( Neaktuální )
Platné 3. 12. 2011 – 1. 4. 2022, Účinné od 3. 12. 2011
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Skautské ochranné služby

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

1. Identifikace jednotky

(1) Úplný název: Junák - svaz skautů a skautek ČR, Skautská ochranná služba

(2) Služební název: Skautská ochranná služba

(3) Číslo organizační jednotky: 900.04

(4) Zkratka: SOS

(5) Znak: Žlutý kruh, v horní části kopírující okraj nápis Skautská ochranná služba, v dolní části anglický překlad, v kruhu modrý štít s mezinárodní skautskou lilií.

(6) Znak je součástí přílohy.

(7) Sídlo: Senovážné nám. 24, 116 47, Praha 1

(8) IČO: 70822905

2. Zakladatel Skautské ochranné služby

(9) Junák - svaz skautů a skautek ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, IČO: 00 409 430

3. Úvodní ustanovení

(10) SOS je zvláštní organizační jednotkou založenou dne 11. 3. 2000 na základě Směrnice pro zakládání a rušení jednotek se speciálním výchovným zaměřením. Její činnost je postavena na principech roveringu jako celoživotním stylu a služby, zejména služby pro skautské i neskautské subjekty pracující s mládeží.

4. Předmět činnosti SOS

(11) Poslání jednotky

 1. Organizovat a zabezpečovat pořádkovou činnost, bezpečnostní službu a záchranářskou činnost na skautských i neskautských akcích.
 2. Vytvářet a využívat specifické výchovné prostředky v souladu se systémem výchovy mládeže v Junáku.

(12) Klíčové oblasti

 1. Pořádková a bezpečnostní služba
 2. Záchranářská činnost
 3. Požární prevence
 4. Koncepce bezpečnostní a záchranářské výchovy dětí i dospělých
 5. Provádění skautské výchovy specifickými prostředky
 6. Metodické vedení vůdců a ostatních činovníků Junáka při zajištění bezpečnosti hromadných akcí
 7. Zajišťování kvalifikace členů SOS, vůdců a ostatních činovníků Junáka pro zajištění bezpečnosti při pořádání hromadných akcí
 8. Publikační činnost
 9. Kontakty s ostatními subjekty v oblasti bezpečnosti, dopravy a státní správy

5. Členství v SOS

(13) Členem SOS může být člen Junáka, který je řádným členem jiné OJ Junáka, starší 18 let, který projeví o členství v SOS vážný zájem a splňuje morální, fyzické a psychické předpoklady a který ukončil zkušební dobu v trvání nejméně 1 rok.

(14) Uchazečem o členství v SOS se může stát člen Junáka, který je řádným členem jiné OJ, starší 15 let. Podmínky přijetí za člena SOS a ukončení členství v SOS jsou upraveny Organizačním řádem SOS.

6. Pravomoci a odpovědnost SOS

(15) Jednat se skautskými i neskautskými právními subjekty, které požádají Junák o bezpečnostní zajištění jimi pořádané akce.

(16) Stanovovat podmínky, za kterých bude SOS tyto akce zabezpečovat.

(17) Určovat speciální výstroj a vybavení členů SOS podle charakteru zabezpečované akce.

(18) Organizovat a provádět specifický výcvik a zkoušky členů SOS.

7. Statutární orgán SOS

(19) Statutárním orgánem Skautské ochranné služby je vedoucí SOS.

(20) Vedoucím SOS je člen SOS, který splňuje činovnickou kvalifikaci pro výkon funkce vůdce střediska a dále má teoretické a praktické zkušenosti v oblasti ochrany osob a majetku, znalosti v oboru práva a nejméně teoretické znalosti problematiky záchranářství a požární prevence.

(21) Dalším povinným kvalifikačním požadavkem jsou nejméně 3 roky působení v SOS po přijetí za člena SOS. Doporučené kvalifikační požadavky stanoví Volební řád SOS.

(22) Vedoucího SOS a jeho zástupce na základě volby Sněmem SOS do 30 dnů potvrzuje ve funkci starosta Junáka. Pokud starosta Junáka ze závažných důvodů, které oznámí Radě SOS, vedoucího SOS nebo jeho zástupce do funkce nepotvrdí, svolá rada SOS mimořádný volební sněm, na kterém proběhne další volba vedoucího SOS a jeho zástupce.

(23) Zvolený vedoucí SOS se ujímá funkce statutárního orgánu dnem potvrzení starostou Junáka.

(24) V odůvodněných případech může vedoucího SOS starosta Junáka odvolat.

8. Vnitřní orgány SOS

(25) Vnitřní orgány SOS jsou:

 1. Sněm SOS
 2. Rada SOS
 3. Revizní komise SOS

(26) Sněm SOS se schází zpravidla 1x ročně, nejméně 1x za tři roky, a má ve své výlučné pravomoci:

 1. volit vedoucího SOS a jeho zástupce
 2. volit další členy Rady SOS
 3. volit Revizní komisi SOS
 4. schvalovat činnost a hospodaření SOS
 5. schvalovat Organizační řád SOS a Volební řád SOS

(27) Delegátem Sněmu SOS může být pouze člen SOS.

(28) Způsob ustanovení delegátů stanoví Volební řád SOS.

(29) Počet volených členů Rady SOS pro dané funkční období stanoví Sněm SOS svým usnesením.

(30) Radu SOS tvoří:

 1. Vedoucí SOS a jeho zástupce
 2. volení členové Rady SOS

(31) Rada SOS je vrcholným řídicím orgánem SOS mezi sněmy SOS. Přísluší jí rozhodovat o všech věcech, které nejsou výlučně vyhrazeny Sněmu SOS. Ve své činnosti se řídí vnitřními předpisy Junáka a závěry Sněmu SOS. Ze své činnosti se odpovídá sněmu SOS.

(32) Funkční období Rady SOS začíná dnem potvrzení vedoucího SOS ve funkci starostou Junáka.

(33) Tímto dnem zároveň končí volební období dosavadní Rady SOS. Podrobnosti stanoví volební řád SOS, který vychází z volebního řádu Junáka.

(34) Revizní komisi SOS tvoří:

 1. Předseda revizní komise
 2. Minimálně dva členové revizní komise

9. Způsob řízení SOS

(35) SOS je podřízena svému zakladateli.

(36) Činnost Skautské ochranné služby se řídí ročním plánem činnosti, který je možné během roku operativně upravovat. Roční plán a rozpočet předkládá vedoucí SOS Radě SOS, která jej schvaluje. Roční plán je předkládán NJ a VRJ.

(37) Rozpočet SOS na kalendářní rok je předkládán VRJ.

(38) SOS vydává výroční zprávu o své činnosti a zprávu o hospodaření. Tyto zprávy schvaluje Rada SOS a předkládá je NJ a VRJ.

10. Návaznost na jiné jednotky v organizaci

(39) Při své činnosti spolupracuje SOS s pořadateli akcí na smluvním základě

(40) Spolupracuje také s NJ, VRJ a ostatními jednotkami Junáka, a to zejména při prevenci, výchově a specifické přípravě členů SOS a dalších členů Junáka.

11. Hospodaření

(41) Hospodaření se řídí ročním rozpočtem. Hospodář SOS (je-li jmenován, jinak vedoucí SOS) provádí každoročně vyúčtování, které zapracuje do zprávy o hospodaření. Rada SOS zprávu o hospodaření projedná, schválí a předloží NJ a VRJ. Zprávy o hospodaření jsou též předloženy sněmu SOS.

12. Závěrečné ustanovení

(42) Statut SOS nabývá platnosti i účinnosti dnem schválení Náčelnictvem Junáka. Schválením tohoto statutu pozbývá účinnosti Statut SOS ve znění schváleném dne 5. 4. 2003.

(43) Schváleno dne 3. 12. 2011.

Starosta Junáka:

Náčelní DK:

Náčelník ChK:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.