přihlášek ve skautISu.

Co musí splňovat vedení tábora

Musí být obsazeny pozice osobami s příslušnou kvalifikací:

 • vedoucí tábora – plnoletý, vůdcovská zkouška
 • zástupce vůdce tábora – plnoletý, minimálně čekatelská zkouška (doporučuje se vůdcovská zkouška)
 • táborový zdravotník – plnoletý, kvalifikace „zdravotník zotavovacích akcí“ nebo příslušné civilní zdravotnické vzdělání
 • hospodář tábora – nemusí být plnoletý, nevyžaduje se žádná kvalifikace, ale je třeba zkušenost s vedením pokladny akce

⚠️ Z uvedených kvalifikací nemůže středisko ani VOJ udělit táboru žádnou výjimku. Pokud by některá z osob uvedené nesplňovala, tábor se bohužel nemůže uskutečnit.

Tábor musí být řádně schválen střediskovou radou na základě hlášenky odevzdané ve skautISu.

Součástí schválení je výše uvedené personální zajištění tábora a také rozpočet akce.

Osoby podílející se na zajištění tábora

Dle jejich pozice na táboře navíc potřebují:
 • všichni - posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (vydává obvodní lékař)
 • osoby připravující stravu na táboře - potravinářský průkaz (na základě novely Zákona o ochraně veřejného zdraví účinné od 1. 7. 2023)
 • vedoucí tábora - platný vůdcovský dekret (papírový originál nebo alespoň jeho kopii s sebou na táboře)
 • zdravotník - zdravotnický dekret dokládající absolvování kurzu "zdravotník zotavovacích akcí" (kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost na táboře v rozsahu dle vyhlášky č. 106/​2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) + platné oprávnění k výkonu funkce zdravotníka ("doškolovací ZZA"); problematiku získávání kvalifikace a další podrobnosti řeší Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí.

Při plánování tábora je také třeba zajistit

Dobrým pomocníkem vám bude Směrnice k táborům, která obsahuje mnoho užitečných i metodických informací, například:

 • přiměřené hygienické podmínky (viz Směrnice k táborům, bod 4)
 • bezpečnost dětí při táborových aktivitách (zejména při koupání, bojovkách a nočních hrách, lanových aktivitách, jízdě na lodích, střeleckých aktivitách aj.)
 • povinnou kvalifikaci dozoru při speciálních aktivitách (jízda na lodích, horolezení aj.)

💡Osoby podílející se na vedení a zajištění tábora mohou požádat o týden placeného pracovního volna na tábory.

Před táborem si připomeňte, jak postupovat v krizových situacích

Všichni účastníci tábora jsou úrazové pojištění.

Výchovné cíle tábora

Každý tábor by měl vést k naplňování výchovných cílů Junáka a daného oddílu, je také vynikající příležitostí k osobnímu rozvoji jednotlivých členů a k podpoře oddílové atmosféry a vztahů.

Za stanovení výchovných cílů tábora zodpovídá vůdce tábora, na jejich vzniku by se měla podílet celá táborová (oddílová) rada. Výchovné cíle jsou vázány na typ akce (např. rozvoj fyzické zdatnosti na zimním táboře), na aktuální potřeby oddílů (např. zavedení nové stezky do činnosti oddílu) nebo na aktuální stav oddílu (např. zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy oddílu).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.