( Aktuální )
Zveřejněno 1. 6. 2022
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Táborový checklist pro vedení táborů

Je třeba získat tato povolení:

 • povolení k táboření od majitele pozemku
 • povolení orgánu správy ochrany přírody v případě, že chcete tábořit v místě se zvýšenou ochranou přírody
 • povolení ke vjezdu na lesní pozemky od vlastníka lesa
 • péči praktického lékaře (S novelou zákona č. 258/​2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví již neplatí povinnost mít během tábora domluveného lékaře v blízkosti tábořiště viz Směrnice k táborům .)
 • schválení tábora pořadatelem – střediskovou radou (včetně rozpočtu tábora)
 • vedení a personální zajištění tábora (vůdce a zástupce tábora, zdravotník, hospodář, kuchyně a zásobování, technické zázemí a atd.)

Proto je nutné konání tábora ohlásit:

obecnímu úřadu zejména kvůli kontaktu pro případné živelné pohromy (povodeň, požár…), příp. kvůli domluvě likvidace odpadů (záleží na konkrétní obci); z důvodu živelných pohrom je vhodné oznámit konání tábora i místně příslušnému oddělení Policie ČR a Hasičského záchranného sboru (toto není nutné, pokud je již tábor nahlášen na krajské hygienické stanici – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor čerpá z databáze nahlášených táborů),

orgánu státní správy lesů, pokud se tábořiště nachází na lesním pozemku nebo je okolní les při konání tábora výrazně využíván (odst. 5 § 20 lesního zákona), podává se min. 30 dní předem – zpravidla to bude obecní (městský) úřad obce s rozšířenou působností,

orgánu ochrany přírody pro vyloučení kolize s významnými krajinnými prvky nebo v okolí vyskytujícími se chráněnými druhy rostlin a živočichů (doporučuje se zejména z „preventivních“ důvodů, nicméně při zohlednění místních poměrů); tímto orgánem je odbor životního prostředí místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v oznámení popsat přesné umístění tábora, druh táborových staveb, počet účastníků a vyžádat si vyjádření, zda nemohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny).

krajské hygienické stanici v případě tábora s 30 a více účastníky do 15 let, oznamuje se termín a místo konání tábora, počet dětí na akci, způsob zabezpečení akce pitnou vodou, způsob zajištění stravování účastníků a rozbor vody, který není starší jak 3 měsíce, pokud není tábor zásobován z veřejného zdroje pitné vody (odst. 3, 4 § 8 zákona 258/​2000 Sb.),

vodoprávnímu orgánu, bude-li docházet k odběru povrchové (užitkové) vody z toku či nádrže za pomoci technického zařízení (např. čerpadlo, rozvod vody do kohoutů v polní umývárně apod.), oznamuje se na odbor životního prostředí místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Co potřebujete od účastníků tábora:

Zotavovací akce
Jiná podobná akce (do 30 dětí do 15 let či kratší než 5 dnů)
Co potřebuje vedení tábora pro schválení střediskovou radou?
 • vůdce tábora – vůdcovská zkouška
 • zástupce vůdce tábora – plnoletý, minimálně čekatelská zkouška (doporučujeme vůdcovskou)
 • zdravotník akce – plnoletý, příslušné vzdělání nebo kvalifikace „zdravotník zotavovacích akcí“
 • hospodář – nemusí být plnoletý, zkušenosti s vedením pokladny akce
Všichni členové vedení tábora pak, dle jejich pozice na táboře, potřebují:
 • posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (vydává obvodní lékař)
 • vůdcovský dekret, který splňuje podmínky pro „osvědčení hlavního vedoucího“ dle podmínek MŠMT; musí jej mít vůdce tábora,
 • zdravotnický dekret dokládající absolvování kursu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost na táboře v rozsahu dle vyhlášky č. 106/​2001 Sb. ve znění její novely č. 148/​2004 Sb.; problematiku zdravotnické kvalifikace řeší Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka,
 • potravinářský průkaz (nutný pro osoby připravující stravu).
Při plánování tábora je také třeba zajistit:
 • přiměřené hygienické podmínky (viz Směrnice k táborům, bod 4)
 • bezpečnost dětí při táborových aktivitách (zejména při koupání, bojovkách a nočních hrách, lanových aktivitách, jízdě na lodích, střeleckých aktivitách aj.)
 • povinnou kvalifikaci dozoru při speciálních aktivitách (jízda na lodích, horolezení aj.)

Před táborem si také připomeňte, jak postupovat v krizových situacích

Všichni účastníci tábora jsou úrazově pojištěni.

Výchovné cíle tábora

Každý tábor by měl vést k naplňování výchovných cílů Junáka a daného oddílu, je také vynikající příležitostí k osobnímu rozvoji jednotlivých členů a k podpoře oddílové atmosféry a vztahů.

Za stanovení výchovných cílů tábora zodpovídá vůdce tábora, na jejich vzniku by se měla podílet celá táborová (oddílová) rada. Výchovné cíle jsou vázány na typ akce (např. rozvoj fyzické zdatnosti na zimním táboře), na aktuální potřeby oddílů (např. zavedení nové stezky do činnosti oddílu) nebo na aktuální stav oddílu (např. zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy oddílu).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.