( Aktuální )
Platné 26. 3. 2022 – Neomezeno, Účinné od 1. 4. 2022
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Předpis: Statut Skautské ochranné služby

1. Úvodní ustanovení

(1) Junák - český skaut, Skautská ochranná služba, z. s. (dále jen „SOS”) je založen jako pobočný spolek a má právní osobnost odvozenou od hlavního spolku Junák - český skaut, z. s. (dále jen „organizace”, příp. „hlavní spolek”, jde-li o záležitost, týkající se postavení Junáka - českého skauta, z. s., jako hlavního spolku) ve smyslu ustanovení § 228 občanského zákoníku, podle ustanovení čl. 31 a čl. 33 Stanov organizace.

(2) SOS je zvláštní organizační jednotka (dále jen „ZvOJ”) s celostátní působností zřízená pro zajišťování činností podporujících poslání a účel organizace, přesahujících svým charakterem a rozsahem působnost běžných organizačních jednotek.

(3) Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:

 1. Stanovy,
 2. Organizační řád (dále jen „OŘJ”),
 3. Řád pro zvláštní organizační jednotky (dále jen „Řád ZvOJ”),
 4. Revizní řád, a
 5. Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (dále jen „ŘVČČJ”).

2. Identifikace zvláštní organizační jednotky

(4) Úplný název ZvOJ zní: Junák - český skaut, Skautská ochranná služba, z. s.

(5) Pro vnitřní potřebu lze používat i označení:

 1. zkrácený název ZvOJ: Skautská ochranná služba;
 2. zkratku ZvOJ: SOS.

(6) Sídlem SOS je Senovážné náměstí 977/​24, 110 00 Praha.

(7) Identifikační číslo ZvOJ: 70822905.

(8) Evidenční číslo ZvOJ: 900.04.

3. Poslání, účel a předmět činnosti

(9) Posláním a účelem SOS je organizování a zabezpečení pořádkové, zdravotnické a záchranářské činnosti, bezpečnostní služby a požární prevence na akcích organizace i mimo ni, čímž přispívá k materiální a technické podpoře činnosti organizace a k realizaci skautské výchovy ve specifických podmínkách a specifickými prostředky.

(10) Předmět činnosti SOS, kterým dosahuje svého poslání a účelu, spočívá v

 1. poskytování pořádkového, bezpečnostního, požárního, zdravotnického a záchranářského zabezpečení akcí,
 2. pořádání výchovných a vzdělávacích akcí podle ŘVČČJ,
 3. pořádání kurzů a školení, které mohou být zcela nebo zčásti určeny i pro nečleny organizace,
 4. vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací,
 5. udržování kontaktů a výměně zkušeností se subjekty uvnitř organizace i mimo ni, které se zabývají bezpečností, dopravou a pořádáním hromadných akcí, jakož i s orgány veřejné správy,
 6. správě jmění SOS, které je určeno k naplňování poslání a účelu SOS.

4. Organizační struktura

(11) SOS se rozděluje do oblastí. Oblast je další jednotkou ve smyslu OŘJ. Oblasti zřizuje a ruší Rada SOS.

(12) V čele oblasti stojí vedoucí oblasti; jeho funkční období je na dobu neurčitou. Vedoucího oblasti jmenuje vedoucí SOS se souhlasem Rady SOS, odvolává jej vedoucí SOS samostatně.

5. Řídící a kontrolní orgány

(13) SOS je organizační jednotkou podřízenou, ve smyslu Stanov a OŘJ, přímo hlavnímu spolku.

(14) Řídícími orgány SOS jsou Sněm SOS, Rada SOS, vedoucí SOS a zástupce vedoucího SOS.

(15) Sněmu SOS náleží působnost a pravomoci sněmu organizační jednotky.

(16) Radě SOS náleží působnost a pravomoci rady organizační jednotky.

(17) Vedoucí SOS je statutárním orgánem SOS a náleží mu působnost a pravomoci vedoucího organizační jednotky. Vedoucího SOS zastupuje zástupce vedoucího SOS ve všech záležitostech jako zástupce vedoucího organizační jednotky.

(18) Kontrolním orgánem je Revizní komise SOS, jejíž postavení určuje vnitřní právo.

6. Sněm SOS

(19) Nejvyšším orgánem SOS je Sněm SOS. Pro jeho působnost a pravomoci platí ustanovení vnitřního práva týkající se sněmu základní organizační jednotky obdobně.

(20) Delegáty Sněmu SOS jsou všichni členové SOS.

(21) Sněm SOS si může vyhradit, že přijme vyhlášku SOS namísto Rady SOS.

(22) Je-li to nutné, může Sněm SOS přijímat svá usnesení a provádět volby do orgánů SOS i mimo své zasedání písemně nebo pomocí prostředků komunikace na dálku.

(23) Podrobnosti jednání a rozhodování Sněmu SOS dle čl. (22) stanoví vyhláška SOS tak, aby bylo zaručeno dodržení základních zásad pro jednání a rozhodování sněmů organizačních jednotek stanovených vnitřním právem, zejména pak zásady demokratičnosti hlasování a tajnosti voleb do orgánů SOS.

7. Rada SOS

(24) Rada SOS je koncepčním a vrcholným řídícím orgánem.

(25) Členy Rady SOS jsou:

 1. vedoucí SOS,
 2. zástupce vedoucího SOS,
 3. až 5 dalších členů volených Sněmem SOS.

(26) Počet členů Rady SOS dle čl. (25) písm. c) stanoví Sněm SOS svým usnesením před provedením volby. Za člena Rady SOS dle čl. (25) písm. c) může být zvolen pouze člen SOS,  jehož členství v SOS trvá alespoň dva roky, a získal vůdcovskou zkoušku nebo kvalifikaci stanovenou pro výkon funkce vedoucího základní organizační jednotky.

(27) Pro svolání zasedání a jednání Rady SOS se obdobně použijí ustanovení vnitřního práva upravující svolání zasedání a jednání rad základních organizačních jednotek.

(28) Rada SOS zejména

 1. schvaluje rozpočet SOS a jeho změny,
 2. sleduje hospodárnost činnosti SOS,
 3. schvaluje roční plán činnosti SOS a dohlíží na jeho plnění,
 4. schvaluje výroční zprávu SOS a zprávu o hospodaření SOS za uplynulý rok,
 5. dohlíží na činnost vedoucího SOS a zástupce vedoucího SOS,
 6. rozhoduje o výši členských příspěvků od členů SOS v souladu s vnitřními předpisy organizace,
 7. stanovuje podmínky pro přijetí a činnost uchazečů o členství v SOS,
 8. schvaluje vyhlášky SOS závazné pro členy SOS, uchazeče o členství v SOS, spolupracovníky a případné zaměstnance SOS, jakožto vnitřní předpisy organizační jednotky, pokud si tuto pravomoc nevyhradí Sněm SOS.

8. Vedoucí SOS

(29) Statutárním orgánem SOS je vedoucí SOS.

(30) Vedoucím SOS může být zvolen pouze člen SOS, jehož členství v SOS trvá alespoň tři roky, má teoretické znalosti a praktické zkušenosti v oblasti ochrany osob a majetku, a získal kvalifikaci stanovenou pro výkon funkce vedoucího základní organizační jednotky. To platí obdobně pro zástupce vedoucího SOS.

(31) Vedoucí SOS jedná za SOS a řídí činnost SOS ve všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou tímto statutem vyhrazeny do působnosti Sněmu SOS, Rady SOS nebo jiného orgánu, nebo si je do své působnosti Rada SOS vyhradila svým rozhodnutím.

(32) Vedoucí SOS odpovídá zejména za:

 1. hospodaření jednotky,
 2. předložení zprávy o hospodaření a výroční zprávy za uplynulý rok Radě SOS  ke schválení,
 3. předložení ročního plánu činnosti a rozpočtu SOS na další rok ke schválení Radě SOS,
 4. průběžné řízení činnosti SOS a za vnitřní organizaci jednotky a
 5. využití a řízení lidských zdrojů.

(33) Vedoucí SOS schvaluje účetní závěrku SOS.

9. Revizní komise SOS

(34) Revizní komise SOS má alespoň 3 členy. Pro způsob ustavování Revizní komise SOS se použijí ustanovení OŘJ upravující způsob ustavení revizních komisí organizačních jednotek obdobně.

(35) Působnost a pravomoci Revizní komise SOS se řídí Revizním řádem.

10. Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti

(36) SOS předkládá hlavnímu spolku jednou ročně:

 1. výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulý rok, a
 2. rozpočet a plán činnosti SOS na nadcházející rok,

a to nejpozději v termínu stanoveném Výkonnou radou.

(37) SOS zajistí v souladu s vnitřním právem registraci členů SOS včetně vyznačení všech povinných údajů souvisejících se členy a jednotkou SOS.

11. Členství a uchazečství o členství v SOS

(38) V SOS je přípustné pouze hostující členství.

(39) Členství v SOS vzniká zápisem do seznamu členů na základě schválení žádosti o přijetí člena Radou SOS poté, co se žadatel alespoň jeden rok podílel na činnosti SOS jako uchazeč o členství v SOS. U žadatele o členství v SOS Rada SOS posoudí zejména, zda jeho zájem o členství je vážný, a zda je morálně, fyzicky a psychicky způsobilý k vykonávání předmětu činnosti SOS.

(40) Členství zaniká zapsáním této skutečnosti do seznamu členů:

 1. na vlastní žádost člena,
 2. rozhodnutím Rady SOS, nebo
 3. ukončením členství v organizaci.

(41) Člen organizace starší 15 let, který projevil zájem podílet se na naplňování poslání a účelu SOS, se na vlastní žádost a s vědomím Rady SOS může stát uchazečem o členství. Uchazeč o členství v SOS není členem SOS.

12. Závěrečná a přechodná ustanovení

(42) Členové orgánů SOS ustavení do funkce podle dosavadního statutu se považují za ustavené do funkce podle tohoto statutu.

(43) Uchazeči o členství v SOS dle dosavadního statutu se považují za uchazeče o členství v SOS podle tohoto statutu. Členové SOS dle dosavadního statutu se považují za členy SOS podle tohoto statutu.

(44) Ke dni účinnosti statutu se zrušuje Statut Skautské ochranné služby schválený dne 3. 12. 2011.

(45) Řád byl schválen dne 26. 3. 2022 a nabývá účinnosti dne 1. 4. 2022.

  

Přílohy statutu:

Příloha č. 1 – Znak Skautské ochranné služby

 

Náčelní: Mgr. Vendula Bušková
Náčelník: Mgr. Ondřej Vokál
Starosta: Ing. Josef Výprachtický

Příloha č. 1 – Znak Skautské ochranné služby

 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.