( Aktuální )
Platné 2. 12. 2023 – Neomezeno, Účinné od 1. 1. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Krajinská České Budějovice

1. Úvodní ustanovení

(1) Junák - český skaut, Krajinská České Budějovice, z. s. (dále jen „Krajinská“) je založen jako pobočný spolek a má právní osobnost odvozenou od hlavního spolku Junák - český skaut, z. s. (dále jen „organizace“, příp. „hlavní spolek“, jde-li o záležitost, týkající se postavení Junáka - českého skauta, z. s., jako hlavního spolku) ve smyslu ustanovení § 228 občanského zákoníku, podle ustanovení čl. 31 a čl. 33 Stanov organizace.

(2) Krajinská je zvláštní organizační jednotka (dále jen „ZvOJ“) zřízená pro zajišťování činností podporujících poslání a účel organizace, přesahujících svým charakterem a rozsahem působnost běžných organizačních jednotek.

(3) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

 1. Stanovy,
 2. Organizační řád (dále jen „OŘJ“),
 3. Řád pro zvláštní organizační jednotky (dále jen „Řád ZvOJ“),
 4. Revizní řád a
 5. Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (dále jen „ŘVČČJ“).

2. Identifikace zvláštní organizační jednotky

(4) Úplný název ZvOJ zní: Junák - český skaut, Krajinská České Budějovice, z. s.

(5) Pro vnitřní potřebu lze používat i označení:

 1. zkrácený název ZvOJ: Krajinská České Budějovice;
 2. zkratku ZvOJ: Krajinská.

(6) Sídlem Krajinské je Krajinská 384/​40A, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice.

(7) Identifikační číslo ZvOJ: 75143020.

(8) Evidenční číslo ZvOJ: 900.10.

3. Poslání, účel a předmět činnosti

(9) Posláním a účelem Krajinské je přispívání k naplňování poslání a účelu organizace v oblasti výchovy a vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání členů i nečlenů organizace, materiálně-technického zázemí, správy organizace a služby společnosti v oblasti tvorby volnočasových, outdoorových, pohybových, společenských a vzdělávacích aktivit pro děti, mládež i dospělé.

(10) Předmět činnosti Krajinské, kterým dosahuje svého poslání a účelu, spočívá v

 1. poskytování zázemí pro pořádání výchovných a vzdělávacích akcí,
 2. poskytování zázemí pro pořádání zkoušek,
 3. pořádání a poskytování zázemí pro pořádání kurzů, školení, zájmových skupin a jiných akcí, včetně hromadných, které mohou být zcela nebo zčásti určeny i pro nečleny organizace,
 4. poskytování zázemí pro činnost organizačních jednotek, jakož i ostatních jednotek a útvarů v rámci organizace,
 5. podpoře a propagaci dobrovolnictví,
 6. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací,
 7. správě jmění Krajinské, které je určeno k naplňování poslání a účelu Krajinské.

4. Řídící a kontrolní orgány

(11) Nadřízenou organizační jednotkou Krajinské je Junák – český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s. (dále jen „středisko VAVÉHA”), které v souladu s tímto statutem dohlíží na fungování Krajinské a rozhoduje o složení orgánů Krajinské. Tím není dotčena podřízenost Krajinské přímo hlavnímu spolku ve smyslu čl. 34 Stanov.

(12) Řídícími orgány Krajinské jsou Rada Krajinské, ředitel Krajinské a zástupce ředitele Krajinské.

(13) Radě Krajinské náleží působnost a pravomoc sněmu organizační jednotky a rady organizační jednotky.

(14) Ředitel Krajinské je statutárním orgánem Krajinské a náleží mu působnost a pravomoc vedoucího organizační jednotky. Ředitele Krajinské zastupuje zástupce ředitele Krajinské ve všech záležitostech jako zástupce vedoucího organizační jednotky.

(15) Kontrolním orgánem je Revizní komise Krajinské, jejíž postavení určuje vnitřní právo.

5. Rada Krajinské

(16) Rada Krajinské je nejvyšším, koncepčním a vrcholným řídícím orgánem.

(17) Počet členů Rady Krajinské stanovuje středisková rada střediska VAVÉHA, a to tak, aby byl roven minimálně 3.

(18) Členy Rady Krajinské jmenuje a odvolává středisková rada střediska VAVÉHA.

(19) Členství v Radě Krajinské je dobrovolnickou funkcí a je neslučitelné s výkonem funkce ředitele Krajinské, zástupce ředitele Krajinské a se členstvím v Revizní komisi Krajinské.

(20) Rada Krajinské ze svého středu volí a odvolává předsedu Rady Krajinské.

(21) Pro svolání a jednání Rady Krajinské se přiměřeně použijí ustanovení vnitřního práva upravující svolávání a jednání rad základních organizačních jednotek.

(22) Rada Krajinské zejména

 1. schvaluje rozpočet Krajinské a jeho změny,
 2. sleduje hospodárnost činnosti Krajinské,
 3. schvaluje roční plán činnosti Krajinské a dohlíží na jeho plnění,
 4. schvaluje výroční zprávu Krajinské a zprávu o hospodaření Krajinské za uplynulý rok,
 5. jmenuje a odvolává ředitele Krajinské a dohlíží na jeho činnost,
 6. jmenuje a odvolává za podmínek uvedených v čl. (25) zástupce ředitele Krajinské a dohlíží na jeho činnost,
 7. rozhoduje o výši členských příspěvků od členů Krajinské v souladu s vnitřními předpisy organizace,
 8. schvaluje vyhlášky Krajinské závazné pro členy, spolupracovníky a případné zaměstnance Krajinské, jakožto vnitřní předpisy organizační jednotky.

6. Ředitel Krajinské

(23) Statutárním orgánem Krajinské je ředitel Krajinské.

(24) Ředitel Krajinské a zástupce ředitele Krajinské mohou být v pracovněprávním vztahu ke Krajinské.

(25) Ředitele Krajinské jmenuje a odvolává Rada Krajinské. Zástupce ředitele Krajinské jmenuje Rada Krajinské na návrh ředitele Krajinské nebo na návrh střediskové rady střediska VAVÉHA; odvolat jej může Rada Krajinské samostatně. Právní jednání týkající se vzniku, změn a skončení pracovněprávního vztahu s ředitelem Krajinské nebo zástupcem ředitele Krajinské uzavírá za Krajinskou předseda Rady Krajinské.

(26) Není-li žádná osoba ustavena do funkce ředitele Krajinské ani do funkce zástupce ředitele Krajinské, přechází působnost a pravomoci ředitele Krajinské dočasně na předsedu Rady Krajinské. Předseda Rady Krajinské neprodleně informuje o situaci střediskovou radu střediska VAVÉHA a svolá zasedání Rady Krajinské.

(27) Ředitel Krajinské jedná za Krajinskou a řídí činnost Krajinské ve všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou tímto statutem vyhrazeny do působnosti Rady Krajinské nebo jiného orgánu, nebo si je do své působnosti Rada Krajinské vyhradila svým rozhodnutím.

(28) Ředitel Krajinské odpovídá zejména za:

 1. hospodaření Krajinské,
 2. předložení zprávy o hospodaření a výroční zprávy za uplynulý rok Radě Krajinské ke schválení,
 3. předložení ročního plánu činnosti a rozpočtu Krajinské na další rok ke schválení Radě Krajinské,
 4. průběžné řízení činnosti Krajinské a za vnitřní organizaci Krajinské a
 5. využití a řízení lidských zdrojů.

(29) Ředitel Krajinské schvaluje účetní závěrku Krajinské.

7. Revizní komise Krajinské

(30) Revizní komise Krajinské má alespoň 3 členy.

(31) Členy Revizní komise Krajinské jmenuje a odvolává středisková rada střediska VAVÉHA.

(32) Působnost a pravomoci Revizní komise Krajinské se řídí zejména Revizním řádem.

8. Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti

(33) Krajinská předkládá hlavnímu spolku jednou ročně:

 1. výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulý rok, a
 2. rozpočet a plán činnosti SOS na nadcházející rok,

a to nejpozději v termínu stanoveném Výkonnou radou.

(34) Krajinská zajistí v souladu s vnitřním právem registraci členů Krajinské včetně vyznačení všech povinných údajů souvisejících se členy a jednotkou Krajinská.

9. Členství v Krajinské

(35) Krajinská je komunitní ZvOJ ve smyslu čl. 19 Řádu ZvOJ. Krajinská se pro posuzování možností členství mimo jiné řídí pravidly danými Řádem ZvOJ především v čl. 16 až 19.

(36) Členové Krajinské jsou v Krajinské registrováni jako:

 1. řádní členové, nebo
 2. hosté, a pak musí být registrováni řádně v jiné organizační jednotce.

(37) Členství vzniká zápisem do seznamu členů po schválení žádosti o přijetí člena Radou Krajinské. Členství zaniká zapsáním této skutečnosti do seznamu členů:

 1. na vlastní žádost člena,
 2. rozhodnutím Rady Krajinské, nebo
 3. ukončením členství v organizaci.

10. Závěrečná a přechodná ustanovení

(38) Členové orgánů Krajinské ustavení do funkce podle dosavadního statutu se považují za ustavené do funkce podle tohoto statutu.

(39) Řádní členové Krajinské, jimž členství vzniklo podle dosavadního statutu, se považují za řádné členy Krajinské podle tohoto statutu. Hostující členové Krajinské, jimž členství vzniklo podle dosavadního statutu, se považují za hostující členy Krajinské podle tohoto statutu.

(40) Ke dni účinnosti tohoto statutu se zrušuje Statut Krajinské, schválený Náčelnictvem dne 14. 6. 2008.

(41) Statut byl schválen dne 2. 12. 2023 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2024.

  

Náčelní:      Mgr. Vendula Bušková
Náčelník:    Mgr. Ondřej Vokál
Starosta:     Ing. Josef Výprachtický

 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.